Formulare utile 2010

CONTABILITATE
Formulare cu numar pentru administratia fiscala
Formulare fara numar pentru administratia fiscala
Formulare impozite si taxe locale persoane juridice
Formulare impozite si taxe locale persoane fizice

RESURSE UMANE SI SALARIZARE
Formulare necesare in relatia angajator-angajat-ITM
Formulare necesare in relatia angajator-angajat-alte institutii

TOP

CONTABILITATE
Formulare cu numar pentru administratia fiscala

010 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice,  asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (OMEF 2296/2007)
Formular 010
Se completeaza de persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica. Declaratia de inregistrare se completeaza la infiintare, iar declaratia de mentiuni se completeaza cand se modifica datele declarate anterior. Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor. Se completeaza in doua exemplare.
020 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane (OMFP 262/2007)
Formular 020
Se completeaza de persoanele fizice, altele decat cele care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor. Declaratia se depune direct sau prin imputernicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la posta prin scrisoare recomandata. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se inregistreaza direct sau prin imputernicit: organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni,organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit; pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
030 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice straine (OMFP 262/2007)
Formular 030
Se completeaza de persoanele fizice straine, altele decat cele care desfasoara in mod independent activitati economice autorizate, sau exercita profesii libere. Se completeaza in doua exemplare.
040 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru institutiile publice (OMFP 262/2007)
Formular 040 Se completeaza de institutii publice, in doua exemplare. Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor.
050 – Cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (OMFP 262/2007)
Formular 050
Cererea se depune in cazul in care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, ori in cazul in care contribuabilul isi schimba domiciliul fiscal declarat anterior. Se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla noul domiciliu fiscal si va fi insotita de documente care sa faca dovada detinerii sau ocuparii legale a spatiului pentru noul domiciliu fiscal. Se completeaza intr-un singur exemplar.
060 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare (OMFP 2296/2007)
Formular 060
Se utilizeaza la inregistrarea sediilor secundare care au obligatii de plata. Se intocmeste in doua exemplare.
070 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (OMFP 262/2007)
Formular 070
Se completeaza de contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere Sunt exceptati contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati intr-o forma de asociere. Declaratia se depune direct sau prin imputernicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la posta prin scrisoare recomandata. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se inregistreaza direct sau prin imputernicit:organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit; pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
080 – Declaratie de modificare a domiciliului fiscal (OMFP 1346/2006)
Formular 080
Se completeaza de asocierile si alte entitati fara personalitate juridica. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala. Contribuabilii mentionati, inregistrati la 1 septembrie 2006, au obligatia sa solicite modificarea domiciliului fiscal, in vederea eliberarii certificatului de inregistrare continand adresa noului domiciliu fiscal. Prezentarea acestei declaratii trebuie sa fie insotita de o copie de pe certificatul de inregistrare fiscala emis anterior si de actele doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta declaratie. Se intocmeste in doua exemplare; se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
090 – Declaratie de inregistrare fiscala / Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti stabiliti in spatiul comunitar care se inregistreaza direct (OPANAF 7/2010)
Formular 090
Contribuabilii nerezidenti, stabiliti in spatiul comunitar, care au dreptul de a se inregistra direct in Romania, au obligatia de a depune acest formular la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. Formularul se depune direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata, si va fi insotit de o copie autentificata a certificatului de inregistrare eliberat de autoritatea fiscala din tara in care este stabilit contribuabilul. Copia certificatului de inregistrare va fi insotita de traducerea in limba romana, certificata de traducatori autorizati. Declaratia nu se completeaza de catre contribuabilii nerezidenti care au desemnat un reprezentant fiscal  si nici de catre persoanele impozabile care au un sediu fix in Romania.
091 – Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA / Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare (OPANAF 7/2010)
Formular 091 Declaratia se depune de catre:1) persoana impozabila care are sediul activitatii in Romania si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania, neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal si care nu sunt deja inregistrate conform art. 153^1 alin. (1) lit. b) sau c) ori alin. (2), care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, inainte de efectuarea achizitiei, daca valoarea depaseste plafonul  in anul calendaristic in care are loc achizitia ; 2)  persoana impozabila care are sediul activitatii in Romania, neinregistrata si care nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153, care nu este deja inregistrata conform art. 153 ^1 alin. (1) lit. a) sau c) ori art. 153^1 alin. (2), daca presteaza servicii care au locul in alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata taxei conform echivalentului din legislatia altui stat membru al art. 150 alin. (2), inainte de prestarea serviciului; 3) persoana impozabila care isi are stabilit sediul activitatii in Romania, care nu este inregistrata si nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153  si care nu este deja inregistrata conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) sau b) ori alin. (2), daca primeste de la un prestator, persoana impozabila stabilita in alt stat membru, servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art. 150 alin. (2), inaintea primirii serviciilor; 4) persoana impozabila care are sediul activitatii in Romania, daca nu este inregistrata si nu este obligata sa se inregistreze conform art. 153, si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania pot solicita sa se inregistreze, conform art. 153^1, in cazul in care realizeaza achizitii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6). Declaratia se completeaza in doua exemplare: un exemplar, insotit de o copie de pe certificatul de inregistrare/certificatul de inregistrare fiscala, precum si de pe decizia de inregistrare a domiciliului fiscal (decizia de inregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului sau decizia privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului), dupa caz, se depune la registratura organului fiscal competent; un exemplar se pastreaza de catre contribuabil.
092 – Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania (OPANAF 1165/2009)
Formular 092 Se depune la organul fiscal competent, in 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare. Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute.
093 – Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar sunt stabilite in Romania prin sedii fixe (OPANAF 7/2010)
Formular 093
Declaratia se completeaza de persoanele impozabile stabilite in Romania prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care sunt obligate sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA in conditiile prevazute la art. 153 alin. (2). Formularul se depune la organul fiscal competent si se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute.  Un exemplar, semnat si stampilat, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata; un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.
094 – Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent (OPANAF 7/2010)
Formular 094
Declaratia se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din  Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent, care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si care nu au depasit plafonul de 100.000 euro, al carui echivalent in lei se calculeaza conform normelor. Formularul se depune la organul fiscal competent si se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute.  Un exemplar, semnat si stampilat, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata; un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.
100 – Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat (OPANAF 1430/2010)
Formular 100
Se completeaza de platitorii de impozite, taxe si contributii sociale carora le revin obligatii de plata la bugetul stat, conform Nomenclatorul din ordinul mentionat. Declaratia include date referitoare la obligatii ca, de exemplu: impozit pe profit din asociere; impozit privind venitul persoanelor fizice; taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc; contributii sociale; impozit pe veniturile microintreprinderilor si altele. Declaratia se depune in format electronic sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice.
Program. Se poate depune si prin Internet.
101 – Declaratie privind impozitul pe profit (OPANAF 1607/2009)
Formular 101
Se completeaza anual de catre platitorii de impozit pe profit. Declaratia se depune in format electronic, sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare (vezi OMFP 409/2006 cu modificarile ulterioare), prin folosirea programelor respective, puse la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice.
Program. Se poate depune si prin Internet.
102 – Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale (OPANAF 1809/2008)
Formular 102 Se completeaza si se depune de platitorii de contribuabilii carora le revin obligatii de  plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor in anexa nr. 16 la Ordinul Presedintelui ANAF 101/2008. Declaratia se depune in format electronic sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare (vezi OMFP 409/2006 cu modificarile ulterioare). Se foloseste programul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice.
Program. Se poate depune si prin Internet.
103 – Declaratie privind accizele (OPANAF 1430/2010)
Formular 103
Se depune de catre platitorii de accize, carora le revin, potrivit titlului VII din Codul fiscal, obligatiile de plata la bugetul de stat cuprinse in Nomenclatorul prevazut in anexa nr. 17 la OPANAF 101/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorii economici importatori de produse  accizabile nu vor cuprinde in declaratie accizele aferente produselor provenite din import, care se declara in declaratia vamala. Se foloseste programul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice.
Program Se poate depune si prin Internet.
104 – Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor (OPANAF 1809/2008)
Formular 104 Se depune de catre persoanele juridice, constituite intre contribuabilii prevazu.i la art. 13 lit. c) .i e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre persoana responsabila, desemnata potrivit legii. Declaratia cuprinde informatii privind asociatii persoane juridice straine si/sau persoane fizice. Se foloseste programul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice.
Program
105 – Declaratie privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc (OPANAF 1451/2010)
Formular 105 Se completeaza si se depune de catre organizatorii de jocuri de noroc, carora le revin, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, obligatiile de plata la bugetul de stat cuprinse in Nomenclatorul privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc, prevazut in Anexa nr.3 la OPANAF 1451/2010.
Se foloseste programul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice. Program Se poate depune si prin Internet.
120 Decont privind accizele (OPANAF 120/2009)
Formular 120 – Se completeaza de catre producatorii sau importatorii de produse accizabile. Se depune in format electronic cu ajutorul programului pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice.
Program Se poate depune si prin Internet.
122 – Declaratie privind accizele aferente diferentelor de produse accizabile transportate in regim suspensiv (OMFP 535/2007) Formular 122 – Declaratia se depune de catre antrepozitarul autorizat, in cazul neprimirii exemplarului 3 al documentului administrativ de insotire de la antrepozitul fiscal primitor, in situatia livrarilor de produse accizabile in regim suspensiv, in maximum 5 zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucratoare de la data expedierii produsului accizabil.
130 – Decont privind impozitul la titeiul din productia interna (OPANAF 101/2008)
Formular 130
Se completeaza de catre producatorii interni de titei. Se depune in format electronic, cu ajutorul programului pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice.
Program Se poate depune si prin Internet.
140 – Cerere pentru obtinerea certificatului digital (OMEF 858/2008)
Formular 140
Se completeaza si se transmite prin Internet de contribuabilii care doresc sa depuna declaratiile 100, 101, 102, 103, 120, 130, 300, 301, 710 prin Internet. Pentru a obtine de la MFP certificatul de semnatura electronica folosind aceasta cerere, depusa la Directia generala a finantelor publice judeteana sau la Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi au domiciliul fiscal. Acest formular este inclus in aceasta pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se obtine in urma procedurii explicate in instructiunile aferente depunerii on-line.Valabila pana la data de 1 mai 2008, dupa care MFP nu mai elibereaza certificate de semnatura electronica. Cei interesati se pot adresa altor autoritati de certificare, ca de exemplu confirmare@certsign.ro sau confirmare@digisign.ro sau confirmare@transsped.ro.
141 – Cerere pentru revocarea certificatului digital (OMEF 858/2008)
Formular 141 Revocarea certificatului digital eliberat de MFP se solicita, in general, de titularul acestuia. Valabil pana la data de 1 mai 2008.
150 – Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat (OMEF 847/2009)
Formular 150
Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat (emis de o alta autoritate decat MFP) se completeaza, se transmite electronic si se listeaza prin functionalitatile puse la dispozitie de serviciul “Depunere declaratii on-line”. Exemplarul listat, semnat si stampilat de catre contribuabil, conform legii, se depune de catre persoana imputernicita pentru semnarea declaratiilor fiscale, la directia generala a finantelor publice judeteana sau, dupa caz, la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal. Cererea in format hartie va fi insotita de urmatoarele documente: documentul de identitate a solicitantului, in original si in copie; documentul eliberat de contribuabil, din care rezulta dreptul solicitantului de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil. Acest formular este inclus in aceasta pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se obtine in urma procedurii explicate in instructiunile aferente depunerii on-line. Documentul de confirmare a certificatului digital calificat se depune in format electronic, semnat digital de catre solicitant si confirmat prin semnatura electronica a autoritatii de certificare.
Document de confirmare
151 – Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line (OMEF 847/2009)
Formular 151
Cererea pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului “Depunere declaratii on-line” se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin functionalitatile puse la dispozitie de serviciul “Depunere declaratii on-line”.
200 – Declaratie privind veniturile realizate (OMEF 1815/2008)
Formular 200 Se completeaza de catre contribuabilii persoane fizice care obtin venituri din: activitati independente (activitati comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuala), din cedarea folosintei bunurilor (inchirieri, arenda), din activitati agricole (de felul cultivarii florilor, a legumelor in sere, a pepinierelor etc.), din operatiuni de cu valuta la termen si din transferul titlurilor de valoare (actiuni). Cititi si explicatiile de la formularul 020. Declaratia se completeaza inscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular. Se completeaza in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
201 – Declaratie privind veniturile din strainatate (OMEF 2371/2007)
Formular 201
Declaratia se completeaza de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care realizeaza venituri din strainatate. Aceste venituri provin din activitati comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor, dividende, dobanzi, premii si jocuri de noroc, castiguri din transferul titlurilor de valoare, pensii si altele. Se depune cate o declaratie pentru fiecare tara si pentru fiecare categorie de venit. Declaratia se depune si de catre cei care indeplinesc conditiile de rezidenta timp de 3 ani, conform art. 7 Cod Fiscal. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata. Nu se declara veniturile din salariile obtinute in strainatate.
204 – Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica (OMEF 2371/2007)
Formular 204
Se completeaza in cazul asocierilor fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice sau intre persoane fizice si persoane juridice romane cu statut de microintreprindere, in cadrul careia se realizeaza venituri din activitati independente – comerciale si profesii libere, inclusiv din activitati adiacente sau din activitati agricole. Asociatiile care realizeaza mai multe categorii de venit depun cate o declaratie pentru fiecare categorie. Declaratia se depune de catre asociatul desemnat sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritatile publice.Acesta va transmite o copie a declaratiei fiecarui asociat. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
205 – Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit (OMEF 2371/2007)
Formular 205 Se completeaza de catre platitorii de venit care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa, cu exceptia veniturilor de natura salariala si asimilate acestora. Se depune pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor.
Program
208 – Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 si MJ 1889/C)
Formular 208
Se completeaza de catre notarii publici care au obligatia calcularii, incasarii si virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal. Se depune in format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor.
Program
209 – Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 si MJ 1889/C)
Formular 209 Se completeaza de catre persoanele fizice care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, in situatia in care transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor sau terenurilor se face prin alta procedura decat cea notariala, conform legii. Daca se realizeaza venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal din mai multe tranzactii, atunci se depune cate o declaratie pentru fiecare tranzactie. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
210 – Fisa fiscala (OMEF 2293/2007)
Formular 210
Fisa fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii se completeaza de catre angajatori pentru fiecare persoana fizica care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora. Fisele fiscale se depun in format electronic, insotite de un borderou privind continutul acestora, semnat si stampilat. Se foloseste programul de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
Program
220 – Declaratie privind venitul estimat (OMEF 2371/2007)
Formular 220
Declaratia se completeaza de catre persoanele fizice care realizeaza venituri in bani si/sau in natura, provenind din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole impuse in sistem real, venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate in categoria venituri din activitati independente. Nu depun contribuabilii care realizeaza venituri din arendare. Cei care obtin venituri din mai multe surse depun cate o declaratie pentru fiecare sursa. In situatia inchirierii bunurilor detinute in comun, fiecare coproprietar completeaza si depune cate o declaratie corespunzator cotei care ii revine din proprietate. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
221 – Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit (OMEF 2371/2007)
Formular 221 Se completeaza de catre persoanele fizice care realizeaza venituri in bani si/sau in natura, provenind din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere si solarii si/sau sistem irigat, din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea, pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
222 – Declaratie informativa privind inceperea sau incetarea activitatii persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate (OMEF 2371/2007)
Formular 222 Se completeaza de catre persoanele juridice, fizice sau orice alta entitate la care isi desfasoara activitatea persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
223 – Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice(OMEF 2371/2007)
Formular 223
Declaratia se completeaza in cazul asocierilor fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente – comerciale si profesii libere, inclusiv din activitati adiacente, precum si din activitatile agricole. Se depune cate o declaratie estimativa pentru fiecare sursa, respectiv pentru fiecare categorie de venit. Declaratia se completeaza de catre asociatul desemnat sa raspunda de indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritatile publice. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
224 – Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania (OMEF 2371/2007)
Formular 224
Declaratia se completeaza de catre persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania. Se depune lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru care s-a realizat venitul. Se depune la: a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania; b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.
225 Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat părtile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor închise (OPANAF 2600/2010).Formular 225. Se utilizează pentru declararea castigurilor sau pierderilor nete determinate la sfarsitul fiecarui trimestru si a impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil, pentru castigurile mentionate anterior.
230 – Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ
Formular 230
Se completeaza de contribuabilii care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, in urmatoarele situatii: a) au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, si solicita restituirea acestora; b) doresc ca o suma din impozitul anual sa fie destinata pentru sponsorizarea organizatiilor nonprofit. Se poate nominaliza o singura entitate nonprofit sau unitate de cult c) solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, in limita unei sume maxime de 300 lei pe an. Se completeazã de manã, in douã exemplare, din care unul rãmane la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandatã.
250 – Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice (OPANAF 1815/2008)
Decizie 250 Persoanele fizice care obtin venituri din activitati comerciale, din profesii libere, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, din transferul titlurilor de valoare din operatiuni cu valuta la termen, primesc aceasta decizie care stabileste suma care mai trebuie platita sau, dimpotriva, care trebuie restituita de fisc, in conformitate cu informatiile din Declaratia de venit depusa de contribuabil si cu datele administratiei fiscale.
251 – Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate realizate de persoanele fizice (OMEF 2371/2007)
Decizie 251
In baza declaratiei contribuabilului roman privind veniturile obtinute din strainatate, si pe baza propriilor date, fiscul trimite aceasta decizie care stabileste suma care mai trebuie platita sau, dimpotriva, care trebuie restituita de fisc. Veniturile avute in vedere sunt cele din activitati comerciale, din profesii libere, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, din cedarea folosintei bunurilor, din transferul titlurilor de valoare, din dividende, dobanzi, castiguri la jocurile de noroc. Se ia in consideratie impozitul platit in strainatate (credit fiscal).
253 – Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 si MJ 1889/C)
Decizie 253
In baza declaratiei contribuabilului privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si pe baza propriilor date, fiscul trimite aceasta decizie, care stabileste suma care trebuie platita ca impozit pe aceste venituri sau, dimpotriva, care trebuie restituita de fisc.
254 – Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 si MJ 1889/C)
Decizie 254 In cazul in care notarul public constata erori sau omisiuni in calcularea si incasarea impozitului pe veniturile din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, el comunica organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul biroului notarial aceasta situatie. Organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul biroului notarial transmite documentatia organului fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat. Acesta stabileste impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal datorat de persoana fizica, calculeaza diferenta de impozit datorat si emite decizia 254.
260 – Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit (OMEF 2371/2007)
Decizie 260 In baza declaratiei contribuabilului si pe baza propriilor date, fiscul trimite aceasta decizie care stabileste valoarea platilor anticipate din impozit. Veniturile avute in vedere sunt estimate fie in sistem real, fie pe baza normelor de venit.
300 – Decont de taxa pe valoarea adaugata (OPANAF 77/2010)
Formular 300 Se completeaza de persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice
Program Formularul se poate depune si prin Internet. Acest formular este inclus in aceasta pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se completeaza electronic.
301 – Decont special de taxa pe valoarea adaugata (OPANAF  75/2010)
Formular 301 Se completeaza de catre contribuabilii mentionati in instructiunile de completare, dupa caz. Se intocmeste in doua exemplare, semnate si stampilate. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Program Se poate depune si prin Internet.. Acest formular este inclus in aceasta pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se completeaza electronic.
306 – Cerere privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic (OPANAF  6/2010). Organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta fiscala este inregistrata, poate aproba utilizarea altei perioade fiscale decat luna sau trimestrul, la solicitarea persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, in conditiile prevazute de pct. 80 alin. (2)-(3) din normele metodologice. Cererea se depune pana la data de 25 februarie a anului pentru care se exercita optiunea.
Formular
308 – Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene (OMFP 523/2007)
F
ormular 308
(Application for VAT refund by the taxable persons non-registered for VAT purposes in Romania  established in another EU Member State)
Filling instructions in English
Cererea de rambursare se depune de catre persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, pentru rambursarea taxei facturata de alte persoane impozabile si achitata de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate in beneficiul sau in Romania, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor in Romania pe o perioada de minimum trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioada mai mica de trei luni ramasa din anul calendaristic. Cererea se depune in termen de 6 luni de la incheierea anului calendaristic in care taxa devine exigibila.
313 – Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii (OPANAF  5/2010)
Formular 313 Cererea de rambursare se depune de catre persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii, pentru rambursarea taxei facturata de alte persoane impozabile si achitata de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate in beneficiul sau in Romania, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor in Romania pe o perioada de minimum trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioada mai mica de trei luni ramasa din anul calendaristic.
318 – Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, depusa potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal (OPANAF 3/2010).
Formular Cerea se depune de catre persoanele impozabile stabilite in Romania, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate in
beneficiul lor in statul membru in care taxa a fost incasata, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor in respectivul stat membru.  Cererea se depune pana cel tarziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare.  Cererea se completeaza in format electronic si se inainteaza, pe cale electronica, organului fiscal competent din Romania, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.  Formatul electronic al cererii se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de ANAF   Programul poate fi descarcat de  la adresa www.anaf.ro – “Declaratii electronice”.
319 – Declaratie de ajustare a pro-ratei potrivit dispozitiilor art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal si ale pct. 49 alin. (8) din normele metodologice (OPANAF 3/2010).
Formular
Declaratia se depune in cazul in care, ulterior depunerii unei cereri de rambursare, pro-rata de deducere se modifica, ca urmare a calculului pro-ratei definitive conform art. 147 alin. (8) din Codul fiscal, pentru a rectifica suma solicitata sau deja rambursata. Se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare, cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie gratuit.
Program Se intocmeste de:persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania.
321 – Cerere de restituire de accize (OMEF 420/2007)
Formular 321
Se depune de catre utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta.
390 – VIES Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri (OPANAF 76/2010)
Formular 390
Se depune lunar de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat livrari, achizitii in tarile membre ale Uniunii Europene, sau livrari si achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite in titlul VI din Codul fiscal. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice.
Program Se poate depune si prin Internet..
392 – Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul 2006 (OANAF 86/2007)
Formular 392
Formularul “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii” se completeaza de catre: persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA la data de 31 decembrie 2006, a caror cifra de afaceri, este inferioara sumei de 10.000 euro, precum si de catre persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie 2006, se aflau in regimul special de scutire in conditiile art. 152 din Codul Fiscal, in vigoare pana la data de 31 decembrie 2006, a caror cifra de afaceri, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este cuprinsa intre 33.817 lei si 200.000 lei. Formularul se depune la organul fiscal competent, pana la data de 1 martie 2007, inclusiv. Se depune, in format electronic la registratura organului fiscal competent sau la posta, prin scrisoare recomandata. Formatul electronic va fi insotit de formularul editat cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat. Formatul se editeaza in doua exemplare: 1 exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic; 1 exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila. Formatul electronic se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor. Programul este pus la dispozitia persoanelor impozabile, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice.
Program
392A – Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul … (OPANAF 1/2008)
Formular 392A
Formularul se completeaza de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror cifra de afaceri, efectiv realizata la finele anului calendaristic, este inferioara sumei de 10.000 de euro, calculata in echivalent lei, potrivit legii. Se depune pana la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare. Se depune, in format electronic la registratura organului fiscal competent sau la posta, prin scrisoare recomandata. Formatul electronic va fi insotit de formularul editat cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat. Formatul se editeaza in doua exemplare: 1 exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic; 1 exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila. Formatul electronic se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Programul este pus la dispozitia persoanelor impozabile, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice.
Program
392B – Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul … (OPANAF 1/2008)
Formular 392B
Se completeaza de catre persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror cifra de afaceri realizata la finele anului calendaristic, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este cuprinsa intre 10.000 de euro si 35.000 de euro, calculata in echivalent lei, potrivit legii.   Se depune la organul fiscal competent, pana la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare. Se depune in format electronic, astfel: la registratura organului fiscal competent;  la posta, prin scrisoare recomandata. Formatul electronic depus pe suport electronic va fi insotit de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asisten.a, semnat si stampilat, conform legii. Formularul se editeaza in doua exemplare: un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic;  un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila. Formatul electronic se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
Program
393 – Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul … (OPANAF 1747/2008)
Formular 393
Se completeaza de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozi.iilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care in cursul anului precedent au prestat servicii de transport international de persoane. Se depune la organul fiscal competent, pana la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare. Se depune in format electronic, astfel: la registratura organului fiscal competent; la posta, prin scrisoare recomandata. Formatul electronic depus pe suport electronic va fi insotit de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asisten.a, semnat si stampilat, conform legii. Formularul se editeaza in doua exemplare: un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic; un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila. Formatul electronic se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice Program
394Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (OPANAF 702/2007)
Formular 394
Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania sunt obligate sa declare toate livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate, pe teritoriul Romaniei, catre/de la alte persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania. Declaratia 394 se depune semestrial la organul fiscal competent pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii semestrului de raportare. Formatul electronic al declaratiei se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerul Finantelor Publice.
Program Explicatii
400 – Declaratie informativa privind veniturile din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate (OMEF 564/2007)
Formular 400
Se depune de catre platitorii de venituri din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate. Termen: 28/29 februarie curent, pentru platile facute in anul precedent. Se aplica pentru veniturile din dobanzi realizate incepand din 1 ianuarie 2007.
Program
500 – Fisa de inscriere in cazierul fiscal (OMEF 260/2007)
Formular 500
Datele se completeaza de  organele cu atributii de control sau de compartimentele juridice respective.
501 – Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal (OMEF 260/2007)
Formular 501
Se utilizeaza la actualizarea inscrierilor in cazierul fiscal al contribuabililor.
502 – Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal (OMEF 260/2007)
Formular 502
Se utilizeaza la eliberarea unui certificat de cazier fiscal. Se intocmeste intr-un exemplar de contribuabil.
503 – Cerere de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal (OMEF 260/2007)
Formular 503
Se foloseste la rectificarea datelor inscrise in cazierul fiscal. Se completeaza intr-un exemplar de contribuabil.
504 – Certificat de cazier fiscal (OMEF 260/2007)
Formular 504
Se utilizeaza numai in scopul in care a fost eliberat. Se intocmeste in doua exemplare de organul fiscal.
505 Fisa de inscriere in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent (OMFP 2943/2009)
Formular 505 Se intocmeste de organul fiscal.
506Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala (OMFP 2943/2009)
Formular 506
Se intocmeste de organul fiscal.
507 – Fisa de actualizare a inscrierilor  in cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solitare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent (OMFP 2943/2009)
Formular 507
Se intocmeste de organul fiscal.
508Fisa de actualizare a inscrierilor  in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala (OMFP 2943/2009)
Formular 508
Se intocmeste de organul fiscal.
710 – Declaratie rectificativa (OPANAF 1340/2009)
Formular 710
Se utilizeaza pentru corectarea impozitelor/taxelor declarate la bugetul de stat, stabilite de catre platitori prin autoimpunere sau cu regim de retinere la sursa, precum si a contributiilor sociale datorate de angajatori si retinute de catre acestia de la asigurati. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Se poate depune si prin
Internet. Obligatiile de plata la bugetul de stat sunt cuprinse in Nomenclatorul prevazut in anexa nr. 17 la OPANAF 101/2008, cu modificarile si completarile aduse de OPANAF 1430/2010.

TOP

Formulare fara numar pentru administratia fiscala

Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii (OPANAF 5/2010). Pe baza constatarilor cuprinse in referatul de analiza si,dupa caz, in procesul-verbal intocmit ca urmare a cercetarii la fata locului, compartimentul de specialitate intocmeste aceasta decizie.
Formular
Referat pentru analiza documentara (OPANAF 5/2010). Compartimentul de specialitate analizeaza documentatia depusa in situatia unei cereri de rambursare TVA, verificand respectarea conditiilor impuse pentru  rambursare. Rezultatul analizei se consemneaza intr-un referat pentru analiza documentara. Este vorba despre cereri de rambursare TVA catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Uniunii Europene, potrivit dispozitiilor art. 147 ^2 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct. 50 din normele metodologice.
Formular
Decizie privind stabilirea diferentelor de TVA (OPANAF 4/2010) . Daca cererea de rambursare depusa inainte de rectificarea sumei TVA a fost deja solutionata (suma TVA a fost rambursata) si ca urmare a rectificarii sumei rambursate rezulta  o suma de rambursat mai mica decat suma deja rambursata, compartimentul de specialitate intocmeste proiectul Deciziei privind stabilirea diferentelor de TVA rambursata in conditiile  art. 147^ 2 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, prin care se stabileste diferenta de plata dintre taxa deja rambursata si taxa calculata ca urmare a aplicarii pro-ratei definitive.
Formular
Decizie de rambursare a TVA (OPANAF 4/2010) Pe baza referatului de analiza documentara se intocmeste proiectul Deciziei de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, propus spre aprobare directorului coordonator. 
Formular
Referat de analiza documentara  (OPANAF 4/2010) In cazul in care pe parcursul perioadei de rambursare solicitantul a fost inregistrat in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate intocmeste acest referat.
Formular
Cerere de informatii suplimentare (OPANAF 4/2010). In cazul in care compartimentul de specialitate TVA considera ca nu are toate informatiile relevante pentru a lua o decizie  privind cererea de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, acesta poate cere, pe cale electronica, informatii suplimentare, in special de la solicitant, dar si de la autoritatile competente din statul membru de stabilire.
Formular
1 FormularFormular 3
Registru de evidenta a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata (OPANAF 4/2010).
Formular
Se utilizeaza de organele fiscale.
Situatia livrarilor de tigarete in luna … (HG 1620/2009).
Formular
In vederea determinarii accizei aferente tigaretelor din categoria de pret cea mai vanduta, antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse sunt obligati sa prezinte lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare, situatia livrarilor de tigarete efectuate in luna de raportare. Aceasta situatie va cuprinde informatii referitoare la cantitatile livrate in luna de raportare, exprimate in 1000 de bucati tigarete, aferente fiecarei categorii de pret practicate si valoarea accizei corespunzatoare. Situatia se intocmeste in 3 exemplare, cu urmatoarele destinatii: primul exemplar ramane operatorului economic, exemplarul al doilea se transmite autoritatii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comanda pentru timbre, iar exemplarul al treilea se transmite autoritatii fiscale centrale – directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul accizelor
Declaratie privind preturile maxime de vanzare cu amanuntul pe sortimente de tigarete (HG 1620/2009)
Formular Preturile maxime de vanzare cu amanuntul pentru tigarete se stabilesc de antrepozitarul autorizat pentru productie, de antrepozitarul autorizat pentru depozitare pentru tigaretele achizitionate, cu exceptia celor pentru care preturile se declara de producatorul intern, de operatorul inregistrat/destinatarul inregistrat sau de importatorul de astfel de produse si se notifica la autoritatea fiscala centrala – directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul accizelor.  Inregistrarea  se face pe baza acestei declaratii. Ea se  intocmeste in 3 exemplare. Declaratia va fi depusa la autoritatea fiscala centrala cu minimum doua zile inainte de data practicarii acestor preturi.
Declaratie pentru inregistrarea gospodariei individuale care realizeaza bauturi alcoolice destinate consumului propriu (HG 1620/2009).
Formular Gospodariile individuale care produc pentru consumul propriu tuica si rachiuri au obligatia de a depune in acest sens, pana la data de 15 ianuarie a anului urmator celui in care se produc, o declaratie la autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi au domiciliul.
Cerere privind inregistrarea operatorului economic autorizat pentru productie/achizitii intracomunitare/import/furnizare de: carbune/lignit/cocs/gaz natural/energie electrica (HG 1620/2009)
Formular
Inregistrarea operatorilor economici autorizati in domeniul mentionat se face la autoritatea vamala centrala.
Cerere privind acordarea autorizatiei de utilizator final. (HG 1620/2009).
Formular
Pentru produsele energetice de natura celor prevazute la art. 206^16 alin. (2) din Codul fiscal nu se datoreaza
accize atunci cand sunt livrate operatorilor economici care detin autorizatii de utilizator final pentru utilizarea produselor respective in unul dintre scopurile prevazute la art. 206^20 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) si e) din Codul fiscal. Autorizatiile de utilizator final se elibereaza de autoritatea vamala teritoriala, la cererea scrisa a operatorilor economici.
Autorizatie de utilizator final (HG 1620/2009).
Formular
In termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii autoritatea vamala teritoriala elibereaza autorizatia de utilizator final, daca sunt indeplinite conditiile legale.
Situatie centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate (HG 1620/2009).
Formular
Detinatorii de autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, trimestrial, pana la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare trimestrului pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea produselor energetice, care va cuprinde informatii, dupa caz, cu privire la: furnizorul de produse energetice, cantitatea de produse achizitionata, cantitatea utilizata si stocul de produse energetice la sfarsitul perioadei de raportare.
Declaratie privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator (HG 1620/2009).
Formular
Micii producatori de vinuri linistite au obligatia ca in fiecare an sa depuna semestrial, pana la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare semestrului, la autoritatea vamala teritoriala, o declaratie privind cantitatea de vinuri linistite produsa, precum si cantitatile de vinuri  comercializate in perioada de raportare.
Declaratie privind achizitiile/livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator (HG 1620/2009).
Formular
Micul producator de vinuri aflat in cazul prevazut la
alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum si destinatarul din Romania prevazut la alin. (25) au obligatia ca semestrial, pana la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare semestrului, sa prezinte autoritatii vamale teritoriale o situatie centralizatoare.
Cerere pentru acordarea autorizatiei de antrepozit fiscal (HG 1620/2009).
Formular
Un antrepozit fiscal poate functiona numai pe baza autorizatiei valabile emise de autoritatea competenta. In vederea obtinerii autorizatiei, persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie sa depuna o cerere la autoritatea competenta. Pentru a obtine  autorizatia, antrepozitarul autorizat propus trebuie sa depuna  cerere la autoritatea vamala teritoriala. De asemenea, pentru obtinerea autorizatiei, institutiile care gestioneaza rezerva de stat si rezerva de mobilizare vor depune aceasta cerere la autoritatea fiscala centrala.
Cerere de autorizare ca destinatar autorizat (HG 1620/2009).
Formular
Destinatarul inregistrat de produse accizabile poate sa-si desfasoare activitatea  in baza autorizatiei valabile emisa de autoritatea competenta. In vederea obtinerii autorizatiei, persoana care intentioneaza sa fie destinatar inregistrat trebuie sa depuna o cerere la autoritatea vamala teritoriala.
Document administrativ de insotire (HG 1620/2009).
Formular
Document administrativ de insotire in procedura alternativa (HG 1620/2009).
Formular
In situatia in care sistemul informatizat este indisponibil in Romania, expeditorul poate incepe deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize numai dupa instiintarea autoritatii vamale centrale (responsabila pentru sistemul informatizat si corespondenta cu autoritatile competente din statele membre) prin transmiterea copiei pe suport hartie a documentului care va insoti deplasarea produselor.
Raport de primire (HG 1620/2009).
Formular
Deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize se considera incheiata pentru expeditor in baza raportului de primire inaintat de destinatar sau, dupa caz, in baza raportului de export inaintat de autoritatea competenta a locului de export, prin intermediul sistemului informatizat.
Raport de export (HG 1620/2009).
Formular
In situatiile prevazute la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 3  din Codul Fiscal si, dupa caz, la art. 20630 alin. (2) lit. b), autoritatile competente din statul membru al UE de export intocmesc un raport de export, pe baza vizei biroului vamal de iesire,  prin care se atesta faptul ca produsele accizabile au parasit teritoriul Comunitatii. Autoritatile competente din statul membru de expeditie inainteaza raportul de export expeditorului.
Cerere de restituire a accizelor (HG 1620/2009).
Formular
Comerciantul expeditor care doreste sa solicite restituirea accizelor pentru produsele ce urmeaza a fi expediate pentru consum intr-un alt  stat membru trebuie sa depuna la autoritatea fiscala teritoriala unde este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, cu cel putin 48 de ore inainte de expedierea produselor, o cerere de restituire, si sa faca dovada ca pentru acele produse accizele au fost platite.
Document de insotire pentru circulatia intracomunitara a produselor accizabile deja eliberate pentru consum(HG 1620/2009).
Formular
Documentul de insotire se utilizeaza in cazul deplasarii produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum in Romania catre un destinatar dintr-un stat membru in scop comercial.
Cerere privind acordarea autorizatiei de reprezentant fiscal. (HG 1620/2009).
Formular
Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum intr-un stat membru si destinate ulterior vanzarii unei persoane din Romania care nu desfasoara o activitate economica independenta, vanzatorul din acel stat membru sau reprezentantul sau fiscal stabilit in Romania trebuie sa se inregistreze si sa garanteze plata accizelor la autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi are domiciliul persoana care primeste produsele accizabile. Reprezentantul fiscal trebuie sa fie stabilit in Romania si sa fie autorizat de catre autoritatea vamala teritoriala.
Cerere de restituire a accizelor in cazul vanzarii la distanta (HG 1620/2009).
Formular
Vanzatorul va depune la autoritatea fiscala teritoriala in raza careia isi are sediul o cerere de restituire, mentionand livrarile efectuate in cadrul vanzarii la distanta, pentru care s-au platit accizele pe teritoriul statelor membre de destinatie, pe parcursul unui trimestru.
Situatie centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse accizabile (HG 1620/2009).
Formular Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali vor depune lunar la autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi au sediul social situatia centralizatoare a achizitiilor si livrarilor de produse accizabile, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera situatia.
Situatie privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase (HG 1620/2009).
Formular
Lunar, pana la data de 15 inclusiv a fiecarei luni, pentru luna precedenta, antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare sunt obligati sa transmita on-line la autoritatea vamala teritoriala o situatie, care sa contina informatii cu privire la produsele accizabile.
Certificat scutire de accize   (HG 1620/2009).
Formular
In vederea restituirii sumelor reprezentand accizele, importatorul va depune cererea de restituire de accize pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se solicita restituirea, la autoritatea fiscala teritoriala la care este inregistrat.
Cerere de restituire a accizei in baza prevederilor art. 206^56 din Codul fiscal (HG 1620/2009).
Formular
In vederea restituirii sumelor reprezentand accizele,beneficiarii scutirilor de la plata accizelor prevazuti la art. 206^56 alin. (1) din Codul fiscal (importatori) vor depune o cerere pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se solicita restituirea, la autoritatea fiscala teritoriala.
Jurnal privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie. (HG 1620/2009).
Formular (anexa 52 si 53)
.  Zilnic antrepozitele fiscale de productie sau de depozitare vor inscrie toate cantitatile de combustibil livrate cu destinatia utilizarii exclusive pentru aeronave,  respectiv nave, in jurnale speciale intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 52. Jurnalele se vor intocmi pentru fiecare luna calendaristica  si vor fi transmise on-line pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare autoritatii vamale teritoriale In cazul in care combustibilul pentru aviatie este facturat de un antrepozit fiscal de produse energetice catre un intermediar care administreaza contracte cu companii aeriene si care emite, la randul lui, facturi catre acestea, dupa alimentarea aeronavelor in aceleasi conditii cu cele prevazute la alin. (15), fara a avea loc un transfer fizic al produsului de la antrepozitul fiscal catre intermediar, deplasarea combustibilului pentru aviatie de la antrepozitul fiscal de depozitare catre aeronave va fi insotita de avizul de insotire. Dovada care sta la baza acordarii scutirii pentru cantitatea cu care a fost alimentata aeronava o reprezinta certificatul de livrare semnat de comandantul aeronavei sau de reprezentantul companiei aeriene a carei aeronava a fost alimentata. Certificatul de livrare se intocmeste de catre antrepozitul fiscal care a efectuat alimentarea aeronavei. Primul antrepozit fiscal va intocmi jurnalul prevazut in anexa nr. 52. Antrepozitul fiscal care face alimentarea aeronavei va intocmi jurnalul prevazut in anexa nr. 53.
Cerere privind acordarea autorizatiei de importator/expeditor inregistrat (HG 1620/2009).
Formular
Operatorul economic care intentioneaza sa importe produsele accizabile prevazute la art. 206^61 Codul Fiscal trebuie sa depuna o cerere pentru obtinerea autorizatiei de importator.
Nota de comanda pentru timbre/banderole (HG 1620/2009).
Formular
Pentru fiecare solicitare de marcaje, antrepozitarul autorizat pentru productie sau depozitare, destinatarul inregistrat si  importatorul autorizat depun nota de comanda la autoritatile vamale teritoriale.
Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor (HG 1620/2009).
Formular
Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii sunt obligati sa prezinte lunar, pana la data de 15 inclusiv a fiecarei luni, autoritatii vamale teritoriale situatia privind marcajele utilizate in luna anterioara celei in care se face raportarea. In cazul banderolelor, aceasta situatie se va intocmi pe fiecare tip de banderola, potrivit dimensiunilor si caracteristicilor inscriptionate pe acestea.
Evidenta marcajelor deteriorate si distruse (HG 1620/2009).
Formular
Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii vor tine o evidenta distincta a marcajelor distruse.
Marcaje deteriorate (HG 1620/2009).
Formular
Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfarsitul fiecarei zile pe un formular special
Raport de inspectie fiscala incheiat la persoanele fizice (OPANAF 1415/2009)
Formular
Raportul se intocmeste de echipa de inspectie fiscala pentru consemnarea rezultatelor verificarii, ca urmare a unei inspectii fiscale la persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale.
Raport de inspectie fiscala pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, incheiat la persoane fizice (OPANAF 1415/2009)
Formular
Raportul  se intocmeste de echipa de inspectie fiscala pentru consemnarea rezultatelor verificarii, ca urmare a unei inspectii fiscale anticipate la persoane fizice, pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare.
Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscala, pentru persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale (OPANAF 1415/2009)
Formular
Decizia se completeaza la finalizarea unei inspectii fiscale, ca urmare a stabilirii de obligatii privind impozitul pe venit in sarcina unor persoane fizice, inregistrate sau neinregistrate la organul fiscal, care au desfasurat activitati economice supuse impozitarii.
Decizie de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare (OPANAF 1415/2009)
Formular
Decizia cuprinde taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar de organele de inspectie fiscala impreuna cu accesoriile aferente acesteia, inscrise in Raportul de inspectie fiscala incheiat la  persoane fizice pentru solutionarea deconturilor de taxa pe valoarea adaugata cu sume negative cu optiune de rambursare.
Decizie de impunere privind taxa pe valoarea adaugata si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscala la persoane fizice, care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale. (OPANAF 1415/2009)
Formular
Decizia reprezinta actul administrativ fiscal emis de organele de inspectie fiscala la  finalizarea inspectiei fiscale pentru stabilirea taxei pe valoarea adaugata si a altor obligatii fiscale (cu exceptia impozitului pe venit) la persoana fizica sau asocierile de persoane fizice neinregistrate la organele fiscale. Cuprinde taxa pe valoarea adaugata si alte obligatii fiscale suplimentare impreuna cu accesoriile aferente acestora, inscrise in „Raportul de inspectie fiscala incheiat la persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale”.
Titlu executoriu – (OPANAF 1438/2009)
Formular
Se utilizeaza in baza art.141 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Somatie – (OPANAF 1438/2009)
Formular
Se utilizeaza in baza art.145 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Notificare privind nedepunerea declaratiei de mentiuni in vederea actualizarii datelor din Registrul contribuabililor pentru persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza achizitii intracomunitare taxabile in Romania (OPANAF 1165/2008) Formular Se utilizeaza de organele fiscale.
Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza achizitii intracomunitare taxabile in Romania (OPANAF 1165/2008)
Formular Daca contribuabilul nu a depus declaratia de mentiuni 092, in urma notificarii de mai sus, organul fiscal emite aceasta decizie.
Proces-Verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor (OPANAF 834/2009)
Formular
Este utilizat de personalul cu atributii de control imputernicit de ANAF.  Formularele sunt inseriate si numerotate.
Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi (OPANAF 1128/2009)
Formular Serveste la atestarea platii TVA de catre persoanele care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, in scopul inmatricularii acestora in Romania. Se intocmeste de organul fiscal competent.
Declaratie privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distillate pe perioada  (OPANAF 903/2009)
Formular Programul de lucru constituie declaratie facuta pe propria raspundere a antrepozitarului. Se depune cu 15 zile inainte la  Directia de autorizari din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.
Cerere de restituire a unor sume reprezentand diferente de taxa de poluare pentru autovehicule (OMFP 360/2009)
Formular Persoanele fizice sau juridice care au achitat taxa pe poluare in cuantumul stabilit in conformitate cu dispozitiile OUG 208/2008 si care solicita restituirea diferentei de taxa pe poluare depun la organul fiscal competent o cerere de restituire a sumelor in cauza. Cererea de restituire va fi insotita de urmatoarele documentele: a) cartea de identitate a vehiculului – in original si in copie; b) certificatul de inmatriculare al acestuia – in original si in copie; c) documentul doveditor al platii taxei de poluare pentru autovehicule, asa cum a fost aceasta calculata conform dispozitiilor OUG 208/2008, respectiv chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa  ateste efectuarea platii acesteia – in copie.
Extrasul situatiilor financiare anuale care se publica de asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute, potrivit legii (OMFP 62/2009)
Formular
Aceste organizatii au obligatia de a publica, in extras, in termen de 3 luni de la incheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. Se aplica incepand cu situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar 2008.
Cerere de eliberare a cazierului fiscal
Formular Se utilizeaza la: eliberarea unui certificat de cazier fiscal.
Cerere de informatii privind creantele intr-o tara a Uniunii Europene, stabilite prin titluri de creanta emise in Romania. (OMEF 3659/2008)
Formular
Document in conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 1179/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispozitii din Directiva 2008/55/CE a Consiliului privind asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor privind anumite cotizatii, drepturi, taxe si alte masuri, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 319 din 29 noiembrie 2008. Se foloseste de catre administratiile fiscale incepand cu 1 ianuarie 2008.
Cerere de notificare privind creantele intr-o tara a Uniunii Europene, stabilite prin titluri de creanta emise in Romania. (OMEF 3659/2008)
Formular
Document in conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 1179/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispozitii din Directiva 2008/55/CE a Consiliului privind asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor privind anumite cotizatii, drepturi, taxe si alte masuri, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 319 din 29 noiembrie 2008. Se foloseste de catre administratiile fiscale incepand cu 1 ianuarie 2008.
Jurnal pentru vanzari, Jurnal pentru cumparari, Registrul nontransferurilor de bunuri, Registrul bunurilor mobile corporale primite in scopul expertizarii sau efectuarii de lucrari asupra acestora (OMEF 1372/2008)
Formular Documentele prevazute in OMEF 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul TVA, nu sunt formulare tipizate. Fiecare persoana impozabila poate sa-si stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila, conform specificului propriu de activitate. Aici sunt modelele orientative ale jurnalelor si registrelor care trebuie intocmite conform art. 156 din Codul fiscal. Documentele se pot intocmi manual sau prin utilizarea sistemului informatic.
Cerere pentru masuri de recuperare si/sau  masuri asiguratorii privind creantele intr-o tara a Uniunii Europene, stabilite prin titluri de creanta emise in Romania (OMEF 3659/2008)
Formular
Document in conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 1179/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispozitii din Directiva 2008/55/CE a Consiliului privind asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor privind anumite cotizatii, drepturi, taxe si alte masuri, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 319 din 29 noiembrie 2008. Se foloseste de catre administratiile fiscale incepand cu 1 ianuarie 2008.
Declaratie privind subventiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate si nerestituite in termenul legal
Formular Formularul se depune de catre operatorii economici care au beneficiat de subventii sau transferuri de la bugetul de stat si nu au regularizat si restituit aceste sume la bugetul de stat pana la data de 31 ianuarie a anului urmator. Se depune in format hartie, semnat si stampilat, conform legii, la organul fiscal in a carui evidenta fiscala sunt inregistrati operatorii economici, precum si la institutia publica de la care au fost primite subventiile sau transferurile respective. Pentru anul 2007, formularul se depune pana la data de 30 aprilie 2008. Se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, cu codificarea informatiei prin cod de bare. Program
Declaratie speciala privind procedura speciala de inregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale (Ordin comun MMFES 26/2008 si MSP 112/2008)
Formular
Se depune de catre contribuabilii nerezidenti la sediul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.
Declaratie de inregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente (OMEF 2310/2007)
Formular
Declaratie de inregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) incheiate cu persoane straine nerezidente (OANAF 1415/2007)
Formular Se completeaza de catre persoanele juridice romane care sunt beneficiare ale unor prestari de servicii de natura activitatii de lucrari de constructii, de montaj, activitati de supraveghere, de consultanta si orice alte activitati executate de persoane fizice sau juridice straine nerezidente.
Declaratie fiscala privind infiintarea sau desfiintarea unei reprezentante in cursul anului fiscal (OMFP 460/2004)
Formular Se completeaza de persoana juridica din strainatate care a deschis, respectiv a desfiintat o reprezentanta in Romania. Se completeaza de mana sau cu echipament informatic, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
Declaratie anuala privind impozitul pe reprezentante (OMFP 460/2004)
Formular Se completeaza de persoana juridica din strainatate care are o reprezentanta in Romania. Se completeaza de mana sau cu echipament informatic, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
Declaratie privind sediile secundare (OMFP 1329/2004)
Formular
Declaratia se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului care le infiinteaza. Se intocmeste in doua exemplare. Se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
Certificat de inregistrare fiscala in scopuri de TVA (OMFP 262/2007)
Formular Incepand cu 1 ianuarie 2007, codul de inregistrare in scopuri de TVA are prefixul “RO” , urmat de codul de identificare fiscala. Administratia Finantelor Publice va transmite noul certificat prin posta, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandata. Pentru contribuabilii platitori de TVA inscrisi in evidenta speciala, organul fiscal competent va solicita prezenta contribuabilului la sediul sau, in vederea clarificarii situatiei fiscale.
Ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OMFP 2235/2007)
Formular
Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) se utilizeaza de catre persoanele juridice si fizice pentru achitarea obligatiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, etc., pentru achitarea in contul institutiilor publice a sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor prestate sau a bunurilor livrate, precum si pentru transferul in conturile proprii al sumelor incasate in conturi deschise la Trezoreria Statului. Detalii complete gasiti in formularul de fata. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Economiei si Finantelor.
Program
Adeverinta de venit si Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit (OPANAF 193/2009)
Formular Formularul  reprezintã documentul prin care se atesta faptul ca o persoanã fizica figureaza in evidenta fiscala, constituita pe baza declaratiilor depuse, cu venituri realizate/estimate privind un an fiscal. Se elibereaza de organul fiscal competent, la solicitarea persoanelor fizice, pe baza formularului “Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit
Certificat de inregistrare fiscala (OMFP 262/2007)
Formular Se utilizeaza la atestarea inregistrarii ca platitor de impozite si contributii. Se elibereaza de organul fiscal.
Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice (OMFP 752/2006)
Formular
Pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala, persoanele fizice completeaza aceasta cerere. Certificatul atesta indeplinirea obligatiilor de plata la buget a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri. El se elibereaza la solicitarea contribuabililor persoane fizice, pe baza cererii de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice, sau in situatia in care contribuabilul isi schimba domiciliul fiscal. Certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice poate fi utilizat pe o perioada de 90 de zile de la data eliberarii acestuia.
Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice (OMFP 752/2006)
Formular Certificatul atesta indeplinirea obligatiilor de plata la buget a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri, de catre persoanele fizice. Se elibereaza de organul fiscal in urmatoarele situatii: la solicitarea contribuabililor persoane fizice, pe baza cererii de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice; in situatia in care contribuabilul isi schimba domiciliul fiscal.
Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice (OMFP 752/2006)
Formular
Pentru eliberarea unui certificat privind indeplinirea obligatiilor de plata la buget a persoanelor juridice, acestea trebuie sa completeze o astfel de cerere.
Cerere de eliberare a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru comerciantii care se inregistreaza in scopuri de TVA de la infiintare (Ordin ANAF 3/2007)
Formular Contribuabilii care se infiinteaza incepand cu data de 1 ianuarie 2007 si solicita inregistrarea in scopuri de TVA de la infiintare, dupa inregistrarea in registrul comertului trebuie sa solicite eliberarea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA. Ei depun la organul fiscal formularul de cerere si o copie de pe certificatul de inregistrare care contine codul unic de inregistrare, eliberat de oficiul registrului comertului.
Cerere de aplicare a regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata (OMEF 102/2007)
Formular La depunerea primului decont de TVA de catre persoanele impozabile care indeplinesc conditiile prevazute in OMEF 102/2007, acestea vor depune la organul fiscal competent si o cerere prin care solicita aplicarea regimului special. Cererea va fi insotita de balanta de verificare la data de 31.12.2006 si fisa contului 4111, din care sa rezulte ca volumul exportului scutit, efectuat in anul anterior, a reprezentat minimum 80% din rulajul debitor al contului de clienti, dar nu mai putin de echivalentul in lei a 1.000.000 euro. Se depune si o declaratie pe propria raspundere ca nu s-au desfasurat activitati de export in domeniile prevazute in ordinul mentionat.
Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice (OMFP 752/2006)
Formular
Certificatul atesta indeplinirea obligatiilor bugetare de plata ale persoanelor juridice. Certificatul este valabil 30 de zile.
Certificat de obligatii bugetare (OMFP 752/2006)
Formular
Organul fiscal, la solicitarea institutiei publice implicate in procesul de privatizare, are obligatia de a elibera certificatul care atesta modul de indeplinire a obligatiilor de plata la buget a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri, in urmatoarele situatii: a) pentru completarea doc umentatiei necesare procesului de privatizare; b) pentru acordarea de inlesniri la plata obligatiilor bugetare restante; c) pentru alte situatii prevazute de lege.
Declaratie informativa privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim  de retinere la sursa / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti (HG 1861/2006)
Formular Platitorii de venituri depun aceasta declaratie la autoritatea fiscala competenta pana la data de 30 iunie inclusiv a anului urmator celui pentru care s-a platit impozitul.
Decizie de restituire a accizelor (OMEF 420/2007)
Formular Se elibereaza de organul fiscal ca urmare a cererii formular 321 si a verificarilor efectuate.
Decizie de impunere anuala privind venitul din activitati agricole – impunere pe norme de venit(OMFP 411/2006)
Formular Pe baza Declaratiei speciale privind veniturile din activitati agricole – impunere pe norme de venit pe anul  …  se stabileste impozitul pe veniturile din activitati agricole. Se tine cont de platile efectuate in prealabil, de optiunea sponsorizarii unei organizatii non-profit si de cheltuielile cu bursa privata. Pot rezulta sume de platit in plus de contribuabil, sau de restituit de administratia financiara. Activitatile agricole avute in vedere sunt de felul cultivarii florilor, a legumelor in sere, a pepinierelor etc.
Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (OMEF 330/2007)
Formular Pe baza Declaratiei privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul … , organul fiscal stabileste impozitul pentru veniturile astfel obtinute. Pot rezulta sume de platit in plus de contribuabil, sau de restituit de administratia financiara.
Decizie de impunere pentru plati anticipate privind venitul din activitati independente (OMFP 160/2004)
Formular
Pe baza Declaratiei privind veniturile estimate din activitati independente, a Declaratiei speciale privind veniturile din activitati independente pe anul, sau a Raportului de inspectie fiscala, organul fiscal stabileste platile anticipate cu titlu de impozit. Acestea se fac in transe trimestriale.
Decizie de inregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului (Ordin ANAF 526/2004)
Formular
Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni. In baza Cererii de inregistrare a domiciliului fiscal, organul fiscal elibereaza Decizia privind noul domiciliu fiscal.
Decizie privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal (Ordin ANAF 526/2004)
Formular
Modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului este initiata de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul si-a stabilit domiciliul fiscal fara depunerea cererii de inregistrare a unui nou domiciliu fiscal. Contribuabilul este notificat de catre organul fiscal pentru a fi ascultat cu privire la faptele si imprejurarile relevante in luarea deciziei de modificare din oficiu a domiciliului fiscal.
Instiintare – (OPANAF 1752/2008)
Formular
Reprezinta documentul prin care organul fiscal cu atributii de cercetare la fata locului instiinteaza contribuabilul detinator al terenurilor, incaperilor si a altor incinte despre cercetarea care urmeaza sa se efectueze la acesta.
Instiintare privind obligatia de inregistrare fiscala sau de modificare a domiciliului fiscal (OMFP 1346/2006)
Formular Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala. Contribuabilii inregistrati la data de 1 septembrie 2006 au obligatia sa solicite modificarea domiciliului fiscal, in vederea eliberarii certificatului de inregistrare continand adresa noului domiciliu fiscal. Pana la data de 30 septembrie 2006, administratiile finantelor publice instiinteaza toti contribuabilii care isi au domiciliul fiscal in raza lor teritoriala de competenta asupra acestei obligatii.
Notificare privind domiciliul fiscal al contribuabilului (Ordin ANAF 526/2004/)
Formular Acest document este transmis contribuabilului cand organul fiscal modifica din oficiu domiciliul fiscal al contribuabilului (vezi mai sus).
Notificare privind modul de completare a formularelor 070 si 080 (OMFP 1346/2006)
Formular La primirea declaratiei de inregistrare fiscala/declaratiei de mentiuni, organul fiscal competent verifica modul de completare a acesteia si actele doveditoare ale informatiilor. Daca, in urma verificarilor efectuate, se constata neconcordante, organul fiscal competent va solicita prezenta contribuabilului la sediul sau, in vederea clarificarii situatiei fiscale, prin transmiterea unei notificari.

TOP

Formulare impozite si taxe locale persoane juridice

Cerere certificat fiscal
Declaratie de impunere pentru cladiri
Declaratie de impunere pentru auto fata si verso
Declaratie de impunere pentru auto peste 12t fata si verso
Declaratie decont taxa hoteliera
Declaratie fiscala taxa publicitate

TOP

Formulare impozite si taxe locale persoane fizice

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa
Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri
Cerere pentru eliberare certificat de atestare fiscala la Bugetul local
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport

TOP

RESURSE UMANE SI SALARIZARE

Formulare necesare in relatia angajator-angajat-ITM

Contract-individual-de-munca-conform-OMMFPS-nr.1616-din-2011
Act aditional
Adeverinta vechime
Decizie incetare contract de munca conform art.55 lit.”b” din Codul Muncii
Decizie incetare contract de munca conform art.65 alin.1 din Codul Muncii
Decizie incetare contract de munca conform art.61 lit.”a” din Codul Muncii
Adresa pensionare
Cerere imprumut carnet de munca
Adresa catre ITM de insotire discheta REVISAL
Imputernicire pentru eliberare parola ITM online

TOP

Formulare necesare in relatia angajator-angajat-alte institutii

Cerere restituire sume pentru concedii medicale
Adeverinta somaj
Cerere pentru inscrierea la pensia anticipata
Cerere pentru înscrierea la pensie anticipata partiala
Cerere pentru inscrierea la pensia de urmas
Cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate
Cerere pentru înscrierea la pensie pentru limita de varsta
Adeverinta indemnizatie cu veniturile realizate in ultimile 12 luni anterior nasterii copilului

TOP

(Visited 675 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


nine × = 63

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.