Ce verifica Inspectia Muncii in cazul unui control in domeniul relatiilor de munca

Inspectia Muncii exercita atributii de control in domeniul relatiilor de munca, al securitatii si sanatatii in munca si controleaza aplicarea unitara a dispozitiilor legale in aria sa de competenta.

 *Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

O plangere, o reclamatie, controale pe domenii de activitate, pe zone geografice sau controale cu caracter periodic, in special in zonele de risc pentru sanatatea si securitatea angajatilor, ne pot aduce fata in fata cu inspectorii de munca.

Potrivit art.19 din Legea nr.108/1999, republicata, privind infiintarea si organizarea  Inspectiei Muncii, inspectorii de munca au acces liber si pot efectua controale la sediul angajatorului sau in orice loc de munca organizat de acesta cu sau fara instiintare prealabila. Inspectorii pot solicita si prezentarea angajatorului la sediul ITM cu actele solicitate in vederea efectuarii controlului de specialitate.

 

cumparaPachete produse
20 de modele si formulare necesare la incheierea contractului individual de munca + Regulamentul intern: model si documente conexe = 69 lei

 

Atentie! Refuzul angajatorului de a permite organelor de control sa intre in incinta unitatii constituie conraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4500 lei la 9000 lei, conform art.8 din Legea nr.130/1999, republicata, privind unlele masuri de protectie a persoanlor incadrate in munca.

Ce verifica inspectorii de munca:
Potrivit art 6 lit.a) din Legea nr.108/1999, republicata, privind infiintarea si organizarea  Inspectiei Muncii, inspectorii in domeniul relatiilor de munca controleaza:
– respectarea prevederilor legale privind incadrarea in munca si incetarea activitatii persoanelor care desfasoara orice activitate in temeiul unui contract individual de munca;
– stabilirea si respectarea duratei timpului de lucru (munca suplimentara, munca de noapte, pauza de masa si repausul zilnic, repausul saptamanal, concediul de odihna anual, munca la negru);
–  stabilirea si acordarea drepturilor salariale, precum si a celorlalte drepturi ce decurg din munca prestata;
– accesul fara nici o discriminare pe piata muncii a tuturor persoanelor apte de munca, respectarea normelor specifice privind conditiile de munca ale tinerilor, femeilor, precum si ale unor categorii de persoane defavorizate;
– respectarea prevederilor cuprinse in legislatia muncii si a clauzelor contractelor colective de munca;

Inspectorii de munca verifica si:
– respectarea prevederilor legale privind inregistrarea contractelor individuale de munca si depunerea la ITM a documentatiei necesare, potrivit Legii nr. 130/1999, republicata, privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca;
– respectarea prevederilor privind intocmirea, completarea, pastrarea si evidenta carnetelor de munca la sediul angajatorului, conform Legii nr.130/1999, republicata, privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca;
– respectarea prevederilor legale privind protectia cetatenilor romani care lucraeza in strainatate;
– respectarea prevederilor legale privind incadrarea in munca a cetatenilor straini;
– respectarea prevederilor legale privind egalitatea de sanse intre femei si barbati;
– respectarea prevederilor legale privind protectia maternitatatii la locul de munca;
– respectarea prevederilor privind infiintarea, completarea si transmiterea ITM a registrului general de evidenta a salariatilor, conform Hotararii Guvernului nr.161/2006, actualizata, privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor;

In cazul unui control pot fi solicitate urmatoarele documente:

1. Registrul unic de control.

2. Atele constitutive ale angajatorului: contract de societate, statutul societatii, certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului, hotararea judecatoreasca de infiintare, autorizatia de functionare, acte aditionale de modificare si/sau completare, autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, numarul salariatilor si structura de personal, aprobata (organigrama).

3. Registrul general de evidenta a salariatilor in forma electronica completat si inregistrat la ITM (cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatii si cel tarziu la data incetarii contractelor de munca a salariatilor in cauza);
– statele de plata/dovadezi de calculare a drepturilor salariale si depunerea acestora la ITM;
– documentele de plata a salariilor semnate de salariati;
– actele ce atesta platile catre bugetul asigurarilor sociale de stat, de sanatate, de constituire a fondului pentru plata ajutorului de somaj, comisionul datorat I.T.M. conform art. 12 din Legea nr. 130/1999;
– balanta de verificare contabila pentru verificarea fondului de salarii;
– foaia colectiva de prezenta a salariatilor;
– documente justificative privind acordarea concediilor de odihna, concediilor medicale, concedii pentru ingrijirea copilului, concediilor fara plata, concedii de studii, acordarea orelor suplimentare;
– registrul de procese verbale de predare-primire in cazul societatilor de paza;
– normative de plata in acord in cazul societatilor care practica acest tip de salarizare.
– acte privind incetarea raporturilor juridice de munca a salariatilor si dovada predarii carnetelor de munca/adeverintelor de vechime acestora.

4. Dosarele de personal ale salariatilor care trebuie sa cuprinda: actele de identitate, cerere de angajare; curriculum vitae; acte stare civila; acte de studii si calificare; avizul medical, contractul individual de munca care va cuprinde salariul si elementele constitutive ale acestuia potrivit legii, actele aditionale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, fisa postului; acte privind cercetarea si aplicarea sanctiunilor disciplinare (unde este cazul); permisul de munca (in cazul salariatilor cetateni straini); certificatul de cazier judiciar (unde este cazul).

5. Aprobarea de pastrare si completare a carnetelor de munca (in cazul angajatorilor care au optat pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca sediul societatii).

6. Contractul colectiv de munca (negocierea colectiva, la nivel de unitate, este obligatorie, cu exceptia cazului in care unitatea are mai putin de 21 de salariati).

7. Regulamentul intern.

In cazul in care societatea este reprezentata la control de alta persoana decat reprezentantul legal al societatii, se va prezenta imputernicirea de catre reprezentantul legal a persoanei delegate, cu drept de semnatura si stampila societatii.

Atentie! Refuzul angajatorului de a pune la dispozitia inspectorilor actele solicitate constituie conraventie si se sanctioneaza cu amneda de la 4500 lei la 9000 lei, conform art.8 din Legea nr.130/1999, republicata, privind unlele masuri de protectie a persoanlor incadrate in munca.

Trebuie sa subliniem si faptul ca in domeniul relatiilor de munca, controalele pot fi de fond, tematice sau tip campanie:

 1. Controlul de fond are ca obiectiv verificarea modului in care angajatorii aplica prevederile legislatiei muncii si a clauzelor contractelor colective de munca, precum si realizarea unei analize de ansamblu a activitatii in domeniul relatiilor de munca si al evidentei muncii, in vederea eliminarii deficientelor constatate si constientizarii angajatorului pentru respectarea legislatiei muncii.
 2. Controlul tematic acopera un numar limitat de domenii din cele reglementate de legislatia muncii si se desfasoara intr-o perioada scurta de timp; acest tip de control ofera o imagine partiala a modului de organizare si desfasurare a activitatii angajatorului, concludenta insa asupra problemei care constituie tema controlului (ex.munca suplimentara, munca de noapte, zilele de repaus saptamanal etc.).
 3. Controlul tip campanie consta in verificare inopinata a unui aspect sau a unui numar limitat de aspecte reglementate de legislatia muncii si se desfasoara pe domenii de activitate, fie la nivel national, fie pe zone geografice (ex.depistarea muncii la negru etc.).

Actele solicitate pentru cele trei tipuri de controale sunt cele prezentate mai sus.

In cazul controlului, identificarea angajatilor societatii verificate se face pe baza actelor de identitate.

Activitatea de control se finalizeaza prin:
procese verbale de control, in care se consemneaza constatarile privind nerespectarea prevederilor legale si prin care inspectorii de munca impun ca abaterile constatate in domeniul relatiilor de munca sa fie remediate pe loc sau intr-un timp limitat, dispunand masuri obligatorii, cu termene concrete de realizare. Procesul verbal de control este act oficial de la data incheierii lui, angajatorul avand obligatia de a indeplini masurile dispuse prin acesta. Prin acelasi proces verbal de control, angajatorul este instintat cu privire la obligatia de a informa, in scris, inspectoratul teritorial de munca cu privire la modalitatea de indeplinire a masurilor stabilite;

procese verbale de constatare a contraventiilor, prin care sunt sanctionate abaterile savarsite de catre angajator prin incalcarea prevederilor legislatiei muncii. Exista situatii in care prin aceeasi neconformitate constatata, se dispun masuri obligatorii si totodata se aplica sanctiuni contraventionale.

Finalizarea masurilor stabilite prin procesele verbale de control se asigura prin verificarea punctuala a realizarii masurilor dispuse, inspectorii de munca efectuand controale ulterioare cu caracter operativ.

Atentie! Refuzul angajatorului de a duce la indeplinire masurile obligatorii dispuse legal de inspectorii de munca, la termenele stabilite de acestea, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda la 3.000 lei la 10.000 lei, conform art. 21 din Legea nr.108/1999, republicata, privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii.

Ca urmare a constatarilor rezultate din activitatea de control, Inspectia Muncii poate dispune:
– retragerea autorizatiei de functionare, din punct de vedere al protectiei muncii;
– sesizarea organelor de urmarire penala, atunci cand exista indicii privind savarsirea unor infractiuni;
– solicitarea radierii persoanei juridice din Registrul Comertului, in cazul savarsirii repetate de catre angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislatiei muncii sau de la normele de securitate si sanatate in munca.

(Visited 2,373 times, 1 visits today)

3 Responses to Ce verifica Inspectia Muncii in cazul unui control in domeniul relatiilor de munca

 1. codruta says:

  ar fi frumos sa gasesc aici si un model de contract colectiv de munca pe unitate actualizat, de exemplu…

 2. admin says:

  Aveti ca model contractul colectiv la nivel national pe anii 2007-2010. Este si motivul pentru care nu l-am sters pe pe blog.

 3. sharky says:

  Buna am lucrat la o firma din Lugoj ”COSAGEL ROM” care nu respecta nici o protectie al munci si obliga angajati sa vina la ore suplimentare la negru aceste firme ar trebui inchise dupa mine…

Leave a Reply

Your email address will not be published.


5 × = twenty five

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.