Nu lasi inspectorul ITM sa te verifice? Platesti amenda de pana la 100.000 de lei

Potrivit proiectului de lege elaborat de Ministerul Muncii pentru modificarea si completarea Legii nr. 108/1999, pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, si publicat pe site-ul institutiei, se prevede majorarea cuantumului amenzilor aplicate angajatorilor cu mai mult de 10 ori. In cazul in care legea va fi adoptata in forma propusa de minister, amenda aplicata angajatorilor ar putea ajunge si pana la 100.000 lei.

Astfel, daca art.20 din Legea nr.108/1999, republicata, prevede:
“impiedicarea, in orice mod, de catre un angajator, persoana fizica sau juridica, a inspectorilor de munca sa isi exercite controlul in limitele prevazute la art. 6 si 19 constituie contravenţie şi se sancţioneaza cu amenda de la 4.500 lei la 9.000 lei”,

art.20 din proiectul de lege prevede: “obstructionarea in orice mod a inspectorilor de munca, de catre angajatorul persoana fizica sau juridica, sa exercite, total sau partial, controlul si sa efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.”

In ce priveste art.21 din proiectul de lege care se refera la amenzile date pentru neindeplinirea masurilor lasate de inspectorii de munca si inspectorii sociali, in vederea eliminarii deficientelor constatate, amenzille vor fi cuprinse intre 30.000 si 100.000 de lei fata de 3.000 si 10.000 de lei prevazute in Legea 108/1999, republicata.

Alte schimbari prevazute de proiectul de lege sunt:
– Preluarea activitatii desfasurate in prezent de Inspectia Sociala de catre Inspectia Muncii si necesitatea adaptarii la noile cerinte legate de reorganizarea institutiilor publice.

– Reformularea atributiilor generale si speciale, distinct pe domenii, astfel noile atributii ale Inspectiei Muncii sunt:
A. In domeniul relatiilor de munca:
a) controleaza aplicarea reglementarilor legale, generale si speciale, cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca;
b) controleaza respectarea clauzelor cuprinse in contractele colective de munca aplicabile si in contractele individuale de munca;
c) controleaza stabilirea si acordarea drepturilor cuvenite salariatilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
d) controleaza aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati ;
e) asigura la nivel national evidenta a muncii prestate in baza contractelor individuale de munca prin registrul general de evidenta al salariatilor;
f) efectueaza controale in vederea depistarii muncii nedeclarate autoritatilor publice.

B. In domeniul securitatii si sanatatii in munca:
a) controleaza aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca;
b) cerceteaza evenimentele conform competentelor, avizeaza cercetarea, stabileste sau confirma caracterul accidentelor, colaboreaza cu institutiile implicate in ceea ce priveste evidenta si raportarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
c) controleaza activitatea de instruire, informare si consultare a salariatilor si furnizeaza informatii in vederea imbunatatirii acesteia;
d) autorizeaza functionarea din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca a persoanelor juridice si fizice si retrage sau poate propune retragerea autorizarii, in conditiile legii;
e) analizeaza activitatea serviciilor externe de prevenire si protectie si propune Comisiei de abilitare a serviciilor de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca retragerea abilitarii, dupa caz;
f) elibereaza avize si autorizatii conform competentelor stabilite prin actele normative aplicabile;
g) dispune sistarea activitatii la locurile de munca si/sau scoaterea din functiune a echipamentelor de munca atunci cand constata faptul ca, nerespectarea cerintelor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca poate genera evenimente cu consecinte grave ;
h) dispune efectuarea de masuratori, determinari, expertize si studii stiintifice pentru prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, precum si verificarea, prin organisme abilitate, a incadrarii nivelului noxelor profesionale in limite admisibile la locurile de munca, cheltuielile fiind suportate de catre angajator;
i) controleaza, coordoneaza si indruma metodologic aplicarea unitara a legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
j) controleaza, coordoneaza si indruma metodologic aplicarea prevederilor conventiilor Organizatiei Internationale a Muncii si ale legislatiei europene in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

C. In domeniul supravegherii pietei:
a) controleaza conform atributiilor stabilite de legislatia in vigoare, respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piata a produselor pentru care desfasoara actiuni de supraveghere a pietei, conform desemnarii prin acte normative;
b) elaboreaza, pune  in aplicare si actualizeaza periodic programe sectoriale specifice, referitoare la sectoarele in care desfasoara actiuni de supraveghere a pietei;
c) restrictioneaza prin masurile legale stabilite de legislatia in vigoare comercializarea produselor neconforme si dispune masurile pentru eliminarea neconformitatilor constatate;
d) atentioneaza utilizatorii cu privire la riscurile de accidentare identificate la produsele din domeniul de competenta si coopereaza cu operatorii economici pentru prevenirea sau reducerea acestora;
e) identifica produsele care prezinta suspiciuni de neconformitate, preleveaza probe si efectueaza in cercari, in limitele bugetului aprobat pentru finantarea acestei activitati;
f) furnizeaza informatii organismelor de supraveghere din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la produsele care prezinta riscuri si colaboreaza cu acestea la realizarea programelor de supraveghere a pietei la nivel comunitar;
g) colaboreaza cu autoritatile competente nationale si din cadrul Uniunii Europene in toate problemele de supravegherea pietei, inclusiv in ceea ce priveste notificarea clauzei de salvgardare in cazul produselor neconforme;
h) colaboreaza cu autoritatile vamale si alte organisme responsabile cu controalele la frontiere in vederea schimbului de informatii cu privire la produsele ce prezinta riscuri in utilizare.

D. In domeniul asistentei sociale:
a) inspecteaza modul in care sunt respectate prevederile legale privind stabilirea, acordarea si promovarea drepturilor sociale ale cetatenilor de catre autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si de catre alte persoane fizice si juridice, publice si private;
b) inspecteaza modul in care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata drepturilor sociale, precum si a celor alocate pentru sustinerea si dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor si politicilor din domeniu;
c) desfasoara activitati de investigare sociala derivate din rezultatele controlului si formuleaza propuneri de imbunatatire a activitatii, organizarii si a metodei de acordare a prestatiilor si serviciilor sociale;
d) inspecteaza furnizorii de servicii sociale publici si privati din punct de vedere al eficientei si performantei acestora in indeplinirea obiectivelor stabilite in conformitate cu standardele de calitate si de cost, conform reglementarilor legale;
e) inregistreaza, centralizeaza si sintetizeaza informatiile referitoare la furnizorii de servicii sociale si la serviciile sociale acordate de catre acestia si gestioneaza Registrul electronic unic al serviciilor sociale;
f) controleaza, evalueaza si monitorizeaza respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor de acordare a acreditarii furnizorilor de servicii sociale si serviciilor furnizate de acestea;
g) in cazul in care constata neconformitati in functionare, solicita comisiilor de acreditare retragerea acreditarii si urmareste indeplinirea masurilor dispuse;
h) solicita furnizorului de servicii si sau autoritatilor competente suspendarea sau incetarea temporara sau definitiva a serviciului social in cazul incalcarii grave a prevederilor legale in domeniu si urmareste indeplinirea masurilor dispuse;
i) sesizeaza autoritatile competente cu privire la neconformitatile constatate in aplicarea dispozitiilor legale, care exced atributiilor proprii;
j) constata si aplica sanctiuni contraventionale prevazute in toate actele normative care reglementeaza domeniile de competenta;
k) urmareste aplicarea si respectarea politicilor in domeniul asistentei sociale;
l) controleaza modul de administrare, gestionare si realizare a tuturor programelor si proiectelor din domeniul asistentei sociale;
m) evalueaza strategiile de promovare a asistentei sociale a persoanelor si grupurilor defavorizate;
n) identifica si evalueaza practicile institutionale in managementul problematicii asistentei sociale la nivel local;
o) inspecteaza modul de indeplinire a prevederilor legale privind combaterea marginalizarii sociale;
p) inspecteaza activitatea autoritatilor, organismelor si comisiilor interdepartamentale care dispun masuri de protectie a persoanelor care fac parte din categoriile supuse situatiilor de risc social;
r) evalueaza impactul politicilor si procedurilor publice implementate in domeniul asistentei sociale, in vederea stabilirii de diagnostice si elaborarii de propuneri si recomandari de inbunatatire a cadrului legal si institutional, precum si de eficientizare a alocarilor bugetare necesare promovarii asistentei sociale;

– Obligatiile inspectorilor de munca, care potrivit proiectului de lege vor beneficia de stabilitate in functie si de independenta fata de schimbarile guvernamentale, sunt:
a) sa nu aiba nici un interes, direct sau indirect, de orice natura ar fi acesta, in unitatile care se afla sub incidenta controlului lor;
b) sa nu dezvaluie secretele de fabricatie sau de comert si, in general, procedeele de exploatare de care iau cunostinta in exercitarea functiilor lor, atat pe durata existentei raporturilor de serviciu, cat si timp de 2 ani dupa data incetarii acestora;
c) sa pastreze confidentialitatea asupra identitatii persoanei care semnaleaza nerespectarea prevederilor legale in domeniul reglementat de prezenta lege si sa nu dezvaluie angajatorului ori prepusilor sai faptul ca efectueaza controlul ca urmare a unei sesizari.

Vezi si Ce verifica Inspectia Muncii in cazul unui control in domeniul relatiilor de munca

 

(Visited 245 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


nine − 4 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.