Declaratia 100 – instructiuni de completare

Declaratia 100 se depune pana pe 25 aprilie 2010. Nu uita ca in data de 20.04.2010 aplicatiei “declaratii fiscale 2010” i s-a adus o noua rectificare.

Declaratia 100 a fost actualizata prin OPANAF nr.1709/2010 publicat in Monitorul Oficial nr. 231 din 13 aprilie 2010.

Prin OPANAF nr.1709/2010 privind modificarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, au fost aduse modificari OPANAF nr.101/2008. In acest sens s-a abrogat formularul 103 “Declaratie privind accizele” si formularul 105 “Declaratie privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc”.

Formularul 100 se completeaza de catre platitorii de impozite, taxe si contributii sociale carora le revin obligatii de plata la bugetul de  stat, conform Nomenclatorului din ordinul mentionat. Declaratia se depune in format electronic sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare. Se foloseste programul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice sau se poate depune si prin Internet. Vezi Program.

Cum completam declaratia 100

Perioada de raportare
In rubrica „Luna” se inscrie cu cifre arabe numarul lunii la care se refera obligatia sau numarul ultimei luni a perioadei de raportare, dupa caz (de exemplu: 07 pentru luna iulie sau 06 pentru trimestrul II).

Anul pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2009).

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai scris si:
*ANAF vrea renuntarea la formularele 103 si 105
*Update: OPANAF nr.2238/2010 – s-a modificat formularul 100
*Atentie! S-a modificat formularul 100
*ANAF aminteste: Formularele 103 si 105 au fost abrogate
*Platitorii de impozit pe profit trebuie sa depuna formularul 100

Sectiunea A „Date de identificare a platitorului”
In caseta „Cod de identificare fiscala” se completeaza codul de identificare fiscala atribuit contribuabilului, conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreaptat.

In cazul asocierilor fara personalitate juridica pentru care, potrivit legii, exista obligatia inregistrarii fiscale se completeaza codul de inregistrare fiscala atribuit asocierii, conform legii.

In cazul asocierilor fara personalitate juridica pentru care, potrivit legii, nu exista obligatia inregistrarii fiscale se completeaza codul de identificare fiscala al persoanei desemnate, care indeplinette, potrivit legii, obligatiile declarative ale asociatilor.

In situatia in care declaratia se completeaza de catre imputernicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se inscriu codul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent persoanei ale carei obligatii sunt indeplinite, precum ti datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica „Functia/Calitatea” din formular se inscrie „Imputernicit”.

In cazul in care contribuabilul este inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in prima casuta se inscrie prefixul RO.

In rubrica „Denumire” se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele platitorului de impozite si taxe.

Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al platitorului sau adresa sediului secundar care are calitatea de platitor de impozit.

Sectiunea B „Date privind creanta fiscala”
Pentru fiecare impozit ti taxa prevazute in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, pentru care exista obligatii declarative in perioada de raportare, se completeaza in acelasi formular cate un tabel generat cu ajutorul programului de asistenta, inscriindu-se sumele reprezentand obligatiile constituite in perioada de raportare la care se refera declaratia, in conformitate cu instructiunile de mai jos.

In situatia in care in perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plata/de recuperat pentru impozitele si taxele cuprinse in vectorul fiscal, la rubrica „Suma datorata/de plata” se inscrie cifra 0 (zero).

Necompletarea tabelului din sectiunea B, pentru impozitul sau taxa pentru care exista obligatie declarativa potrivit legii, echivaleaza cu nedeclararea obligatiei respective.

Corectarea obligatiilor declarate eronat in formular se face prin depunerea formularului 710 „Declaratie rectificativa”, cod 14.13.01.00/r, conform procedurii in vigoare.

Coloana „Denumire creanta fiscala”: se inscrie denumirea obligatiei de plata, conform Nomenclatorului obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut in anexa nr. 15, datorata in perioada de raportare.

Coloana „Suma”:

Randul 1 „Suma datorata”: se inscrie suma reprezentand impozitul/taxa datorat/datorata in perioada de raportare, conform legii.

Randul 1.1 „Impozit minim”: se inscrie suma reprezentand impozitul minim datorat pentru perioada de raportare, prevazut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Acest rand se completeaza pentru obligatiile prevazute la pozitiile 2, 4 si 6 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, de catre persoanele juridice romane ti persoanele juridice straine care desfatoara activitatea prin intermediul unui sediu permanent in Romania, numai in cazul in care suma inscrisa la randul 1 din formular reprezentand impozit pe profit stabilit in conformitate cu dispozitiile titlului II din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv impozitul pe veniturile microintreprinderilor stabilit in conformitate cu dispozitiile titlului IV din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mica decat suma impozitului minim datorat, potrivit instructiunilor de la pct. 3.2 alin. (1) si pct. 3.3 alin. (1) din anexa.

In aceasta situatie se vor completa atat randul 1 „Suma datorata”, cat si randul 1.1 „Impozit minim” din formular.

Randul 2 „Suma de plata”: se inscrie suma de la randul 1 sau randul 1.1, dupa caz.

Randul 3 „Suma de recuperat”: se completeaza numai in cazul asocierilor fara personalitate juridica prevazute la art. 28 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru asociatii persoane juridice straine si persoane fizice.

Randul „Total obligatii de plata”: se inscrie suma reprezentand obligatii de plata la bugetul de stat pentru perioada de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, inscrise la randul 2 „Suma de plata”, pentru fiecare impozit/taxat.

Suma inscrisa la randul „Total obligatii de plata” se plateste in contul unic corespunzator.

3.1.(1) Pentru impozitele si taxele cuprinse la pozitiile 1, 5,7-32 si 35 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut in anexa nr. 15, formularul se completeaza astfel:

Randul 1 „Suma datorata”: se inscrie suma reprezentand impozitul/taxa datorat/datorata in perioada de raportare,conform legii.

Randul 2 „Suma de plata”: se inscrie suma de la randul 1.

(2) Pentru platile anticipate in contul impozitului pe profitul anual, prevazute la pozitia nr. 1 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, datorate de contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, societati comerciale bancare, persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, formularul se completeaza trimestrial, dupa cum urmeaza:
Randul 1 „Suma datorata”: se inscrie suma reprezentand o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), calculata in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (6) si (16) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contribuabilii care in anul 2008 au inregistrat pierdere fiscala au obligatia de a declara trimestrial plati anticipate in contul impozitului pe profit in suma de o patrime din impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contribuabilii nou-infiintati au obligatia de a declara trimestrial plati anticipate in contul impozitului pe profit, la nivelul impozitului minim anual aferent primei trante de venituri totale, prevazuta la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, recalculat in mod corespunzator pentru perioada impozabila respectiva.

Randul 2 „Suma de plata”: se inscrie suma de la randul 1.

(3) In cazul in care autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private au optat pentru achizitionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, pentru obligatia prevazuta la pozitia 25 „Varsaminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate” din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, formularul se completeaza dupa cum urmeaza:
– in situatia in care valoarea achizitiilor este in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat in conditiile prevazute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile ulterioare, in luna de raportare nu exista obligatia declararii pozitiei 25 „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate”;
– in situatia in care valoarea achizitiilor este mai mica decat echivalentul sumei datorate la bugetul de stat in conditiile prevazute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile ulterioare, in luna de raportare, la pozitia 25„Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate” se declara diferenta dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat si valoarea produselor si serviciilor achizitionate;
– in situatia in care valoarea achizitiilor este mai mare decat echivalentul sumei datorate la bugetul de stat in conditiile prevazute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile ulterioare, pozitia 25 „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate” nu se declara in luna de raportare, iar diferenta de sume se reporteaza in lunile urmatoare prin diminuarea obligatiei de plata.

3.2. (1) Pentru obligatiile de la pozitiile 2—4 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15, datorate de contribuabilii prevazuti la art. 34 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, formularul se completeaza astfel:

Randul 1 „Suma datorata”: se inscrie suma reprezentand impozitul pe profit stabilit pentru perioada de raportare, calculata ca diferenta intre impozitul pe profit stabilit, cumulat de la inceputul anului, la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe profit stabilit, cumulat de la inceputul anului, la sfarsitul perioadei precedente celei de raportare, in situatia in care pe cumulat, in perioada de raportare, s-a inregistrat profit impozabil.

In situatia in care in perioada de raportare s-a inregistrat pierdere fiscala sau scaderea profitului impozabil, la randul 1 din formular se va inscrie cifra 0 (zero).

Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere, stabilesc impozitul pe profit potrivit art. 18 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 1.1 „Impozit minim”: se inscrie suma reprezentand impozitul minim datorat pentru perioada de raportare, prevazut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

ATENTIE!
Randul 1.1 „Impozit minim” din formular se completeaza pentru pozitiile 2 si 4 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat de catre persoanele juridice romane si persoanele juridice straine care desfatoara activitatea prin intermediul unui sediu permanent in Romania.

Randul 1.1 nu se completeaza pentru pozitiile 2, 3 si 4 de catre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c)-e), art. 15, art. 18 alin. (1) si art. 38 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cei infiintati in cursul anului, cei aflati in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum ti cei a caror inactivitate temporara inceteaza in cursul anului 2009.

Acest rand se completeaza numai in cazul in care suma inscrisa la randul 1 din formular, reprezentand impozit pe profit stabilit in conformitate cu dispozitiile titlului II din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mica decat impozitul minim datorat. In aceasta situatie se vor completa atat randul 1 „Suma datorata”, cat si randul 1.1 „Impozit minim” din formular.

Stabilirea impozitului minim trimestrial si compararea impozitului pe profit trimestrial cu impozitul minim trimestrial in vederea stabilirii sumei de plata se fac in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, si a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 488/2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.

Randul 2 „Suma de plata”: se inscrie suma de la randul 1 sau, dupa caz, suma de la randul 1.1, in situatia in care impozitul minim calculat prevazut la art. 18 alin. (3) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mare decat impozitul pe profit stabilit in conformitate cu dispozitiile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, inscris la randul 1.

(2)Formularul nu se completeaza pentru impozitul pe profit de catre urmatorii contribuabili:
– organizatiile nonprofit;
– contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura.

(3) Pentru trimestrul IV, contribuabilii prevazuti la art. 34 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza in formular, pentru impozitul pe profit, o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiati an fiscal, in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (10) din aceeasi lege.

Pentru trimestrul IV 2009 in formular, la randul 1 „Suma datorata” se va prelua suma inscrisa la randul 2 „Suma de plata” din declaratia pentru trimestrul III 2009.

ATENTIE!
Randul 1.1 „Impozit minim” din formular nu se completeaza pentru trimestrul IV.

Contribuabilii prevazuti la art.34 alin. (1) lit. b) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care definitiveaza pana la data de 15 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior, nu completeaza formularul pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV, in conformitate cu prevederile art.34 alin. (11) din lege.

(4)Declararea impozitului pe profit pentru veniturile obtinute de persoanele juridice straine din proprietati imobiliare si din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana:
a) in situatia in care platitorul de venit nu este o persoana juridica romana sau un sediu permanent din Romania al unei persoane juridice straine, obligatia declararii impozitului pe profit revine persoanei juridice straine care realizeaza veniturile mentionate la alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv reprezentantului fiscal/imputernicitului desemnat pentru indeplinirea acestei obligatii;
b) in situatia in care platitorul de venit este o persoana juridica romana sau un sediu permanent din Romania al unei persoane juridice straine, obligatia declararii impozitului pe profit pentru persoana juridica straina care realizeaza veniturile mentionate la alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, revine platitorului de venit.

(5)Declararea impozitului pe profit in cazul asocierilor fara personalitate juridica:
a) in cazul asociatilor persoane fizice, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociatilor persoane fizice se declara la pozitia nr.3 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut in anexa nr.15;
b) in cazul asociatilor persoane juridice straine, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociatilor persoane juridice straine se declara la pozitia nr.4 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut in anexa nr. 15.

La declararea impozitului pe profit, in cazul asocierilor fara personalitate juridica, pentru asociatii persoane juridice straine si persoane fizice, randul 3 „Suma de recuperat” se completeaza, daca este cazul, dupa cum urmeaza:

Randul 3 „Suma de recuperat”: se inscrie suma reprezentand impozit pe profit de recuperat pentru perioada de raportare, in situatia in care in perioada de raportare s-a inregistrat pe cumulat pierdere fiscala sau scaderea profitului impozabil.

3.3. (1) Pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor, de la pozitia 6 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut in anexa nr. 15, formularul se completeaza, dupa cum urmeaza:

Randul 1 „Suma datorata”: se inscrie suma reprezentand impozitul pe veniturile microintreprinderilor, stabilit pentru perioada de raportare, conform titlului IV din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Randul 1.1 „Impozit minim”: se inscrie suma reprezentand impozitul minim datorat pentru perioada de raportare, prevazut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Acest rand se completeaza numai in cazul in care suma inscrisa la randul 1 „Suma datorata” din formular reprezentand impozit pe veniturile microintreprinderilor,stabilit in conformitate cu dispozitiile titlului IV din Legea nr.71/2003, cu modificarile si ompletarile ulterioare, este mai mica decat impozitul minim datorat.

In aceasta situatie se vor completa atat randul 1 „Suma datorata”, cat si randul 1.1 „Impozit minim” din formular.

Stabilirea impozitului minim trimestrial si compararea impozitului pe veniturile microintreprinderilor trimestrial cu impozitul minim trimestrial in vederea stabilirii sumei de plata se fac in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, si cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 488/2009.

Randul 2 „Suma de plata”: se inscrie suma de la randul 1 sau, dupa caz, suma de la randul 1.1, in situatia in care impozitul minim prevazut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mare decat impozitul pe veniturile microintreprinderilor, stabilit in conformitate cu dispozitiile titlului IV din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, inscris la randul 1.

(2) Microintreprinderile care realizeaza in cursul anului venituri mai mari decat plafonul prevazut de lege sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 50% inclusiv, potrivit art. 107.1 din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia declararii impozitului pe profit, incepand cu trimestrul in care s-a depatit oricare dintre limitele prevazute de lege, potrivit instructiunilor prevazute la pct. 3.2.

In aceasta situatie, la randul 1 „Suma datorata” se inscrie suma reprezentand diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare, conform legii, si impozitul pe venit declarat in cursul anului.

Indiferent de perioada in care se face depasirea limitelor prevazute de lege, pentru calculul profitului anual si al impozitului pe profit se vor aplica prevederile art. 34 alin. (10) si (11), dupa caz, din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.4. Contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale, in conformitate cu dispozitiile art. 38 alin. (1) si (8) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, declara impozitul pe profit scutit la pozitiile 33 sau 34, dupa caz, din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut in anexa nr. 15.

Sumele se inscriu la randul 1 „Suma datorata” din formular, fara completarea randului 2 „Suma de plata”.

(Visited 926 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.