Completarea declaratiei 200 privind veniturile realizate in anul 2009 pentru cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile

Contribuabilii care, in anul 2009, au realizat venituri din: activitati independente, agricole, cedarea folosintei bunurilor, operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, ca, intrucat termenul legal 15 mai este zi nelucratoare, pana luni, 17 mai 2010, trebuie sa depuna la Fisc Formularul 200 – „Declaratia privind veniturile realizate”.

In acest articol, prezentam informatii utile pentru completarea si depunerea formularului 200, pentru veniturile realizate din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile.

Declaratia 200 se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care au realizat in anul 2009 venituri in bani si/sau in natura provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, realizate in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal.
Persoanele fizice care au obtinut venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de inchiriere, completeaza declaratia pentru fiecare sursa de venit.
Declaratia se completeaza pe baza contractului incheiat intre parti de catre contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

Atentie! Veniturile realizate de contribuabilii care la 31 decembrie 2008  aveau inregistrate mai mult de cinci contracte de inchiriere sunt considerate venituri din activitati independente, impunerea acestora fiind facuta in sistem real.

Procedura procurarii  si depunerii declaratiilor de venit
Pentru procurarea declaratiilor de venit aferente anului fiscal 2009, contribuabilii au doua posibilitati:
– descarcarea formularului 200 de pe www.anaf.ro;
– prezentarea la sediul administratiei fiscale de unde pot obtine gratuit formularele de declaratii fiscale.

Dupa completare, formularele pot fi depuse la registratura Administratiei financiare unde contribuabilii au domiciliul sau transmise prin posta, cu confirmare de primire. Costul trimiterii este suportat de catre contribuabili.

Instructiuni de completare
Declaratia se completeaza in doua exemplare, scriind corect si citet datele in modulele precizate mai jos.

Modulul I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
– nume/prenume, adresa cu domiciliul fiscal, Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala – se inscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecarui contribuabil sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre ANAF cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
– Banca, Cont bancar (IBAN) – se inscrie denumirea bancii si codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

Modulul II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE SI CATEGORII DE VENIT
Submodulul DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA

La randul 1. Natura veniturilor – se bifeaza casuta corespunzatoare categoriei de venit respectiv, venituri din cedarea folosintei bunurilor prin contract de inchiriere sau contract de arendare
rd. 2. Determinarea venitului net – se bifeaza casuta corespunzatoare in functie de modul de determinare a venitului net: pe baza cotelor forfetare de cheltuieli
rd. 3. Forma de organizare – se bifeaza casuta corespunzatoare modului de desfasurare a activitatii: individual sau intr-o forma de asociere cu persoane fizice sau persoane juridice romane.
rd. 4. Obiectul principal de activitate – se inscrie denumirea activitatii principale generatoare de venituri, desfasurata de contribuabil.
rd. 6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedeaza folosinta – se inscriu datele de identificare ale bunului a carui folosinta este cedata sau arendata. De exemplu:
a) pentru imobile (cladiri, terenuri): adresa completa (strada, numar, bloc, etaj, apartament), suprafata totala, din care inchiriat;
b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricatie, numarul de inmatriculare, seria motorului, seria sasiului;
c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliata, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizeaza bunul.
rd. 7.Contractul de inchiriere/arendare – se inscrie numarul contractului de inchiriere/arendare.
rd. 8, 9. Data inceperii/incetarii activitatii – se completeaza de catre contribuabilii care isi incep/inceteaza activitatea in cursul anului fiscal.
Contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, inchiriere sau arendare, inscriu data prevazuta pentru inceperea derularii contractului incheiat intre parti, respectiv data prevazuta pentru incetarea contractului incheiat intre parti.

Submodulul VENIT NET/CASTIG NET ANUAL
rd. 1. Venit brut – se inscrie suma reprezentand chiria/arenda prevazuta in contractul incheiat intre parti pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul platii acesteia, majorat cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.
In venitul brut se includ si eventualele daune platite potrivit unor clauze contractuale, in cazul rezilierii contractelor inainte de termen.
In situatia in care chiria/arenda reprezinta echivalentul in lei al unei valute, venitul brut anual se determina pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR, din ultima zi a fiecarei luni, corespunzator lunilor din perioada de impunere.
In situatia in care arenda se achita in natura, evaluarea in lei a acesteia se face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, conform Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
rd. 2. Cheltuieli deductibile – se inscrie suma de la rd. 2.2
rd. 2.2. Cheltuieli forfetare – se completeaza de contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. Se inscrie suma rezultata prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1), reprezentand cheltuieli deductibile aferente venitului.
rd. 3. Venit net – se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele inscrise la rd. 1 si datele inscrise la rd. 2.

Sanctiuni
Nedepunerea  pana la 17 mai 2010 a declaratiilor de venit de catre persoanele fizice  constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10 lei la 100 lei.

Baza legala: Ordinul Presedintelui ANAF nr. 1.815/2008 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; art. 219, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Valcea

Vezi si:
Declaratia 200 privind veniturile realizate de persoanele fizice in 2009 se depune pana pe 17 mai

ANAF anunta: Nedepunerea Formularului 200 pana pe 17 mai se amendeaza de la 10 lei la 100 lei

Declaratia 230-cum putem directiona pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit

Declaratia anuala pe venit ar putea fi evitata

(Visited 465 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 9 = sixteen

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.