Atentie! 17 mai – termen limita pentru unele obligatii fiscale. Vezi aici care sunt acestea

Va aducem la cunostinta ca, intrucat 15 mai 2010 este zi nelucratoare, declaratiile prezentate mai jos trebuie depuse pana luni, 17 mai  2010, inclusiv:

Declaratia 200 privind veniturile realizate de persoanele fizice in 2009
Formularul 200 se completeaza de catre contribuabilii persoane fizice care obtin venituri din:
–  activitati independente (activitati comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuala);
–  din cedarea folosintei bunurilor (inchirieri, arenda);
–  din activitati agricole (de felul cultivarii florilor, a legumelor in sere, a pepinierelor etc.);
–  din operatiuni de valuta la termen si din transferul titlurilor de valoare (actiuni).

Formularul 200 poate fi obtinut direct de la sediul administratiilor financiare sau poate fi descarcat de  aici.

Declaratiile de venit pot fi depuse de catre contribuabili:
–  direct la sediul administratiei financiare (registratura organului fiscal) de care apartin;
–  la oficiul postal, prin scrisoare recomandata;
–  on-line, pe site-ul www.anaf.ro. Pentru depunerea on-line a Declaratiei privind veniturile realizate, persoanele fizice trebuie sa detina certificat digital calificat, eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditati in conditiile Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica si sa se inregistreze ca utilizator ai serviciului “ Depunere declaratii on-line”, prin transmiterea, in format electronic, a documentului de confirmare a certificatului calificat, existent pe www.anaf.ro.

Declaratia 201 privind veniturile din strainatate
Formularul 201 se completeaza de catre contribuabilii – persoane fizice romane cu domiciliul in Romania, care au obtinut in anul 2009 venituri din strainatate din: profesii libere, activitati comerciale, drepturi de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor, dividende, dobanzi, premii si jocuri de noroc, castiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investitii, pensii, precum si alte venituri aflate in strainatate.

Declaratia 201 se depune si de catre persoanele fizice care, timp de trei ani consecutivi, au fie centrul intereselor vitale amplasat in Romania, fie sunt prezente in Romania peste 183 de zile pe an. Contribuabilii depun cate o declaratie pentru fiecare tara-sursa a veniturilor si pentru fiecare categorie de venit realizat.

Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia.

Formularul 201 poate fi obtinut direct de la sediul administratiilor financiare sau poate fi descarcat de  aici.

Formularul 230 Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheluielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ”
Formularul 230 se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, in urmatoarele situatii:
– contribuabilii au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificarile ulterioare, si solicita restituirea acestora;
– contribuabilii opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult;
Atentie! Contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult.
– contribuabilii solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

Formularul 230 se completeaza in doua exemplare:
– originalul se depune la:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice;
– copia se pastreaza de catre contribuabil.

Formularul 230 poate fi obtinut gatuit de la sediul administratiilor financiare sau poate fi descarcat de  aici si se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Formularul 221 – Declaratia privind veniturile din activitati agricole – impunere pe norme de venit
Formular 221 se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza in anul 2010 venituri in bani si/sau in natura provenind din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea, pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit – art. 74, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OMEF nr. 2.371/2007.

Formularul 220  – Declaratia privind venitul estimat
Formular 220 se depune de contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior.

Formularul 223 – Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice
Formular 223 se depune, pentru anul in curs, de catre asociatul desemnat sa raspunda de indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritati, in cazul asocierilor care in anul anterior au realizat pierderi si cele care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cele care estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior.

390 VIES – Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri (OPANAF 76/2010)
Formularul 390 se depune lunar de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat livrari, achizitii in tarile membre ale Uniunii Europene, sau livrari si achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite in titlul VI din Codul Fiscal.

Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice, se editeaza in doua exemplare (1 exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic si 1 exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila).

Declaratia recapitulativa se depune prin una din metodele: la registratura organului fiscal competent; la posta, cu confirmare de primire; prin SEN (Sistemul Electronic National) numai dupa detinerea unui certificat electronic; prin completare, pe pagina de web a ANAF.
Vezi Program.

 

 

Declaratia Intrastat
Declaratia Intrastat se depune de catre comerciantii care au efectuat livrari/ achizitii intracomunitare peste pragurile valorice stabilite prin lege. Termenul limita de transmitere a datelor Intrastat la INS il reprezinta intotdeauna data de 15 a lunii urmatoare celei de referinta.

Operatorii economici furnizori de date Intrastat trebuie sa transmita lunar la INS, in format electronic, o declaratie statistica in care sunt folosite urmatoarele notiuni specifice: introducere de bunuri: sosirea bunurilor in Romania din Statele Membre ale Uniunii Europene; expediere de bunuri: iesirea bunurilor din Romania catre Statele Membre ale Uniunii Europene.
Vezi Program.

Jurnalul privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie (HG 1620/2009)
Zilnic antrepozitele fiscale de productie sau de depozitare vor inscrie toate cantitatile de combustibil livrate cu destinatia utilizarii exclusive pentru aeronave,  respectiv nave, in jurnale speciale intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 52.

Jurnalele se vor intocmi pentru fiecare luna calendaristica si vor fi transmise on-line pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare autoritatii vamale teritoriale. In cazul in care combustibilul pentru aviatie este facturat de un antrepozit fiscal de produse energetice catre un intermediar care administreaza contracte cu companii aeriene si care emite, la randul lui, facturi catre acestea, dupa alimentarea aeronavelor in aceleasi conditii cu cele prevazute la alin. (15), fara a avea loc un transfer fizic al produsului de la antrepozitul fiscal catre intermediar, deplasarea combustibilului pentru aviatie de la antrepozitul fiscal de depozitare catre aeronave va fi insotita de avizul de insotire.

Dovada care sta la baza acordarii scutirii pentru cantitatea cu care a fost alimentata aeronava o reprezinta certificatul de livrare semnat de comandantul aeronavei sau de reprezentantul companiei aeriene a carei aeronava a fost alimentata. Certificatul de livrare se intocmeste de catre antrepozitul fiscal care a efectuat alimentarea aeronavei.

Primul antrepozit fiscal va intocmi jurnalul prevazut in anexa nr. 52. Antrepozitul fiscal care face alimentarea aeronavei va intocmi jurnalul prevazut in anexa nr. 53.
Vezi Formular (anexa 52 si 53).

Situatia livrarilor de tigarete in luna (HG 1620/2009)
In vederea determinarii accizei aferente tigaretelor din categoria de pret cea mai vanduta, antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse sunt obligati sa prezinte lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare, situatia livrarilor de tigarete efectuate in luna de raportare.

Aceasta situatie va cuprinde informatii referitoare la cantitatile livrate in luna de raportare, exprimate in 1000 de bucati tigarete, aferente fiecarei categorii de pret practicate si valoarea accizei corespunzatoare. Situatia se intocmeste in 3 exemplare, cu urmatoarele destinatii: primul exemplar ramane operatorului economic, exemplarul al doilea se transmite autoritatii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comanda pentru timbre, iar exemplarul al treilea se transmite autoritatii fiscale centrale – directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul accizelor.
Vezi Formular.

Situatia privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice in regim de scutire de accize
Se depune de catre operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.

Situatia privind achizitia si utilizarea produselor energetice in regim de scutire de accize
Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final vor depune situatia privind achizitia si utilizarea produselor energetice in regim de scutire de accize pentru luna precedenta, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera situatia.
Vezi Formular.

Situatie centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile (HG 1620/2009)
Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali vor depune lunar la autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi au sediul social situatia centralizatoare a achizitiilor si livrarilor de produse accizabile, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera situatia.
Vezi Formular.

Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice (HG 1620/2009)
Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final au obligatia de a depune lunar pana la data de 15 inclusiv a fiecarei luni, pentru luna precedenta o situatie, care sa contina informatii cu privire la achizitiile si livrarile de produse energetice.
Vezi Formular.

Situatie privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase (HG 1620/2009)
Lunar, pana la data de 15 inclusiv a fiecarei luni, pentru luna precedenta, antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare sunt obligati sa transmita on-line la autoritatea vamala teritoriala o situatie, care sa contina informatii cu privire la produsele accizabile.
Vezi Formular.

Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor (HG 1620/2009)
Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii sunt obligati sa prezinte lunar, pana la data de 15 inclusiv a fiecarei luni, autoritatii vamale teritoriale situatia privind marcajele utilizate in luna anterioara celei in care se face raportarea. In cazul banderolelor, aceasta situatie se va intocmi pe fiecare tip de banderola, potrivit dimensiunilor si caracteristicilor inscriptionate pe acestea.
Vezi Formular.

Situatia cu privire la produsele accizabile
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia au obligatia de a transmite on- line la autoritatea vamala teritoriala situatia cu privire la produsele accizabile.
Vezi Formular.

Vezi Calendar declaratii, taxe si impozite mai 2010

(Visited 297 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


eight × = 32

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.