Monthly Archives: August 2010

Reconsiderarea din punct de vedere fiscal a unor activitati ca fiind dependente – precizari

Potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 58/2010 si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr. 791/2010, in situatia in care raportul juridic in baza caruia se desfasoara activitatea nu reflecta continutul economic al acestuia, organele fiscale in exercitarea atributiilor ce le revin, pot reconsidera activitatea din punct de vedere fiscal ca fiind activitate dependenta, daca este indeplinit cel putin unul din urmatoarele criterii:
– beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;
– in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca si altele asemenea;
– beneficiarul de venit contribuie numai cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
– platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;
– platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit;
– orice alte elemente care reflecta natura dependenta a activitatii.

Daca realizez ocazional venituri de natura profesionala datorez contributii individuale pentru aceste venituri?

Intrebare:
Daca realizez ocazional venituri de natura profesionala trebuie sa platesc contributii individuale la pensii, somaj si sanatate. Dar daca sunt asigurata la un sistem privat de pensii? Multumesc.

Raspuns:
Potrivit art.3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 791/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004:
– persoanele care realizeaza exclusiv venituri de natura profesionala cu caracter repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial – sau ocazional datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale pentru sanatate, prevazute la art. III alin. (2) din ordonanta de urgenta;

Valoarea tichetelor de masa se impoziteaza de la 1 iulie 2010 si intra in baza de calcul a deducerii personale

In Monitorul Oficial nr. 596/23.08.2010 a fost publicat Ordinul Ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 1.112/13.08.2010 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul al II-lea al anului 2010.

Conform acestui act normativ valoarea nominală a unui tichet de masa incepand cu luna septembrie este de 8,72 lei.

Atentie!
Incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2010, tichetele de masa sunt incluse in veniturile salariale si sunt impozabile, valoarea acestora intrand in baza de calcul a deducerii personale. Aceste venituri raman in continuare scutite de plata contributiilor sociale, conform art. IV din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 58/2010, coroborat cu art. 8 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa.

Sursa: finantevalcea.ro

Impozitarea veniturilor pe dividende distribuite persoanelor juridice – precizari

Retinerea, declararea si plata impozitului pe dividende
O persoana juridica romana care distribuie/plateste dividende catre o persoana juridica romana are obligatia sa retina, sa declare si sa plateasca impozitul pe dividende, catre bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se distribuie/plateste dividendul.

Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra dividendului brut distribuit/platit persoanei juridice romane. In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator.

Se plateste impozit pe dividende pentru sumele distribuite/platite fondurilor deschise de investitii, incadrate astfel, potrivit reglementarilor privind piata de capital.

Atentie! 1 septembrie 2010 – termen pentru plata anticipata din impozitul pe venitul din activitati agricole

Contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, conform art. 71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, a arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea si valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare, ca, au obligatia sa efectueze, pana la data de 1 septembrie 2010, plata anticipata de 50% din impozitul pe venitul din activitatile agricole (prima rata).

Baza legala: art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: finantevalcea.ro

In atentia persoanelor care obtin venituri profesionale, conform OUG nr.58/2010 – precizari privind depunerea declaratiilor

Va prezentam cateva precizari referitoare la depunerea declaratiilor privind asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj, in sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, pentru care se datoreaza contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, contributia de asigurari sociale (pensii) si contributia de asigurari sociale de sanatate conform art. III alin. (2) din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale.

Declaratia si contributia individuala de asigurari sociale (pensii)
Descarca de aici Declaratia pentru pensii conform OUG nr.58/2010

Declaratia de asigurare se depune pana la data de 25 a lunii pentru luna anterioara celei in care s-au realizat venituri de natura profesionala, la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau de resedinta a persoanelor asigurate. Pentru Municipiul Bucuresti, declaratia de asigurare se depune la Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, respectiv Calea Vitan nr.6, sector 3.

Declaratia poate fi depusa si prin posta, cu confirmare de primire, si va fi insotita de copia dupa cartea de identitate a titularului, certificat de inregistrare fiscala pentru persoanele fizice autorizate, copie dupa decizia de impunere de la Administratia financiara si declaratie pe propria raspundere ca detine venitul mentionat in declaratie.

Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, datoreaza contributii individuale de asigurari sociale in cota de 10,5 % din venitul net realizat.

In atentia persoanelor care obtin venituri de natura profesionala, conform OUG nr.58/2010

Pentru veniturile de natura profesionala, contributia de asigurari sociale de sanatate se plateste de persoana care le realizeaza la termenele stabilite de Legea 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
– persoanele fizice autorizate: trimestrial, pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru
– persoane care obtin venituri din drept de autor, conventii civile: anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui pentru care se face plata.

Baza de calcul a contributiei o constituie cuantumul net al veniturilor de natura profesionala realizat lunar, determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului. Baza de calcul este limitata la echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie si nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara , daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.

Nedepunerea declaratiilor in termenele stabilite de Legea 95/2006 constituie contraventie.

Sursa: casmb.ro

Descarca de aici:
Declaratia pentru sanatate conform OUG nr.58/2010

Declaratia pentru pensii conform OUG nr.58/2010

Declaratia pentru somaj conform OUG nr.58/2010

Procedura solutionarii plangerilor formulate impotriva unui proces-verbal de control financiar

Incepand cu data de 20 august 2010 a fost aprobata procedura privind solutionarea plangerilor formulate de agentii economici impotriva proceselor-verbale de control financiar incheiate in baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Financiare.

Impotriva unui proces-verbal de control financiar se poate formula plangere prealabila in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ, revocarea, in tot sau in parte, a acestuia la autoritatea publica emitenta sau autoritatea ierarhica superioara conform art. 7 din Legea conteciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Plangerea prealabila formulata impotriva unui proces-verbal de control financiar reprezinta calea administrativa de atac si nu poate avea ca obiect alte sume si masuri decat cele stabilite prin actul atacat. Contestatorul poate depune in dovedirea plangerii formulate acte care nu au fost avute in vedere de organul de control financiar.

Declararea contributiei la casa de sanatate pentru veniturile de natura profesionala este reglementata prin Legea nr.95/2006

Potrivit prevederilor art. III din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si alte masuri financiar fiscale, orice venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, se impoziteaza cu cota de impozit pe venit – 16%. Pentru aceste venituri se datoreaza contributii individuale de asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate si asigurari de somaj.

Contribuabilii au obligatia de a depune cate o declaratie privind asigurarea in sistemul public de pensii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, respectiv de a incheia contracte de asigurare in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

Pentru veniturile de natură profesionala contributia de asigurari sociale de sanatate se declara si se plateste de persoana care le realizeaza la termenele stabilite in Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Descarca de aici Declaratia privind obligatiile de constituire si plata la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate datorate de alte persoane decat cele care desfasoara activitate in baza unui contract individual de munca.

Declaratia de asigurare in sistemul public de pensii pentru venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale

Modelul declaratiei privind asigurarea in sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, pentru care se datoreaza contributia individuala la bugetul asigurarilor sociale, conform art.III alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale a fost publicat pe www.cnpas.org.

Descarca de aici:
Modelul declaratiei prvind asigurarea in sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale.

Modelul declaratiei pentru somaj a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.