OG nr.29/2011: Modificari ale Codului de Procedura Fiscala

In Monitorul Oficial nr.626 din 2 septembrie 2011 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 29/2011 prin care au fost aduse modificari si completari Codului de Procedura Fiscala.

Noile prevederi legislative intra in vigoare la 15 zile dupa publicarea lor in Monitorul Oficial, adica incepand cu 17 septembrie 2011. Pentru prevederile care au alte termene de intrare in vigoare, in sinteza de mai jos, se va mentiona data de intrare in vigoare la fiecare caz in parte.

Ordinea de stingere a obligatiilor fiscale
Ordinea de stingere a obligatiilor fiscale a fost modificata in situatia in care contribuabilul datoreaza mai multe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentand creante fiscale, iar suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, in sensul stingerii cu prioritate a tuturor obligatiilor principale in ordinea vechimii acestora si apoi a accesoriilor in ordinea vechimii acestora.

Aceasta prevedere intra in vigoare la 1 octombrie 2011.

Certificatul de atestare fiscala va cuprinde si obligatiile statului catre contribuabili
Prin modificarile aduse, s-a reglementat posibilitatea organului fiscal de a inscrie in certificatul de atestare fiscala si a sumelor certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul solicitant al certificatului le are de incasat de la autoritatile contractante – autoritati publice sau institutii publice care atribuie contracte de achizitie publica, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

Inscrierea se face in baza unui document eliberat de autoritatea contractanta prin care se certifica faptul ca sumele sunt certe, lichide si exigibile.

Reglementarea ordinii de comunicare a actului administrativ fiscal
Noul act normativ stabileste ordinea de comunicare a actului administrativ fiscal in sensul ca actul administrativ fiscal se comunica cu prioritate prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Numai in cazul in care comunicarea actului administrativ fiscal nu este posibila prin posta se utilizeaza celelalte mijloace, in urmatoarea ordine:
– prin remiterea acestuia de catre persoanele imputernicite ale organului fiscal sau prin prezentarea contribuabilului/imputernicitului la sediul organului fiscal, daca se asigura primirea, sub semnatura, a actului administrativ fiscal;
– prin fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta, daca se asigura transmiterea textului si confirmarea primirii acestuia.

Comunicarea actului administrativ fiscal se realizeaza prin publicitate numai in cazul in care comunicarea nu a fost posibila prin celelalte mijloace.

Indreptarea erorilor materiale din actului administrativ fiscal
S-au reglementat conditiile in care organul fiscal poate indrepta erorile materiale din cuprinsul unui act administrativ fiscal in sensul ca indreptarea erorilor materiale de tipul greselilor de redactare, omisiunilor sau a mentiunilor gresite, cu exceptia celor care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, se face prin emiterea unui act de indreptare a erorii materiale. Astfel, in cazul in care dupa comunicarea actului administrativ fiscal organul fiscal constata. din oficiu sau la cererea contribuabilului, ca exista erori materiale in cuprinsul acestuia, va comunica contribuabilului actul de indreptare a erorii materiale sau decizia prin care se comunica contribuabilului respingerea cererii.

Estimarea bazei de impozitare
Noile reglementari precizeaza situatiile concrete in care organul fiscal poate stabili obligatii fiscale prin estimarea bazei de impozitare, si anume:
– in situatia in care contribuabilul nu a depus declaratii fiscale;
– atunci cand organele de inspectie fiscala constata ca evidentele contabile sau fiscale, declaratiile fiscale sau documentele si informatiile prezentate in cursul inspectiei fiscale sunt incorecte, incomplete sau nu exista ori nu sunt puse la dispozitia organelor de inspectie fiscala.

Cuantumul obligatiilor fiscale rezultate din estimarea bazei de impunere sunt stabilite sub rezerva verificarii ulterioare, cu exceptia celor stabilite in cadrul inspectiei fiscale.

Verificarea documentara
Pentru stabilirea corecta a situatiei fiscale a contribuabililor, s-a introdus posibilitatea organului fiscal de a proceda la o verificare documentara, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal, precum si pe baza oricaror informatii si documente transmise de terti sau detinute de organul fiscal, care au relevanta pentru determinarea situatiei fiscale. In situatia in care, urmare verificarii documentare, organul fiscal constata diferente fata de obligatiile fiscale declarate de contribuabil, procedeaza la notificarea acestuia, la solicitarea de documente suplimentare in vederea clarificarii situatiei fiscale si ulterior, la stabilirea diferentelor de obligatii fiscale datorate prin emiterea unei decizii sau dispune masurile necesare pentru respectarea prevederilor legale.

In cazul in care documentele solicitate nu au fost prezentate de contribuabil in termen de 30 de zile de la comunicarea notificarii sau documentele prezentate nu sunt suficiente pentru clarificarea situatiei fiscale, organul fiscal procedeaza la stabilirea diferentelor de obligatii fiscale datorate prin emiterea unei decizii sau dispune masurile necesare respectarii prevederilor legale, dupa caz.

Procedura va fi stabilita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare fiscala
Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare fiscala care contine codul de identificare fiscala s-a redus de la 15 la 10 zile de la data depunerii declaratiei de inregistrare fiscala sau a cererii de catre contribuabil.

Registrul contribuabililor inactivi/reactivati
Noile reglementari au stabilit infiintarea Registrului contribuabililor inactivi/reactivati.

Declararea contribuabililor inactivi, precum si reactivarea acestora se fac de catre organul fiscal, prin decizie, emisa conform competentelor si procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care se comunica contribuabilului.

Contribuabilii declarati inactivi se reactiveaza daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) isi indeplinesc toate obligatiile declarative prevazute de lege;
b) isi indeplinesc toate obligatiile de plata;
c) organele fiscale au constatat ca functioneaza la domiciliul fiscal declarat.

Conditia privind indeplinirea tuturor obligatiilor declarative prevazute de lege se considera indeplinita si in cazul in care obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organele fiscale.

Ori de cate ori se constata ca un contribuabil a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal emitent anuleaza decizia de declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor si pentru trecut.

Registrul contribuabililor inactivi/reactivati este public si se afiseaza pe siteul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Organul fiscal va inscrie contribuabilii declarati inactivi/ reactivati dupa comunicarea deciziei de inactivitate/ reactivare, in termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii.

Decizia de declarare a contribuabililor inactivi/ reactivati produce efecte fata de terti de la data inscrierii in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati.

Depunerea electronica a declaratiilor fiscale pe portalul e-Romania
Data depunerii declaratiilor prin mijloace electronice de transmitere la distanta pe portalul e-Romania a fost modificata in sensul ca aceasta data este data inregistrarii acestora pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de sistemul informatic, cu conditia validarii continutului declaratiilor (anterior data depunerii era data validarii acestora, astfel cum rezulta din mesajul electronic de confirmarea validarii declaratiei).

De retinut! Reglementarea se refera la D 112 si la toate declaratiile depuse online de contribuabili mari si mijlocii care utilizeaza portalul e-Romania.

Dobanzi si penalitati de intarziere in procedura insolventei
Incepand cu 17 septembrie a.c., data intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2011, in cazul contribuabililor carora li s-a deschis procedura insolventei, pentru creantele fiscale nascute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolventei se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere potrivit legii care reglementeaza aceasta procedura (pana la aceasta data nu s-au datorat si nu s-au calculat dobanzi si penalitati de intarziere).

Inlocuirea bunului sechestrat
Printre noutati se numara si reglementarea posibilitatii debitorului executat silit de a inlocui sechestrul asupra unui bun mobil cu sechestrul asupra altui bun mobil sau imobil daca bunul oferit in vederea sechestrarii este liber de orice sarcini.

Modificari ale regimului sanctionatoriu
Pentru nedepunerea sau depunerea de declaratii recapitulative incorecte sau incomplete in sensul aplicarii unei amenzi fixe, s-au stabilit amenzile astfel:
– de la 1.000 la 5.000 lei in cazul nedepunerii declaratiei recapitulative la termenele legale;
– de la 500 la 1.500 lei in cazul depunerii declaratiei recapitulative cu date incorecte ori incomplete.

Anterior, sanctiunea era 2% din suma totala a achizitiilor/livrarilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau din diferentele nedeclarate rezultate ca urmare a declaratiilor incorecte ori incomplete.

Nu vor fi sanctionate contraventional persoanele care corecteaza declaratia recapitulativa pana la termenul legal de depunere a urmatoarei declaratii recapitulative, daca fapta nu a fost constatata de organul fiscal anterior corectarii.
Pe aceasta tema, contabun.ro a mai scris si:
*Modificari si completari aduse Codului de Procedura Fiscala
*OUG nr.54/2010: Masuri pentru combaterea evaziunii fiscale- modificari aduse Codului de Procedura Fiscala
*OUG nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Codului de procedura fiscala a fost publicata in Monitorul Oficial
*MFP: Un nou proiect de modificare a Codului de procedura fiscala
*Se modifica codul de procedura fiscala – proiect OPANAF
*OG nr.16/2012: modificarea si completarea OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala
*OPANAF nr.2605: Procedura de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute in Codul de procedura fiscala
*OUG nr.88/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala
*Update: OUG nr.88/2010 – modificari ale Codului de Procedura Fiscala

(Visited 253 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ four = 6

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.287 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.