Monthly Archives: August 2012

Afla aici ce indemnizatie pentru cresterea copiilor primesti in cazul suprapunerii nasterilor

Intrebare:
Buna ziua. Sunt in concediu pentru cresterea copilului din septembrie 2010. Intre timp, in luna februarie,  am nascut al doilea copil. Termin concediul pentru primul copil si intru in urmatorul? Asi vrea sa stiu daca iau indemnizatia retroactiv din februarie pana in octombrie? Va multumesc.

Raspuns:
Potrivit art.9 alin.(1) din OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, concediul si indemnizatia lunara prevazute la art. 2 alin.(1)[i], art.5[ii] si 6[iii], precum si stimulentul de insertie prevazut la art.7[iv] se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primele 3 situatii prevazute la art. 8 alin.(2)[v].

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*

Alin.(4) si (5) ale articolului mentionat prevad ca durata de acordare a concediului pentru cresterea copilului se prelungeste corespunzator in cazul suprapunerii a doua sau trei situatii de natura a genera acest drept. In aceste cazuri se acorda o singura indemnizatie.

Iar la alin.(6) aflam ca pe perioada suprapunerii situatiilor prevazute la alin.(4), nivelul indemnizatiei lunare se majoreaza cu 1,2 ISR pentru fiecare dintre copii, incepand cu cel de-al doilea.

Insa, potrivit art.8 alin.(7) din Hotararea  nr.52/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, in situatia in care persoana se afla cu primul copil in perioada de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in baza OUG nr. 148/2005 si naste un alt copil, dupa data de 1 ianuarie 2011, pe perioada suprapunerii nasterilor

Compensarea orelor lucrate in zilele libere si in zilele de sarbatori legale – info utile

Potrivit art.137 din Codul muncii, republicat, repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica. In cazul in care repausul in aceste zile ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, acesta poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. In aceasta situatie, salariatii beneficiaza de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca. Legiuitorul nu a stabilit o limita minima a sporului in acest caz.

Afla aici care sunt obligatiile fiscale ale persoanelor juridice care au cel putin 50 de angajati

Potrivit Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, au obligatia de a angaja persoane cu handicap in proportie de cel putin 4% din numarul total de angajati.

Revocarea accesului la serviciul de depunere on-line a declaratiilor – procedura

In cazul in care revocarea dreptului de utilizare a serviciului „Depunere declaratii on-line” se solicita de titularul certificatului calificat, atunci acesta completeaza formularul 151 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line”, care poate fi descarcat de aici. Cererea se listeaza, se semneaza de titularul certificatului si de catre contribuabil, se scaneaza si se transmite prin e-mail pe adresa admin.portal@mfinante.ro.

Daca revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicita de o persoana diferita de persoana pentru care acest drept a fost obtinut, formularul 151 se depune in format hartie, semnat si stampilat de catre contribuabil, la unitatea fiscala in a carei raza contribuabilul isi are domiciliul fiscal. Cererea va fi insotita de:
– actul de autorizare a functionarii contribuabilului, in original si copie;
– documentul de identitate al persoanei care solicita revocarea certificatului digital, in original si copie;
– imputernicire eliberata de contribuabil, din care rezulta dreptul solicitantului de a revoca dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line.

Atentie! Prin formularul 151 nu se anuleaza certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul de depunere declaratii fiscal on-line

Ordinul nr.1118/2012: modificarea si completarea Reglementarilor contabile aprobate prin OMFP nr.3055/2009

In Monitorul Oficial nr. 603 din 22 august 2012 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finantelor Publice nr. 1118/20.08.2012 privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009.

HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor actualizata

Hotararea Guvernului nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, publicata in Monitorul Oficial nr.372 din 27 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizata august 2017.

Ultima actualizare este adusa HG nr.500/2011 prin OUG nr.53/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii,  publicata in Monitorul Oficial nr.644 din 7 august 2017, in vigoare de la data publicarii, care abroga prevederile art. 9 alin. (1) din HG nr. 500/2011.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Hotararea Guvernului nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor actualizata noiembrie 2016:

In temeiul art.108 din Constitutia Romaniei, republicata, precum si al art. 34 alin.(7) din Codul muncii, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art.1
(1) Prezenta hotarare stabileste metodologia de intocmire, completare si transmitere catre inspectoratele teritoriale de munca a datelor in registrul general de evidenta a salariatilor, care este administrat de Inspectia Muncii.
(2) Registrul general de evidenta a salariatilor se compune din doua parti:
a) registrul privat, care se intocmeste, completeaza si transmite de catre angajatori, persoane fizice sau persoane juridice de drept privat;
b) registrul public, care se intocmeste, completeaza si transmite de catre institutiile/autoritatile publice carora le sunt aplicabile dispozitiile Legii-cadru nr. 284/2010
privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
———-
Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HG nr. 877 din 23 noiembrie 2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 963 din 28 noiembrie 2016.

Art.2
(1) In registrul privat se inregistreaza persoanele angajate prin incheierea unui contract individual de munca potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In registrul public se inregistreaza persoanele platite din fonduri publice, care exercita o functie in baza unui contract individual de munca, a unui act administrativ de numire ori a unui alt fel de act emis in conditiile legii.
(3) Fiecare dintre angajatori are obligatia sa transmita catre inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul/domiciliul datele in registrul privat/public dupa incheierea fiecarui contract individual de munca sau emiterea actului administrativ de numire ori, dupa caz, a unui alt fel de act emis in conditiile legii pentru exercitarea unei functii. Raspunderea pentru corectitudinea datelor transmise in registre revine in exclusivitate angajatorilor.
(4) Angajatorii care au infiintat sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, carora le-au delegat competenta incadrarii personalului, pot delega acestora si competenta intocmirii, completarii si transmiterii datelor in registrul privat/public in numele angajatorului.
(5) Au obligatia de a intocmi, completa si transmite datele in registrul privat/public la inspectoratul teritorial de munca si misiunile diplomatice si oficiile consulare ale altor state in Romania, respectiv, dupa caz, institutele culturale si reprezentantele comerciale si economice ale altor state in Romania, pentru personalul angajat local care are cetatenia romana sau resedinta permanenta in Romania.
(6) Angajatorii persoane fizice sau persoane juridice de drept privat pot contracta serviciul de intocmire, completare si transmitere a datelor in registrul privat prin incheierea de contracte de prestari servicii cu prestatori care isi desfasoara activitatea in conditiile prevederilor legale in vigoare.
(7) Intocmirea, completarea si transmiterea datelor in registrul privat/public se realizeaza de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajatori persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, de catre persoanele care au aceste atributii stabilite prin fisa postului, in cazul institutiilor/autoritatilor publice, si de catre prestatorii prevazuti la alin. (6).
(8) Prestatorii prevazuti la alin. (6) nu pot subcontracta, la randul lor, serviciile de transmitere a datelor in registrul privat incredintate de angajator.
(9) Angajatorii persoane fizice sau persoane juridice de drept privat au obligatia de a notifica, in scris, inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul/domiciliul despre incheierea contractelor de prestarii servicii prevazute la alin. (6), precum si datele de identificare ale prestatorului, anterior transmiterii de catre prestator a datelor in registrul privat.
(10) Contractarea serviciului de intocmire, completare si transmitere a datelor in registrul privat nu exonereaza angajatorul de obligatiile stabilite de prezenta hotarare.
(11) Angajatorii sau, dupa caz, prestatorii care completeaza si transmit datele in registrele prevazute la alin. (1) si (2) au obligatia sa prelucreze datele cu caracter personal ale salariatilor/persoanelor platite din fonduri publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
(12) Procedura si actele pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
———-
Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HG nr. 877 din 23 noiembrie 2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 963 din 28 noiembrie 2016.

Art.3
(1) Registrul privat si registrul public se intocmesc in forma electronica.
(2) Registrul privat se completeaza in ordinea incheierii contractelor individuale de munca si cuprinde urmatoarele elemente:
a) elementele de identificare ale angajatorului: denumire, cod unic de identificare – CUI, codul de identificare fiscala – CIF si sediul social – pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, domiciliul – pentru persoanele fizice;
b) elementele de identificare ale tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetatenia si tara de provenienta – Uniunea Europeana – UE, non-UE, Spatiul Economic European – SEE;
c) data angajarii;
d) data la care incepe si data la care inceteaza detasarea, precum si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
e) data la care incepe si data la care inceteaza detasarea transnationala, definita de Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, cu modificarile si completarile ulterioare, statul in care urmeaza sa se realizeze detasarea transnationala, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmeaza sa presteze activitatea salariatul detasat, precum si natura acestei activitati;
f) data la care incepe si data la care inceteaza detasarea pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, statul in care urmeaza sa se realizeze detasarea, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmeaza sa presteze activitatea salariatul detasat, precum si natura acestei activitati;
g) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;
h) datele din actele de studii de lunga durata ale persoanei, precum si datele privitoare la profilul/specializarea/calificarea, conform actelor/certificatelor de calificare;
i) datele de identificare ale utilizatorului, in cazul contractelor de munca temporara;
j) tipul contractului individual de munca;
k) durata timpului de munca si repartizarea acestuia, in cazul contractelor individuale de munca cu timp partial;
l) salariul de baza lunar brut si sporurile, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca;
m) perioada, cauzele de suspendare si data incetarii suspendarii contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;
n) data incetarii contractului individual de munca.
(3) Registrul public se completeaza in ordinea incheierii contractelor individuale de munca/actelor administrative de numire pentru functionarii publici/altor acte privind exercitarea functiei de catre personalul platit din fonduri publice si cuprinde urmatoarele elemente:
a) elementele de identificare ale institutiei/autoritatii publice: denumire, cod unic de identificare – CUI/codul de identificare fiscala – CIF, sediu;
b) elementele de identificare ale tuturor persoanelor platite din fonduri publice: numele si prenumele, codul numeric personal – CNP;
c) functia persoanei, conform Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) datele din actele de studii de lunga durata/studii medii ale persoanei, precum si datele privitoare la profilul/specializarea/calificarea, conform actelor/certificatelor de calificare;
e) numarul anexei la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in care este prevazuta functia, capitolul, litera si numarul curent;
f) gradul/treapta profesionala, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) gradatia aferenta transei de vechime in munca;
h) clasa de salarizare corespunzatoare functiei, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) salariul de baza lunar/indemnizatia lunara din care clase de salarizare suplimentare, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca, respectiv in actul in baza caruia este exercitata functia respectiva;
j) sporurile si cuantumul acestora;
k) indemnizatiile/compensatiile;
l) salariul brut;
m) data angajarii/inceperii exercitarii functiei;
n) tipul contractului individual de munca/actului administrativ de numire in functia publica/alt fel de acte emise in conditiile legii, privind exercitarea functiei;
o) durata contractului individual de munca, respectiv durata exercitarii functiei, nedeterminata sau determinata;
p) durata timpului de munca si repartizarea acestuia;
q) perioada suspendarii, cauzele de suspendare si data incetarii suspendarii contractului individual de munca/raportului de serviciu/exercitarii functiei, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;
r) data la care incepe si data la care inceteaza detasarea, precum si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
s) data incetarii contractului individual de munca/raportului de serviciu/exercitarii functiei.
(4) Drepturile salariale pentru functiile prevazute in anexa nr. V cap. V din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum rezulta din contractul individual de munca/actul de numire, vor fi completate in registrul public in valuta.
———-
Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HG nr. 877 din 23 noiembrie 2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 963 din 28 noiembrie 2016.

Art.4
(1) Transmiterea registrului privat catre inspectoratul teritorial de munca, cu elementele prevazute la art. 3 alin. (2), se face dupa cum urmeaza:
a) la angajarea fiecarui nou salariat, elementele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a)-l) se transmit cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;
b) elementele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. m) se transmit in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii/data incetarii suspendarii;
c) elementul prevazut la art. 3 alin. (2) lit. n) se transmite cel tarziu la data incetarii contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca;
d) pentru salariatii detasati, angajatorul de baza transmite perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara datei de incepere a detasarii;
e) elementele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. e) si f) se transmit cel tarziu in ziua lucratoare anterioara datei de incepere a detasarii salariatului pe teritoriul altui stat.
(2) Orice modificare a elementelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), d)-l) se transmite in registru in termenul prevazut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Exceptie fac situatiile in care modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti cand inregistrarea in registru se face in termen de 20 de zile de la data la care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acesteia.
(3) Orice modificare privind datele de identificare ale angajatorului, respectiv sediul sau, dupa caz, domiciliul acestuia, se transmite la inspectoratul teritorial de munca in termen de 3 zile lucratoare de la data aparitiei modificarii.
(4) Orice corectie a erorilor survenite in completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunostinta de acestea.
———-
Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HG nr. 877 din 23 noiembrie 2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 963 din 28 noiembrie 2016.

Art. 4^1
(1) Transmiterea datelor in registrul public, catre inspectoratul teritorial de munca, conform prevederilor art. 3 alin. (3), pentru salariatii incadrati cu contract individual de munca, se realizeaza cu respectarea termenelor prevazute la art. 4.
(2) Transmiterea datelor in registrul public catre inspectoratul teritorial de munca, conform prevederilor art. 3 alin. (3), pentru persoanele platite din fonduri publice, se realizeaza dupa cum urmeaza:
a) la inceperea activitatii fiecarei persoane platite din fonduri publice, elementele prevazute la art. 3 alin. (3) lit. a)-p) se transmit de catre autoritatea/institutia publica unde isi desfasoara activitatea persoana in cauza in maximum 3 zile lucratoare de la data comunicarii actului de numire sau de exercitare a functiei;
b) elementele prevazute la art. 3 alin. (3) lit. q) se transmit in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii/data incetarii suspendarii;
c) in cazul persoanelor detasate, elementele prevazute la art. 3 alin. (3) lit. r) se transmit cel tarziu in ziua lucratoare anterioara datei de incepere a detasarii;
d) elementul prevazut la art. 3 alin. (3) lit. s) se transmite cel tarziu la data incetarii raportului de serviciu/exercitarii functiei, respectiv la data luarii la cunostinta a evenimentului care a determinat, in conditiile legii, incetarea raportului de serviciu sau a exercitarii functiei.
(3) Orice modificare a elementelor prevazute la art. 3 alin. (3) lit. a)-p) se transmite in registrul public intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii. Exceptie fac situatiile in care modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ, cand inregistrarea modificarilor in registrul public se face in termen de 20 de zile de la data la care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acestora.
(4) Orice modificare privind datele de identificare ale autoritatii/institutiei publice se transmite la inspectoratul teritorial de munca in termen de 3 zile lucratoare de la data aparitiei modificarii.
(5) Orice corectie a erorilor survenite in completarea registrului public se face la data la care autoritatea/institutia publica a luat cunostinta de acestea.
———-
Art. 4^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HG nr. 877 din 23 noiembrie 2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 963 din 28 noiembrie 2016.

Art.5
(1) Datele in registrul privat/public se transmit on-line pe portalul Inspectiei Muncii.
(2) Evidenta datelor din registrul privat/public, transmise de angajatori persoane fizice sau juridice de drept privat, institutii sau autoritati publice, se tine intr-o baza de date administrata de Inspectia Muncii.
(3) Inspectia Muncii, in calitate de operator de date cu caracter personal, administreaza baza de date cu respectarea prevederilor legale privind protectia datelor cu caracter personal.
(4) Procedura privind transmiterea datelor in registrul privat/public in format electronic se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
———-
Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HG nr. 877 din 23 noiembrie 2016, publicata in onitorul Oficial nr. 963 din 28 noiembrie 2016.

Art.6
(1) Angajatorii sau, dupa caz, prestatorii de servicii au obligatia de a transmite datele in registrul privat/public la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au angajatorii sediul/domiciliul, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat, cu obligatia completarii acestuia on-line conform prevederilor art. 3.
(2) Sucursalele, agentiile, reprezentantele sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, precum si unitatile fara personalitate juridica ale institutiilor/autoritatilor publice carora le-a fost delegata competenta incadrarii personalului au obligatia de a transmite datele in registrul privat/public conform prevederilor art. 3 si in termenele stabilite la art. 4 si 4^1, la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea, cu indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta hotarare.
———-
Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HG nr. 877 din 23 noiembrie 2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 963 din 28 noiembrie 2016.

Art. 7 Abrogat.
———-
Art. 7 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HG nr. 877 din 23 noiembrie 2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 963 din 28 noiembrie 2016.

Art.8
(1) Angajatorii au obligatia de a intocmi un dosar personal/profesional pentru fiecare dintre salariati/persoana platita din fonduri publice, de a-l pastra in bune conditii la sediul angajatorului sau, dupa caz, la sediul secundar daca este delegata competenta incadrarii personalului prin incheierea de contracte individuale de munca, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.
———-
Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HG nr. 877 din 23 noiembrie 2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 963 din 28 noiembrie 2016.

(2) Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele documente: actele necesare angajarii, contractul individual de munca, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, acte de studii/certificate de calificare, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru.
(3) La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligati sa ii elibereze acestuia copii ale documentelor existente in dosarul personal/profesional.
———-
Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HG nr. 877 din 23 noiembrie 2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 963 din 28 noiembrie 2016.

(4) Documentele sunt eliberate in copie certificata de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana imputernicita de angajator pentru conformitate cu originalul.
(4^1) La incetarea activitatii salariatului/persoanei platite din fonduri publice, angajatorii au obligatia sa ii elibereze acestuia o adeverinta care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate.
———-
Alin. (4^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HG nr. 877 din 23 noiembrie 2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 963 din 28 noiembrie 2016.

(4^2) La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligati sa ii elibereze acestuia un extras din registrul privat/public, datat si certificat pentru conformitate, sau o adeverinta care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul privat/public si din dosarul personal/profesional, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.
———-
Alin. (4^2) al art. 8 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HG nr. 877 din 23 noiembrie 2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 963 din 28 noiembrie 2016.

(4^3) Orice persoana are dreptul sa interogheze, sa solicite si sa obtina de la Inspectia Muncii date din registrul privat/public cu privire la activitatea pe care a desfasurat-o in calitate de angajat/persoana platita din fonduri publice, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate, intr-un termen de 5 zile de la data solicitarii.
———-
Alin. (4^3) al art. 8 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HG nr. 877 din 23 noiembrie 2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 963 din 28 noiembrie 2016.

(5) Datele din registrul privat/public si dosarele personale/ profesionale ale fiecarui salariat/fiecarei persoane platite din fonduri publice se pastreaza in conditii corespunzatoare, care sa asigure securitatea datelor, precum si respectarea prevederilor legale privind protectia datelor cu caracter personal si ale art. 25 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la statele de plata. Angajatorii raspund pentru asigurarea acestor conditii, precum si pentru orice prejudiciu produs salariatului/persoanei platite din fonduri publice sau oricarei alte persoane fizice sau juridice prin incalcarea acestor obligatii.
———-
Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HG nr. 877 din 23 noiembrie 2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 963 din 28 noiembrie 2016.

(6) Abrogat.
———-
Alin. (6) al art. 8 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HG nr. 877 din 23 noiembrie 2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 963 din 28 noiembrie 2016.

Art.9
(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata ca presteaza activitate fara transmiterea datelor in registrul privat/public, conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) si art. 4^1 alin. (2) lit. a). ABROGAT (de la 07.08.2017 prin OUG nr.53/2017).
(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei urmatoarele fapte:
a) transmiterea datelor in registrul privat/public cu elementele contractului individual de munca, pentru care exista dovada executarii acestuia, respectiv prestarea muncii si plata salariului, cu incalcarea termenului prevazut la art. 4 alin. (1) lit. a);
b) refuzul de a pune la dispozitia inspectorului de munca documentele care au stat la baza inscrierilor efectuate in registrul privat/public;
c) netransmiterea elementelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. d)-f), m) si n) in termenele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b)-d);
d) netransmiterea elementelor prevazute la art. 3 alin. (3) lit. q) si s) in termenele prevazute la art. 4^1 alin. (2) lit. b) si d);
e) netransmiterea modificarilor aduse elementelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), d)-l) in termenele prevazute la art. 4 alin. (2);
f) netransmiterea modificarilor aduse elementelor prevazute la art. 3 alin. (3) lit. a)-l) in termenele prevazute la art. 4^1 alin. (3);
g) alterarea sau stergerea datelor din registrul privat/public.
(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei urmatoarele fapte:
a) completarea registrului privat/public de catre alte persoane decat cele prevazute la art. 2 alin. (7);
b) completarea registrului privat/public cu date eronate sau incomplete;
c) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8);
d) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (9) privind informarea inspectoratelor teritoriale de munca cu privire la prestatorii de servicii.
(4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei incalcarea obligatiei de a pastra dosarul personal/profesional intocmit pentru fiecare dintre salariati la sediul angajatorilor sau, dupa caz, la sediul secundar, daca este delegata competenta incadrarii personalului prin incheierea de contracte individuale de munca.
(5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei refuzul angajatorilor de a elibera documentele solicitate de catre salariat si prevazute la art. 8 alin. (4^1) si (4^2).
(6) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor angajatorilor persoane fizice sau juridice de drept privat si autoritatilor/institutiilor publice se fac de catre inspectorii de munca.
(7) Contravenientul poate achita in cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii contraventionale prevazute la alin. (2)-(5).
(8) Aplicarea contraventiilor si sanctiunilor prevazute la alin. (1)-(5) se face cu respectarea:
a) art. 22 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice, ratificata prin Decretul nr. 566/1968, respectiv art. 31 din Conventia de la Viena privind relatiile consulare, ratificata prin Decretul nr. 481/1971, referitoare la inviolabilitatea localurilor misiunilor diplomatice, respectiv ale oficiilor consulare;
b) art. 31 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice, respectiv art. 43 din Conventia de la Viena privind relatiile consulare referitoare la imunitatea de jurisdictie a agentilor diplomatici, respectiv a agentilor consulari.
———-
Art. 9 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HG nr. 877 din 23 noiembrie 2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 963 din 28 noiembrie 2016.

Art.10
Prevederile art. 9 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11
Sistemul informatic care face obiectul solutiei tehnice pentru transmiterea datelor in registrul privat/public de catre angajatori se achizitioneaza sau se dezvolta prin resurse proprii de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si se administreaza de Inspectia Muncii.
———-
Art. 11 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HG nr. 877 din 23 noiembrie 2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 963 din 28 noiembrie 2016.

Art.12
(1) Inspectia Muncii are obligatia sa asigure accesul autoritatilor/institutiilor publice la informatiile din registrul privat/public, pe baza unor aplicatii de interogare specifice sau prin punerea la dispozitie a unor informatii din registrul privat/public, cu asigurarea masurilor de protectie a datelor cu caracter personal, daca in cuprinsul actului normativ de organizare si functionare a acestora se prevede ca acestea au dreptul de a primi aceste informatii in vederea realizarii atributiilor lor. Conditiile, procedura de lucru si limitele accesului la informatii se stabilesc de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prin protocoale de colaborare incheiate cu autoritatile/institutiile publice solicitante, in conditiile legii.
(2) In scopul combaterii muncii nedeclarate, Inspectia Muncii beneficiaza de accesul la bazele de date detinute de autoritati/institutii publice privind:
a) evidenta populatiei, in vederea identificarii persoanelor aflate la locul de munca;
b) declaratii si inregistrari fiscale, in vederea verificarii concordantei datelor inregistrate in registru cu cele declarate organelor fiscale;
c) evidenta angajatorilor inregistrati in registrul comertului sau la Ministerul Finantelor Publice, in scopul identificarii acestora si al dispunerii masurilor necesare in vederea aplicarii prevederilor prezentei hotarari.
———-
Art. 12 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HG nr. 877 din 23 noiembrie 2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 963 din 28 noiembrie 2016.

Art. 13
Registrele infiintate, inregistrate, completate si transmise in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in conformitate cu prevederile prezentei hotarari se pastreaza si se arhiveaza de catre angajatori, in conditiile legii.
———-
Art. 13 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HG nr. 877 din 23 noiembrie 2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 963 din 28 noiembrie 2016.

Art.14
(1) Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 august 2011.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,
Emil Boc
Ministrul administratiei si internelor,
Constantin-Traian Igas
Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 18 mai 2011.
Nr. 500.

Examenul medical la angajarea in munca – informatii utile

Potrivit prevederilor art.27 din Codul Muncii, republicat, o persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci. Nerespectarea acestor prevederi atrage nulitatea contractului individual de munca.

In plus, potrivit art. 260 alin.(1) lit.m) dinCodul munciiincalcarea obligatiei prevazute la art.27 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei.

Si Legea nr.319 – Legea securitatii si santatii in munca prevede la art.13 lit.j) ca in vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au urmatoarele obligatii: sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii.

Iar Codul Muncii, republicat, la art.186 specifica faptul ca angajatorii au obligatia sa asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicina a muncii.

HG nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, la art.7, prevede ca angajatorii sunt obligati sa asigure fondurile si conditiile efectuarii tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii lucratorilor, acestia nefiind implicaii in niciun fel in costurile

Modificari la Registrul Operatorilor Intracomunitari – documentar fiscal

In Monitorul Oficial nr. 587/17.08.2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1180/08.08.2012 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Operatiunile intracomunitare pentru care este obligatorie inscrierea in Registrul Operatorilor Intracomunitari sunt:
– livrari intracomunitare de bunuri care au locul in Romania si care sunt scutite de taxa potrivit prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (CF);
– livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T in Romania;
– prestari de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile;
– achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania;
– achizitii intracomunitare de servicii, efectuate de persoane impozabile stabilite in Comunitate in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Romania.

Procedura inscrierii in Registrul Operatorilor Intracomunitari
In vederea inscrierii in ROI, contribuabilii trebuie sa completeze si sa depuna, la organul fiscal competent, formularul 095

Afla aici care sunt obligatiile fiscale ale angajatorilor care utilizeaza zilieri

Angajatorii care utilizeaza zilieri in activitatea cu caracter ocazional din domeniile: agricultura, vanatoare si pescuit; silvicultura, exclusiv exploatari forestiere; piscicultura si acvacultura; pomicultura si viticultura; apicultura; zootehnie; spectacole, productii cinematografice si audiovizuale, publicitate, activitati cu caracter cultural; manipulari de marfuri; activitati de intretinere si curatenie, au obligatia:
– sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor si sa-l pastreze la sediu;
– sa-l completeze inainte de inceperea activitatii si sa-l prezinte organelor de control abilitate;
sa prezinte lunar pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni catre inspectoratul de munca unde isi are sediu un extras al Registrului de evidenta a zilierilor.

Veniturile realizate de zilieri sub forma remuneratiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrari este venit asimilat salariilor, pentru care se datoreaza impozit in cota de 16%. Nu se datoreaza contributii sociale obligatorii nici de catre zilier, nici de catre beneficiar. Calculul si retinerea impozitului pe venituri din salarii datorat se efectueaza de catre beneficiarii de lucrari la data fiecarei plati a remuneratiei brute zilnice.

Virarea la bugetul de stat a impozitului calculat si retinut de fiecare beneficiar de lucrari se va efectua pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care

Contributii sociale declarate de platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa – noutati inceand cu obligatiile lunii iulie

Potrivit prevederilor OUG nr.125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul  Oficial nr.938 din 30 decembrie 2011, incepand cu 1 iulie 2012, platitorii de venit, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, de a calcula, retine si vira impozit prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate, pentru veniturile platite din: drepturi de proprietate intelectuala; activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent; activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; asocierea unei persoane fizice cu o persoana juridica, platitoare pe venit microintreprindere, au obligatia calcularii, retinerii si virarii contributiilor sociale individuale.

Declararea contributiilor sociale individuale se face in „Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” (formular 112), care se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

In acest caz, platitorul de venit trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Incepand cu obligatiile lunii iulie cu termen de declarare pana la 27 august 2012 ( intrucat 25 august 2012 este zi nelucratoare), contribuabilii vor completa Declaratia 112 conform

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.