Declaratia 307 – informatii utile

Formularul 307 „Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/ corectia ajustarilor/ regularizarea taxei pe valoarea adaugata” se completeaza si se depune de catre:

– persoana impozabila, beneficiara a transferului de active prevazut la art. 128 alin. (7) din Codul Fiscal (CF), in calitate de succesor al cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere, daca nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din CF si nici nu se inregistreaza in scopuri de TVA ca urmare a transferului;

– locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistratei in scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului in baza prevederilor art. 152 alin.(7)

– persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e), daca:

* este declarata inactiva conform prevederilor art. 78^1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, de la data declararii ca inactiva;
* a intrat in inactivitate temporara, inscrisa in Registrul Comertului, potrivit legii, de la data inscrierii mențiunii privind inactivitatea temporara in Registrul Comerțului;
* asociatii/ administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente;
* nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxa prevazut la art. 156^2;
* in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare.

Declaratia 307: Obligatia declararii intervine in situatia in care persoana a efectuat ajustari incorecte sau nu a efectuat ajustarile de taxa prevazute la art. 128 alin. (4), art. 148, art. 149 sau art. 161 din CF.
– persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin.(9) lit. g) a solicitat scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire prevazut la art. 152, care:
* nu a efectuat ajustarile de taxa prevazute de lege in ultimul decont depus inainte de scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau a efectuat ajustari incorecte, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din CF;
* trebuie sa efectueze regularizarile/ajustarile prevazute la art. 134 alin. (5) din CF si pct. 15^2 din Hotararea Guvernului  nr. 44/2004, art. 138 din CF si pct. 16^1 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 44/2004  precum si pct. 45 alin. (14) din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru operatiuni realizate inainte de anularea inregistrarii.

Declaratia 307: Termen de depunere
Termenul de depunere a Declaratiei privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata este:
– pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care are loc transferul de active;
– pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing;
– pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit obligatia sau, dupa caz, dreptul de ajustare/corectie a ajustarilor/regularizare a TVA privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustari/corectii ale ajustarilor/regularizari efectuate.
Formularul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carei evidenta aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe, direct sau prin imputernicit, la registratura sau prin posta, prin scrisoare recomandata.

Declaratia 307: Alte precizari
In cazul in care din formular rezulta TVA de plata la bugetul de stat, aceasta se achita pana la data depunerii declaratiei, conform art. 157 din CF, in lei, in numerar, prin decontare bancara sau prin mandat postal, in contul 20.10.01.01.05 – TVA de plata la bugetul de stat, rezultata ca urmare a ajustarilor, cont deschis la unitatea trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscala sau cu codul numeric personal al platitorului, dupa caz.

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.223/2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 307 „Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata” a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 548 din 29.08.2013.

Sursa: finantevalcea.ro

(Visited 520 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.