Declaratia 300 – completare

Declaratia 300 „Decont de taxa pe valoarea adaugata” trebuie depusa la Fisc pana vineri, 25 octombrie 2013.

De aici poti descarca formularul pentru depunerea declaratiei 300.

Vezi aici care este ultima varianta, pe 2013, a declaratiei 300.

Declaratia 300 – Perioada de raportare

“Perioada de raportare” poate fi luna calendaristica, trimestrul calendaristic, semestrul calendaristic sau anul calendaristic, in conditiile art. 1561 din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) si (4) din Normele metodologice.

Se inscrie cu cifre arabe numarul perioadei de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).

Anul pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu, 2012).

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Declaratia 300 – Sectiunea “Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza astfel:

‐contribuabilii persoane juridice, cu exceptia comerciantilor, asociatiile sau alte entitati fara personalitate juridica inscriu codul de inregistrare fiscala;
‐comerciantii, inclusiv sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului in strainatate, inscriu codul unic de inregistrare;
‐contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, inscriu codul de inregistrare fiscala;
‐contribuabilii persoane fizice, cu exceptia persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau care exercita profesii libere, inscriu codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal;
‐contribuabilii persoane impozabile care nu sunt stabilite in Romania, conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, si sunt inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata in Romania, potrivit art. 153 din acelasi act normativ, inscriu codul de inregistrare in scopuri de TVA.

Reprezentantul fiscal desemnat de o persoana impozabila stabilita in strainatate inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile straine, care este diferit de codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a reprezentantului.

Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.

Caseta “Denumire” se completeaza cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridicaori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz.

In cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate care si‐au desemnat reprezentant fiscal, in caseta “Denumire” se inscriu informatiile de identificare inscrise pe certificatul de inregistrare fiscala a reprezentarii (denumirea persoanei impozabile stabilite in strainatate, reprezentata fiscal prin reprezentantul fiscal desemnat in conditiile legii).

Caseta “Domiciliu fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

In cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate, inregistrate direct in scopuri de TVA in Romania, se inscrie adresa din Romania la care pot fi examinate evidentele si documentele ce trebuie pastrate, in conformitate cu prevederile pct. 66 alin. (7) lit. a) din Normele metodologice.

In cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate, care si‐au desemnat reprezentant fiscal, in caseta “Domiciliu fiscal” se inscrie domiciliul fiscal al reprezentantului fiscal.

In cazul persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei si sunt stabilite in Romania printr‐unul sau mai multe sedii fixe fara personalitate juridica, conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, in caseta “Domiciliu fiscal” se inscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat sa depuna decontul de taxa si sa fie responsabil pentru toate obligatiile in scopuri de TVA, conform pct. 66 alin. (5) din Normele metodologice.

In rubrica “Pro rata de deducere” se inscrie pro rata determinata potrivit art. 147 din Codul fiscal.

Declaratia 300 – Sectiunea “Taxa pe valoarea adaugata colectata”

Randul 1 ‐ se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*), privind baza de impozitare pentru livrarile intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal, si pentru livrarile intracomunitare de bunuri cu cod T, efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare de cumparatorul revanzator, prevazute la art. 1321 alin. (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile pentru incasari de avansuri partiale pentru livrarile intracomunitare de bunuri scutite. Se inscriu, de asemenea, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) din Codul fiscal.

Din sectiunea formulare utile puteti descarca Jurnal pentru vanzari si jurnal pentru cumparari.

Randul 2 ‐ se inscriu regularizarile ulterioare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate la rd. 1 din decont in alta perioada, precum: modificarea pretului generata de alte situatii decat cele prevazute la art. 138 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a livrarii intracomunitare in perioada in care intervine exigibilitatea etc.

Randul 3 ‐ se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*), privind baza de impozitare pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii care nu sunt impozabile in Romania pentru ca nu au locul livrarii/prestarii stabilit, conform art. 132 si 133 din Codul fiscal, in Romania, precum si pentru livrarile intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) si c) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile pentru incasari de avansuri partiale pentru aceste livrari intracomunitare de bunuri, scutite. Se inscriu, de asemenea, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) din Codul fiscal, precum si orice alte regularizari ulterioare, cu exceptia celor referitoare la serviciile intracomunitare care se inscriu la randul 4.

Randul 3.1 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*), privind baza de impozitare pentru serviciile pentru care se aplica prevederile art. 133 alin.(2) din Codul fiscal, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, prestate catre persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, pentru care exigibilitatea intervine in perioada de raportare, precum si ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) din Codul fiscal.

Randul 4 ‐ se inscriu regularizarile ulterioare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate la rd. 3.1 din decont in alta perioada, precum: modificarea pretului generata de alte situatii decat cele prevazute la art. 138 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a operatiunilor respective in perioada in care intervine exigibilitatea etc.

Randul 5 ‐ se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile in Romania, precum si baza de impozitare pentru achizitiile de bunuri efectuate de catre beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. 150 alin. (4) din Codul fiscal, si taxa pe valoarea adaugata aferenta, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri. Se inscriu si ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) din Codul fiscal.

Randul 6 ‐ se inscriu achizitiile intracomunitare de bunuri a caror exigibilitate a intervenit in alta perioada, dar respectiva achizitie nu a fost declarata, regularizarile privind achizitiile intracomunitare declarate in perioade anterioare si datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate initial, precum:
‐modificarea pretului bunurilor care au fost declarate ca achizitie intracomunitara pe baza de autofactura, in conditiile legii, ulterior factura primita de la furnizor avand un pret mai mare sau mai mic, altele decat situatiile cand aceasta modificare a pretului a rezultat ca urmare a unuia dintre evenimentele prevazute la art. 138 din Codul fiscal in perioada de raportare;
‐declararea achizitiei intracomunitare pe baza de autofactura, in conditiile legii, intr‐o perioada ulteriora, la primirea facturii de la furnizor, constatandu‐se ca exigibilitatea achizitiei intracomunitare intervenea intr‐o perioadaanterioara;
‐modificarea bazei impozabile a achizitiei intracomunitare si a taxei aferente ca urmare a modificarii cursului valutar de referinta aplicabil, datorata unor neconcordante intre data primirii facturii de la furnizor si data declararii achizitiei intracomunitare;
‐orice alte evenimente de natura sa modifice datele declarate initial, cu exceptia ajustarilor bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal, atunci cand acestea au loc ulterior, intr‐o altaperioadadecat cea in care a intervenit exigibilitatea pentru achizitiile intracomunitare respective.

Randul 7 ‐ se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile de bunuri si servicii pentru care beneficiarul din Romania este persoana obligata la plata TVA conform art. 150 alin. (2)‐(6) si pentru importurile de bunuri carora le sunt aplicabile prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare. Se inscriu, de asemenea, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) din Codul fiscal, precum si orice alte regularizari ulterioare cu exceptia celor referitoare la serviciile intracomunitare care se inscriu la randul 8.

Randul 7.1 ‐ se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul din Romania este persoana obligata la plata TVA conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal precum si ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) din Codul fiscal.

Randul 8 – se inscriu regularizarile ulterioare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate la rd. 7.1 din decont in alta perioada, precum: modificarea pretului generata de alte situatii decat cele prevazute la art. 138 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a operatiunilor respective in perioada in care intervine exigibilitatea etc.

Randul 9 ‐ se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*) pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, privind:
‐baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile cu cota de 24%, inclusiv pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii asimilate;
‐baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru operatiunile supuse regimurilor speciale de taxape valoarea adaugatadeterminate pe baza situatiilor de calcul intocmite in acest scop;
‐ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) – (11), dupa caz, din Codul fiscal, daca au fost generate de operatiuni pentru care cota de taxape valoarea adaugataaplicataeste de 24%.

Randul 10 ‐ se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*), pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile cu cota de 9%, inclusiv pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii asimilate. Se inscriu, de asemenea, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9)‐(11), dupa caz, din Codul fiscal, pentru care cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata este de 9%, potrivit dispozitiilor art. 1342 alin.(9)‐(11), dupa caz, din Codul fiscal.

Randul 11 ‐ se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*), pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectatapentru livrarile de bunuri taxabile cu cota de 5%.
Se inscriu, de asemenea, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9)‐(11), dupa caz, din Codul fiscal, pentru care cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata este de 5%, potrivit dispozitiilor art. 1342 alin.(9)‐(11), dupa caz, din Codul fiscal.

Randul 12 ‐ se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare si taxa colectata pentru achizitiile de bunuri si de servicii, a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, de catre beneficiarii care aplicamasurile de simplificare prevazute la art. 160 din Codul fiscal.

Randul 13 ‐ se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*), privind baza de impozitare pentru livrarile/prestarile efectuate, pentru care furnizorii/prestatorii aplica masurile de simplificare prevazute la art. 160 din Codul fiscal, pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare sau in perioade fiscale anterioare.

Randul 14 ‐ se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*), pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare sau in perioade fiscale anterioare, privind:
‐baza de impozitare pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii scutite cu drept de deducere, prevazute la art. 143 alin. (1), art. 144 si 1441 din Codul fiscal;
‐baza de impozitare pentru operatiuni scutite de taxa, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1 ‐5 si lit. b) din Codul fiscal, in cazul in care cumparatorul sau clientul este stabilit in afara Uniunii Europene sau in cazul in care aceste operatiuni sunt in legatura directacu bunuri care vor fi exportate, precum si in cazul operatiunilor efectuate de intermediari care actioneaza in numele si in contul altei persoane, atunci cand acestia intervin in derularea unor astfel de operatiuni.

Randul 15 ‐ se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*), privind baza de impozitare pentru livrarile de bunuri scutite faradrept de deducere, prevazute la art. 141 din Codul fiscal.

Randul 16 ‐ se evidentiaza sumele rezultate din corectarea informatiilor de la rd. 9, 10, 11 si 12 din deconturile anterioare, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9)‐(11), dupa caz, din Codul fiscal, dar care au fost generate de operatiuni pentru care cota de taxape valoarea adaugataaplicataa fost de 19%, sumele rezultate din regularizarile prevazute de art. 140 alin. (4) din Codul fiscal datorate modificarii cotelor de TVA, precum si orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente, cu exceptia celor prevazute la art. 138 din Codul fiscal, care determinamodificarea datelor declarate initial, cum ar fi nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea.

Declaratia 300 – Sectiunea “Taxa pe valoarea adaugata deductibila”

Randul 18 ‐se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 5.

Randul 18.1 ‐se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 5.1.

Randul 19 ‐se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 6.

Randul 20 ‐se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 7.

Randul 20.1 ‐se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 7.1.

Randul 21 ‐se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 8.

Randul 22 ‐ se inscriu informatiile din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta achizitiilor din tara de bunuri si servicii taxabile cu cota de 24%, altele decat cele inscrise la rd. 25, precum si baza de impozitare si taxa aferenta importurilor care nu se incadreaza in prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine in perioada de raportare.Se inscriu de asemenea si ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9)‐(11), dupa caz, din Codul fiscal, daca au fost generate de operatiuni pentru care cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata este de 24%.

Randul 23 ‐ se inscriu informatiile din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta achizitiilor din tara de bunuri si servicii taxabile cu cota de 9%, precum si taxa aferentaimporturilor care nu se incadreazain prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine in perioada de raportare.
Se inscriu, de asemenea, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9)‐(11), dupa caz, din Codul fiscal, pentru care cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata este de 9%, potrivit dispozitiilor art. 1342 alin.(9)-(11), dupacaz, din Codul fiscal.

Randul 24 – se inscriu informatiile din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta achizitiilor din tara de bunuri taxabile cu cota de 5%.Se inscriu, de asemenea, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9)-(11), dupa caz din Codul fiscal, pentru care cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata este de 5%, potrivit dispozitiilor art. 1342 alin.(9)-(11), dupa caz din Codul fiscal.

Randul 25 – se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare si taxa deductibila pentru achizitiile de bunuri si de servicii, a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, de catre beneficiarii care aplica masurile de simplificare prevazute la art. 160 din Codul fiscal. Se inscriu aceleasi informatii declarate la rd.12.

Randul 26 – se inscriu informatiile din jurnalul de cumparari*), privind:
*contravaloarea achizitiilor de bunuri si servicii a caror livrare/prestare a fost scutita de taxa, neimpozabilasau supusaunui regim special de taxa;
*contravaloarea achizitiilor de bunuri si servicii din alte state membre pentru care nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugatain Romania;
*contravaloarea achizitiilor intracomunitare de bunuri scutite de taxa sau neimpozabile in Romania;
*contravaloarea achizitiilor de servicii intracomunitare scutite de taxa pe valoarea adaugata;
*contravaloarea importurilor scutite de taxa pe valoarea adaugata.

Nu este obligatorie inscrierea in decont a sumelor care nu sunt incluse in baza impozabila.

Randul 26.1 – se inscriu informatiile din jurnalul de cumparari*), privind achizitiile de servicii intracomunitare scutite de taxa pe valoarea adaugata.

Randul 28 – se inscrie taxa pe valoarea adaugata efectiv dedusa pentru achizitiile prevazute la rd. 18 – 25:
*conform art. 145 si 1451 din Codul fiscal, in cazul persoanelor care efectueaza numai operatiuni cu drept de deducere. Nu se preia in acest rand taxa pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din Codul fiscal;
*conform art. 1451 si 147 din Codul fiscal, in cazul persoanelor impozabile cu regim mixt, respectiv taxa preluatadin coloanele jurnalului pentru cumparari*), in functie de destinatia achizitiilor, astfel:
*taxa aferenta achizitiilor destinate realizarii de operatiuni cu drept de deducere, cu exceptia achizitiilor pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din Codul fiscal;
*taxa dedusa conform pro rata pentru achizitiile destinate realizarii atat de operatiuni cu drept de deducere, cat si de operatiuni fara drept de deducere, cu exceptia achizitiilor pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din Codul fiscal;
*taxa aferenta achizitiilor destinate realizarii operatiunilor care nu dau drept de deducere nu se preia in acest rand.
Totalul rd. 28 poate fi mai mic sau egal cu totalul de la rd. 18 – 25, cu exceptia celor de la rd. 18.1 si 20.1.

Randul 29 – se inscriu sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata efectiv restituita, in baza art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, cumparatorilor persoane fizice care nu sunt stabilite in Comunitatea Europeana, de catre persoanele impozabile autorizate in acest sens, inclusiv comisionul perceput pentru activitatea de restituire a taxei.

Randul 30 – se evidentiaza sumele rezultate din corectarea informatiilor de la rd. 22, 23, 24 si 25 din deconturile anterioare, ajustarile prevazute la art. 138 din Codul fiscal, a caror exigibilitate este ulterioara datei de 1 iulie 2010, dar care au fost generate de operatiuni pentru care cota de taxa pe valoarea adaugata aplicataa fost de 19%, potrivit dispozitiilor art. 1342 alin.(9)‐(11), dupacaz din Codul fiscal, precum si orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente, cu exceptia celor prevazute la art. 138 din Codul fiscal, care determina modificarea datelor declarate initial, cum ar fi nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea.

Randul 31 – se inscriu diferentele de taxa pe valoarea adaugata rezultate ca urmare a ajustarii anuale pe baza de pro rata definitiva, prevazute la art. 147 din Codul fiscal, diferentele de taxa pe valoarea adaugata rezultate ca urmare a regularizarii erorilor constatate ulterior in calculul pro rata definitiva, conform pct. 47 alin. (5) din Normele metodologice, precum si diferentele de taxa pe valoarea adaugata rezultate ca urmare a ajustarii taxei deductibile pentru bunurile de capital prevazute la art. 149 si la art. 161 din Codul fiscal, cu semnul plus sau minus, dupa caz.

Declaratia 300 – Sectiunea “Regularizari conform art. 1473 din Codul fiscal”

Randul 35 – se preia suma prevazutala rd. 41 din decontul perioadei precedente celei de raportare, din care se scad sumele achitate pana la data depunerii decontului. Pentru primul decont de taxa pe valoarea adaugata, depus dupapublicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor instructiuni, se preia suma prevazuta la rd. 39 din decontul perioadei precedente, din care se scad sumele achitate.

Randul 36 – se preia suma reprezentand diferenta de TVA de plata stabilita de organele de inspectie fiscala prin decizie comunicata persoanei impozabile, dar neachitata pana la data depunerii decontului de TVA.

Randul 38 – se preia suma prevazuta la rd. 42 din decontul perioadei precedente celei de raportare, pentru care nu s-a solicitat rambursarea, prin bifarea casetei corespunzatoare din decontul anterior. Pentru primul decont de taxa pe valoarea adaugata, depus dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor instructiuni, se preia suma prevazuta la rd. 40 din decontul perioadei precedente, pentru care nu s-a solicitat rambursarea.

Randul 39 – se preia suma reprezentand diferenta negativa de TVA stabilita de organele de inspectie fiscala prin decizie comunicata persoanei impozabile panala data depunerii decontului de TVA.

Declaratia 300 – Sectiunea „Facturi emise dupa inspectia fiscala, conform art. 159 alin. (3) din Codul fiscal”

Se completeaza cu informatiile preluate din facturile de corectie emise catre beneficiari in urma inspectiei fiscale, astfel cum este prevazut la art. 159 alin. (3) din Codul fiscal, facturi care se eviden iaza intr-o rubrica separata din jurnalul pentru vanzari, conform pct. 811 alin.(4) din Normele metodologice.

Declaratia 300 – Sectiunea „Informatii privind taxa pe valoarea adaugata neexigibila sau nedeductibila”

Randul A. – se inscriu informatii privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate atat in perioada de raportare, cat si in perioadele anterioare, a caror taxa pe valoarea adaugata aferenta a ramas neexigibila, existentain sold la sfarsitul perioadei de raportare, ca urmare a aplicarii sistemului TVA la incasare si care urmeazasadevinaexigibilain perioadele ulterioare, in conditiile prevazute de art.1342 din Codul fiscal.

Randul B. – se inscriu informatii privind achizitiile de bunuri si servicii efectuate atat in perioada de raportare, cat si in perioadele anterioare, pentru care nu s‐a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta, conform prevederilor art. 145 alin.(11) si (12) din Codul fiscal, existenta in sold la sfarsitul perioadei de raportare, si care urmeaza sa devina exigibila in perioadele ulterioare, in conditiile prevazute de art. 145 din Codul fiscal.

Nu se admit intocmirea si depunerea de deconturi rectificative pentru corectarea datelor din deconturile anterioare.
In ceea ce priveste achizitiile intracomunitare de bunuri, pe langa legislatia nationala, organele fiscale si contribuabilii vor tine cont de art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 1.777/2005 al Consiliului din 17 octombrie 2005 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata.
——————————————————————————
*) Prin jurnale de vanzari si jurnale de cumparari se intelege orice jurnale, registre, evidente sau alte documente similare pe care persoanele impozabile au obligatia sa le intocmeasca in conformitate cu prevederile art. 156 din Codul fiscal si ale pct. 79 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin ordin al ministrului finantelor publice se propun modele de jurnale de vanzari si cumparari, utilizarea acestor modele de catre persoanele impozabile fiind optionala.
**) Pentru a evita orice neconcordanta intre livrarile intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, care se includ in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa pentru astfel de livrari in statul membru de origine, si achizitiile intracomunitare evidentiate in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare, in statul membru de destinatie, momentul exigibilitatii taxei pentru achizitiile intracomunitare intervine:
*in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea;
*la data emiterii facturii, daca factura este emisa inainte de data de 15 a lunii urmatoare in care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea.

(Visited 1,520 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.