Declaratia 301 – decont special privind TVA (cine o depune)

Declaratia 301 – „Decont special privind taxa pe valoarea adaugata” trebuie depusa de:
Sectiunea 1 “Achizitii intracomunitare de bunuri taxabile ‐altele decat mijloacele de transport noi si produsele accizabile” se completeaza numai de catre persoanele inregistrate conform art. 153^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, dar care nu sunt inregistrate si nu trebuie sase inregistreze conform art. 153 din acelasi cod.

Descarca de aici declaratia 301 in format pdf.
Vezi aici aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic, conform OPANAF nr. 75/21.01.2010.

In aceasta categorie se cuprind:

‐persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141 din Codul fiscal) si persoanele impozabile supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152 din acelasi cod, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt inregistrate conform art. 153^1 din acelasi cod;

‐persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal.
In aceasta sectiune persoanele mai sus mentionate declara achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, altele decat achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau de produse accizabile, precum si achizitiile efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (4) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele inscrise in facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri*).

In aceasta sectiune se declara si achizitiile intracomunitare cu mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal, efectuate de persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal, pentru care se datoreaza taxa pe valoarea adaugata in Romania.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 301 – decont special privind TVA (completare)
*OPANAF nr.30/2011: aprobarea modelului si continutului formularului 301
*Atentie! Aplicatia pentru Formularul 301 s-a modificat in 22.04.2010
*Decontul special privind taxa pe valoarea adaugata – info utile
*Programul de asistenta pentru completarea formularului 301 a fost actualizat

Sectiunea 2 “Achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi” se completeaza de catre orice persoana care nu este inregistrata si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca este sau nu este inregistrata conform art. 153^1 din acelasi cod, care efectueaza achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de bunuri*).

Sectiunea 3 “Achizitii intracomunitare de produse accizabile” se completeaza de catre persoanele impozabile care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal si de catre persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1 din acelasi cod, care efectueaza achizitii intracomunitare de produse accizabile, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de bunuri*).

Sectiunea 4 “Operatiuni prevazute la art. 150 alin. (2), (3), (5) si (6) din Codul fiscal” se completeaza de catre:

‐persoanele impozabile obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, si persoanele juridice neimpozabile care sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care sunt beneficiare ale serviciilor care au locul prestarii in Romania, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, si care sunt furnizate de catre persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Romaniei sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, chiar daca sunt inregistrate in Romania conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;

‐persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (3) din Codul fiscal, care sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal si care nu sunt inregistrate si nu trebuie sase inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, carora li se livreaza gaze naturale sau energie electrica in conditiile prevazute la art. 132 alin.(1)lit. e) sau f) din acelasi cod, daca aceste livrari sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite in Romania sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele livrari de bunuri pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, chiar daca sunt inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;

‐persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (5) din Codul fiscal, care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din acelasi cod, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, si din cauza carora bunurile ies din regimurile sau situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) si d) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei in care are loc un import de bunuri sau o achizitie intracomunitarade bunuri;

‐persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (6) din Codul fiscal, care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, si care sunt beneficiare ale unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au loc in Romania conform art. 132 sau 133 din Codul fiscal, in cazul in care livrarile de bunuri/prestarile de servicii sunt realizate de persoane impozabile care nu sunt stabilite in Romania sau nu sunt considerate a fi stabilite pentru respectivele livrari de bunuri/prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal si care nu sunt inregistrate in Romania conform art. 153 din Codul fiscal.

Sectiunea 4.1 “Achizitii de servicii intracomunitare, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal” se completeazade catre persoanele impozabile obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, care nu sunt inregistrate si nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, si de catre persoanele juridice neimpozabile care sunt inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care sunt beneficiare ale serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal si care sunt furnizate de catre persoane impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Romaniei conform art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, dar care sunt stabilite in Comunitate, chiar daca sunt inregistrate in Romania conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
*) Pentru a evita orice neconcordanta intre livrarile intracomunitare de bunuri, scutite de TVA in statul membru de origine, si achizitiile intracomunitare, evidentiate in decontul special de TVA si in declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare, in statul membru de destinatie, momentul exigibilitatii taxei intervine:
‐in a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea;
sau
‐daca a fost emisa o factura pentru livrarea respectiva catre persoana care cumpara bunurile, inclusiv in cazul facturilor pentru incasarea de avansuri partiale, inainte de data de 15 a lunii urmatoare lunii in care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii acestei facturi atat pentru livrarile intracomunitare, cat si pentru achizitiile intracomunitare.

Depunerea decontului special de taxa pe valoarea adaugata (declaratia 301)

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata (declaratia 301) se depune la organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat contribuabilul.

Decontul special se depune numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei. Formularul se intocmeste potrivit modelului prezentat in Anexa nr. 1 la prezentul ordin si se depune dupa cum urmeaza:

a)pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor prevazute la sectiunile 1, 3, 4 si 4.1 din formularul (301) “Decont special de taxa pe valoarea adaugata”, cu exceptia achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal, pentru care se datoreazataxape valoarea adaugatain Romania;

b)inainte de inmatricularea in Romania a unui mijloc de transport nou sau a unui mijloc de transport care nu este considerat nou conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal si pentru care se datoreaza taxa, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de astfel de mijloace de transport. Daca in aceeasi luna persoana impozabila efectueaza mai multe achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal, taxabile in Romania, aceasta poate depune mai multe deconturi speciale de taxapentru aceeasi luna, faraa bifa casuta “Declaratie rectificativa”.

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata (declaratia 301) se depune, in format electronic, astfel:

‐la registratura organului fiscal competent;

‐la posta, prin scrisoare recomandata;

‐prin completare pe site‐ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de catre contribuabilii eligibili conform reglementarilor de utilizare a serviciului.

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi insotit de formularul editat de contribuabil cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat conform legii.

Formularul 301 se editeaza in doua exemplare:

‐un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreunacu suportul electronic;

‐un exemplar se pastreaza de contribuabil.

Formatul electronic al decontului special de taxa pe valoarea adaugata se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si se transmite organului competent pe suport electronic.

Programul de asistenta este pus la dispozitie gratuit contribuabililor de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro

Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe site‐ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(Visited 2,420 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.