Declaratia 390 VIES – Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare (completare)

Declaratia 390 VIES – SECTIUNEA 1

Cartusul “Perioada de raportare” se completeaza cu:

‐anul la care se refera declaratia; se inscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2012)

‐perioada de raportare aferenta operatiunilor realizate este formata din doua caractere, respectiv cifrele aferente lunii respective (de exemplu: pentru luna ianuarie se va inscrie “01”).

Declaratia depusa initial se rectifica prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi format, bifand casuta corespunzatoare de pe formular.

In declaratia rectificativa se rectifica tranzactii declarate in orice perioada de raportare anterioara si se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.

Se completeaza cate o declaratie rectificativa pentru fiecare perioada de raportare pentru care se opereaza rectificari.
Ajustarile se declara pentru luna calendaristica in care intervine exigibilitatea taxei, conform art. 134^2 alin. (3) din Codul fiscal, respectiv in luna calendaristica in care regularizarea a fost comunicataclientului.

Descarca de aici declaratia 390 VIES

Descarca de aici programul de asistenta

Citeste aici cine trebuie sa depuna declaratia 390 VIES

Cartusul “Date de identificare” contine:

1. Cod de identificare fiscala ‐ se inscrie codul de identificare in scopuri de TVA al persoanei impozabile din Romania, atribuit potrivit art. 153 sau art. 153^1 din Codul fiscal.Inscrierea cifrelor in casetase face cu aliniere la dreapta.

2. “Denumire/Nume, Prenume” ‐ se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele persoanei impozabile.

3. “Domiciliul fiscal” ‐ se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

In cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate, inregistrate direct in scopuri de TVA in Romania, se inscrie adresa din Romania la care pot fi examinate evidentele si documentele ce trebuie pastrate in conformitate cu prevederile pct. 66 alin. (7) lit. a) din Normele metodologice.

In cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate, care si‐au desemnat reprezentant fiscal, se inscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.

In cazul persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei si sunt stabilite in Romania prin unul sau mai multe sedii fixe fara personalitate juridica, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, se inscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat sa depuna decontul de taxa si sa fie responsabil pentru toate obligatiile in scopuri de TVA, conform pct. 66 alin. (5) din Normele metodologice.

Cartusul “Rezumat declaratie” contine:
‐numarul total al paginilor anexala declaratie;

‐numarul total al operatorilor intracomunitari, indiferent de numarul operatiunilor;
‐valoarea operatiunilor, defalcata pe tipuri: livrari intracomunitare de bunuri, livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul operatiunilor triunghiulare, livrari intracomunitare ce constau in transferuri scutite, achizitii intracomunitare de bunuri, achizitii intracomunitare asimilate, prestari intracomunitare de servicii, achizitii intracomunitare de servicii.

Declaratia 390 VIES – SECTIUNEA a 2‐a

1. Se completeaza, cu tranzactiile intracomunitare efectuate, in urmatoarea ordine:

a)livrari intracomunitare de bunuri (L);

b)livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare (T);

c)achizitii intracomunitare de bunuri, achizitii care urmeaza transferurilor scutite, achizitii efectuate de beneficiarul livrarii ulterioare in cadrul unei operatiuni triunghiulare (A);

d)prestari intracomunitare de servicii (P);

e)achizitii intracomunitare de servicii (S).

Fiecare pagina aferenta sectiunii a 2‐a va contine in antet informatii privind codul de inregistrare in scopuri de TVA, perioada aferentasi numarul paginii.

a)Livrari intracomunitare de bunuri ‐ se inscrie suma totala a livrarilor intracomunitare de bunuri scutite de la plata taxei in conditiile art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal, pe fiecare cumparator, pentru care exigibilitatea taxei ia nastere in luna calendaristica respectiva, inclusiv sumele din facturile pentru incasari de avansuri pentru livrari intracomunitare de bunuri, scutite.

b)Livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare ‐se inscrie suma totala a livrarilor de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, prevazute la art. 132^1 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal, efectuate in statul membru de sosire a bunurilor expediate sau transportate, pe fiecare beneficiar al livrarii ulterioare ce are desemnat un cod T, si pentru care exigibilitatea taxei ia nastere in luna calendaristica respectiva, inclusiv sumele din facturile pentru incasari de avansuri pentru livrarile de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare.

Se va completa doar de catre cumparatorul revanzator.

c)Achizitii intracomunitare de bunuri ‐ se inscrie suma totala a achizitiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care persoana impozabilacare depune declaratia este obligata la plata taxei conform art. 151 din Codul fiscal, si pentru care exigibilitatea taxei intervine in luna calendaristica respectiva, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri pentru achizitii intracomunitare de bunuri.

d)Prestari intracomunitare de servicii ‐ se inscrie suma totala a prestarilor de servicii pentru care se aplicaprevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, pe fiecare client in parte, stabilit in Comunitate, pentru care exigibilitatea taxei ia nastere in luna calendaristica respectiva. Nu vor fi declarate prestarile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal daca beneficiarul serviciului este o persoana impozabilacare nu este stabilitape teritoriul Comunitatii.

e) Achizitii intracomunitare de servicii ‐ se inscrie suma totala a achizitiilor intracomunitare de servicii pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, altele decat cele scutite de TVA, pe fiecare prestator in parte, care este stabilit in Comunitate, pentru care exigibilitatea taxei intervine in luna calendaristica respectiva. Nu vor fi declarate prestarile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal daca prestatorul serviciului este o persoana impozabila care nu este stabilitape teritoriul Comunitatii.

Coloana “Tara” ‐ codul tarii care a emis codul de inregistrare in scopuri de TVA al clientului/furnizorului/prestatorului sau codul statului membru care ar fi trebuit sa emita acest cod de inregistrare in scopuri de TVA, dar din diverse motive acesta ori nu a fost emis, ori nu a fost comunicat.

Coloana “Cod operator intracomunitar” ‐ trebuie introdus fara spatii, virgule sau puncte si se completeaza astfel:

‐in cazul livrarilor intracomunitare de bunuri (L) efectuate din Romania ‐ codul de identificare in scopuri de TVA al persoanei care achizitioneaza bunurile in alt stat membru decat Romania, pe baza caruia furnizorul din Romania i‐a efectuat o livrare intracomunitarascutitade TVA conform art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal;

‐in cazul livrarilor ulterioare de bunuri efectuate din Romania in cadrul unei operatiuni triunghiulare (T) ‐ codul de identificare in scopuri de TVA al persoanei beneficiare a livrarii ulterioare, din al treilea stat membru, pe baza caruia cumparatorul revanzator din Romania i‐a efectuat livrarea ulterioara;

‐in cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri, achizitiilor care urmeaza transferurilor scutite, achizitiilor efectuate de beneficiarul livrarii ulterioare in cadrul unei operatiuni triunghiulare (A) efectuate in Romania ‐ codul de identificare in scopuri de TVA din alt stat membru atribuit furnizorului care efectueaza livrarea intracomunitara;

‐in cazul prestarilor intracomunitare de servicii (P) ‐ codul de identificare in scopuri de TVA al persoanei care primeste serviciile in alt stat membru decat Romania, pe baza caruia prestatorul din Romania i‐a prestat servicii prevazute de art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile;

‐in cazul achizitiilor intracomunitare de servicii (S) ‐codul de identificare in scopuri de TVA din alt stat membru atribuit prestatorului sau, dupa caz, doar codul statului membru in care este stabilit prestatorul serviciilor, in cazul in care prestatorul nu este identificat in scopuri de TVA, dar exista indicii suficiente pentru a considera ca este o persoanaimpozabila.

Coloana “Tipul operatiunii”

L ‐pentru livrari intracomunitare de bunuri catre alte state membre; T ‐pentru livrari in cadrul unei operatiuni triunghiulare;

A ‐ pentru achizitii intracomunitare de bunuri, achizitii care urmeaza transferurilor scutite, achizitii efectuate de beneficiarul livrarii ulterioare in cadrul unei operatiuni triunghiulare din alte state membre;

P ‐pentru prestarile intracomunitare de servicii; S ‐pentru achizitii intracomunitare de servicii.

Coloana “Baza impozabila” ‐ valoarea tranzactiei/tranzactiilor efectuate in perioada de raportare cu respectivul client/furnizor (baza impozabila pentru calculul TVA stabilitapotrivit prevederilor art. 137 ‐138^1 si 139^1 din Codul fiscal)

2.In subsolul paginii se inscrie suma totala a tranzactiilor inscrise in pagina respectiva, iar pe ultima pagina a declaratiei se inscrie si totalul general al operatiunilor.

3.Toate sumele se inscriu in lei.

NOTA:

1.Pentru achizitii intracomunitare de bunuri taxabile in Romania, in cazul in care furnizorul nu comunica un cod valabil de TVA, dar bunurile sunt transportate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, achizitia se declara in declaratia recapitulativa, astfel:

Coloana “Tara” ‐codul tarii membre din care s‐a efectuat livrarea intracomunitara. Coloana “Cod operator intracomunitar” ‐nu se va inscrie nimic.

Coloana “Denumire/Nume, prenume operator intracomunitar” ‐ se va inscrie denumirea/nume, prenume al furnizorului care a emis factura.

Coloana “Tipul operatiunii” ‐se va inscrie “A”.

Coloana “Baza impozabila” ‐ valoarea tranzactiei/tranzactiilor efectuate in perioada de raportare cu respectivul furnizor (baza impozabila pentru calculul TVA stabilitapotrivit prevederilor titlului VI din Codul fiscal).

2.Pentru livrarile intracomunitare de bunuri efectuate catre clienti nestabiliti in Comunitate si care au desemnat un reprezentant fiscal in Uniunea Europeana sau catre clienti stabiliti in Comunitate, inregistrati prin reprezentant fiscal in statul membru in care efectueazaachizitia intracomunitarade bunuri, la rubrica “Denumire operator intracomunitar” va fi inscrisa denumirea clientului (nu a reprezentantului fiscal), iar la rubrica “Cod operator intracomunitar” va fi inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei straine prin reprezentant fiscal.

3.Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri care provin de la un furnizor nestabilit in Comunitate si care a desemnat un reprezentant fiscal in statul membru in care incepe transportul bunurilor sau care provin de la un furnizor stabilit in Comunitate, inregistrat prin reprezentant fiscal in statul membru din care efectueaza livrarea intracomunitara de bunuri, la rubrica “Denumire operator intracomunitar” va fi inscrisa denumirea furnizorului (nu a reprezentantului fiscal), iar la rubrica “Cod operator intracomunitar” va fi inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei straine prin reprezentant fiscal.
Similar se procedeazasi in situatia in care furnizorul nestabilit in Comunitate nu si‐ a desemnat un reprezentant fiscal in statul membru in care incepe transportul, dar prin aplicarea de catre unele state membre a masurilor de simplificare a declararii importurilor, respectiv o reprezentare globala de catre o societate care poate fi, de exemplu, o societate de expeditie/transport, operatorul extracomunitar se considera reprezentat fiscal de societatea respectiva.

Exemplu: o societate “A” dintr‐un stat extracomunitar (X) vinde unei societati din Romania “B” bunuri. Bunurile sunt importate intr‐un stat membru al Uniunii Europene (Y) de catre societatea de expeditie “C” si apoi aceeasi societate “C” declara in numele furnizorului “A” din statul extracomunitar (X) (dar sub propriul cod de TVA) livrarea intracomunitara a bunurilor din statul membru (Y) in Romania. In astfel de situatii se va considera drept reprezentant fiscal societatea de expeditie “C”. In declaratia recapitulativa privind achizitiile intracomunitare, la rubrica “Denumire operator intracomunitar” va fi inscrisa denumirea furnizorului, respectiv societatea “A” din statul extracomunitar (X), iar la rubrica “Cod operator intracomunitar” codul din statul membru (Y) al societatii de expeditie “C” care a declarat livrarea intracomunitara.

(Visited 2,311 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.