Indemnizatia pentru cresterea copilului – acte necesare

Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se acorda in baza OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

De concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului beneficiaza oricare dintre parintii firesti ai copilului. Beneficiaza de aceleasi drepturi si una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii sai, precum si persoana care a fost numita tutore.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului se face in raport cu optiunea exprimata, concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, 2 ani sau 3 ani in cazul copilului cu handicap, daca persoana care solicita indemnizatia indeplineste conditiile de acordare prevazute de OUG nr.111/2010.

Concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul, si, dupa caz, de actele doveditoare care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de OUG nr.111/2010.

Contabun.ro va prezinta detaliat actele necesare pentru depunerea dosarului de acordare a indemnizatiei pentru cresterea copilui, dupa cum urmeaza:

1. Cerere si declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte (Anexa 1 la Norme de aplicare OUG 111/2010).

Atentie: Optiunea beneficiarului se exprima in scris, pe baza de cerere, si nu poate fi schimbata pe parcursul acordarii drepturilor.

2. Actul de identitate al solicitantului.

3. Actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul
– certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul;
– certificatele de nastere ale celorlati copii aflati in intretinere;
– livretul de familie, dupa caz;

Important! Se va prezenta, unde este cazul, dovada din care sa reiasa temeiul solicitantului de a fi titular al dreptului: hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii; hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii; hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii; decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala şi protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii; hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii; actul doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, indreptatita sa beneficieze de indemnizatie pentru creşterea copilului, respectiv parinte, tutore, curator, alta persoana desemnata reprezentant legal prin decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca.

– certificatul de casatorie;

Atentie! In situatia in care parintii copilului nu sunt casatoriti, dar copilul a fost recunoscut, unele primarii solicita efectuarea unei anchete sociale, document ce va fi inclus in dosarul pentru acordarea dreptului impreuna cu celelalte acte doveditoare. In acest sens, anterior depunerii dosarului pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului, parintii necasatoriti, dar al caror copil este recunoscut trebuie sa se adreseze Directiei pentru Protectia Copilului, in vederea efectuarii anchetei sociale.

4. Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum si nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente
dovada eliberata de angajator sau de entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri supuse impozitului, din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat timp de 12 luni in ultimul an anterior nasterii copilului venituri din salarii, sau, dupa caz, de autoritatea competenta, in caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciara a angajatorului;
dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut copilul si/sau, dupa caz, dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului, precum si copia deciziei de impunere, eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din activitati agricole;

Vezi aici Ce acte se depun la dosarul pentru indemnizatie crestere copil in cazul veniturilor obtinute din conventii civile

dovada eliberata de organele competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri profesionale neimpozabile;
dovada eliberata de organele competente, in cazul asociatilor unici, privind veniturile realizate de acestia;
adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, de angajator sau, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate ori de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca;
dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului;
copia contractului de munca sau, dupa caz, dovada eliberata de angajatori ori de autoritatile competente straine sau romane, tradusa si legalizata, care sa ateste perioadele in care au fost realizate activitati profesionale si care sunt totalizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, denumit in continuare Regulamentul nr. 883/2004 si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si veniturile aferente acestor activitati, inclusiv cele provenite din perioadele de somaj si concedii medicale.

Atentie! Aceste prevederi se aplica si persoanelor care au realizat activitati salariale ori independente in statele care aplica prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/1971 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati si cu familiile acestora, care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, pentru situatiile prevazute la art. 90 alin. (1) din Regulamentul nr. 883/2004.

5. Actele doveditoare privind atestarea situatiilor privind perioadele asimilate prevazute la art.2 alin.(5) din OUG nr.111/2010, precum si nivelul venitului lunar aferent acestor perioade
– dovada eliberata de institutia care a trimis persoana in misiune permanenta in strainatate, pentru situatia prevazuta la lit.k) din OUG nr.111/2010;
– dovada eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, pentru situatiile prevazute la lit. a), b), c), t) din OUG nr.111/2010;
– dovada eliberata de casele teritoriale de pensii, pentru situatia prevazuta la lit. d) si e) din OUG nr.111/2010;

Vezi aici Dosarul pentru indemnizatie crestere copil trebuie sa contina si adeverinta cu stagiul de cotizare, eliberata de Casa de Pensii

– dovada eliberata de angajator pentru situatiile prevazute la lit. c), d), f), i), j), u) din OUG nr.111/2010;
– dovada eliberata de casa teritoriala de asigurari de sanatate, pentru situatia prevazuta la lit. c) din OUG nr.111/2010;
– adeverinta eliberata de institutia de invatamant, care sa ateste frecventarea cursurilor fara intrerupere, pana la data solicitarii acesteia, pentru situatiile prevazute la lit. m)-s) din OUG nr.111/2010;
– diploma de absolvire, foaia matricola sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior,
pentru situatiile prevazute la lit. t) si v) din OUG nr.111/2010;
– livretul militar, certificatul sau orice alta dovada eliberata, dupa caz, de centrul militar in a carui raza
teritoriala domiciliaza persoana indreptatita sau de structurile militare ale institutiilor din sistemul de
aparare, ordine publica si siguranta nationala, in care sunt precizate cu exactitate perioadele si natura
situatiei respective, pentru situatia prevazuta la lit. l) din OUG nr.111/2010;
– dovada privind calitatea de elev, student sau masterand la o unitate de invatamant, recunoscuta pe
teritoriul statului respectiv, eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, ori de catre institutiile de invatamânt abilitate pentru recunoasterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate in strainatate, in baza procedurilor legale in vigoare, pentru situatia prevazuta la lit. m) din OUG nr.111/2010.

Atentie! In cazul prevazut la art.2 alin.(5) lit.j) din OUG nr.111/2010, persoana indreptatita sa solicite dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului va prezenta dovada eliberata de angajator, din care sa reiasa ca s-a aflat in perioada de maximum 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe perioada determinata si inceperea unui alt contract de munca pe durata determinata la acelasi angajator, considerate contracte succesive.

Important! In cazurile prevazute la art. 2 alin. (5) lit. g) si h) din OUG nr.111/2010, situatii in care persoana indreptatita a peneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului sau copilului cu handicap, nu este necesar ca persoana indreptatita sa prezinte acte doveditoare privind atestarea acestor situatii, drepturile respective fiind acordate de agentiile teritoriale.

6. Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor pentru concediu si indemnizatia pentru cresterea copilului
– declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte firesc sau, dupa caz, o alta
persoana dintre cele prevazute la art. 8 alin. (2) din OUG nr.111/2010 nu beneficiaza de indemnizatie;
– declaratia pe propria raspundere a persoanei indreptatite din care sa reiasa ca se ocupa de cresterea
si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui
organism privat autorizat sau serviciu public;
– certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap;
– certificatul de incadrare in grad de handicap a persoanei indreptatite;
– adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii inainte de termen;
– alte documente, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de acordare a concediului si
indemnizatiei pentru cresterea copilului, la solicitarea agentiilor teritoriale;

Important! Pentru cetatenii straini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine si confirmate de autoritatile romane sau, dupa caz, cu documentele eliberate de autoritatile române, precum si cu alte documente prevazute la pct.3.

certificat de atestare fiscala;
– pentru plata in cont bancar se va prezenta extras de cont.

Actele doveditoare privind componenta familiei se vor prezenta in copie si original, pentru certificare.

Cererile pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului si documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestora se depun la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti pe raza careia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.

Dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului se stabileste dupa cum urmeaza:
– incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
– incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;
– incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
– de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute mai sus.

(Visited 4,077 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.