Notificare (D097) privind aplicarea optionala a sistemului TVA la incasare: instructiuni de completare

Formularul 097 “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare” se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care au obligatia sa notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la incasare sau cu privire la incetarea aplicarii acestui sistem, in conditiile prevazute de art.156^3 alin.(11) si alin.(12) din Codul fiscal.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Formularul 097 se utilizeaza si in situatia prevazuta de art.II alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, respectiv pentru solicitarile de aplicare a sistemului TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013.

In vederea aplicarii sistemului TVA la incasare, formularul (097) “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare” nu se depune de:

a)persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA incepand cu 1 ianuarie 2013, aceste persoane fiind inregistrate, din oficiu de organele fiscale, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare cu data inregistrarii acestora in scopuri de TVA;

b)persoanele impozabile a caror cifra de afaceri, calculata potrivit dispozitiilor art.134^2 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal, din perioada 01 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, depaseste plafonul de 2.250.000 lei;

c)persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent si care continua aplicarea sistemului ca urmare a faptului ca cifra de afaceri nu a depasit in anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei.

Formularul 097 “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare” se depune la organul fiscal competent, la termenele prevazut de lege:

a) pentru intrarea in sistem;

-pana pe 25 octombrie 2012, inclusiv – persoanele impozabile care, in perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, inclusiv, au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei,
-pana pe 25 ianuarie 2013, inclusiv – persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA in perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 si care nu depasesc plafonul de 2.250.000 lei in perioada in care au fost inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal,
-pana pe 25 ianuarie, inclusiv – persoanele impozabile care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si nu au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent,

b) pentru iesirea din sistem – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul,

Formularul se completeaza inscriindu-se cu majuscule, citet, corect si complet, toate datele prevazute de acesta.

Formularul se intocmeste in doua exemplare, din care:
-un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta, cu confirmare de primire;
-un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

Completarea formularului se face astfel:

Sectiunea “I. Felul notificarii”

Se marcheaza cu “X” pct. 1 sau 2, dupa caz.

Sectiunea “II. Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta “Denumire/Nume, prenume” se completeaza cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz, stabilite in Romania.

Caseta “Cod de inregistrare in scopuri de TVA ” se completeaza cu codul de inregistrate in scopuri de TVA atribuit potrivit art.153 din Codul fiscal, inscris in certificatul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile care are obligatia de a notifica organul fiscal.

Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.

Caseta “Domiciliul fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

Sectiunea “III. Reprezentare prin imputernicit/reprezentant fiscal” – se completeaza de catre imputernicitul desemnat potrivit art.18 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si se inscrie numarul si data cu care imputernicitul a inregistrat actul de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, la organul fiscal sau de catre reprezentantul fiscal desemnat in conditiile legii

Caseta “Nume, prenume/Denumire” – se completeaza cu datele privind numele si prenumele sau denumirea imputernicitului/reprezentantului fiscal.

Caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza cu codul de identificare fiscala atribuit imputernicitului/reprezentantului fiscal.

Sectiunea IV – „Aplicarea sistemului TVA la incasare” – se completeaza de catre persoana impozabila care trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare, potrivit prevederilor legale si care are obligatia sa notifice organului fiscal faptul ca cifra de afaceri realizata, calculata potrivit dispozitiilor art. 134^2 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei, dupa cum urmeaza:

a) persoana impozabila a carei cifra de afaceri din perioada 01 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu depaseste plafonul, aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013, potrivit dispozitiilor art. II alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. Notificarea se depune, in aceasta situatie, pana la data de 25 octombrie 2012, inclusiv.

b) persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, conform art.153 alin.(1) din Codul fiscal, in perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012, a carei cifra de afaceri de la momentul inregistrarii in scopuri de TVA pana la sfarsitul anului 2012 nu depaseste plafonul, aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 2013. Notificarea se depune, in aceasta situatie, pana la data de 25 ianuarie 2013, inclusiv.

c)persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, conform art.153 alin.(9^1) din Codul fiscal, in perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012, a carei cifra de afaceri, realizata in cursul anului 2012 in perioada in care a fost inregistrata in scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, nu depaseste plafonul, aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 2013. Notificarea se depune, in aceasta situatie, pana la data de 25 ianuarie 2013, inclusiv.

d)persoana impozabila a carei cifra de afaceri realizata in anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul, aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui in care nu a depasit plafonul, potrivit dispozitiilor art.134^2 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal. Notificarea se depune, in aceasta situatie, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, potrivit art. 156^3 alin.(11) din Codul fiscal. Persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013, intrucat cifra de afaceri din perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 nu depaseste plafonul, nu aplica pentru anul 2013 prevederile referitoare la plafonul cifrei de afaceri din anul precedent, respectiv nu iau in considerare operatiunile realizate dupa data de 1 octombrie 2012 pentru determinarea plafonului pentru anul 2012, aceste persoane fiind obligate sa depuna notificarea in conditiile lit.a).

Sectiunea V – „Incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare” – se completeaza de catre persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare si a carei cifra de afaceri, calculata potrivit dispozitiilor art. 134^2 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal, depaseste in cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei. Notificarea se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care a depasit plafonul, potrivit art. 156^3 alin.(12) din Codul fiscal. Persoana impozabila aplica sistemul pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit.

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai publicat si:
*Model notificare (D097) privind aplicarea optionala a sistemului TVA la incasare
*OUG nr.111/2013: sistemul TVA la incasare, optional de la 1 ianuarie 2014
*Formular pentru aplicarea optionala a sistemului TVA la incasare de la 1 ianuarie 2014
*De la 1 ianuarie 2014, sistemul TVA la incasare este optional
*Guvernul a decis ca plata TVA la incasare sa fie optionala
*TVA la incasare – dreptul de deducere

(Visited 586 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.