OPANAF nr.3884/2013: notificare 097 si instructiuni de completare

Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3884/2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului  097 “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare”

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

In temeiul art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, al art. 156^3 alin. (11) – (13) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative, precum si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba modelul si continutul formularului (097) “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare”, cod: 14.13.01.10.11/s. i. , prevazut in anexa nr. 1.

Art. 2. – Instructiunile de completare a formularului de la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 2.

Art. 3. – Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularului de la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 3.

Art. 4. – Anexele nr. 1 ‐3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5. – Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 7. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1529/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (097) “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 707 din 16 octombrie 2012.

Art. 8. – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate acestora vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Instructiuni de completare a formularului 097 “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare”

Formularul 097 “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare” se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform  art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care notifica organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la incasare sau cu privire la incetarea aplicarii acestui sistem, in conditiile prevazute de art. 134^2 si de art. 156^3 alin. (11) si alin. (12) din Codul fiscal.

Formularul 097 se utilizeaza si in situatia prevazuta de art. II alin. (2) lit. b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative, respectiv de catre persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplica sistemul TVA la incasare.

Formularul 097 nu se depune de persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplica sistemul TVA la incasare prevazut la art. 134^2 alin. (3)–(8) din Codul fiscal si care continua aplicarea sistemului TVA la incasare, daca sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem. Potrivit dispozitiilor art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2013, se considera ca aceste persoane au optat tacit pentru continuarea aplicarii sistemului.

In vederea aplicarii sistemului TVA la incasare, formularul (097) “Notificare privind aplicarea/ incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare” nu se depune de catre persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la incasare, astfel cum sunt mentionate la art. 134^2 alin. (4) din Codul fiscal.

Formularul 097 “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare” se depune la organul fiscal competent, la termenele prevazute de lege:

a) pentru intrarea, prin optiune, in sistem, pana pe 25 ianuarie, inclusiv – persoanele impozabile care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si nu au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent, cu conditia ca la data exercitarii optiunii sa nu fi depasit plafonul pentru anul in curs,

b)pentru intrarea, prin optiune, in sistem, incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA – persoanele impozabile care se inregistreazain scopuri de TVA in cursul anului,

c)pentru iesirea din sistem, prin depasirea plafonului de 2.250.000 lei, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul – persoanele impozabile care aplicasistemul TVA la incasare si care depasesc plafonul de 2.250.000 lei,

d)pentru iesirea din sistem, prin optiune, intre data de 1 si 25 ale oricarei luni – persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si care nu depasesc in cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunta la aplicarea sistemului respectiv. Persoanele impozabile nu pot renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare in primul an in care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 134^2 alin. (5)din Codul fiscal, cu exceptia situatiei prevazute la lit. c). Prin exceptie, potrivit art. II alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2013, persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplica sistemul TVA la incasare pot solicita oricand in cursul anului 2014 incetarea aplicarii sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an in care au optat pentru aplicarea sistemului.

Formularul se completeaza inscriindu‐se cu majuscule, citet, corect si complet, toate datele prevazute de acesta.

Formularul se intocmeste in doua exemplare, din care:

‐ un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunicaprin posta, cu confirmare de primire;

‐un exemplar se pastreazade catre persoana impozabila.

Completarea formularului se face astfel:

Sectiunea “I. Felul notificarii”

Se marcheazacu “X” pct. 1 sau 2, dupacaz.

Sectiunea “II. Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta “Denumire/Nume, prenume” se completeaza cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz, stabilite in Romania.

Caseta “Cod de inregistrare in scopuri de TVA ” se completeaza cu codul de inregistrate in scopuri de TVA atribuit potrivit art. 153 din Codul fiscal,inscris in certificatul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile care are obligatia de a notifica organul fiscal.

Inscrierea cifrelor in casetase face cu aliniere la dreapta.

Caseta “Domiciliul fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

Sectiunea III. “Reprezentare prin imputernicit/reprezentant fiscal” ‐ se completeaza de catre imputernicitul desemnat potrivit art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si se inscrie numarul si data cu care imputernicitul a inregistrat actul de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, la organul fiscal sau de catre reprezentantul fiscal desemnat in conditiile legii

Caseta “Nume, prenume/Denumire” ‐ se completeaza cu datele privind numele si prenumele sau denumirea imputernicitului/reprezentantului fiscal.

Caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza cu codul de identificare fiscala atribuit imputernicitului/reprezentantului fiscal.

Sectiunea IV –„Aplicarea sistemului TVA la incasare, prin optiune” ‐ se completeaza, prin bifarea casutei corespunzatoare, de catre persoana impozabila care opteaza sa aplice sistemul TVA la incasare, potrivit prevederilor legale si care se aflaintr‐una din urmatoarele situatii:

‐persoana impozabila nu a aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent, a carei cifra de afaceri realizata in anul precedent este inferioara plafonului de 2. 250. 000 lei, dar opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare, cu conditia ca la data exercitarii optiunii sa nu fi depasit plafonul pentru anul in curs;

‐persoana impozabilase inregistreazain scopuri de TVA in cursul anului si opteazapentru aplicarea sistemului TVA la incasare incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA.

Sectiunea V – „Incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare” ‐se completeaza, prin bifarea casutei corespunzatoare, de catre persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare si care se afla intr‐una din urmatoarele situatii:

‐persoana impozabila a depasit plafonul de 2. 250. 000 lei. Notificarea se depune, in aceasta situatie, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care a depasit plafonul, potrivit art. 156^3 alin. (12) din Codul fiscal. Persoana impozabila aplica sistemul pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit.

‐desi este persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare, iar cifra de afaceri nu a depasit plafonul de 2. 250. 000 lei, totusi persoana renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare. Notificarea se depune, in aceasta situatie, oricand in cursul anului, intre data de 1 si 25 ale lunii. Persoana impozabila aplica sistemul pana la data radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare. Persoanele impozabile nu pot renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare in primul an in care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 134^2 alin. (5) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei prevazute la lit. c). Prin exceptie, potrivit art. II alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2013, persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplica sistemul TVA la incasare pot solicita oricand in cursul anului 2014 incetarea aplicarii sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an in care au optat pentru aplicarea sistemului.

(Visited 776 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.