Declaratia 010 – instructiuni de completare (OMFP 35/2014)

Declaratia 010 de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune de catre persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica.

Declaratia 010 de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.

Declaratia 010 se depune, direct sau prin imputernicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal/platitor de venit, la registratura organului fiscal competent ori la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.

Organul fiscal competent este:

– pentru contribuabilii care se inregistreaza direct, prin imputernicit, reprezentant legal sau platitor de venit, organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat;

– pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriinduse cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute.

Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARATIEI

Se marcheaza cu „X“ pct. 1 sau 2, dupa caz.

ATENTIE! In cazul declaratiei de mentiuni se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Randul 1. Cod de identificare fiscala
Nu se completeaza la inregistrarea initiala. In cazul in care declaratia de mentiuni este completata de catre imputernicitul/reprezentantul legal/platitorul de venit, se va inscrie codul de identificare fiscala al contribuabilului pe care il reprezinta. In cazul in care declaratia de mentiuni este completata de reprezentantul fiscal, se va inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile straine.

Randul 2. Denumire
Se completeaza cu denumirea contribuabilului.

Randul 3. Domiciliu fiscal
Se completeaza cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

ATENTIE! In cazul in care declaratia este completata de catre imputernicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal sau platitorul de venit al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care il reprezinta. In cazul in care declaratia se completeaza pentru inregistrarea fiscala a unui sediu fix, la acest capitol se vor inscrie datele de identificare ale sediului fix.

Randul 4. Forma de organizare
Se marcheaza cu „X“ de catre contribuabil, in functie de forma de organizare a activitatii.

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL

Randul 1. Numar autorizatie de functionare/Numar act legal de infiintare
Se vor inscrie, dupa caz, numarul si data autorizatiei de functionare emise de organul competent, numarul si data actului normativ prin care s-a infiintat contribuabilul, numarul si data hotararii judecatoresti de infiintare sau altele asemenea.

Randul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
Se va inscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia infiintarii sau autorizarii.

Randul 3. Felul sediului
Se marcheaza cu „X“ felul sediului pentru care se solicita inregistrarea, dupa caz. Codul de identificare fiscala a unitatii infiintatoare se completeaza numai in cazul declaratiilor de mentiuni depuse de sucursale.

Randul 4. Codul de identificare fiscala a unitatii divizate
Se completeaza in cazul in care infiintarea contribuabilului se face prin divizare.

Randul 5. Forma juridica
Se inscrie forma juridica conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal si pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala la adresa www.anaf.ro/Asistenta contribuabili/Nomenclatorul formelor juridice.

Randul 6. Forma de proprietate
Se inscrie forma de proprietate conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal si pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala la adresa www.anaf.ro/Asistenta contribuabili/Nomenclatorul formelor de proprietate.

Randul 7. Platitor de impozit pe venitul din investitii, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Codul Fiscal
Se marcheaza cu „X“ in cazul contribuabililor care au obligatia sa declare acest impozit, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest caz nu se completeaza lit. E „Date privind vectorul fiscal“ si, prin urmare, aceasta obligatie nu se inscrie in vectorul fiscal.

D. REPREZENTARE PRIN:

Se marcheaza cu „X“ in cazul in care, in relatiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin imputernicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal/platitor de venit si se inscriu numarul si data inregistrarii la organul fiscal, de catre imputernicit, a actului de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, sau numarul si data inregistrarii deciziei de aprobare a calitatii de reprezentant fiscal, dupa caz.

In situatia in care declaratia se depune de catre platitorul de venit, conform art. 72 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru contribuabilii nerezidenti persoane juridice, care realizeaza numai venituri supuse regulilor de impunere la sursa, iar impozitul retinut este final, acesta va prezenta organului fiscal actele doveditoare ale calitatii de platitor de venit cu regim de retinere la sursa pentru respectivul beneficiar de venit.

Date de identificare
Se completeaza cu datele de identificare ale imputernicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal sau platitorului de venit.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Randul 1. Taxa pe valoarea adaugata
Se marcheaza cu „X“ de catre contribuabilii care solicita inregistrarea ca persoana impozabila in scopuri de TVA. inainte de realizarea unor operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere

Randul 1.1. Se estimeaza cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic, din operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, din operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, din operatiuni scutite cu drept de deducere si scutite fara drept de deducere, prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor: a)livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, efectuate de persoana impozabila; b)livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 1.2 se marcheaza cu „X“ in cazul contribuabililor care opteaza pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimand o cifra de afaceri egala cu sau mai mare decat plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie.

Randul 1.3 se marcheaza cu „X“ in cazul contribuabililor care opteaza pentru aplicarea regimului normal de TVA, desi estimeaza o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, constituita din operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, din operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, din operatiuni scutite cu drept de deducere si scutite fara drept de deducere, prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor: a)livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, efectuate de persoana impozabila; b)livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.Plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga.

Randul 1.4 se marcheaza cu „X“ de catre persoanele impozabile care realizeaza in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.

Randul 1.5 se marcheaza cu „X“ in cazul contribuabililor care efectueaza operatiuni in afara Romaniei care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) si d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 1.6 se marcheaza cu „X“ in cazul contribuabililor care opteaza pentru taxarea operatiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Ulterior desfasurarii de operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere

Randurile 1.7-1.10 se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A. Se marcheaza cu „X“ in functie de tipul inregistrarii ca persoana impozabila in scopuri de TVA: inregistrare prin depasirea plafonului de scutire sau prin optiune.

Randul 1.11 se completeaza in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A, daca in urma calcularii cifrei de afaceri realizate in anul precedent se modifica perioada fiscala. Cifra de afaceri din anul precedent obtinuta sau, dupa caz, recalculata de catre contribuabil, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) sau (5), dupa caz, din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se calculeaza in lei, pe baza informatiilor din jurnalele pentru vanzari aferente operatiunilor efectuate in cursul anului calendaristic precedent celui in care se depune declaratia de mentiuni.

Randul 1.12. Perioada fiscala
Se marcheaza cu „X“ perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii in scopuri de TVA. Persoana impozabila care se inregistreaza in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic.

Daca cifra de afaceri estimata nu depaseste plafonul prevazut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului calendaristic, persoana impozabila va depune deconturi trimestriale in anul inregistrarii. intreprinderile mici care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri realizata, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg.

Daca aceasta cifra depaseste plafonul prevazut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul respectiv, perioada fiscala va fi luna calendaristica.

Daca aceasta cifra de afaceri recalculata nu depaseste plafonul prevazut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala.

In cazul in care contribuabilul foloseste, ca perioada fiscala, semestrul sau anul calendaristic, se va inscrie numarul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale. Anularea inregistrarii in scopuri de TVA si scoaterea din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA.

Randurile 1.13, 1.14 si 1.15 se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Se marcheaza cu „X“ in functie de tipul scoaterii din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA.

Randul 1.16. Data scoaterii din evidenta se stabileste conform prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata“ din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor de aplicare.

Randul 2. Impozit pe profit
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X“ numai de catre contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare acest impozit.

Randurile 2.1 si 2.2 se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Randurile 2.3.1-2.3.3.
Se marcheaza cu „X“ perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.

Randul 3.Impozit pe veniturile microintreprinderilor
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X“ de catre contribuabilii care devin platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor potrivit prevederilor art. 1128 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randurile 3.1 si 3.2 se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

ATENTIE! Data luarii in evidenta si scoaterii din evidenta se stabileste conform prevederilor titlului IV1 „Impozitul pe veniturile microintreprinderilor“ din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 4. Accize
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X“ de catre contribuabilii care, conform legilor in vigoare, devin platitori de accize.

Randurile 4.1 si 4.2 se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Randul 5. Impozit la titeiul din productia interna
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare acest impozit.

Randurile 5.1 si 5.2 se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Randul 6. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor si contributii sociale
La infiintare:

Randul 6.1.1 „Numar mediu de salariati estimat de pana la 3 salariati exclusiv“ si randul 6.1.2 „Venit total estimat de pana la 100.000 euro“ se marcheaza de catre contribuabilii prevazuti la art. 29619 alin. (17) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care se infiinteaza in cursul anului si care estimeaza ca, in cursul anului, vor avea un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv si, dupa caz, urmeaza sa realizeze un venit total de pana la 100.000 euro.

Perioada fiscala:
Randul 6.2.1 se marcheaza cu „X“ de contribuabilii care au obligatia de a declara lunar impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor si contributii sociale, potrivit legii. Randul 6.2.2 se marcheaza cu „X“ de contribuabilii care indeplinesc conditiile de la art. 58 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si care opteaza pentru declararea lunara a impozitului pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor si a contributiilor sociale, potrivit legii.

ATENTIE! Randul 6.2.2 „Lunara prin optiune“ se poate marca numai dupa data de 1 ianuarie 2012.

Randul 6.2.3 se marcheaza cu „X“ de contribuabilii prevazuti la art. 29619 alin. (11) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Randul 6.3. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor
Se marcheaza cu „X“ numai de contribuabilii care au obligatia de declarare a impozitului pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor.

Randurile 6.3.1 si 6.3.2 se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Randul 6.4. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate
Se marcheaza cu „X“ numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randurile 6.4.1 si 6.4.2 se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A. Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 6.5. Contributia de asigurari pentru somaj
Se marcheaza cu „X“ numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare. Randurile 6.5.1 si 6.5.2 se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A. Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 6.6. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
Se marcheaza cu „X“ numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioare. Randurile 6.6.1 si 6.6.2 se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A. Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 6.7. Contributia de asigurari sociale
Se marcheaza cu „X“ numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randurile 6.7.1 si 6.7.2 se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A. Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 6.8. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
Se marcheaza cu „X“ numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare.

Randurile 6.8.1 si 6.8.2 se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A. Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 6.9. Contributia pentru concedii si indemnizatii
Se marcheaza cu „X“ de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randurile 6.9.1 si 6.9.2 se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A. Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 7. Redevente miniere
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare aceasta taxa.

Randurile 7.1 si 7.2 se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Randul 8. Redevente petroliere
La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare aceasta taxa. Randurile 8.1 si 8. 2. Se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Randul 9. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural
Se marcheaza cu „X“ numai de contribuabilii care au obligatia sa declare acest impozit, conform Ordonantei Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural.

Randurile 9.1 si 9.2 se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A. Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 10. Impozit asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale
Se marcheaza cu „X“ numai de contribuabilii care au obligatia sa declare acest impozit, conform Ordonantei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randurile 10.1 si 10.2 se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A. Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 11. Impozit pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale
Se marcheaza cu „X“ de contribuabilii care au obligatia sa declare acest impozit, conform Ordonantei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2013.

Randurile 11.1 si 11.2 se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A. Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 11.3 Activitati care intra sub incidenta acestui impozit
Se marcheaza cu „X“ codul CAEN care intra sub incidenta impozitului pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale, prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 6/2013.

Randul 12. Impozit pe constructii
Se marcheaza cu „X“ de contribuabilii care au obligatia platii acestui impozit, potrivit prevederilor art. 29633 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randurile 12.1 si 12.2 se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Randul 13. Taxa de autorizare/taxa de licenta din domeniul jocurilor de noroc
Se marcheaza cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare aceste taxe. Randurile 13.1 si 13.2 se marcheaza cu „X“, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI

Se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Randul 1. Dizolvare cu lichidare
Se marcheaza cu „X“ in cazul in care se declara inceperea procedurii de lichidare, respectiv incheierea acesteia si radierea societatii din registrul comertului. Se completeaza data inceperii procedurii de dizolvare stabilita conform dispozitiilor legale in materie, respectiv data radierii din registrul comertului.

Randul 2. Dizolvare fara lichidare
Se marcheaza cu „X“ numai in cazul dizolvarii fara lichidare. Se completeaza data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispozitiilor legale. in cazul in care fuziunea are loc prin contopire, se va completa si codul de identificare fiscala al unitatii rezultate in urma fuziunii.

Randul 3. Incetarea activitatii
Se marcheaza cu „X“ si se inscrie data incetarii activitatii.

(Visited 8,422 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.