Formular 100: instructiuni completare declaratie

Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat se completeaza si se depune de catre contribuabilii carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatiile declarative si de plata pentru impozitele si taxele cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin.

1. Termenul de depunere a declaratiei 100:

*pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare, potrivit pct. 1.1 si 1.2;

*la alte termene, astfel cum este prevazut pentru obligatiile de plata mentionate la pct. 1.3.

1.1. Lunar, pentru obligatiile de platare prezentand:

a) impozit retinut la sursa, conform legislatiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din arenda, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;

b) accize, cu exceptia situatiilor prevazute la pct. 1.3; c) impozit la titeiul din productia interna;

d) impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;

e)impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conform conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state;

f)varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

g)taxa anuala de autorizare a jocurilor de noroc, regularizata periodic, in functie de realizari; taxa de acces pentru jocurile de noroc;

h)contributii pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, prevazute de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

i)impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural, prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural;

j)impozit pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale, prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale;

k) impozit asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale.

1.2. Trimestrial, pentru obligatiile de platare prezentand:

a)plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si de sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine (trimestrele I – IV);

b)impozitul pe profit datorat de persoane juridice romane, altele decat cele prevazute la lit. a) si c), precum si de catre persoanele juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene (trimestrele I -III);

c)plati anticipate, in contul impozitului pe profit, datorate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, efectuate de catre persoanele juridice, altele decat cele de la lit. a), precum si de catre persoanele juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene, care au optat pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial (trimestrele I – IV);

d)impozitul pe profit din asociere datorat de persoane fizice, rezidente si nerezidente (trimestrele I – III);

e)impozitul pe profit datorat de persoane juridice straine, altele decat cele prevazute la lit. a):

* impozitul pe profit datorat de persoane juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, impozit pe profit din asocieri, impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care vand/cesioneaza proprietati imobiliare situate in Romania sau titluri de participare detinute la o persoana juridica romana, conform art. 13 lit. b) ‐ d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare (trimestrele I – III sau trimestrele I – IV, dupa caz);

* plati anticipate in contul impozitului pe profit anual, datorate de catre persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania si care au optat pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial (trimestrele I – IV);

f)impozit pe veniturile microintreprinderilor;

g)redevente miniere si petroliere;

h)facilitatile fiscale prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

i)redevente rezultate din contractele de concesiune, arenda si alte contracte de exploatare eficientaa terenurilor cu destinatie agricola.

1.3. Alte termene:

a)pana la data de 25 decembrie inclusiv a anului in curs pentru anul urmator, pentru obligatiile de plata reprezentand taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, cuprinsa la pozitia nr. 21 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin;

b)*** Abrogat;

c)pana la termenul de plata prevazut de lege, pentru urmatoarele obligatii de plata: impozit pe veniturile din dobanzi, in cazul imprumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, in cazul societatilor inchise, si din transferul partilor sociale; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc; varsaminte din profitul net al regiilor autonome; dividende de virat la bugetul de stat de catre autoritatile publice centrale; accizele prevazute la art. 207 lit. a) – c) si lit. f) – l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatiile prevazute la art. 214 alin. (3) din acelasi act normativ;

d)pana la termenul prevazut la art. 206^52 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru accizele datorate de operatorii economici, in situatiile prevazute la art. 206^7 alin. (1) lit. b) si c), alin. (7), (8) si (9) din aceeasi lege;

e)pana la data de 25 a celei de-a doua luni urmatoare incheierii trimestrului pentru care se datoreaza contributia, pentru obligatia de plata reprezentand contributia trimestriala datorata pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, datorata de persoanele prevazute la art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, cu completarile ulterioare;

f)pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator, in cazul definitivarii impozitului pe profit anual datorat de catre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, din activitatile desfasurate in asociere. Formularul se completeaza si se depune insotit de formularul 104 “Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor”.

2. Organul fiscal competent

Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de catre contribuabil.

3. Modul de depunere

Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat se completeaza cu ajutorul programului de asistenta.

Formularul se depune la organul fiscal competent, in format PDF, cu fisier XML atasat, pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat si stampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Pentru declararea unei obligatii de plata, pentru aceeasi perioadade raportare, nu se utilizeaza simultan mai multe metode de depunere a declaratiilor fiscale.

In situatia in care platitorul de impozite sau taxe a utilizat pentru aceeasi obligatie de plata si aceeasi perioada de raportare mai multe metode de depunere, va fi inregistrata prima declaratie depusa, conform legii.

In situatia in care in declaratia privind o perioada de raportare, depusa la organul fiscal competent, nu au fost cuprinse toate impozitele sau taxele pentru care este prevazuta, conform legii, obligatia declararii acestora, platitorul depune un formular referitor la aceeasi perioada de raportare, pentru impozitele ori taxele nedeclarate initial. Data depunerii acestui formular se stabileste in conformitate cu prevederile legale.

II. Completarea declaratiei

1. Perioada de raportare

In rubrica “Luna” se inscrie cu cifre arabe numarul lunii la care se refera obligatia sau numarul ultimei luni a perioadei de raportare, dupa caz (de exemplu: 1 pentru luna ianuarie sau 3 pentru trimestrul I).

Anul pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2013).

In cazul definitivarii impozitului pe profit anual datorat din activitatile desfasurate in asociere de catre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, la rubrica “Luna” se completeazanumarul ultimei luni a perioadei de raportare (12 pentru luna decembrie), iar la rubrica “Anul” – anul de raportare.

2. Sectiunea A “Date de identificare a platitorului”

In caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza codul de identificare fiscala atribuit contribuabilului, conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. In cazul asocierilor se inscrie, dupa caz, codul de inregistrare fiscala atribuit asocierii sau codul de identificare fiscala al persoanei responsabile care indeplineste, potrivit legii, obligatiile declarative ale asociatilor.

In situatia in care declaratia se completeaza de catre imputernicit/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se inscriu codul de identificare fiscalaatribuit de organul fiscal competent persoanei ale carei obligatii sunt indeplinite, precum si datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica “Functia/Calitatea” din formular se inscrie “imputernicit”.

In cazul in care contribuabilul este inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in prima casutase inscrie prefixul RO.

In rubrica “Denumire” se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele platitorului de impozit si taxe.

Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al platitorului de impozite si taxe.

3. Sectiunea B “Date privind creanta fiscala”

Pentru fiecare impozit si taxa prevazute in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, cuprins in anexa nr. 11 la ordin, pentru care exista obligatii declarative in perioada de raportare, se completeaza in acelasi formular cate un tabel generat cu ajutorul programului de asistenta, corespunzator tipului de impozit sau taxa, inscriindu-se sumele reprezentand obligatiile constituite in perioada de raportare la care se refera declaratia, in conformitate cu instructiunile de mai jos.

In situatia in care in perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plata/de restituit pentru impozitele si taxele cuprinse in vectorul fiscal atasat contribuabilului, la rubrica “Suma datorata/de plata” se inscrie cifra 0 (zero).

Necompletarea tabelului corespunzator tipului de impozit ori taxa din sectiunea B, respectiv a tabelului de la pct. I sau II, dupa caz, pentru impozitul ori taxa pentru care exista obligatie declarativa potrivit legii, echivaleaza cu nedeclararea obligatiei respective.

Corectarea obligatiilor declarate eronat in formular se face prin depunerea formularului 710 “Declaratie rectificativa”, cod 14.13.01.00/r, conform procedurii legale in vigoare.

Coloana “Denumire creanta fiscala”: se inscrie denumirea obligatiei de plata, conform Nomenclatorului obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, datorata in perioada de raportare.

3.1. Tabelul de la pct. I “Impozite si taxe care se platesc in contul unic” se completeaza pentru declararea obligatiilor de plata prevazute la pozitiile 1 -15, 17 -20, 24 si 26 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin.

Randul 1 “Suma datorata” – se inscrie suma reprezentand impozitul datorat/taxa datoratain perioada de raportare, conform legii.

Randul 2 “Suma de plata” – se inscrie suma de la randul 1.

Randul 3 “Suma de recuperat” se completeaza, pentru pozitiile 3 si 4 din Nomenclatorul obligatiilor de platala bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, dupa caz, in functie de rezultatul definitivarii impozitului pe profit anual datorat, din activitatile desfasurate in asociere de catre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Randul nu se completeaza pentru trimestrele I – III.

Randul “Total obligatii de plata” – se inscrie suma reprezentand obligatii de plata la bugetul de stat pentru perioada de raportare, care se plateste in contul unic corespunzator, respectiv totalul sumelor declarate, inscrise la randul 2 “Suma de plata”, pentru fiecare impozit/taxa declarata in perioada de raportare.

3.1.1.Pentru platile anticipate in contul impozitului pe profit anual, prevazute la pozitia 1 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, datorate de contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, societati comerciale bancare – persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor – persoane juridice straine, formularul se completeaza pentru trimestrele I – IV, dupa cum urmeaza:

Randul 1 “Suma datorata” – se inscrie suma reprezentand o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preturilor de consum, estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate, calculata in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul contribuabililor care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, platile anticipate trimestriale se efectueaza in suma de o patrime din impozitul pe profit aferent anului precedent determinat in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a lua in calcul influenta ce provine din aplicarea prevederilor art. 19^3 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv pentru anii fiscali in care se deduc sumele evidentiate in soldul debitor al contului rezultatul reportat din provizioane specifice.

Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nou-infiintati, infiintati in cursul anului precedent sau care la sfarsitul anului fiscal precedent inregistreaza pierdere fiscala, efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata.

Randul 2 “Suma de plata” – se inscrie suma de la randul 1. 3.1.2.(1)

Pentru obligatiile prevazute la pozitiile 2 – 4 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, datorate in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru trimestrele I – III, formularul se completeaza astfel:

Randul 1 “Suma datorata” – se inscrie suma reprezentand impozitul pe profit datorat pentru perioada de raportare, calculata ca diferenta intre impozitul pe profit stabilit, cumulat de la inceputul anului, la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe profit stabilit, cumulat de la inceputul anului, la sfarsitul perioadei precedente celei de raportare, in situatia in care cumulat, in perioada de raportare, s-a inregistrat profit impozabil.

In situatia in care in perioada de raportare s-a inregistrat pierdere fiscala sau scaderea profitului impozabil, la randul 1 din formular se va inscrie cifra 0 (zero).

Randul 2 “Suma de plata” – se inscrie suma de la randul 1.

In situatia contribuabililor care au optat pentru declararea si plata impozitului anual cu plati anticipate efectuate trimestrial si care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit prevazut la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, formularul se completeaza pentru trimestrele I – IV, dupa cum urmeaza:

Randul 1 “Suma datorata” – se completeaza cu suma calculata in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care in primul an al perioadei obligatorii prevazute la art. 34 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii inregistreaza pierdere fiscala, acestia efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata.

In situatia in care in anul precedent contribuabilii au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar in anul pentru care se calculeaza si se efectueaza platile anticipate nu mai beneficiaza de facilitatile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luandu-se in calcul si impozitul pe profit scutit.

Contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) – e) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei prevazuti la art. 34 alin. (6) nu pot opta pentru sistemul anual de declarare si plata, acestia avand obligatia de a declara si plati impozit pe profit trimestrial, conform art. 34 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2)Formularul nu se completeaza si nu se depune pentru impozitul pe profit de catre urmatorii contribuabili platitori de impozit pe profit:

*organizatiile nonprofit;

*contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, plantelor tehnice si a cartofului, pomiculturasi viticultura.

(3)Declararea impozitului pe profit pentru veniturile obtinute de persoanele juridice straine din proprietati imobiliare si din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana:

a) in situatia in care platitorul de venit nu este o persoana juridica romana sau un sediu permanent din Romania al unei persoane juridice straine, obligatia declararii impozitului pe profit revine persoanei juridice straine care realizeaza veniturile mentionate la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv imputernicitului desemnat pentru indeplinirea acestei obligatii;

b) in situatia in care platitorul de venit este o persoana juridica romana sau un sediu permanent din Romania al unei persoane juridice straine, obligatia declararii impozitului pe profit pentru persoana juridica straina care realizeaza veniturile mentionate la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, revine platitorului de venit.

(4) Declararea impozitului pe profit in cazul contribuabililor prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care isi desfasoara activitatea in cadrul unei asocieri:

a)in cazul asociatilor persoane fizice, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociatilor persoane fizice se declara la pozitia 3 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin;

b)in cazul asociatilor persoane juridice straine, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociatilor persoane juridice straine se declara la pozitia 4 din Nomenclatorul obligatiilor de platala bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin.

Randul 3 “Suma de recuperat” se completeaza numai cu ocazia definitivarii impozitului pe profit anual datorat, din activitatile desfasurate in asociere de catre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in functie de rezultatul regularizarii impozitului anual cu sumele declarate in cursul anului.

3.1.3.Contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale, in conformitate cu dispozitiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, declara impozitul pe profit scutit la pozitia 26 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin.

Sumele se inscriu la randul 1 “Suma datorata” din formular, fara completarea randului 2 “Suma de plata”.

3.1.4.(1) Pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor, de la pozitia 6 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat prevazut in anexa nr. 11 la ordin, formularul se completeaza dupa cum urmeaza:

Randul 1 “Suma datorata” – se inscrie suma reprezentand impozitul pe veniturile microintreprinderilor, stabilit pentru perioada de raportare, conform titlului IV^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 2 “Suma de plata” – se inscrie suma de la randul 1.

(2) Microintreprinderile care realizeaza in cursul anului venituri mai mari decat plafonul prevazut de lege ori venituri de natura celor prevazute la art. 112^2 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia declararii impozitului pe profit incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita prevazuta de lege sau incepand cu trimestrul in care au desfasurat activitati de natura celor prevazute la art. 112^2 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz.

In cazul in care se realizeaza in cursul anului venituri mai mari decat plafonul prevazut de lege, la randul 1 “Suma datorata” se inscrie suma reprezentand diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare, conform legii, si impozitul pe veniturile microintreprinderilor, declarat in cursul anului.

Microintreprinderile care in cursul unui trimestru incep sa desfasoare activitati de natura celor prevazute la art. 112^2 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, la randul 1 “Suma datorata” inscriu suma reprezentand impozit pe profit, luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate incepand cu trimestrul respectiv.

3.1.5.La pozitia 11 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, se inscrie numai suma reprezentand impozitul pe castigul din transferul valorilor mobiliare, in cazul societatilor inchise, si din transferul partilor sociale.

3.1.6.in cazul in care autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private au optat pentru achizitionarea de produse ori servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, pentru obligatia prevazuta la pozitia 20 “Varsaminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate” din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, formularul se completeaza dupa cum urmeaza:

* in situatia in care valoarea achizitiilor este in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, in conditiile prevazute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in luna de raportare nu exista obligatia declararii pozitiei 20 “Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate” din Nomenclatorul obligatiilor de platala bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin;

* in situatia in care valoarea achizitiilor este mai mica decat echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, in conditiile prevazute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in luna de raportare, la pozitia 20 “Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate” din Nomenclatorul obligatiilor de platala bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, se declara diferenta dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat si valoarea produselor si serviciilor achizitionate;

* in situatia in care valoarea achizitiilor este mai mare decat echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, in conditiile prevazute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pozitia 20 “Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate” din Nomenclatorul obligatiilor de platala bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, nu se declarain luna de raportare, iar diferenta de sume se reporteaza in lunile urmatoare prin diminuarea obligatiei de plata.

3.1.7.Obligatia de la pozitia 24 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, datorata la bugetul de stat se declara de catre regiile autonome, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4)din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.2. Tabelul de la pct. II “Impozite, taxe si alte obligatii care nu se platesc in contul unic” se completeaza pentru declararea obligatiilor de plata prevazute la pozitiile 16, 21-23, 27-73 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin.

Randul “Total obligatii de plata” – se inscrie suma reprezentand totalul obligatiilor de plata pentru perioada de raportare, reprezentand obligatii care nu se platesc in contul unic, respectiv totalul sumelor declarate, inscrise la randul 3 “Suma de plata”.

3.2.1.Obligatiile prevazute la pozitiile 27 – 51 si 65 – 73 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, se declara de catre operatorii economici, platitori de accize, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si de catre persoanele fizice prevazute la art. 214 alin. (3) din acelasi act normativ, respectiv persoanele fizice care efectueaza achizitii intracomunitare de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement, cu exceptia celor destinate utilizarii in sportul de performanta, de autoturisme si autoturisme de teren a caror capacitate cilindrica este mai mare sau egala cu 3.000 cmc, de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement, dupa cum urmeaza:

Randul 1 “Suma datorata” – se completeaza cu suma datorata in perioada de raportare.

Operatorii economici importatori de produse accizabile nu vor cuprinde in declaratie accizele aferente produselor provenite din import, care se declara in declaratia vamala.

Randul 2 “Suma deductibila” – se completeaza, daca este cazul, inscriindu-se, dupa caz:

a)contributiile prevazute la art. 363 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, datorate Ministerului Sanatatii, cuprinse in accizele datorate in perioada de raportare, inscrise la randul 1;

b)suma rezultata din aplicarea cotei procentuale asupra accizelor datorate bugetului de stat pentru tigarete, tigari si tigari de foi, precum si bauturi alcoolice, potrivit art. 70 alin. (1)lit. c) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

c)contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcarii, exclusiv TVA, pentru care se calculeaza acciza datorata in perioada de raportare, potrivit prevederilor titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 3 “Suma de plata” – se inscrie suma reprezentand diferenta dintre suma datorata si suma deductibila, respectiv dintre suma inscrisa la randul 1 si suma inscrisa la randul 2.

Randul 4 “Suma de restituit” – se inscrie suma reprezentand acciza de restituit, potrivit legii, rezultata in perioada de raportare.

3.2.2. (1) Obligatia prevazuta la pozitia 57 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, se declara de catre operatorii economici, organizatori de jocuri de noroc, care, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia recalcularii taxei anuale de autorizare, in functie de incasarile efective, dupa cum urmeaza:

Taxa anuala de autorizare a jocurilor de noroc, regularizata periodic, in functie de realizari, datorata pentru perioada de raportare, prevazuta la pozitia 57 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, se completeaza de catre operatorii economici, in situatia in care in cursul anului de autorizare incasarile efective depasesc incasarile estimate prin documentatia prezentata la data autorizarii, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 1 “Suma datorata” – se completeaza cu suma datorata in perioada de raportare, reprezentand taxa de autorizare stabilita in functie de incasarile efective, in conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. b) subpct. (iii) din Ordonanta de urgentaa Guvernului nr. 77/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 2 “Suma datorata anterior” – se completeaza cu suma reprezentand taxa de autorizare datorata de la inceputul perioadei de autorizare pana la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea.

Randul 3 “Suma de plata” – se inscrie suma reprezentand diferenta dintre suma datoratasi suma datorata anterior, respectiv dintre suma inscrisala randul 1 si suma inscrisa la randul 2.

(2) Obligatiile prevazute la pozitiile 58 si 59 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, se declara de catre operatorii economici organizatori de jocuri de noroc, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si potrivit Hotararii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru obligatiile prevazute la pozitiile 58 si 59 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, completarea declaratiei se face astfel:

Randul 1 “Suma datorata” – se inscrie suma reprezentand taxele pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, respectiv taxa de acces pentru jocurile de noroc, datorate in perioada de raportare.

Randul 3 “Suma de plata” – se preia suma inscrisala randul 1 “Suma datorata”.

3.2.3.Obligatiile prevazute la pozitiile 16, 21 – 23 si 52 – 56 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11, se declara dupa cum urmeaza:

Randul 1 “Suma datorata” – se completeaza cu suma datorata in perioada de raportare.

Randul 3 “Suma de plata” – se inscrie suma de la randul 1.

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, prevazut la pozitia 16 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, se stabileste de notarii publici, in conformitate cu dispozitiile art. 77^1 alin. (1) si (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile ulterioare.

3.2.4.Obligatia prevazuta la pozitia 60 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, se declara de catre platitorii de contributii, prevazuti la art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, cu completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

Randul 1 “Suma datorata” – se inscrie suma reprezentand contributia trimestriala datorata potrivit art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, cu completarile ulterioare.

In functie de rezultatul regularizarilor efectuate potrivit art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011, cu completarile ulterioare, diferentele rezultate, aferente perioadei de raportare anterioare, se inscriu, dupa caz, la randul 1 “Suma datorata”, majorand obligatia datorata in perioada de raportare curenta, sau la randul 2 “Suma deductibila”.

Randul 3 “Suma de plata” – se inscrie, dupa caz, suma de la randul 1 sau diferenta dintre suma inscrisa la randul 1 si suma inscrisa la randul 2, in functie de rezultatul regularizarii.

Randul 4 “Suma de restituit” – se completeaza, daca este cazul, in functie de rezultatul regularizarii, inscriindu-se diferenta dintre suma inscrisa la randul 2 si suma inscrisa la randul 1.

3.2.5.Obligatia prevazuta la pozitia 61 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, se declara de catre beneficiarii contractelor de concesiune, arenda si ai altor contracte de exploatare eficientaa terenurilor cu destinatie agricola, prevazuti la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

Randul 1 “Suma datorata” – se completeaza cu suma datorata in perioada de raportare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 268/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. in declaratie nu se cuprind amenzile, penalitatile sau alte sume stabilite ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale.

Randul 3 “Suma de plata” – se inscrie suma de la randul 1.

3.2.6.Obligatia prevazuta la pozitia 62 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, se declara de catre operatorii economici prevazuti la art. 2 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2013, potrivit art. 3 si 4 din aceeasi ordonanta.

3.2.7.Obligatia prevazuta la pozitia 63 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, se declara de catre operatorii economici prevazuti la art. 2 alin. (1) – (3) din Ordonanta Guvernului nr. 6/2013, potrivit art. 3 si 4 din aceeasi ordonanta.

3.2.8.Obligatia prevazuta la pozitia 64 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, se declara de catre operatorii economici prevazuti la art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2013, potrivit art. 2 si 5 din aceeasi ordonanta.

Obligatiile prevazute la pozitiile 62 – 64 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, se declara dupa cum urmeaza:

Randul 1 “Suma datorata” – se inscrie suma datorata aferenta perioadei de raportare, stabilitapotrivit dispozitiilor legale sus‐mentionate.

Randul 3 “Suma de plata” – se inscrie suma de la randul 1.

3.2.9.Obligatia de la pozitia 25 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, datorata la bugetul de stat se declara de catre autoritatile publice centrale, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4^4) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Microintreprinderi 2013 – declaratia 100
*Platitorii de impozit pe profit trebuie sa depuna formularul 100
*Declaratia 100 – formular actualizat in 04.10.2013
*Declaratia 100 – modificarea si completarea listei obligatiilor de plata

(Visited 3,281 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.