Formular 224: instructiuni de completare

Declaratia 224 se completeaza de catre persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in Romania si obțin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania.

Termen de depunere:

*lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru care s-a realizat venitul;

*ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia anterioara, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se inscrie “X” in casuta special prevazuta in acest scop.

Declaratia 224 se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:

*originalul se depune la :

a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania

b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice;

*copia se pastreaza de catre contribuabil.

Declaratia 224 se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Declaratia 224 se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

Misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, precum si reprezentantele organismelor internationale ori reprezentantele societatilor comerciale si ale organizatiilor economice straine, autorizate potrivit legii sa isi desfasoare activitatea in Romania, pot opta ca pentru angajatii acestora, care realizeaza venituri din salarii impozabile in Romania, sa indeplineasca obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii.

In cazul in care, optiunea este formulata si comunicata organului fiscal competent, beneficiarii de venituri nu mai au obligatia depunerii formularului 224.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa : se completeaza adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal / Numar de identificare fiscala: se inscrie codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.

Documentul care reglementeaza raportul de munca : se inscriu numarul si data documentului incheiat cu angajatorul, in baza caruia contribuabilul isi desfasoara activitatea.

Perioada de activitate : se inscrie perioada de activitate prevazuta in documentul care reglementeaza raportul de munca.

II. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA LA CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL

Cod de identificare fiscala : se completeaza, dupa caz, daca persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul este inregistrata fiscal si are atribuit cod de identificare fiscala, conform legislatiei romane.

Adresa : se completeaza adresa domiciliului fiscal al persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul isi desfasoara activitatea.

III. MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE VENITURILE SUB FORMA DE SALARII DIN STRAINATATE

rd.1. Venit brut : se inscrie suma veniturilor in bani si/sau in natura realizate de contribuabil in luna de raportare.

rd.2. Contributii sociale datorate potrivit legii : se inscrie suma totala a contributiilor obligatorii, datorate de contribuabil in luna de raportare potrivit legii si platite

rd.3. Venitul net : se calculeaza ca diferenta intre venitul brut si suma totala a contributiilor sociale datorate, potrivit legii (rd.1‐rd.2).

rd.4. Deduceri : se inscrie suma deducerilor personale cuvenite contribuabilului in luna de raportare, potrivit legii, stabilite pe baza documentelor justificative care atesta dreptul de deducere. Se completeaza numai de catre persoanele rezidente care au dreptul la deduceri personale.

rd.5. Cotizatia sindicala platita: se inscrie suma reprezentand cotizatia sindicala platita in luna de raportare;

rd.6. Contributiile la fondurile de pensii facultative: se inscrie suma reprezentand contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu depaseasca echivalentul in lei a 400 de euro;

rd.7. Venit bazade calcul:

*pentru functia de baza: se inscrie suma calculata prin scaderea deducerilor personale (rd.4), a cotizatiei sindicale platite (rd.5) si a contributiilor la fondurile de pensii facultative (rd.6) din venitul net (rd.3);

*in celelate cazuri: se preia suma inscrisala rd.3.

rd.8. Impozit lunar datorat : se inscrie suma impozitului calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului bazade calcul (rd.7).

rd.9 Impozit anual datorat – se inscrie suma impozitului anual calculata prin insumarea impozitului lunar datorat de contribuabil in luna de raportare, potrivit legii.

Acest rand se va completa in declaratia depusapentru luna decembrie, respectiv luna in care contribuabilul si-a incetat raportul contractual de munca, dupa caz.

Rubricile de la rd.4, rd.5 si rd.6 se completeaza numai la functia de baza.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL

Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Adresa – se inscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscala : se inscrie codul de identificare fiscala al reprezentantului fiscal.

(Visited 1,220 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.