Formular 394: instructiuni de depunere si completare

Declaratia 394 se completeaza si se depune de catre:
a)persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, si care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1)si (7) din Codul fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania conform art. 126 alin. (1) si taxabile cu cota prevazuta de lege.

Declaratia 394 se depune pentru orice operatiune taxabila pentru care, conform titlului VI din Codul fiscal, este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, precum si pentru operatiunile la care se aplica sistemul TVA la incasare.

Declaratia 394 trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea “taxare inversa” sau “TVA la incasare“.

In declaratia 394  nu se inscriu facturile emise prin autofacturare si bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) si (20)din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai pana la data de 31 decembrie 2014;

b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevazuta de lege.

Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost primite in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea “taxarea inversa” sau “TVA  la incasare”.

In declaratie nu se inscriu facturile emise prin autofacturare si bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) si (20) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai pana la data de 31 decembrie 2014.”

Declaratia 394 se depune la organul fiscal competent pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial etc.) si numai daca in aceasta perioada au fost realizate operatiuni de natura celor care fac obiectul obligatiei de declarare.

In cazul in care, dupa depunerea declaratiei, persoana impozabila constata existenta unor omisiuni/erori in datele declarate sau in cazul in care una sau mai multe facturi sunt emise in cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzactiei dupa data depunerii declaratiei, persoana impozabila trebuie sa depuna o noua declaratie corect completata, cu operatiunile care necesita modificarea si/sau operatiunile care nu au fost declarate, declaratie care inlocuieste declaratia informativa depusa initial.”

Declaratia se depune in format electronic sub forma unui fisier PDF, al carui model este prevazut in anexa nr. 1, care are atasat fisierul XML descris in anexa nr. 3.

a)Declaratia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e‐Romania. Pentru depunerea declaratiei, platitorul trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

b)Declaratia se poate depune si in format electronic, pe suport electronic, insotit de anexa nr. 1, in format hartie (doar prima pagina), semnat si stampilat, conform legii. Declaratia in format electronic, insotita de formularul listat, semnat si stampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunica prin posta cu confirmare de primire.

Declaratia se completeaza/valideaza cu ajutorul programelor de asistenta.

Programele de asistenta sunt puse la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau pot fi descarcate de pe site‐ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro

Completarea declaratiei

SECTIUNEA 1
Cartusul referitor la tipul platitorului si perioada de raportare se completeaza cu:
a)la tip platitor se inscrie perioada fiscala declarata pentru depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata (formularul 300), prevazuta la art. 156^1 din Codul fiscal, respectiv L ‐lunar, T ‐trimestrial, S ‐semestrial, A ‐anual;
b)anul la care se refera declaratia; se inscrie anul calendaristic cu 4 caractere (de exemplu, 2012);
c)luna ‐ se inscrie cu cifre arabe numarul aferent perioadei de raportare (de exemplu, 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).

A. Date de identificare ale persoanei inregistrate in scopuri de TVA
1.Denumire/nume si prenume ‐ se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele persoanei inregistrate in scopuri de TVA.
2.Cod de inregistrare in scopuri de TVA ‐ se inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA (codul de identificare fiscalaprecedat de prefixul RO).
3.Domiciliul fiscal ‐ se inscrie adresa domiciliului fiscal al persoanei inregistrate in scopuri de TVA.

B. Date de identificare ale reprezentantului fiscal/legal/imputernicitului
1.Denumire/nume, prenume ‐ se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele persoanei impozabile care a fost desemnata ca reprezentant fiscal/legal sau imputernicit de catre persoana impozabilastraina.
2.Cod de identificare fiscala/CNP ‐se inscrie codul de identificare fiscala sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al imputernicitului.
3.Domiciliul fiscal ‐se inscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.

C. Rezumat declaratie
Acest cartus contine:
1. Numarul total al persoanelor inregistrate in scopuri de TVA incluse in declaratie, indiferent de numarul operatiunilor;
2.Numarul total al facturilor emise pentru care exista obligatia de declarare conform pct. 1 din prezentele Instructiuni;
3.Valoarea totala a bazei impozabile aferente livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii taxabile efectuate si valoarea totalaa TVA aferente acestora;
4.Numarul total al facturilor primite pentru care exista obligatia de declarare conform pct. 1 din prezentele Instructiuni;
5.Valoarea totala a bazei impozabile aferente achizitiilor de bunuri si servicii cu TVA efectuate si valoarea totalaa TVA aferente acestora;
6.Numarul total al facturilor emise pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate, pentru care se aplicataxarea inversa.
7.Valoarea totala a bazei impozabile/Valoarea totala a TVA aferente livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate pentru care se aplica taxarea inversa:
7.1 Separat se va completa intr‐un cartus valoarea totala a bazei impozabile/valoarea totala a TVA aferente livrarilor de cereale si plante tehnice pentru care se aplicataxarea inversa (suma ce este cuprinsa in valoarea totala completata la pct. 7).
8.Numarul total al facturilor primite pentru achizitiile de bunuri/prestarile de servicii taxabile pentru care se aplica taxarea inversa.
9.Valoarea totala a bazei impozabile/valoarea TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii taxabile efectuate pentru care se aplica taxarea inversa:
9.1 Separat se va completa intr‐un cartus valoarea totala a bazei impozabile/valoarea totala a TVA aferente achizitiilor de cereale si plante tehnice pentru care se aplica taxarea inversa (suma ce este cuprinsa in valoarea totala completata la pct. 9).

SECTIUNEA a 2‐a

Se completeaza cu valoarea cumulata inscrisa in facturile emise/primite, pentru fiecare cod de inregistrare in scopuri de TVA, ale partenerilor de tranzactii.

Exceptie fac valorile totale inscrise in facturile aferente tranzactiilor pentru care se aplica taxarea inversa pentru cereale si plante tehnice, care se completeaza pe acelasi formular, separat fata de celelalte operatiuni, pentru fiecare partener.

Lista operatiunilor efectuate pe teritoriul national (detaliere la operatiuni cu taxare inversa pentru cereale si plante tehnice)
1.Coloana “Nr. curent” ‐ se inscrie o singura data numarul curent pentru fiecare furnizor/beneficiar.
2.Coloana “Tip L/A/V/C” se inscrie tipul operatiuni efectuate si anume:
‐L ‐ pentru livrarile pentru care au fost emise facturi si pentru care exista obligatia de declarare;
‐A ‐ pentru achizitiile pentru care au fost primite facturi si pentru care exista obligatia de declarare;
‐V ‐pentru livrarile de cereale si plante tehnice;
‐C ‐pentru achizitiile de cereale si plante tehnice.
3. Coloana “Codul de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului” ‐ se inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului sau al reprezentantului fiscal, in cazul in care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit in Romania si si‐a desemnat un reprezentant fiscal, daca acesta din urma este persoana obligata la plata taxei.
4.Coloana “Denumire/Nume si prenume furnizor/beneficiar” ‐ se inscriu denumirea/numele si prenumele persoanei inregistrate in scopuri de TVA care a emis/primit factura/facturile sau denumirea/numele si prenumele reprezentantului fiscal, in cazul in care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit in Romania si si‐a desemnat un reprezentant fiscal, daca acesta din urma este persoana obligatala plata taxei.
5.Coloana “Numar facturi“ se inscrie numarul total al facturilor emise/primite pentru care exista obligatia de declarare de catre fiecare operator inregistrat in scopuri de TVA.
6.Coloana “Baza impozabila” ‐ se inscrie baza de impozitare, exclusiv TVA, aferenta livrarilor/achizitiilor inclusiv cele pentru care se aplica taxarea inversa, precum si baza de impozitare aferenta facturilor de stornare, in lei. In cazul in care baza de impozitare este negativa, valoarea totalaa acesteia se inscrie cu semnul (‐).
7.Coloana “Taxa pe valoarea adaugata” ‐ se inscrie suma TVA aferenta livrarilor/achizitiilor inclusiv cele pentru care se aplica taxarea inversa, precum si TVA aferenta facturilor de stornare, in lei. Daca taxa colectata este negativa, valoarea totala a acesteia se inscrie cu semnul (‐).
8.Coloana “Cod si denumire NC produs” ‐se inscriu livrarile/achizitiile de cereale si plante tehnice, care figureaza in nomenclatura combinata stabilita prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun, modificata conform Regulamentului de punere in aplicare(UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012.
9.Coloana “Baza impozabila” ‐ se inscrie baza de impozitare, exclusiv TVA, aferenta livrarilor/achizitiilor pentru care se aplica taxarea inversa pentru cereale si plante tehnice, pentru fiecare cod si denumire NC produs, inclusiv baza de impozitare aferenta facturilor de stornare, in lei. In cazul in care baza de impozitare este negativa, valoarea totala a acesteia se inscrie cu semnul (‐).
10.Coloana “Taxa pe valoarea adaugata” ‐ se inscrie suma TVA aferenta livrarilor/achizitiilor pentru care se aplica taxarea inversa, pentru cereale si plante tehnice, pentru fiecare cod si denumire NC produs, inclusiv TVA aferenta facturilor de stornare, in lei. Daca taxa colectata este negativa, valoarea totala a acesteia se inscrie cu semnul (‐).

Contabun.ro a mai publicat si:
* Declaratia 394: programul s-a actualizat in 14.01.2014
* Declaratia 394: ce se declara si ce nu se declara
* Declaratia 394 – program actualizat in 08.01.2014
* Nu uitati! Declaratia 394 s-a modificat in decembrie 2013
* Declaratia 394 – informatii utile
* Afla aici de cand bonurile fiscale nu se mai declara in Declaratia 394

(Visited 3,867 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.