Procedura de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1918/2013 si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 65/2014 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru, publicat in Monitorul Oficial nr. 68 din 28.01.2014

Avand in vedere dispozitiile art. 40 alin. (3) si art. 45 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru si ale art. 116 si 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 12 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu modificarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, si viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, emit urmatorul ordin:

Art. 1.
Se aproba Procedura de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru, prevazutain anexa nr. 1.

Art. 2.
Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:

a)adresa de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxajudiciarade timbru cuvenita bugetului de stat, prevazutain anexanr. 2;

b)instiintare de restituire a unor sume reprezentand taxe judiciare de timbru, prevazutain anexa nr. 3.

Art. 3.
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantadin prezentul ordin.

Art. 4.
Unitatile administrativ-teritoriale si Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile subordonate acesteia, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Anexa nr. 1

Procedura de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru din 26.11.2013

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

1.Fac obiectul prezentei proceduri sumele achitate de contribuabili, cu titlu de taxe judiciare de timbru, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013privind taxele judiciare de timbru, denumita in continuare ordonanta, pentru care instantele judecatoresti competente, Ministerul Justitiei sau Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au stabilit suma cuvenitaa fi restituitala cererea solicitantilor.

2.Stabilirea sumelor de restituit se face de catre instanta judecatoreasca prevazuta de art. 45 alin. (4) din ordonanta, denumita in continuare instanta judecatoreasca competenta, iar compensarea si/sau restituirea se fac/face de catre organul fiscal competent din cota-parte a taxei care i se cuvine.

3.In vederea restituirii sumei cuvenite, contribuabilul solicitant depune in cadrul termenului legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, respectiv in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la restituire, in original, la registratura unitatii administrativ-teritoriale, denumita in continuare organul fiscal local, cererea de restituire solutionata de instanta judecatoreasca competenta. Pe cererea de restituire solicitantul inscrie numele si prenumele/denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, modalitatea de restituire a banilor: in contul bancar, in numerar sau prin mandat postal, dupa caz, si ataseaza documentul de plata al taxei judiciare de timbru.

4.In cazul solicitantilor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectueaza numai prin decontare bancara, in contul indicat prin cererea de restituire, iar in cazul solicitantilor persoane fizice, restituirea se va efectua fie in contul bancar indicat prin cererea de restituire, fie in numerar, pentru sume aprobate de instanta judecatoreasca mai mici de 500 lei, fie prin mandat postal. In cazul in care restituirea se face in cont bancar, in cererea de restituire se vor indica codul IBAN si banca la care este deschis acest cont.

5.Cererea de restituire prevazuta la pct. 3 se solutioneaza in termenul prevazut de art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, calculat de la data depunerii acesteia la registratura organului fiscal local.

6.In termen de maximum 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii prevazute la pct. 3, organul fiscal local transmite organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, denumit in continuare organul fiscal central competent, cererea solicitantului, decizia instantei judecatoresti competente si documentul de plata a taxei judiciare de timbru, in copie, precum si certificarea faptului ca suma in cauza a fost incasatasi nu a mai fost restituita, in original.

7.Certificarea operatiunii de plata a taxei judiciare de timbru se efectueaza de catre organul fiscal local, prin formularul “Adresa de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxa judiciarade timbru cuvenitabugetului de stat”, prevazut in anexa nr. 2 la ordin.

8.In scopul efectuarii compensarii prevazute de lege, sumele reprezentand taxa judiciara de timbru de restituit sunt exigibile la data depunerii cererii de restituire solutionate de instanta judecatoreascacompetentala registratura organului fiscal local.

CAPITOLUL II

Procedura de restituire a cotei-parti din taxa judiciarade timbru care se face venit al bugetului local

9.Dupa primirea cererii de restituire, compartimentul cu atributii de compensare/restituire, denumit in continuare compartiment, procedeaza la verificarea in evidenta analiticape platitori, sub aspectul identificarii eventualelor obligatii fiscale restante inregistrate de catre solicitant.

10.Daca nu se constata existenta unor obligatii fiscale restante ale solicitantului, compartimentul va intocmi formularul ITL 060 – “Decizia de restituire a sumelor de la bugetul local”, in doua exemplare, din care un exemplar se va transmite solicitantului, iar al doilea exemplar se va arhiva la dosarul solicitantului, dupa caz.

11.In cazul in care se constata existenta unor obligatii fiscale restante ale solicitantului, sumele solicitate se restituie numai dupa efectuarea compensarii cu obligatiile bugetare existente in evidenta analitica pe platitori, cu respectarea prevederilor art. 116 si 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

a)Daca suma de restituit este mai mica decat obligatiile fiscale restante ale solicitantului, se va efectua compensare panala concurenta sumei de restituit.

b)Daca suma de restituit este mai mare sau egala cu suma reprezentand obligatii fiscale restante ale solicitantului, se va efectua compensarea pana la concurenta obligatiilor fiscale restante, diferenta rezultatarestituindu-se acestuia.

12. In cazul in care s-‐a procedat la compensare, compartimentul va intocmi formularul ITL 060 – “Decizia de restituire a sumelor de la bugetul local”, in doua exemplare, din care un exemplar se va transmite solicitantului in termen de 7 zile, iar al doilea exemplar se va arhiva la dosarul solicitantului, dupa caz.

13. In vederea restituirii efective a sumelor cuvenite, organul fiscal local instiinteaza solicitantul in vederea prezentarii acestuia la ghiseu pentru efectuarea restituirii in numerar sau efectueaza restituirea in contul precizat de solicitant, dupa caz, cu incadrarea in termenul prevazut de art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL III

Procedura de restituire a cotei‐parti din taxa judiciarade timbru care se face venit al bugetului de stat

14.Dupa primirea documentatiei prevazute la pct. 6, organul fiscal central competent, prin compartiment, procedeaza la verificarea acesteia si a cotei-parti din taxa judiciarade timbru care se cuvine a fi restituitadin bugetul de stat.

15.Prin organ fiscal central competent potrivit dispozitiilor art. 33 si 36 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege:

a) in cazul persoanelor juridice si al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere ‐ organul fiscal la care persoana este inregistrataca platitor de impozite si taxe;

b) in cazul persoanelor fizice -organul fiscal in a carei raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana fizica;

c) in cazul persoanelor fizice sau juridice care nu au domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul social in Romania – Administratia fiscala pentru contribuabili nerezidenti din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti.

16.In situatia in care, in urma verificarii efectuate potrivit dispozitiilor pct. 14, organul fiscal central competent constata ca documentatia transmisa de catre organul fiscal local este incompleta ori constata erori in calcularea cotei-parti din taxa judiciara de timbru care se cuvine a fi restituita din bugetul de stat, va restitui acestuia, in termen de doua zile lucratoare, documentatia transmisa, in vederea completarii ori corectarii ei, dupa caz.

17.Organul fiscal local efectueaza completarile/corectiile necesare si retransmite in termen de doua zile lucratoare organului fiscal central competent documentatia legal intocmita.

18.Dupa primirea documentatiei corecte si complete, organul fiscal central competent, prin compartiment, va efectua verificarea datelor din evidenta analitica pe platitori, sub aspectul identificarii eventualelor obligatii fiscale restante inregistrate de catre solicitanti.

19.In cazul in care se constata ca solicitantul nu inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, organul fiscal central competent va intocmi decizia de restituire prevazuta de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal, in 3 exemplare. In baza deciziei de restituire aprobate, organul fiscal central competent va intocmi, in 3 exemplare, nota privind restituirea/rambursarea unor sume prevazuta de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare.

20.In cazul in care se constata existenta unor obligatii fiscale restante ale solicitantului, sumele solicitate se restituie numai dupaefectuarea compensarii cu obligatiile existente in evidenta analitica pe platitori, intocmindu-se in acest sens decizia privind compensarea obligatiilor fiscale prevazuta de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalanr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, cu modificarile si completarile ulterioare.

21.In situatia in care suma de restituit este mai mare sau egala cu suma reprezentand obligatiile fiscale restante ale solicitantului, organul fiscal central competent efectueazacompensarea pana la concurenta acestor obligatii fiscale, iar eventuala diferenta rezultatain urma compensarii o restituie acestuia.

22.In vederea efectuarii compensarii si restituirii, organul fiscal central competent intocmeste, in 3 exemplare, decizia privind compensarea obligatiilor fiscale, decizia de restituire si nota privind restituirea/rambursarea unor sume, dupa caz, care se transmit la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent, in scopul efectuarii operatiunilor de compensare si de restituire.

Compensarea/restituirea se efectueaza din contul de venituri al bugetului de stat “Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru”, codificat cu codul de identificare fiscala al unitatii administrativ‐teritoriale in care sumele au fost incasate.

23.Unitatea Trezoreriei Statului va efectua restituirea sumei ramase dupa efectuarea operatiunii de compensare, in contul bancar inscris de solicitant in cererea de restituire.

24.In cazul solicitantilor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectueaza numai prin decontare bancara, in contul indicat de catre acestia prin cererea de restituire.

25.In cazul solicitantilor persoane fizice, restituirea se va efectua fie in contul bancar (cont IBAN) indicat prin cererea de restituire, fie in numerar, pentru sume aprobate de instanta judecatoreascamai mici de 500 lei, fie prin mandat postal.

In cazul restituirii prin mandat postal, acestea se emit de organul fiscal central competent si se transmit unitatii Trezoreriei Statului, insotite de un borderou centralizator in vederea intocmirii de unitatea trezoreriei statului a ordinului de plata, de virare a sumei totale in contul Companiei Nationale “Posta Romana” – S.A. In aceasta situatie unitatea Trezoreriei Statului depune mandatele postale la unitatile Companiei Nationale “Posta Romana” -S.A. impreunacu o copie a borderoului centralizator si a ordinului de plata.

26.In vederea efectuarii restituirii in numerar, organul fiscal central competent va transmite unitatii Trezoreriei Statului, cu cel putin 7 zile lucratoare inaintea implinirii termenului legal de solutionare a cererii de restituire, decizia privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume, impreuna cu “Instiintarea de restituire a unor sume reprezentand taxe judiciare de timbru”, al carei model este prevazut in anexa nr. 3 la ordin.

27.Programarea pe zile a solicitantilor pentru care restituirea se face in numerar se va efectua de catre unitatea Trezoreriei Statului, cu incadrarea in termenul legal de solutionare. Data la care a fost programat solicitantul in vederea ridicarii in numerar a sumei va fi inscrisade catre unitatea Trezoreriei Statului in instiintarea de restituire.

28.Unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal central competent, in ziua imediat urmatoare avizarii acestora, doua exemplare ale instiintarii de restituire si ale deciziei privind compensarea obligatiilor fiscale, dupa caz.

29.Organul fiscal central competent, prin compartimentul cu atributii de compensare/restituire, va tine o evidenta a restituirilor, va transmite solicitantului un exemplar al instiintarii de restituire si al deciziei privind compensarea obligatiilor fiscale, dupa caz, cel tarziu in ziua imediat urmatoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului.

30.In situatia in care solicitantul nu se prezinta la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului la data stabilita, unitatea Trezoreriei Statului va efectua reprogramarea acestuia la o data ulterioara, la solicitarea sa.

31.Dupa efectuarea compensarii si/sau restituirii, dupa caz, unitatea Trezoreriei Statului pastreaza un exemplar al deciziei privind compensarea obligatiilor fiscale, al deciziei de restituire si al notei privind restituirea/rambursarea unor sume si le transmite pe celelalte douaorganului fiscal central competent, in termen de douazile.

32.Dupa primirea documentelor, organul fiscal central competent va pastra un exemplar al deciziei privind compensarea obligatiilor fiscale, al deciziei de restituire si al notei privind restituirea/rambursarea unor sume, pentru inregistrarea operatiunilor in evidenta analiticape platitori, si il va transmite pe celalalt solicitantului, in termen de 7 zile.

CAPITOLUL IV Dispozitii finale

33. Documentele intocmite in vederea solutionarii solicitarilor de restituire a sumelor reprezentand taxa judiciara de timbru se arhiveaza la dosarul fiscal al solicitantului, dupa caz.

34.Organul fiscal central competent va transmite organului fiscal local, de indata, in copie, documentele intocmite in vederea compensarii si/sau restituirii taxei judiciare de timbru din cota cuvenita bugetului de stat, in vederea organizarii evidentei restituirilor de taxe judiciare de timbru.

35.Organul fiscal local, dupa primirea de la organul fiscal central competent a documentelor prevazute la pct. 34, va comunica instantei judecatoresti, Ministerului Justitiei sau Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa caz, ca cererea de restituire solutionatade catre acestea a fost pusa in aplicare.

OMFP_1918_2013 este link-ul de unde puteti accesa Anexele 2 si 3

(Visited 561 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


three + = 10

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.