Declaratia 112 pentru anul 2014: cum se completeaza Anexa 1.2

Declaratia 112 – C. ANEXA nr. 1.2 – ANEXA ASIGURAT la anexa nr. 1 la ordin

Sectiunea “Date de identificare a asiguratului”
Sectiunea “Detalii coasigurati”
Sectiunea A
Sectiunea B
Sectiunea C
SECTIUNEA D. Concedii medicale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare
SECTIUNEA E “Date privind impozitul pe venit”

Sectiunea “Date de identificare a asiguratului”

Se completeaza cate o anexa pentru fiecare asigurat pentru care exista obligatia declararii, conform legii.

1. Caseta “CNP/NIF” – se completeaza codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala, atribuit conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

2.Caseta “CNP/NIF anterior” – se completeaza codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala anterior celui actual (din declaratia anterioara), atribuit conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta (se completeaza numai in cazul declaratiilor rectificative).

 

rsz_likeNU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK – CLICK AICI

 

3.Caseta “Nume” si caseta “Prenume” -se inscrie numele, respectiv prenumele asiguratului.

4.Caseta “Nume anterior” si caseta “Prenume anterior” -se completeaza numai in cazul declaratiilor rectificative – se inscrie numele, respectiv prenumele asiguratului, anterior celui actual (din declaratia anterioara).

5.Caseta “Data angajare” -se completeaza numai pentru sistemul de asigurari sociale de sanatate -se inscrie data de la care asiguratii incep activitatea dependenta la un angajator, respectiv data de la care incepe relatia de dependentadintre asigurat si institutia asimilata.

6.Caseta “Data plecare” -se completeaza numai pentru sistemul de asigurari sociale de sanatate -se inscrie data la care inceteaza activitatea asiguratului la un angajator, respectiv data la care inceteaza relatia de dependentadintre asigurat si institutia asimilata angajatorului.

Caseta “Data angajare” si caseta “Data plecare”, dupa caz, se completeaza de fiecare data cand se intocmeste declaratia.

7.Caseta “Casa de asigurari de sanatate a asiguratului” – contine codificarea casei de asigurari de sanatate la care sunt luati in evidenta asiguratii, in functie de optiunea acestora si cu care s-aincheiat contractul de asigurari sociale de sanatate. Codificarea cuprinde 2 caractere, ca de exemplu: _B este CAS Municipiul Bucuresti, _A este AOPSNAJ, _T este CASMTCT. Pentrul restul judetelor prescurtarea este identica cu codificarea de la autoturisme.

8.Caseta „Asigurat/neasigurat pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate” – se inscriu persoanele asigurate pentru care existaobligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii in luna de raportare, potrivit legii, respectiv, persoanele neasigurate pentru care nu exista obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii si se completeaza astfel:

“1” -persoanele pentru care se plateste contributia (ex. persoanele care au realizat venituri din salarii sau asimilate salariului, in luna de raportare, in baza contractului individual de munca sau in baza raportului de serviciu, precum si din orice alte activitati dependente, etc.,);

“2” -persoanele pentru care nu se plateste contributia (ex. daca indeplinesc numai functia de cenzor, sau daca sunt cadre militare in activitate politişti şi functionari publici cu statut special care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, etc. ).

9.Caseta „Asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj” – Se completeaza pentru a se evidentia daca persoana este asigurata obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, in luna de raportare, astfel:

„1” – pentru persoanele asigurate obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, in luna de raportare;

„2” – pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, in luna de raportare.

TOP

Sectiunea “Detalii coasigurati”

Se inscriu coasiguratii sistemului de asigurari sociale de sanatate conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
*CNP coasigurat
*Nume coasigurat
*Prenume coasigurat
*Tip coasigurat se completeazaastfel: S–sot/sotie, P – parinte (mama, tata)

Atentie! Pentru fiecare asigurat, se va completa una din sectiunile A, B sau /şi C, dupa caz.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 112 pentru anul 2014: cine trebuie sa o depuna
*Declaratia 112 pentru anul 2014: cum se completeaza Anexa nr.1
*Declaratia 112 pentru anul 2014: cum se completeaza Anexa 1.1
*Modificare a formularului 112 pentru anul 2014 (oficial)
*Declaratia 112 a fost modificata in 23 ianuarie 2014
*Declaratia 112: programul s-a actualizat in 31.01.2014

 

TOP

SECTIUNEA A

Se inscriu datele pentru asiguratii care realizeaza in luna de raportare numai venituri din salarii si asimilate salariilor si care au avut un singur raport de munca cu angajatorul respectiv, nu au lucrat in conditii deosebite/speciale si nu au beneficiat de indemnizatii de concedii medicale sau de scutiri potrivit prevederilor legale.

*Randul 1 “Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munca” – se inscrie tipul de asigurat, conform anexei nr. 5 Nomenclatorului “Tip asigurat” la ordin.

Pentru asiguratii in sistemul asigurarilor pentru somaj se va selecta din anexa nr. 5 Nomenclatorul “Tip asigurat”la ordin „1 – Salariat” sau „3 – Alte categorii de persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor ‐care nu au contract individual de munca sau raport de serviciu (nu este salariat)”.

*Randul 2 “Pensionar” – se completeaza cu „1” in cazul asiguratilor care au si statutul de pensionar si „0 ” pentru celelalte situatii. In cazul in care se completeaza randul 2 “Pensionar” cu cifra „1” se completeaza obligatoriu si randul 1 “Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munca”.

*Randul 3 “Tip contract muncadin punct de vedere al timpului de lucru” – se completeaza cu:
*“N” – pentru normaintreaga(6, 7, 8 ore) sau
*“Pn” (partial P1, P2…P7), unde “n” reprezinta numarul de ore zilnice de contract partial.

*Randul 4 “Ore norma zilnica contract” – se completeazǎ cu programul normal de lucru specific locului de muncǎ al asiguratului, exprimat in ore. Prin program normal de lucru se intelege programul prevǎzut la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare, grele sau periculoase sau art 112 alin. (2)din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Norma zilnicǎ poate sǎ fie de 8, 7 sau 6 ore.

*Randul 5 “Ore lucrate efectiv in luna” – se completeaza cu numarul de ore efectiv lucrate in luna. Pentru persoana care are raporturile de munca sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporara de munca, perioada suportata de angajator din fondul de salarii potrivit legii se considera perioada lucrata (orele din programul de lucru in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporarade muncasi plata indemnizatiei se suportade angajator din fondul de salarii si sunt considerate ore efectiv lucrate).

*Randul 6 “Ore suspendate in luna” – se completeaza cu numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu exceptia suspendarii pentru incapacitate temporarade muncasuportatade angajator din fondul de salarii.

*Randul 7 “Total zile lucrate” – se completeaza cu numarul total de zile lucrate si nu poate fi mai mare decat numarul de zile lucrǎtoare din lunǎ, stabilit conform Codului muncii.

*Randul 8 “Baza Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE neplafonatǎ” – se inscrie castigul brut neplafonat realizat de asigurat, in vederea calcularii contributiilor de asigurari sociale. Nu se includ indemnizatiile de asigurǎri sociale.

*Randul 9 “Baza Contributie Individuala ȘOMAJ” -se completeaza cu suma reprezentand baza lunara de calcul asupra careia angajatorii au obligatia de a retine si de a vira contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj.

*Randul 10 “Contributie individuala ȘOMAJ”- se completeaza cu suma reprezentand contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj datorata de asigurat si retinuta de angajator, potrivit prevederilor legale in vigoare. Se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de prevederile legale in vigoare pentru contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj asupra bazei de calcul a contributiei individuale de somaj.

*Randul 11 “Baza Contributie Individuala SANATATE” – se inscrie venitul baza de calcul pentru contributia de asigurari de sanatate datoratade asigurat si retinutade angajator, potrivit legii.

*Randul 12 “Contributie individuala SANATATE” – se inscrie suma reprezentand contributia individualadatoratade asigurat si retinutade angajator, potrivit legii.

*Randul 13 “Baza Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE plafonatǎ ” – se inscrie castigul brut care constituie bazade calcul pentru contributia individualǎde asigurari sociale, plafonat conform legilor in vigoare.

*Randul 14 “Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE” – se inscrie contributia individuala de asigurari sociale datoratade asigurat si retinutade angajator, potrivit legii.

*Randul 15 “ Baza de calcul pentru contributia la fondul de garantare” – se completeaza cu suma reprezentand baza de calcul pentru contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale daca pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligatia de a plati contributia la Fondul de garantare si “0” daca pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligatia acestei plati.

TOP

SECTIUNEA B
Se completeaza numai daca salariatul nu se incadreaza la Sectiunea A (a avut mai multe contracte de de munca la acelasi angajator sau a avut concedii medicale sau a beneficiat de indemnizatii sau de motive de scutire).

B.1. Contract/Contracte de munca sau/si somaj tehnic beneficiar de scutire

In situatia in care asiguratul are mai multe contracte de munca incheiate cu angajatorul respectiv sau persoana fizica se incadreaza in mai multe tipuri de asigurat, se va completa cate o inregistrare pentru fiecare contract incheiat de asigurat cu angajatorul respectiv, sau pentru fiecare tip de asigurat, cu date referitoare la:

*Randul 1 “Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munca” – se completeaza cu tipul de asigurat, conform anexei nr. 5 Nomenclatorului “Tip asigurat”la ordin.Pentru asiguratii in sistemul asigurarilor pentru somaj se va selecta din anexa nr. 5 Nomenclatorul “Tip asigurat” la ordin.

„1 -Salariat” sau „3 -Alte categorii de persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor -care nu au contract individual de muncasau raport de serviciu (nu este salariat)”.

*Randul 2 “Pensionar” – se completeaza cu „1” in cazul asiguratilor care au si statutul de pensionar si „0 ” pentru celelalte situatii. In cazul in care se completeaza randul 2 “Pensionar” cu cifra „1” se completeazaobligatoriu si randul 1 “Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munca”.

*Randul 3 “Tip contract munca din punct de vedere al timpului de lucru”– se completeaza cu N (norma intreaga 6, 7, 8) sau Pn (partial P1, P2, …, P7) unde n reprezinta numarul de ore zilnice de contract partial.

*Randul 4 “Ore norma zilnica contract” – se completeazǎ cu programul normal de lucru specific locului de muncǎ al asiguratului, exprimat in ore. Prin program normal de lucru se intelege programul prevǎzut la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 sau art. 112 alin. (2) din din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Norma zilnicǎ poate sǎfie de 8, 7 sau 6 ore.

*Randul 5 “Ore lucrate efectiv in luna” – se completeaza cu numarul de ore efectiv lucrate in luna. Pentru persoana care are raporturile de munca sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporara de munca perioada suportata de angajator potrivit legii se considera perioada lucrata (orele din programul de lucru in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporara de muncasi plata indemnizatiei se suportade angajator potrivit legii si sunt considerate ore efectiv lucrate).

*Randul 6 ”Ore suspendate luna” – se completeaza cu numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu exceptia suspendarii pentru incapacitate temporarade muncasuportatade angajator potrivit legii (orele din programul de lucru in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporara de munca si plata indemnizatiei se suportade angajator potrivit legii sunt considerate ore efectiv lucrate).

*Randul 7 „Din care ore somaj tehnic in luna, beneficiare de scutire” – se completeaza cu numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de muncasunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile legii. Se completeaza numai in situatia in care salariatii si angajatorul sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul prevederilor legale in vigoare si se completeaza Randul 1 „Motiv scutire” din Sectiunea B, pct B.1.1 „Scutiri la plata”; in caz contrar se completeazacu zero.

*Randul 8 “Total zile lucrate” – se completeaza cu numarul total de zile lucrate si nu poate fi mai mare decat numarul de zile lucrǎtoare din lunǎ, stabilit conform Codului muncii.

*Randul 9 „Zile somaj tehnic beneficiare de scutire” – se completeaza cu numarul de zile lucratoare in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor sociale potrivit legii. Se completeaza numai in situatia in care salariatii si angajatorul sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul prevederilor legale in vigoare si se completeaza Randul 7 „Din care ore somaj tehnic in luna, beneficiare de scutire” si Randul 1 „Motiv scutire” din Sectiunea B, pct B.1.1 „Scutiri la plata”; in caz contrar se completeaza cu zero.

*Randul 10 „Baza de calcul la contributia individuala SOMAJ” – se completeaza cu suma reprezentand totalul veniturilor care constituie baza lunara de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale in vigoare.

*Randul 11 “ Baza de calcul pentru contributia la fondul de garantare” – se completeaza cu suma reprezentand baza de calcul pentru contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale in situatia in care pentru asiguratul respectiv angajatorul are obligatia de a plati contributia la Fondul de garantare si “0” in situatia in care pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligatia acestei plati.

B.1.1. Scutiri la plata

Se completeaza, dupa caz, pentru fiecare asigurat care beneficiaza, in mod direct sau prin angajatorul sau, de prevederi legale care prevad scutiri, totale sau partiale, de la plata contributiilor sociale.

*Randul 1 “Motiv scutire” – se completeaza, prin selectarea din “Lista de valori” a motivului/temeiului legal potrivit caruia angajatorul sau/si asiguratul beneficiazade scutire sau/si reducere de la plata contributiilor sociale. “Lista de valori” se actualizeaza functie de actele normative care vor fi in vigoare incepand cu anul 2011, atribuindu‐se cate o valoare distinctapentru fiecare act normativ.

*Randul 2 “ANGAJATOR – Suma pentru care se beneficiazade scutire SOMAJ” – se inscrie suma care nu intrain baza de calcul la stabilirea contributiei de asigurari pentru somaj datoratade angajator.

*Randul 3 “ANGAJATOR – Suma pentru care se beneficiaza de scutire SANATATE” – se inscrie suma care nu intrain baza de calcul la stabilirea contributiei de asigurari pentru sanatate datoratade angajator.

*Randul 4 “ANGAJATOR – Suma pentru care se beneficiaza de scutire – ASIGURARI SOCIALE SI ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA ȘI BOLI PROFESIONALE in conditii normale de munca ” – se inscrie suma baza de calcul a contributiei de asigurari sociale care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei de asigurari sociale datoratade angajator in conditii normale de munca.

*Randul 5 “ANGAJATOR – Suma pentru care se beneficiaza de scutire – ASIGURARI SOCIALE SI ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE in conditii deosebite de munca ” – se inscrie suma baza de calcul a contributiei de asigurari sociale care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei de asigurari sociale datoratade angajator in conditii deosebite de munca.

*Randul 6 “ANGAJATOR – Suma pentru care se beneficiaza de scutire – ASIGURARI SOCIALE SI ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE in conditii speciale de munca ” – se inscrie suma baza de calcul a contributiei de asigurari sociale care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei de asigurari sociale datoratade angajator in conditii speciale de munca.

*Randul 7 “ASIGURAT -Suma pentru care se beneficiaza de scutire SOMAJ” – se inscrie suma care nu intrain baza de calcul la stabilirea contributiei individuale de asigurari pentru somaj.

*Randul 8 “ASIGURAT – Suma pentru care se beneficiaza de scutire SANATATE” – se inscrie suma care nu intrain baza de calcul la stabilirea contributiei individuale de asigurari pentru sanatate.

*Randul 9 “ASIGURAT – Suma pentru care se beneficiaza de scutire ASIGURARI SOCIALE in conditii normale de munca” – se inscrie suma baza de calcul a contributiei de asigurari sociale care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei individuale de asigurari sociale in conditii normale de munca. In cazul in care nu se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, contributia asigurat se completeaza cu “0”.

*Randul 10 “ASIGURAT – Suma pentru care se beneficiaza de scutire ASIGURARI SOCIALE in conditii deosebite de munca” -se inscrie suma bazade calcul a contributiei de asigurari sociale care nu intrain baza de calcul la stabilirea contributiei individuale de asigurari sociale in conditii deosebite de munca. In cazul in care nu se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, contributia asigurat se completeaza cu “0”.

*Randul 11 “ASIGURAT – Suma pentru care se beneficiaza de scutire ASIGURARI SOCIALE in conditii speciale de munca” – se inscrie suma baza de calcul a contributiei de asigurari sociale care nu intra in baza de calcul la stabilirea contributiei individuale de asigurari sociale in conditii speciale de munca. In cazul in care nu se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, contributia asigurat se completeaza cu “0”.

B.2. C.N.P.P. -Conditii de munca

Se completeaza pe tipuri de conditii de munca: normale, deosebite, speciale sau alte conditii.

*Randul 1 “Indicativ conditii speciale” – contine temeiul legal al incadrarii in conditii speciale de munca(se completeazaconform anexei nr. 6 Nomenclatorul “Indicativ conditii speciale” la ordin ).

*Randul 2 “Zile lucrate in conditii normale” – se inscrie numarul de zile lucrate de asigurat in conditii normale de munca.

*Randul 3 “Zile lucrate in conditii deosebite” – se inscrie numarul de zile lucrate de asigurat in conditii deosebite de munca.

*Randul 4 “Zile lucrate in conditii in speciale” – se inscrie numarul de zile lucrate de asigurat in conditii speciale de munca.

*Randul 5 “Zile lucrate in alte conditii” -se inscrie numarul de zile lucrate de asigurat in alte conditii de munca.

*Randul 6 “Baza Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE neplafonatǎ – conditii normale” – se inscrie castigul brut realizat de asigurat in conditii normale de munca.

*Randul 7 “Baza Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE neplafonatǎ – conditii deosebite” – se inscrie castigul brut realizat de asigurat in conditii deosebite de munca.

*Randul 8 “Baza Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE neplafonatǎ – conditii speciale” – se inscrie castigul brut realizat de asigurat in conditii speciale de munca.

*Randul 9 “Baza Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE neplafonatǎ – alte conditii” -se inscrie castigul brut realizat de asigurat in alte conditii de munca.

B.3. Indemnizatii Asigurari Sociale conform Ordonantei de urgentaa Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare sau Prestatii conform Legii nr. 346/2002, republicata

Se completeaza daca exista in luna de raportare indemnizatii de asigurari sociale sau concedii medicale.

*Randul 1 “ Zile indemnizatii in conditii normale” – se inscrie numarul total de zile lucratoare in care asiguratul a beneficiat de indemnizatii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si de prestatii prevazute de Legea nr. 346/2002, republicata, cu modificarile ulterioare (numar total de zile lucratoare aferente prestatiei si/sau indemnizatiei acordate).

*Randul 2 “Zile indemnizatii in conditii deosebite” – se inscrie numarul total de zile lucratoare corespunzatoare concediului medical pentru incapacitate temporara de munca, in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua premergatoare concediului medical in conditii deosebite de munca.

Nu se inregistreaza zilele de concediu de maternitate, concediu crestere copil, concediu ingrijire copil sau prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, care sunt corespunzatoare, in aceste situatii, conditiilor normale de munca.

*Randul 3 “Zile indemnizatii in conditii speciale” – se inscrie numarul total de zile lucratoare corespunzatoare concediului medical pentru incapacitate temporara de munca, in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua premergatoare concediului medical in conditii speciale de munca.

Nu se inregistreaza zilele de concediu de maternitate, concediu crestere copil, concediu ingrijire copil sau prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, care sunt corespunzatoare in aceste situatii conditiilor normale de munca.

*Randul 4 “Zile indemnizatii in alte conditii” – se inscrie numarul total de zile lucratoare corespunzatoare concediului medical pentru incapacitate temporara de munca, in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua premergatoare concediului medical in alte conditii de munca.

Nu se inregistreaza zilele de concediu de maternitate, concediu crestere copil, concediu ingrijire copil sau prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, care sunt corespunzatoare in aceste situatii conditiilor normale de munca.

*Randul 5 “Total zile lucratoare concediu medical (conform O.U.G.158/2005,)” – se inscrie numarul total de zile lucratoare corespunzatoare concediului medical.

*Randul 6 “Total zile lucratoare concediu medical pentru accidente de munca” – se inscrie numarul total de zile lucrǎtoare corespunzǎtoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicata, cu modificarile ulterioare).

*Randul 7 “Zile prestatii suportate din FAAMBP” – se inscrie numarul de zile lucratoare prestatii pentru cuantum prestatii suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de muncasi boli profesionale.

*Randul 8 “ Zile de concediu fara plata indemnizatie pentru cresterea copilului dupa primele 3 nasteri” – se inscrie numarul de zile de concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, conform art. 61 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se acorda integral (3 luni), o singura data in perioada pana la implinirea, de catre copil, a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.

Se acorda pentru persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 dupa primele 3 nasteri sau, dupa caz, dupa primii 3 copii ai persoanelor aflate in una din situatiile prevazute la art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, a intrat in vigoare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizatia lunara pentru creşterea copiilor, cu modificarile şi completarile ulterioare, care se aplica pentru drepturile care se acorda persoanelor ai caror copii s‐au nascut incepand cu data de 1 ianuarie 2011, precum şi celor aflate in situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) din actul normativ sus mentionat.

Atentie!
Randul 8 “Zile de concediu fara plata indemnizatie pentru cresterea copilului dupa primele 3 nasteri” nu se completeaza pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap (cu activitate suspendata) si raportate de agentiile de prestatii sociale judetene si a municipiului Bucuresti.

*Randul 9 “Baza de calcul a CAS aferenta indemnizatiilor (conform O.U.G.158/2005,)- asigurat” -contine suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, in cazul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionalasi a ajutorului de deces.

*Randul 10 “Suma prestatii de asigurari sociale suportata de angajator (conform Legii.346/2002,) ” -se inscrie totalul sumelor reprezentand prestatii de asigurari sociale de suportat de catre angajator.

*Randul 11 “Suma prestatii de asigurari sociale suportata din FAAMBP” – se inscrie totalul sumelor reprezentand prestatii de asigurari sociale de suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. Acest rand se completeaza numai pentru concediile medicale cauzate de accidente de muncasau boli profesionale.

*Randul 12 “Total venit asigurat din indemnizatii/prestatii” – contine cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca sau boala profesionala plus baza de calcul a contributiei la Bugetul asigurarilor sociale de stat aferenta indemnizatiilor conform art. 45 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conform legilor in vigoare, exclusiv ajutorul de deces.

*Randul 13 “Total indemnizatie sanatate suportata de angajator (cf. O.U.G. 158/2005)” – contine cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate suportatade angajator.

*Randul 14 “Total indemnizatie sanatate suportata din FNUASS” – contine cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate suportatadin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

B.4. Centralizator

Se completeaza obligatoriu.

Se inscriu datele centralizate pe asigurat (pe CNP sau NIF), astfel:

*Randul 1 “Total zile lucrate” – se inscrie numarul de zile lucrate in conditii de munca normale, deosebite, speciale sau alte conditii. Acestea nu pot depǎsi numarul de zile lucrǎtoare din lunǎ stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

*Randul 2 “Total zile somaj tehnic beneficiare de scutire” – se completeaza cu numarul total de zile lucratoare in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor sociale potrivit legii.

*Randul 3 “Baza Contributie Individuala SOMAJ” – se completeaza cu suma reprezentand totalul veniturilor care constituie baza lunara de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale in vigoare. Se calculeaza prin insumarea bazelor de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj corespunzatoare tuturor contractelor incheiate de asigurat cu angajatorul respectiv.

*Randul 4 “Contributie Individuala SOMAJ” – se completeaza cu suma reprezentand contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj datorata de asigurat si retinuta de angajator, potrivit prevederilor legale in vigoare, cumulata pentru toate contractele incheiate de asigurat cu angajatorul respectiv. Se calculeaza prin insumarea contributiilor individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj corespunzatoare tuturor contractelor incheiate de asigurat cu angajatorul respectiv.

*Randul 5 “Baza Contributie Individuala SANATATE” – se inscrie venitul baza de calcul pentru contributia individualapentru asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.

*Randul 6 “Contributie Individuala SANATATE” – se inscrie contributia datorata de asigurat si retinutade angajator, potrivit legii.

*Randul 7 “Baza contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE plafonatǎ” – se inscrie castigul brut care constituie baza de calcul pentru contributia individuala de asigurari sociale, plafonata, conform legilor in vigoare.

*Randul 8 “Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE” – se completeaza cu CAS datorata de asigurat, rezultataprin aplicarea cotei CAS asigurat asupra castigului bazade calcul CAS.

*Randul 9 “Baza de calcul pentru contributia la fondul de garantare” – se inscrie venitul baza de calcul pentru contributia angajatorului la Fondul de garantare, cumulat pentru toate contractele incheiate de asigurat cu angajatorul respectiv.

TOP

SECTIUNEA C.

C. Raportari pentru asigurati, completate de alte entitati asimilate angajatorului

Se completeaza cate o inregistrare pentru fiecare tip de asigurat astfel cum este prevazut in anexa nr. 4Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului” la ordin, astfel:

*Randul 1 “Tip asigurat alte entitati asimilate” – se completeaza conform anexei nr. 4 Nomenclatorul “Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului” la ordin.

Pentru asiguratii din sistemul public de pensii si/sau din sistemul asigurarilor de sanatate, care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, a contractelor de agent sau din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, venituri obtinute dintr‐o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal care nu genereaza o persoana juridica, precum si venituri obtinute din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e) din Codul Fiscal, se va selecta din nomenclator valoarea „17”, „18”, „20”, „22”, „23”, dupa caz.

Pentru personalul militar, politişti şi functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, fara drept de pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice şi sigurantei nationale conform art. 296^4 lit. ş) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare precum şi pentru persoanele fizice care realizeaza venituri sub forma de salarii de la angajatori nerezidenti şi care achita contributiile sociale individuale potrivit art. 296^19 alin. (1^13 ) din Codul fiscal, se va selecta din nomenclator valoarea „24” sau „25”.

Pentru persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit şi care datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale de sanatate potrivit art. 296^24 alin. (42) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare, se va selecta din nomenclator valoarea „26”.

* Randul 2 “Zile” – se completeaza numarul zilelor de asigurare din luna de raportare, inclusiv zilele de concediu pentru cresterea copilului panala 2/3 ani. Se exclud zilele de concediu medical.

*Randul 3 “Total zile concediu medical (conform O.U.G. 158/2005,)” – se completeaza cu numarul total de zile lucrǎtoare corespunzǎtoare concediului medical conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

*Randul 4 “Zile concediu medical pentru accidente de munca” – se inscrie numarul total de zile lucrǎtoare corespunzǎtoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicata, cu modificarile ulterioare).

*Randul 5 “Zile prestatii suportate din FAAMBP” – se inscrie numarul de zile lucrǎtoare de prestatii de asigurǎri sociale, cauzate de accidente de muncǎ si boli profesionale, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncasi boli profesionale.

*Randul 6 “Baza Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE neplafonatǎ ” – se inscrie castigul brut neplafonat realizat de asigurat, in vederea calcularii contributiilor de asigurari sociale.

*Randul 7 “Prestatii pentru accidente de munca” – se inscrie suma prestatiilor de asigurǎri sociale, cauzate de accidente de muncǎsi boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 republicata, cu modificarile ulterioare.

*Randul 8 “Suma prestatii de asigurǎri sociale suportata din FAAMBP”- contine suma prestatiilor de asigurǎri sociale, cauzate de accidente de muncǎ si boli profesionale, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncasi boli profesionale.

*Randul 9 “BazaContributie Individuala ȘOMAJ” – se completeaza cu zero.

*Randul 10 “Contributie IndividualaȘOMAJ” – se completeaza cu zero.

*Randul 11 “Baza Contributie Individuala SANATATE” – se inscrie venitul baza de calcul pentru contributia individualapentru asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.

*Randul 12 “Contributie Individuala SANATATE” – se completeaza cu contributia individuala de asigurari pentru sanatate datoratapentru asigurat de entitatea asimilataangajatorului, potrivit legii.

*Randul 13 “Baza Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE plafonatǎ” – se completeazacu suma castigurilor care constituie baza individuala de calcul pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale, plafonata potrivit legilor in vigoare.

*Randul 14 “Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE” – se inscrie contributia individuala de asigurari sociale.

TOP

SECTIUNEA D. Concedii medicale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare

Se completeaza pentru fiecare certificat de concediu medical, astfel:

*Randul 1 “Seria certificatului de concediu medical” – se completeaza cu seria certificatului de concediu medical.

*Randul 2 “Numarul certificatului de concediu medical ”– se completeaza cu numarul certificatului de concediu medical.

*Randul 3 “Seria certificatului de concediu medical initial” – se completeaza cu seria certificatului de concediu medical initial, doar atunci cand existasi certificate medicale in continuare.

*Randul 4 “Numarul certificatului de concediu medical initial” – se completeaza cu numarul certificatului de concediu medical initial, doar atunci cand existasi certificate medicale in continuare.

*Randul 5 “Data acordarii certificatului medical (zz.ll.aaaa)” – se completeaza data acordarii certificatului medical, inscrisape acesta in format zz.ll.aaaa.

*Randul 6 “Data inceput valabilitate concediu medical” – se completeaza data inceperii valabilitatii certificatului medical, inscrisa pe acesta in format zz.ll.aaaa.

*Randul 7 “Data incetare valabilitate concediu medical” – se completeaza data incetarii valabilitatii certificatului medical, inscrisape acesta in format zz.ll.aaaa.

*Randul 8 “Codul numeric personal al copilului” – se inscrie codul numeric personal al copilului pentru care a fost eliberat certificatul medical, pe cod de indemnizatie “09”.

*Randul 9 “Codul indemnizatiei notat pe certificatul de concediu medical” – se inscrie codul indemnizatiei notat pe certificatul de concediu medical, conform legii.

*Randul 10 “Locul de prescriere a certificatului medical”– se completeaza cu:

”1” -cand certificatul a fost eliberat de medicul de familie ”2” ‐cand certificatul a fost eliberat de spital

”3” -cand certificatul a fost eliberat de ambulatoriu

”4” -cand certificatul a fost eliberat de Casa de asigurari de sanatate (numai pentru certificatele medicale eliberate de casele de asigurari de sanatate pentru persoanele care intrain campul personal de aplicare a Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socialain raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseazain cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71

*Randul 11 “Cod de urgenta medico-chirurgicala”– se completeaza codul de urgenta medico‐ chirurgicala care este inscris in certificat.

*Randul 12 “Cod boala infectocontagioasa grupa A” – se completeaza codul de boala infectocontagioasagrupa A care este inscris in certificat.

*Randul 13 “Numarul avizului medicului expert” – se completeaza numarul de aviz al medicului expert inscris in certificat.

*Randul 14 “Zile prestatii (zile lucratoare) suportate de angajator” – se completeaza numarul de zile de prestatii (zile lucratoare) pentru incapacitate temporarade munca, suportate de angajator.

*Randul 15 “Zile prestatii (zile lucratoare) suportate din FNUASS” – se completeaza numarul de zile prestatii (zile lucratoare) din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

*Randul 16 “Total Zile prestatii (zile lucratoare) aferente concediului medical” – se completeaza numarul total de zile prestatii (zile lucratoare) aferente concediului medical acordat.

*Randul 17 “Suma veniturilor din ultimele 6 luni” – se completeaza cu suma veniturilor din ultimele sase luni, care fac parte din baza de calcul.

*Randul 18 “Numar de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni” – se completeaza cu numarul de zile aferente veniturilor realizate in ultimele sase luni, care fac parte din baza de calcul.

*Randul 19 “Media zilnica a bazei de calcul” – se completeaza cu media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiilor si se determina ca raport intre suma veniturilor realizate in ultimele sase luni si numarul total de zile aferente celor sase luni.

*Randul 20 “Indemnizatie sanatate suportata de angajator” – se completeaza cu cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, suportatade angajator.

*Randul 21 “Indemnizatie sanatate suportata din FNUASS” – se completeaza cu cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, suportata din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

TOP

SECTIUNEA E “Date privind impozitul pe venit”

Se completeaza de catre angajatori şi entitati asimilate angajatorilor, pentru fiecare beneficiar de venit.

E.1. Venituri din salarii obtinute la functia de baza

Se completeaza pentru beneficiarul de venit care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora, la functia de baza, potrivit unui contract de muncaori unui statut special prevazut de lege.

Prin activitate dependenta la functia de baza se intelege ‐ orice activitate desfaşurata in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, declarata angajatorului ca functie de baza de catre angajat. In cazul in care activitatea se desfaşoara pentru mai multi angajatori, angajatul este obligat sadeclare fiecaruia locul unde exercitafunctia pe care o considerade baza.

Functia de baza poate fi declarata de angajat in conditiile legii şi la locul de munca la care acesta realizeazavenituri din salarii in baza unui contract individual de muncacu timp partial.

Randul 1 „Venit brut” se completeaza cu suma reprezentand venitul brut din salarii realizat de angajat.

Randul 2 „Contributii sociale obligatorii” – se inscrie suma totala reprezentand contributii sociale obligatorii suportate de asigurat, potrivit legii.

Randul 3 „Numar persoane aflate in intretinere“- se completeaza cu numarul de persoane aflate in intretinere, potrivit legii.

Randul 4 “Deduceri personale“ – se inscrie suma reprezentand deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii.

Rubrica se completeaza pentru angajatii persoane fizice care realizeaza venituri din salarii şi asimilate acestora la functia de baza şi care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate platitorului de venit.

Deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat la functia de baza de catre contribuabil şi numarul de persoane aflate in intretinerea acestuia, in conformitae cu dispozitiile Titului III din Codul fiscal.

Randul 5 „Alte deduceri“- se inscrie suma reprezentand alte deduceri acordate potrivit legii (cotizatia sindicala, contributia la fondurile de pensii facultative).

Randul 6 „Venit baza de calcul al impozitului” – se inscrie suma reprezentand diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, şi urmatoarele:
-deducerea personalaacordatapentru luna respectiva;
-cotizatia sindicalaplatitain luna respectiva;
-contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu depaşeasca echivalentul in lei a 400 euro;

Randul 7 “Impozit retinut”- se inscrie suma reprezentand impozitul pe veniturile din salarii, retinut de platitorul de venit, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul, conform legii.

E.2. Alte venituri din salarii

Se completeaza pentru beneficiarul de venit care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora, in afara functiei de baza, potrivit legii.

Randul 1 „Venit brut” se completeaza cu suma reprezentand venitul brut din salarii realizat de angajat.

Randul 2 „Contributii sociale obligatorii” – se inscrie suma totala reprezentand contributii sociale obligatorii suportate de asigurat, potrivit legii.

Randul 3 „Venit baza de calcul al impozitului”- se inscrie diferenta intre venitul brut şi contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.

Randul 4 “Impozit retinut” – se inscrie suma reprezentand impozitul pe veniturile din salarii, retinut de platitorul de venit, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul, conform legii.

E.3. Date detaliate privind impozitul pe venit

Se va completa cate o inregistrare pentru fiecare tip de asigurat, din sectiunea „A”, „B” sau „C”, astfel:

Randul 1 “Sectiunea” – se completeaza cu sectiunea selectata anterior „A”, „B” sau „C”.

Randul 2 “Tip asigurat” – se completeaza tipul de asigurat.

Randul 3 “Functie de baza” – se completeaza cu valorile „1 – da”, „2 – nu” sau „3 – nu e cazul”. Valorile „1 -da” şi „2 -nu” se completeaza pentru veniturile din salarii sau asimilate acestora, potrivit legii.

Randul 4 “Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)”- se completeaza cu „P” sau „A” dupa caz, astfel:

„P” – se utilizeaza pentru veniturile realizate in perioada de raportare (cea pentru care se completeaza declaratia);

„A” – se utilizeaza pentru veniturile primite in perioada de raportare fara desfaşurarea efectiva a unei activitati in aceasta perioada (ex. diverse sume primite in baza legii: prime, bonusuri ori alte drepturi prevazute in contractul colectiv, individual de munca).

Randul 5 “Perioada venitului din alta perioada decat cea de referinta – luna inceput” – se completeaza luna şi anul perioadei, sub forma II-aaaa, in care a fost realizat venitul din alta perioada decat cea de referinta. Se completeaza doar daca la randul 4 “Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)” a fost utilizataoptiunea „A”.

Randul 6 “Perioada venitului din altaperioad adecat cea de referinta-luna sfarşit” -se completeaza luna si anul perioadei, sub forma II- aaaa, in care a fost realizat venitul din alta perioada decat cea de referinta. Se completeaza doar daca la randul 4 “Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)” a fost utilizataoptiunea „A”.

Randul 7 “Justificarea venitului din alta perioada decat cea de raportare (tip venit referitor la perioada = „A”)”-se inscrie codul corespunzator prevazut in nomenclatorul “N1 – justificari“, de mai jos:

Nomenclatorul “N1 – justificari“

Hotarare Judecatoreasca 10

Prima/Bonus de naturaocazionala 20

Sume din profitul net 30

Prima/Bonus prevazutaprin Contract Colectiv de Munca si/sau Contractul
Individual de Munca 40

Al 13-lea salariu 50

Restante de platadin perioadele anterioare 60

Altele 100

Randul 8 “Venit Brut” – se completeaza, cu suma reprezentand venitul brut realizat de asigurat, potrivit legii.

Randul 9 “Contributii sociale obligatorii” – se completeaza, dupa caz, cu suma reprezentand contributii sociale obligatorii, potrivit legii.

Randul 10 “Contravaloarea tichetelor de masa” – se completeaza cu contravaloarea tichetelor de masa.

Randul 11 “Numar persoane aflate in intretinere” – se completeaza cu numarul persoanelor aflate in intretinere, conform pozitiilor corespunzatoare de la sectiunea “E.1. Veniturile din salarii obtinute la functia de baza”, doar daca randul 3 “Functie de baza” este completat cu valoarea „1 -da”.

Randul 12 “Deduceri personale” – se completeaza conform pozitiilor corespunzatoare de la sectiunea “E.1. Veniturile din salarii obtinute la functia de baza”, doar daca randul 3 “Functie de baza” este completat cu valoarea „1 -da”.

Randul 13 “Alte deduceri” – se completeaza conform pozitiilor corespunzatoare de la sectiunea “E.1. Veniturile din salarii obtinute la functia de baza”, doar dacarandul 3 “Functie de baza” este completat cu valoarea „1 -da”.

Randul 14 “Venit baza de calcul al impozitului” – se completeaza, dupa caz, conform sectiunii “E.1. Venituri din salarii obtinute la functia de baza”, “E.2. Alte venituri din salarii” sau potrivit dispozitiilor legale in vigoare, pentru celelalte categorii de venituri.

Randul 15 “Impozit retinut” – se completeaza, dupa caz, conform sectiunii “E.1. Venituri din salarii obtinute la functia de baza”, “E.2. Alte venituri din salarii” sau potrivit dispozitiilor legale in vigoare, pentru celelalte categorii de venituri.

Randul 16 “Suma incasata” – se completeaza cu suma rezultata in urma aplicarii formulei: Suma incasata= Venit baza de calcul al impozitului -Impozit retinut + Deduceri personale + Alte deduceri

TOP

(Visited 30,982 times, 1 visits today)

2 Responses to Declaratia 112 pentru anul 2014: cum se completeaza Anexa 1.2

  1. DINU DOINA says:

    Nu stiu zilele de concediu de odihna cum sa le trec in declaratia 112 .
    Multumesc !

Leave a Reply

Your email address will not be published.