Declaratia 112 pentru anul 2014: cum se completeaza Anexa nr.1

A. ANEXA nr. 1 “Declaratie privind obligatțiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” la ordin.

1. Caseta „Perioada de raportare”:

In rubrica “Luna” se inscrie cu cifre arabe numarul lunii la care se refera obligatia (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie).

“Anul” pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2013).

2. a) Caseta „Declaratie rectificativa” – se bifeaza cu X in situatia in care rectificarea declaratiei se realizeaza pentru corectarea unor erori de completare ale angajatorului sau entitatii asimilate angajatorului.

b) Caseta „Declaratie rectificativa ca urmare a acordarii unor drepturi banesti in baza unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile” – se bifeaza cu X in situatia in care declaratia se rectifica in urma acordarii unor sume reprezentand salarii, diferente de salarii, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile.

c) Caseta „Declaratie rectificativaca urmare a unei inspectii fiscale ” – se bifeaza cu X in situatia in care declaratia se rectifica in urma unei inspectii fiscale sau ca urmare a stabilirii obligatiilor fiscale din oficiu, de organul fiscal competent, dupa expirarea termenului de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.

Atentie! Se va bifa cu X numai una din cele trei casute, dupa caz.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 112 pentru anul 2014: cine trebuie sa o depuna
*Declaratia 112 pentru anul 2014: cum se completeaza Anexa 1.1
*Declaratia 112 pentru anul 2014: cum se completeaza Anexa 1.2
*Modificare a formularului 112 pentru anul 2014 (oficial)
*Declaratia 112 a fost modificata in 23 ianuarie 2014
*Declaratia 112: programul s-a actualizat in 31.01.2014

Rectificarea declaratiei

2.1.Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate poate fi corectata de contribuabili din proprie initiativa, prin depunerea unei declaratii rectificative.

2.2. Declaratia rectificativa se utilizeaza pentru:
*corectarea impozitului pe venit, precum si a contributiilor sociale datorate de angajatori si entitati asimilate angajatorilor si retinute de catre acestia de la asigurati;
*modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;
*modificarea unor date pe baza carora se determina stagiile de cotizare si punctajul asiguratului in sistemul public de pensii, pentru situatia cand a fost omisa inscrierea unui/unor asigurat/asigurati sau in cazul in care asiguratul/asiguratii a/au fost inregistrat/inregistrati fara temei si este necesara anularea respectivei inregistrari;
* corectarea altor informatii prevazute de formular.

2.3. Declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular ca si declaratia care se corecteaza, bifandu-se cu X casuta aflata pe prima pagina a formularului.

2.4.Declaratia rectificativa se completeaza integral, inscriindu-se toate datele si informatiile prevazute de formular, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala.

2.5.In cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza si se retine in conformitate cu dispozitiile Codului fiscal si normelor de aplicare a acestuia.

2.6.Pentru contributiile sociale, in situatiile in care au fost acordate sume reprezentand salarii, diferente de salarii si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, precum si in situatiile in care prin astfel de hotarari se dispune reincadrarea in munca a unor persoane, se intocmesc declaratii rectificative corespunzatoare fiecarei luni, bifandu-se cu X casuta corespunzatoare de pe formular.

2.7.In situatia in care, ca urmare inspectiei fiscale, au fost stabilite diferente de contributii sociale, contribuabilii au obligatia rectificarii declaratiei pentru perioadele pentru care au fost stabilite astfel de diferente, bifandu-se cu X casuta corespunzatoare de pe formular.

2.8.Declaratia rectificativa intocmita conform prezentelor instructiuni se depune numai pentru rectificarile care vizeaza perioadele de raportare incepand cu 1 iulie 2012. Pentru perioadele de raportare cuprinse intre 1 ianuarie 2011 si 30 iunie 2012, ”Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” se completeaza si se rectifica, dupa caz, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominalaa persoanelor asigurate”.

2.9.Pentru perioadele de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011 contribuabilii depun declaratii rectificative potrivit legislatiei specifice in vigoare in perioada la care se referaaceste declaratii.

Sectiunea “Date de identificare a platitorului”

Caseta “Cod de identificare fiscala” -se completeaza codul de identificare fiscalaatribuit platitorului conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

In situatia in care, declaratia se completeaza de catre imputernicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se inscriu codul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent persoanei ale carei obligatii sunt indeplinite, precum si datele de identificare a acesteia, iar la rubrica “Functia/ Calitatea” din formular se inscrie „Imputernicit”.

In cazul in care contribuabilul este inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in prima casuta se inscrie prefixul RO.

Caseta “Denumire” – se inscrie/inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele platitorului de impozite si contributii.

Caseta “Adresa domiciliu fiscal” – se completeaza adresa domiciliului fiscal, conform prevederilor Codului de procedura fiscala.

In situatia contribuabililor prevazuti la art. 296^19 alin. (1^9), (1^10) si (1^13) din Codul fiscal, sectiunea se completeaza cu datele de identificare ale persoanei fizice care are, potrivit legii, obligatia depunerii declaratiei.

SECTIUNEA “Creante fiscale”

Pentru impozitul pe venit si pentru fiecare contributie sociala prevazute in anexa nr. 2 Nomenclatorul “Creante fiscale” la ordin, datorate in perioada de raportare, se completeaza in acelasi formular, cate un tabel generat cu ajutorul programului de asistenta, inscriindu-se in randurile corespunzatoare (rd.1-rd.3) sumele reprezentand obligatiile constituite in perioada de raportare la care se refera declaratia, in conformitate cu instructiunile de mai jos.

In situatia in care, in perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plata pentru impozitul pe venit si/sau contributiile sociale cuprinse in vectorul fiscal, la rubrica “Suma datorata/de plata” se inscrie cifra 0 (zero).

Necompletarea tabelului din aceasta sectiune, pentru impozitul pe venit sau contributia sociala pentru care exista obligatie declarativa potrivit legii, echivaleaza cu nedeclararea obligatiei respective.

Coloana “Denumire creanta fiscala” – se inscrie denumirea obligatiei de plata conform anexei nr. 2 Nomenclatorul “Creante fiscale” la ordin, datoratain perioada de raportare.

Coloana “Suma”:
*Randul 1 “Suma datorata” – se inscrie suma reprezentand impozitul pe venit/ contributia sociala datorata in perioada de raportare, conform legii.
*Randul 2 “Suma deductibila” – se inscriu sumele care pot fi deduse in perioada de raportare din contributiile sociale datorate de angajatori, conform legislatiei specifice privind contributiile sociale. Nivelul sumei deductibile nu va depasi nivelul sumei datorate in perioada de raportare.
*Randul 3 “Suma de plata (rd.1-rd.2)” – se inscrie suma de la rd.1 sau, dupa caz, diferenta intre suma de la rd.1 si cea de la rd.2.
*Randul „Total obligatii de plata” – se inscrie totalul obligatiilor de plata, pentru perioada de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, inscrise la rd.3 „Suma de plata”.

Suma inscrisala randul „Total obligatii de plata” se plateste in contul unic corespunzator.

Pentru impozitul pe venit si contributiile sociale prevazute la pozitiile 1 – 4, 7 – 13, 16, 18 – 39 din anexa nr. 2 Nomenclatorul “Creante fiscale” la ordin, formularul se completeaza de catre angajatori sau entitati asimilate acestora, in conformitate cu dispozitiile Codului fiscal si ale legislatiei specifice privind contributiile sociale.
*Randul 1 “Suma datorata” – se inscrie suma reprezentand impozitul pe venit/contributia sociala datorate in perioada de raportare, conform legislatiei specifice.
*Randul 3 “Suma de plata” -se inscrie suma de la randul 1.
La pozitia 1 din anexa nr. 2 Nomenclatorul “Creante fiscale” la ordin se declara impozitul pe venitul din salarii retinut de catre contribuabil, inclusiv pentru sediile secundare care au obligatia inregistrarii fiscale, potrivit legii.
La pozitiile 34 -37 si 39 din anexa nr. 2 Nomenclatorul “Creante fiscale” la ordin se declara impozitul pe veniturile definite potrivit Codului fiscal pentru care obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii revine platitorului de venit, care in acest caz este asimilat angajatorului, in conformitate cu prevederile art. 296^19 alineatul (2) din Codul fiscal.

Pentru contributiile sociale datorate de angajatori, prevazute la pozitiile 5, 6, 14, 15 si 17 din anexa nr. 2 Nomenclatorul “Creante fiscale” la ordin, formularul se completeaza de catre angajatori sau entitati asimilate acestora, in conformitate cu dispozitiile Codului fiscal si ale legislatiei specifice privind contributiile sociale astfel:
*Randul 1 “Suma datorata” – se inscrie suma datorata de angajatori in perioada de raportare, conform prevederilor legale specifice contributiilor sociale.
*Randul 2 “Suma deductibila” – se inscriu sumele care pot fi deduse in perioada de raportare din contributiile sociale datorate de angajatori, conform legislatiei specifice privind contributiile sociale.

Nivelul sumei deductibile nu va depasi nivelul sumei datorate in perioada de raportare.

La randul “Suma deductibila” se inscriu, cu respectarea conditiei de mai sus, sumele reprezentand:
a)facilitati/deduceri acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare si alte deduceri conform legislatiei specifice;
b)deduceri efectuate din bugetul asigurarilor sociale de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare (contributia asigurarilor sociale de sanatate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si alte deduceri conform legislatiei specifice privind contributiile sociale);
c)indemnizatiile care se calculeaza si se platesc de catre angajatori, conform prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioare, si Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice nr. 450/825/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte deduceri conform legislatiei specifice privind contributiile sociale;
d)pentru pozitiile 14 si 15 din anexa nr. 2 Nomenclatorul “Creante fiscale” la ordin se completeaza indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, care se calculeaza si se platesc de angajatori, conform art. 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Nivelul sumei deductibile nu va depasi nivelul sumei datorate in perioada de raportare
*Randul 3 “Suma de plata”- se inscrie suma reprezentand diferenta dintre suma datorata si cea deductibila, respectiv dintre suma inscrisala rd.1 si suma inscrisa la rd.2.

Pentru contributiile sociale prevazute la pozitiile 14 si 15 din anexa nr. 2 Nomenclatorul “Creante fiscale” la ordin, sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, respectiv, suma care se regaseste la randul C.2.- 13/E.2-13 se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobatacu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(Visited 5,081 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.