Utilizarea si completarea ordinului de plata salarii multiplu (omfp 136/2014)

Ordinul nr. 136/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata salarii multiplu (OPTM)

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 15 alin. (31) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

in baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, si ministrul delegat pentru buget emit urmatorul ordin:

Art. 1. –
Se aproba Normele metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata salarii multiplu (OPTM), cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. –
Directia generala trezorerie si contabilitate publica, directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile din structura acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. –
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Viceprim-ministru,

ANEXA
NORME METODOLOGICE
privind utilizarea si completarea ordinului de plata salarii multiplu (OPTM)

Articolul 1
(1) Formularul „Ordin de plata salarii multiplu (OPTM)“ este un instrument de plata care poate fi utilizat ca varianta alternativa la ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea ai completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), cu modificarile si completarile ulterioare, de catre unitatile de invatamant prevazute la art. 1 din Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal in invatamantul preuniversitar de stat, cu modificarile ulterioare, denumite in continuare unitati de invatamant, in relatia cu unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru efectuarea de plati din conturile de cheltuieli bugetare aferente titlului „Cheltuieli de personal“.

(2) Formularul „Ordin de plata salarii multiplu (OPTM)“ se genereaza cu ajutorul aplicatiei informatice EDUSAL.

Articolul 2
(1) Ordinul de plata salarii multiplu (OPTM) se completeaza de unitatile de invatamant in doua exemplare, din care exemplarul nr. 2 ramane la unitatea de invatamant, iar exemplarul nr. 1 se depune la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care acestea isi au conturile deschise.

(2) Exemplarul nr. 2 al ordinului de plata salarii multiplu (OPTM) retinut de platitor constituie document justificativ pentru inregistrarea operatiunilor in contabilitate, numai impreuna cu extrasul de cont eliberat de unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului. Raspunderea pentru situatiile in care datele inscrise in cele doua exemplare ale ordinului de plata salarii multiplu (OPTM) intocmit pe suport hartie sunt diferite revine exclusiv unitatii de invatamant.

(3) Unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului are raspunderea preluarii informatiilor din ordinul de plata salarii multiplu (OPTM) in format electronic in conformitate cu exemplarul nr. 1 depus de catre unitatea de invatamant.

Articolul 3
Elementele din formularul „Ordin de plata salarii multiplu (OPTM)“ se completeaza astfel:
a)in rubrica „NUMAR“ se inscrie numarul ordinului de plata multiplu atribuit de catre platitor, care cuprinde maximum 10 caractere alfanumerice, astfel: caracterele 1-4 sunt completate in mod obligatoriu cu „OPTM“, iar caracterele 5-10 sunt alfanumerice ai se atribuie de platitor;
b)in rubrica „DATA“ se inscrie data ordinului de plata salarii multiplu (OPTM) care coincide cu data debitarii contului platitorului (zi/luna/an); exemplu: pentru data debitarii contului 5 februarie 2014 se inscrie „05.02.2014“;
c)in rubrica „PLATITI“ se inscrie suma totala de plata reprezentand totalul sumelor din coloana „Suma“ din formular, in cifre; cifrele se aliniaza de la dreapta la stanga;
d)in rubrica „LEI, adica“ se inscrie, fara pauza intre cuvinte, suma in litere;
e)in rubrica „PLATITOR“ se inscrie denumirea platitorului;
f)in rubrica „CIF „se inscrie codul de identificare fiscala al platitorului;
g)rubrica „COD ANGAJAMENT“ se completeaza cu codificarile generate de aplicatia informatica de control al angajamentelor bugetare de catre unitatile de invatamant inrolate in sistemul „Controlul angajamentelor bugetare“ aferente platilor pentru care s-a intocmit documentul de plata;
h)in coloana „NR. RAND“ se inscrie in ordine crescatoare, incepand de la numarul 1 pana la maximum numarul 15, numarul atribuit randului;
i)in coloana „CONT PLATITOR“ se inscrie simbolul contului deschis pe structura clasificatiei bugetare COFOG 3, din care se dispune plata;
j)in coloana „COD IBAN BENEFICIAR“ se inscrie codul IBAN aferent contului beneficiarului sumei, deschis la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului sau la institutii de credit;
k)in coloana „CIF BENEFICIAR“ se inscrie codul de identificare fiscala al beneficiarului sumei, respectiv pentru persoanele juridice se inscrie codul de inregistrare fiscala, iar pentru persoanele fizice se inscrie codul numeric personal;
l)coloana „DENUMIRE BENEFICIAR“ se completeaza cu un numar de maximum 30 de caractere alfanumerice care identifica denumirea beneficiarilor sumelor respective;
m)in coloana „SUMA“ se inscrie, in cifre, suma pe care platitorul o vireaza beneficiarului;
n)in coloana „EXPLICATII“ se inscrie denumirea subdiviziunii de cheltuieli bugetare din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice, aprobata prinOrdinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005, cu modificarile ai completarile ulterioare, aferenta contului inscris in coloana „Cont platitor“ care are maximum 30 de caractere;
o)in rubrica „Semnatura platitorului si atampila“, persoanele desemnate de conducatorul unitatii de invatamant semneaza ai aplica amprenta atampilei inscrisa in fiaele cu specimenele de semnaturi depuse la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului de unitatile de invatamant;
p)in rubrica „Primirea/Acceptarea“, persoanele cu atributii in primirea ai acceptarea la decontare a documentului de plata din cadrul unitatii teritoriale a Trezoreriei Statului semneaza ai aplica amprenta atampilei, inscriind ai data debitarii (ziua, luna, anul) contului platitorului;
q)in rubrica „COD BARE“ se genereaza, in sistem informatic, codul de bare care contine informatiile inscrise in documentul de plata.

Articolul 4
(1) Unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului accepta spre decontare ai proceseaza in sistem informatic numai ordinele de plata salarii multiple (OPTM) care au cod de bare valid, ce contin toate informatiile necesare decontarii platii.
(2) Ordinele de plata salarii multiple (OPTM) care nu sunt completate cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice ai nu contin un cod de bare valid se restituie platitorilor de catre unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Articolul 5
Formularul „Ordin de plata salarii multiplu (OPTM)“ este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

(Visited 718 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.