Depunerea situatiilor financiare – informatii oficiale ANAF

Depunerea situatiilor financiare: ANAF aduce la cunostinta contribuabililor ca in Monitorul Oficial nr. 70/29.01.2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Conform actului normativ, persoanele juridice al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie, potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cuprinsul situatiilor financiare anuale difera in functie de marimea entitatilor. Pentru a determina marimea acestor entitati, se folosesc trei criterii:
*total active: 3.650.000 euro;
*cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
*numar mediu salariati: 50.

Societatile care, la data bilantului, depasesc limitele a doua din cele 3 criterii de marime vor intocmi situatii financiare anuale care cuprind:
1.bilant (cod 10);
2.cont de profit si pierdere (cod 20);
3.situatia modificarilor capitalului propriu;
4.situatia fluxurilor de numerar;
5.note explicative la situatiile financiare anuale.

Aceste documente vor fi insotite de formularul “Date informative” (cod 30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

Entitatile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime mentionate intocmesc situatii financiare anuale prescurtate care cuprind:
1.bilant prescurtat (cod 10);
2.cont de profit si pierdere (cod 20);
3.note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate.

Optional aceste entitati pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau a fluxurilor de numerar.

Aceste documente vor fi insotite de formularul “Date informative” (cod 30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

Indiferent de marimea entitatilor, toate situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie trebuie semnate de persoanele abilitate potrivit legii si de catre administratorul sau persoana care gestioneaza entitatea.

De asemenea, situatiile financiare anuale trebuie sa fie insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Situatiile financiare anuale vor fi insotite totodata si de o declaratie scrisa a administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective prin care ii asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anualei confirma ca:
* politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
* situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
*persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Important ! Conform prevederilor din Ordinul MFP nr. 79/2014, incadrarea in criteriile de marime se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale la 31 decembrie aferente exercitiului financiar precedent si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate pentru sfarsitul exercitiului financiar curent, utilizandu-se cursul de sch imb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.

Entitatile care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate.

In acest caz entitatile vor intocmi situatii financiare anuale simplificate care cuprind:
1.bilant simplificat (cod 10),
2.cont de profit si pierdere simplificat (cod 20).

Acestea vor fi insotite de formularul “Date informative” (cod 30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

Situatiile financiare anuale simplificate se intocmesc in lei si trebuie insotite si de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii persoanei pentru intocmirea acestora in conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate. De asemenea situatiile financiare anuale simplificate vor fi insotite de raportul administratorilor la a carui elaborare se aplica prevederile Sectiunii 10 “Continutul raportului administratorilor” din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009″.

Situatiile simplificate trebuie semnate atat de catre persoanele care organizeaza si conduc contabilitatea entitatilor, cat si de administratorul sau persoana care gestioneaza entitatea.

Situatiile financiare anuale si situatiile anuale simplificate, intocmite cu ajutorul programelor de asistenta elaborat de MFP, se depun la unitatile teritoriale ale MFP in termen de 150 de zile de la data la care se incheie exercitiul financiar.

Subunitatile din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, depun situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la 31 decembrie nu intocmesc situatii financiare anuale sau situatii financiare anuale simplificate, insa trebuie sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termen de 60 zile de la incheierea exercitiului financiar, o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:
*denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
*adresa si numarul de telefon;
*numarul de inregistrare la registrul comertului;
*codul unic de inregistrare; capitalul social.

Situatiile anuale la 31 decembrie se pot depune atat la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, cat si pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

In vederea depunerii situatiilor financiare anuale in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, entitatile folosesc programul de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre Ministerul Finantelor Publice pe site-ul ANAF, prin care se genereaza un fisier de tip PDF, avand atasat un fisier xml,care contine datele de identificare a societatii, precum si un fisier cu extensia zip.

Fisierul cu extensia zip va contine situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege asa cum acestea sunt intocmite de societatile comerciale si scanate, alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita 9,5a MB a fisierului PDF la care este atasat fisierului zip.

Sursa: Finante Vrancea

(Visited 1,429 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.