Depunerea situatiilor financiare aferente anului 2013 – ghid practic

Situatii financiare 2013: ANAF aduce la cunostinta contribuabililor ca in Monitorul Oficial nr. 70/29.01.2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Persoane obligate sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care sunt obligate sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, in conditiile legii sunt urmatoarele:
-Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice;
-Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial ;
-Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor mentionate la alineatele anterioare, cu sediul in Romania, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate ;
-Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevazute in legislatia pietei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat si alte entitati organizate pe baza Codului civil.

Categorii de situatii financiare

Situatii financiare anuale

Entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Entitatile care la data bilantului depasesc limitele a doua din urmatoarele 3 criterii de marime, respectiv:
-total active: 3.650.000 euro;
-cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
-numar mediu salariati: 50,
intocmesc situatii financiare anuale care cuprind 5 componente:
1.bilant (cod 10);
2.cont de profit si pierdere (cod 20);
3.situatia modificarilor capitalului propriu;
4.situatia fluxurilor de numerar;
5.note explicative la situatiile financiare anuale.

Acestea vor fi insotite de formularul “Date informative” (cod 30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

Siuatii financiare prescurtate

Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime anterior mentionate, intocmesc situatii financiare anuale prescurtate care cuprind 3 componente, respectiv:
1.bilant prescurtat (cod 10);
2.cont de profit si pierdere (cod 20);
3.note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate.

Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar.

Acestea vor fi insotite de formularul “Date informative” (cod 30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse in anexa nr. 4 la ordin.

De retinut!
Entitatile nou-infiintate, acestea pot intocmi pentru primul exercitiu financiar de raportare situatii financiare anuale prescurtate sau situatii financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea exercitiu financiar de raportare, aceste entitati analizeaza indicatorii determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent si indicatorii determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la sfarsitul exercitiului financiar curent, intocmind situatii financiare anuale in functie de criteriile de marime inregistrate.

Situatii financiare simplificate

Entitatile care au optat pentru aplicarea Sistemului simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011 intrucat in exercitiul financiar precedent au indeplinit concomitent cele doua criterii de marime, respectiv:
-cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, si
-totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv,
intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:
bilant simplificat (cod 10);
cont de profit si pierdere simplificat (cod 20).
Acestea vor fi insotite de formularul “Date informative” (cod 30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse in anexa nr. 4 la ordin.

Important!
Pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, incadrarea in criteriile de marime prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar precedent si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar curent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.

Societatile comerciale carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmesc situatii financiare anuale individuale.

Persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilant si contul rezultatului exercitiului in conformitate cu reglementarile contabile pentru persoanele fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului Economiei si Finantelor nr. 1.969/2007.

Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, intocmesc situatii financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie, in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile acestora.

La intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, vor fi avute in vedere, pe langa reglementarile aplicabile acestora, si prevederile cuprinse in Reglementarile contabile aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar.

Termene de depunere a situatiilor financiare

Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt urmatoarele:
-pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
-pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, subunitatile din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, depun situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar. Acelasi termen se aplica si pentru depunerea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate intocmite de sediile permanente. Sediile permanente desemnate depun situatiile financiare anuale, respectiv situatiile financiare anuale simplificate, la unitatea teritoriala unde acestea sunt inregistrate.

Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la 31 decembrie nu intocmesc situatii financiare anuale, respectiv situatii financiare anuale simplificate, urmand sa depuna in acest sens la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare); adresa si numarul de telefon; numarul de inregistrare la registrul comertului; codul unic de inregistrare; capitalul social.

Depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a declaratiilor entitatilor care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la 31 decembrie se efectueaza in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Completarea si depunerea situatiilor financiare

Entitatile vor depune, potrivit legii, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatii financiare anuale, respectiv situatii financiare anuale simplificate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie, intocmite cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
a)politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b)situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c)persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Situatiile financiare anuale simplificate vor fi insotite de raportul administratorilor la a carui elaborare se aplica prevederile sectiunii 10 „Continutul raportului administratorilor” din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare se pot depune in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Raportari contabile

Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Acestea vor intocmi raportari contabile anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sistemul de raportare contabila anuala se aplica si persoanelor juridice aflate in lichidare, potrivit legii, precum si subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European.

Entitatile intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile anuale la 31 decembrie care cuprind urmatoarele formulare:
-Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cod 10;
-Situatia veniturilor si cheltuielilor, cod 20;
-Date informative, cod 30;
-Situatia activelor imobilizate, cod 40.

Depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a raportarilor contabile anuale la 31 decembrie, se efectueaza in termen de 150 de zile de la incheierea anului calendaristic.

Important!
Pe perioada lichidarii persoanele juridice aflate in lichidare depun o raportare contabila anuala in termen de 90 de zile de la incheierea anului calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Nedepunerea situatiilor financiare anuale, reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 2.000 lei la 5.000 lei, conform prevederilor art.41 pct.8, coroborate cu cele ale art.42 alin.1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Vezi aici ce documente trebuie sa insoteasca situatiile financiare anuale!
*Intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile incheiate la 31 decembrie 2013
*Depunerea situatiilor financiare – informatii oficiale ANAF
*Evaluarea elementelor din situatiile financiare anuale: reguli de baza si reguli alternative
*Auditarea situatiilor financiare anuale (legea nr.149/2013)

Sursa: Finante Iasi

(Visited 885 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.