Situatii financiare si raportari anuale pentru anul 2013: intocmire si depunere (ghid ANAF)

Baza legala: OMFP nr. 79/2014, Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, OMFP nr. 3.055/2009, OMFP nr. 2.239/2011, OMFP nr. 1.878/2010, OMEF nr. 1.969/2007, OMFP 1.286/2012, OMFP 881/2012

Entitatile prevazute la art. 1 alin. (1) – (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991,republicata, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate si de
reglementarile contabile aplicabile, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, in conditiile legii, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale sau raportari contabile anuale, dupa caz, incheiate la 31 decembrie 2013, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, la urmatoarele termene:

Situatii financiare anuale:
– societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitati din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European- in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar (cel tarziu pana la data de 30 mai 2014) ;

– pentru celelalte persoane prevazute la art.1 din Legea nr. 82/1991, republicata, printre care si asociatiile si celelalte persoane juridice cu si
fara scop patrimonial- in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar (cel tarziu pana la data de 30 aprilie 2014);

Raportari contabile anuale:
– persoanele juridice aflate in lichidare- in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar (cel tarziu pana la 31 martie 2014);
– subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European- in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar (cel tarziu pan_ la data de 30 mai 2014);
– entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata- in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar (cel tarziu pana la data de 30 mai 2014);

Entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la sfarsitul exercitiului financiar nu intocmesc situatii financiare urmand sa depuna in acest sens o declaratie pe propria raspundere, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar (cel tarziu pana la 1 martie 2014), care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:
– denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare):
– adresa si numarul de telefon;
– numarul de inregistrare la registrul comertului;
– codul unic de inregistrare;
– capitalul social.

Cursul valutar
In vederea intocmirii situatiilor financiare anuale pentru anul 2013 se utilizeaza lista cuprinzand cursurile pietei valutare din data de 31 decembrie 2013, comunicate de BNR, afisata pe site-ul MFP:www.mfinante.ro/informatii fiscale si bilanturi/regelmentari contabile/cursurile pietei valutare (4,4847 lei/euro).

Situatiile financiare anuale vor fi insotite de:
– raportul administratorilor;
– raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz;
– propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;
– o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care acestea isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in
conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Situatiile financiare anuale simplificate vor fi insotite de:
– o declaratie scrisa de asumare a raspunderii pentru intocmirea acestora in conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate prevazut de OMFP nr. 2.239/2011;
– raportul administratorilor intocmit conform sectiunii 10 “Continutul raportului administratorilor” din OMFP nr. 3.055/2009, in cazul celor intocmite conform
Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare anuale vor fi depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma
electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata.

Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declaratiilor, le vor putea depune la ghiseul organelor fiscale, in format PDF cu fisier xml atasat, pe suport CD, insotite de formatul pe hartie listat, semnat si stampilat.

Contribuabilii care au un certificat digital calificat pentru semnarea declaratiilor sunt obligate ca, incepand cu luna calendaristica urmatoare datei inregistrarii, sa utilizeze serviciile exclusiv in format electronic, ca unic canal de comunicatie cu administratia publica. [HG nr. 1085/2003, art.3 alin.(3) si (31)]

Entitatile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate potrivit OMFP nr. 2.239/2011 (in exercitiul financiar precedent au inregistrat o
cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv) depun pentru anul 2013 situatii financiare anuale simplificate.

Entitatile nou-infiintate pot opta in primul exercitiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009.

Exercitiul financiar al unitatilor nou-infiintate incepe la data infiintarii, potrivit legii. [art. 27 alin. (4) din Legea nr.82/1991, republicata]

In cazul in care pentru primul exercitiu financiar de raportare entitatile nou-infiintate au optat pentru:

– intocmirea de situatii financiare anuale simplificate, iar pentru al doilea exercitiu financiar de raportare aceste persoane inceteaza sa indeplineasca criteriile prevazute la art. 2 alin. (1) din OMFP nr. 2.239/2011, respectiv in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri neta peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, sunt obligate sa aplice Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009;

– intocmirea de situatii financiare anuale simplificate, pentru al doilea exercitiu financiar de raportare analizeaza indicatorii determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent si indicatorii determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la sfarsitul exercitiului financiar curent, intocmind situatii financiare anuale in functie de criteriile de marime inregistrate, respectiv situatii financiare anuale prescurtate sau situatii financiare anuale cu 5 componente.

Persoanele juridice aflate in lichidare depun, pe perioada lichidarii, in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala.

Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic.

Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza incepe la data incheierii exercitiului financiar anterior si se incheie in ziua precedenta datei cand incepe lichidarea. Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar, indiferent de durata sa.

Situatiile financiare anuale intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau a lichidarii persoanelor respective se depun la unitatile Ministerului Finantelor Publice in conditiile prevazute de reglementarile contabile emise in acest sens. [art. 9 OMFP 79/2014, art. 27 alin. (1) si (5), art. 36 alin. (3) si (4) din Legea nr. 82/1991, republicata]

Entitatile (sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, filialele consolidate ale unei societati-mama cu sediul in strainatate, precum si pentru filialele filialelor, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii) care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) si alin. (31) din Legea nr. 82/1991, republicata, intocmesc raportari contabile anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea.

Incepand cu exercitiul financiar al anului 2012, societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata au
obligatia de a aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) la intocmirea situatiilor financiare anuale individuale.

Pentru exercitiul financiar al anului 2012, situatiile financiare anuale individuale in baza IFRS se intocmesc prin retratarea informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

IFRS reprezinta standardele adoptate potrivit procedurii prevazute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate.

Pentru asigurarea sistemului informational al statului societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata vor depune o raportare contabila anuala la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Aceasta raportare se intocmeste pe baza datelor din balanta de verificare cuprinzand elemente determinate potrivit prevederilor IFRS.[art. 1 alin.(1) si (2) din OMFP 881/2012, art. 13 din OMFP 1.286/2012]
Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului “Bilant” cu datele de identificare, codul CAEN si forma de proprietate sau completarea formularelor cuprinse in situatiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificarii entitatii ori a situatiei economico-financiare, entitatea fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ATENTIE!
Incepand cu perioada de raportare anul 2011, s-au schimbat atat softurile de raportare (PDF cu XML atasat si un fisier cu extensia zip) cat si modalitatea de depunere (internet sau ghiseu).
Noile versiuni ale programelor de asistenta (soft A si Soft J) vor putea fi descarcate de pe portalul ANAF, sectiunea Declaratii electronice – Descarcare declaratii.
Pentru perioadele de raportare anterioare anului 2011, formularele vor putea fi depuse doar la ghiseu, in vechile formate de raportare.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Situatii financiare 2013: termen depunere
*Depunerea situatiilor financiare aferente anului 2013 – ghid practic
*Vezi aici ce documente trebuie sa insoteasca situatiile financiare anuale!
*Intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile incheiate la 31 decembrie 2013
*Depunerea situatiilor financiare – informatii oficiale ANAF
*Depunerea situatiilor financiare: a fost publicat ordinul nr.79/2014

Sursa: DGRFP Brasov

(Visited 1,032 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.