Declaratia 200 – Declaratie privind veniturile realizate din Romania: completare si depunere

declaratia 200 anaf, declaratia 200 download, declaratia 200 pdf, declaratia 200 pdf anaf, formular 200 completat, model formular 200, formular 200 pdf

Declaratia 200 se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din:
-activitati independente;
-cedarea folosintei bunurilor;
-activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;
-piscicultura;
-silvicultura;
-transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
-operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Nu se depune declaratia privind venitul realizat pentru urmatoarele categorii de venituri:
-venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimat/ norma de venit in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
– venituri din activitati mentionate la art. 52 alin. (1) lit. a)-c) din Codul fiscal, a caror impunere este finala (venituri din drepturi de proprietate intelectuala; venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent, venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara);
-venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de arenda, a caror impunere este finala;
– venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse in declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit ;
-venituri din investitii, (cu exceptia veniturilor din: transferuri de titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise; operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract si orice alte operatiuni de acest gen) precum si venituri din premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala;
-venituri din pensii;
-veniturile din activitati agricole a caror impunere este finala, impozitul fiind stabilit pe baza normei anuale de venit;
-venituri din transferul proprietatilor imobiliare;
-venituri din alte surse.

Nu au obligatia depunerii declaratiei 200 persoanele fizice prevazute la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal care in anul de raportare au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti este stabilita in lei, nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real si la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente(nu au in derulare un numar mai mare de 5 contracte de inchiriere), pentru care platile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat si impozitul este final, cu urmatoarele exceptii, pentru care exista obligatia depunerii declaratiei:
-pentru situatiile in care declaratia de venit estimativ a fost depusa in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
-pentru situatiile in care intervin modificari ale clauzelor contractuale, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 82 alin. (7) din Codul fiscal;
-pentru situatiile in care investitiile la bunurile mobile si imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui detinator legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

Termenul de depunere

Termenul de depunere a formularului 200 este:
– anual, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului;
– ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia anterioara, prin completarea unei declaratii rectificative pana la termenul prevazut de lege, situatie in care se va inscrie “X” in casuta special prevazuta in formular in acest scop.

Declaratia 200 se completeaza in doua exemplare, originalul se depune la:
a)organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b)organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al imputernicitului sau curatorului fiscal, dupa caz, in cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal in Romania, pentru urmatoarele categorii de venituri:
– venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
– venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal;
– venituri din investitii reprezentand castiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
– venituri din investitii reprezentand castiguri/pierderi din operatiuni de vanzare- cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
c)organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania care realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la lit. b).

Completarea si depunerea declaratiei 200

Declaratia 200 se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora, potrivit dispozitiilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inscriind cu majuscule, citet si corect datele prevazute de formular.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care exista obligatia depunerii declaratiei 200 vor completa in mod corespunzator numarul de surse ori categoria de venituri realizate, cap. II “Date privind veniturile realizate, pe surse si categorii de venit”, in formularul “Anexa nr. …. la Declaratia privind veniturile realizate din Romania”, care se ataseaza la declaratia privind veniturile realizate.

Declaratia 200 se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevazute de lege. Data depunerii declaratiei 200 este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

Declaratia poate fi depusa si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin utilizarea serviciului de depunere declaratii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro, daca contribuabilul dispune de un certificat digital calificat, obtinut conform prevederilor legale.

(Visited 978 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ three = 7

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.