Controlul de fond in domeniul relatiilor de munca (2014): documente si date solicitate

Controlul de fond are ca obiectiv verificarea modului in care angajatorii aplica prevederile legislatiei muncii si a clauzelor din contractele colective de munca, precum si realizarea unei analize de ansamblu a activitatii in domeniul relatiilor de munca si al evidentei muncii, in vederea eliminarii deficientelor constatate si constientizarii angajatorului pentru respectarea legislatiei muncii. Este un control de anvergura, care tinde sa acopere prin obiectivele sala intreaga problematica a raporturilor de munca dintr-o unitate si care, de regula, este un control planificat lunar la 2-3 unitati cu un numar semnificativ de salariati sau cu deficiente majore in activitate, rezultate din controalele precedente.

cumparaPachete produse
20 de modele si formulare necesare la incheierea contractului individual de munca + Regulamentul intern: model si documente conexe = 69 lei

 

Acest gen de control poate fi efectuat numai in domeniul relatiilor de munca sau in brigada complexa vizind atat problematica relatiilor de munca cat si cea a securitatii si sanatatii in munca, caz in care cooperarea intre serviciul control relatii de munca si serviciul SSM se impune cu necesitate si incepe prin planificarea lunara a actiunilor de control si stabilirea echipelor complexe de control avind in componenta specialisti din ambele domenii de activitate.

OBIECTIV: verificarea in ansamblu a activitatii in domeniul relatiilor de munca si al evidentei muncii, in vederea eliminarii deficientelor constatate si a constientizarii angajatorului pentru respectarea legislatiei muncii.

 DOCUMENTE SI DATE SOLICITATE:

registrul unic de control;

-actele constitutive ale societatii: contract de societate, statutul societatii, certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului, cu anexele sale, actele aditionale de modificare si completare a actelor constitutive;

-dupa caz, procura notariala de imputernicire pentru reprezentantul angajatorului;

 Codul muncii:

contractele individuale de munca;

-actele aditionale de modificare a: duratei contractului, locului muncii, felului muncii, conditiilor de munca, salariului, timpului de munca si a timpului de odihna;

-deciziile emise de angajator – suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, majorarea salariului (cand aceasta situatie deriva dintr-un act normativ);

fisele de aptitudini care atesta faptul ca persoana in cauza este apta pentru prestarea acelei munci;

-informarea ITM despre faptul ca unitatea utilizeaza frecvent munca de noapte;

-programarea efectuarii concediilor de odihna;

-structura de personal a societatii/ organigrama societatii;

-documentele privind evidenta orelor prestate de fiecare salariat;

regulamentul intern;

contractul colectiv de munca, unde este cazul;

-foile colective de prezenta;

statele de plata a salariilor;

 HG nr. 500/2011, privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor si Ordinul MMFPS nr.1918/2011

registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic;

– contractul de prestari servicii incheiat cu prestatorul in domeniul Revisal, imputernicirea persoanei desemnate sa transmita datele in Revisal si inregistrarea la ITM a acestuia;

 – dosarele de personal ale salariatilor care contin:

*cererea de angajare;

*act de repartizare in munca eliberat de agentia de ocupare a fortei de munca;

*curriculum vitae;

*acte de stare civila si acte de identitate (copie),acte de studii si de calificare (copie);

*fisa de aptitudini;

*contract individual de munca si acte aditionale;

*acte emise in derularea raportului de munca (decizii de suspendare, incetare, sanctionare);

*acte privind verificarea prealabila a aptitudinilor personale si profesionale (concurs, examen, proba practica);

*acte privind cercetarea disciplinara prealabila;

*certificat de cazier judiciar, daca este cazul;

*avize prealabile consultative sau obligatorii ale organelor de specialitate (daca este cazul);

 O.U.G. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca aprobata prin Legea 25/2004 si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 96/2003

-actele prin care angajatorul a fost instiintat de salariata se afla intr-o situatie prevazuta de art.2 lit.c-e (salariata gravida, salariata care a nascut recent si salariata care alapteaza);

-raportul privind evaluarea riscurilor pentru securitatea sau sanatatea salariatelor gravide, lauze sau care alapteaza si a repercursiunilor asupra sarcinii ori alaptarii;

-adresa prin care a fost instiintat medicul de medicina muncii si I.T.M. despre faptul ca o salariata se afla itr-una din situatiile prevazute la art.2 lit. c-e;

-actele prin care in urma recomandarilor efectuate de medicul de medicina muncii a fost modificat locul de munca al salariatei care se afla intr-una din situatiile prevazute de art.2 lit. c-e;

-actele prin care medicul de medicina muncii stabileste intervalul de timp la care este necesara schimbarea pozitiei de lucru, perioadele de activitate, respective durata perioadelor de repaus in pozitia sezinda sau pentru miscare;

-foile colective de prezenta si statele de plata a salariilor din care sa rezulte reducerea normala a timpului de lucru, in baza recomandarii medicului de familie;

-regulamentul intern care sa prevada masurile privind igiena , protectia sanatatii si securitatea in munca a salariatelor gravide, lauze sau care alapteaza;

-actele privind modificarea locului de munca al salariatelor gravide, lauze sau care alapteaza care desfasoara in mod curent munca cu caracter insalubru sau greu de suportat;

-actele privind incetarea raporturilor de munca;

Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati

– modul de organizare al examenului sau concursului si selectia candidatilor pentru ocuparea posturilor din sectorul public sau privat;

– incheierea, modificarea, executarea, suspendarea si incetarea raporturilor de munca sau de serviciu;

– stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului;

– stabilirea remuneratiei;

– beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale;

– informarea si consilierea profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesionala;

– evaluarea performantelor individuale;

– promovarea profesionala;

– aplicarea masurilor disciplinare;

– dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta;

-alte conditii de prestare a muncii, avand in vedere relatiile de munca prevazute la art. 9 alin.1 din Legea 202/2002;

 Legea 448/2006-privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

-contractele de munca incheiate cu persoanele cu handicap (4% din numarul total de salariati);

-documentele care atesta plata contributiilor datorate bugetului de stat, sau achizitionarii serviciilor sau produselor in conditiile prevazute de lege, in situatia in care au fost incadrate in munca persoane cu handicap;

Temeiul legal pentru solicitarea documentatiei: Legea 53/2003, HG 500/2011, OUG 96/2003 aprobata prin Legea 25/2004 si a Normelor metodologice de aplicare a OUG 96/2003, Legea 108/1999, Legea 202/2002, Legea 448/2006.

 Timp preconizat: 3 zile.

 Masuri dispuse: sa dispuna ca abaterile constatate in domeniu sa fie remediate intr-un termen limitat sau pe loc, si sa aplice sanctiunile contraventionale prevazute de lege.

Actul normativ care reglementeaza aplicarea sanctiunilor: Legea 53/2003, HG 500/2011, Legea 108/1999, OUG 96/2003, Legea 202/2002, Legea 448/2006.

 

FAPTE CONTRAVENTIONALE:

 Legea 53/2003- Codul muncii – contraventii:

 Art. 260:

a) nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara, cu amenda de la 300 lei la 2000 lei;

b) incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amenda de la 300 lei la 1000 lei;

c) impiedicarea sau obligarea, prin amenintari ori prin violente, a unui salariat sau a unui grup de salariati sa participe la greva ori sa munceasca in timpul grevei, cu amenda de la 1500 lei la 3000 lei;

d) stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale cu amenda de la 2000 lei la 5000 lei;

e) primirea la munca a pina la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare persoana identificata;

f) prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;

g) incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 139 si 142, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;

h) incalcarea obligatiei prevazute la art. 140, cu amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei;

i) nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;

j) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;

k) neacordarea indemnizatiei prevazute la art. 53 alin. (1), in cazul in care angajatorul isi intrerupe temporar activitatea cu mentinerea raporturilor de munca, cu amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei;

l) incalcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;

m) incalcarea de catre angajator a obligatiei prevazute la art. 27 si 119, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;

n) nerespectarea prevederilor legale privind inregistrarea de catre angajator a demisiei, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;

o) incalcarea de catre agentul de munca temporara a obligatiei prevazute la art. 102, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei;

p) incalcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca.

(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica dispozitiile legislatiei in vigoare.

 Legea 108/1999 – contraventii:

ART. 23
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei:
a) impiedicarea in orice mod a inspectorilor de munca sa exercite, total sau partial, controlul ori sa efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale prin orice actiune sau inactiune a conducatorului unitatii, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate în locatiile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei gasite la locul de munca de a completa fisa de identificare sau de a da informatii despre evenimentul cercetat;

b) neindeplinirea sau indeplinirea partiala de catre entitatea controlata a masurilor dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite de acesta;

c) nerespectarea de catre conducătorul unitatii, reprezentantul legal al acestuia, angajaţi, prepusi sau alte persoane aflate in locatiile supuse controlului a obligatiei de a pune la dispozitia inspectorilor de munca, in termenul stabilit de acestia, documentele si informatiile solicitate, necesare controlului ori cercetării evenimentelor.

(2) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) se fac de catre inspectorii de munca.

Art.26
In cazul savarsirii repetate de catre angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislatiei muncii sau de la normele de securitate si sanatate in munca, Inspectia Muncii poate cere radierea persoanei juridice din registrul comertului.

 HG 500/2011:

ART. 9

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de angajatori, persoane fizice sau juridice:

a) netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de munca prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a)-g), cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;

b) refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de munca registrul in format electronic, precum si dosarul personal al salariatilor;

c) necompletarea elementelor contractului individual de munca conform art. 3, respectiv netransmiterea registrului in termenele prevazute la art. 4;

d) completarea registrului de catre alte persoane decat cele prevazute la art. 2 alin. (5) sau alin. (6);

e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete;

f) alterarea sau stergerea datelor din registru, precum si interventia neautorizata asupra aplicatiei informatice a registrului.

g) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale de munca cu privire la prestatorii de servicii;

h) refuzul angajatorului de a elibera copii dupa documentele prevazute la art. 8 alin. (3), solicitate de catre salariat;

i) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (7);

j) nerespectarea prevederilor art. 7.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cea prevazuta la lit. a), cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana primita la munca fara transmiterea la inspectoratul teritorial de munca a registrului completat cu toate elementele contractului individual de munca, fara ca amenda totala cumulata sa depaseasca suma de 50.000 lei;

b) cele prevazute la lit. b)-c), cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei;

c) cea prevazuta la lit. d)-f) si i) cu amenda de la 3.500 lei la 5.000 lei;

d) cea prevazuta la lit. g) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;

e) cea prevazuta la lit. h) si j) cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca.

OUG 96/2003 – contraventii:

– art. 27(1) lit. a- incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 6,7(1), 8, 17(1), 18, se sanctioneaza cu amenda de la 2500-5000 lei;

– art.27(1) lit.b- incalcarea art.9,12(3), 13, 19,20(2) si (4), 21 (1) si (2) se sanctioneaza cu amenda de la 5000- 10000 lei;

 Legea 202/2002, republicata – contraventii:

Art. 37
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 3.000 lei la 100.000 lei incalcarea dispozitiilor art. 6 alin. (1), (2), (3) si (4), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), (2), (3), (4), (6) si (8), art. 11, art. 12-22 si art. 29.

 Legea 448/2006, republicata – contraventii:

ART. 100

Urmatoarea fapta constituie contraventii si se sanctioneaza de catre personalul Inspectiei Muncii ;

c) nerespectarea dispozitiilor art. 78, cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei;

 Contestarea procesului-verbal de control:

Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, art 1 si 7 – orice persoana fizica sau juridica, daca se considera vatamata in drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ se poate adresa pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei ce i-a fost cauzata institutiei emitente si instantei competente in termen de 30 de zile de la emiterea actului.

Contestarea procesului verbal de contraventie:

OG.2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor-art.31,32- impotriva procesului verbal de contraventie si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia. Plangerea insotita de copia de pe procesul verbal de constatare a contraventiei se depune la organul din care face parte agentul constatator, si se trimite la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia. Plangerea impotriva procesului verbal de contraventie suspenda executarea.

 

(Visited 631 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.