ANAF: servicii de comunicare electronica pentru persoane fizice (ordinul 1154/2014)

Persoanele fizice pot comunica electronic cu ANAF printr-un serviciu on-line, prin care vor putea trimite si primi de la ANAF mai multe documente.

Conform unor reglementari recente, aceasta facilitate va fi disponibila pana la sfarsitul anului 2014 numai pentru contribuabilii cu domiciliul fiscal in Bucuresti si Ilfov.
rsz_likeNU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.
Prin respectivul serviciu, persoanele fizice pot solicita Fiscului si informatii privind situatia contributiilor de asigurari sociale declarate de catre angajatori.

Ordinul MFP nr. 1154/2014 privind procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre ANAF si persoanele fizice a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 646 din 2 septembrie 2014.

ORDIN Nr. 1154 din 1 septembrie 2014
privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice
EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 646 din 2 septembrie 2014

In temeiul prevederilor art. 44 alin. (6), art. 71^1 alin. (4) si art. 71^2 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2
Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice prevazuta la art. 1 se refera la:
a) dispozitivele de identificare electronica a persoanelor fizice in mediul electronic;
b) comunicarea informatiilor si inscrisurilor prin serviciile “Spatiul privat virtual” si “Buletinul informativ fiscal”;
c) conditii de comunicare prin serviciile prevazute la lit. b).

ART. 3
Pana la data de 31 decembrie 2014, prevederile cap. II si III din anexa se aplica numai pentru solicitantii cu domiciliul fiscal in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov.

ART. 4
(1) La data punerii in functiune a serviciului “Spatiul privat virtual” documentele comunicate de organele fiscale se semneaza cu certificatul digital emis de autoritatea de certificare a Ministerului Finantelor Publice,
(2) Prevederile alin. (1) se aplica pana la data obtinerii de catre Ministerul Finantelor Publice a certificatului digital calificat.

ART. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul finantelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Bucuresti, 1 septembrie 2014.
Nr. 1.154.

ANEXA 1
PROCEDURA de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice

CAPITOLUL I
Reguli generale privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice

ART. 1
Comunicarea prin “Spatiul privat virtual”
(1) Persoanele fizice pot opta pentru comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanta a actelor administrative fiscale emise in forma electronica de catre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin accesarea serviciului “Spatiul privat virtual”.
(2) Accesarea serviciului “Spatiul privat virtual” reprezinta optiune in sensul art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Prin serviciul prevazut la alin. (1) persoanele fizice pot transmite organului fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si cereri, inscrisuri sau documente.
(4) Serviciul “Spatiul privat virtual” consta in punerea la dispozitia persoanelor fizice a unui spatiu virtual aflat pe serverele Ministerului Finantelor Publice/Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin intermediul caruia se efectueaza comunicarea electronica a informatiilor si inscrisurilor intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoana fizica in legatura cu situatia fiscala proprie a acesteia.
(5) Prin serviciul prevazut la alin. (1) sunt comunicate si alte informatii, inclusiv de natura celor prevazute la art. 2, in masura in care acestea sunt detinute de Ministerul Finantelor Publice si unitatile sale subordonate si sunt prevazute in prezenta procedura.

ART. 2
Comunicarea prin serviciul “Buletinul informativ fiscal”
(1) Prin mijloacele electronice de transmitere la distanta Agentia Nationala de Administrare Fiscala furnizeaza serviciul “Buletinul informativ fiscal”, care consta in punerea la dispozitia persoanelor fizice a unor informatii publice cu caracter fiscal, in scopul indrumarii acestora in indeplinirea obligatiilor fiscale.
(2) Serviciul prevazut la alin. (1) este o aplicatie informatica de tip RSS.

ART. 3
Reguli privind furnizarea de servicii de comunicare electronica
(1) Serviciile de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta furnizate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala potrivit art. 1 si 2, denumite in continuare servicii de comunicare electronica, sunt gratuite. In cazul in care furnizarea unui serviciu de comunicare electronica presupune suportarea unor costuri pentru utilizatori, acestia vor fi avertizati in mod corespunzator.
(2) Serviciile de comunicare electronica prevazute la art. 1 si 2 sunt disponibile 24 de ore din 24.
(3) Furnizarea serviciilor de comunicare electronica se efectueaza prin intermediul sistemului informatic centralizat al Ministerului Finantelor Publice, pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, denumit in continuare serverul MFP-ANAF.
(4) Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala furnizeaza serviciile de comunicare electronica in conditii normale de functionare a echipamentelor electronice si nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale sistemelor prin care se asigura serviciile electronice si care nu le pot fi imputabile.
(5) Serviciile de comunicare electronica prevazute la art. 1 si 2 se furnizeaza in baza ofertei de servicii puse la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si a optiunilor utilizatorului, potrivit termenilor si conditiilor stabilite prin prezenta procedura.

CAPITOLUL II
Dispozitivele de identificare electronica a persoanelor fizice in mediul electronic

SUBCAPITOLUL I
Dispozitii generale
ART. 4

Definitii
In sensul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) autentificare electronica – procedeul folosit de sistemul informatic pentru recunoasterea la distanta a identitatii unei persoane, prin tehnici si mijloace de identificare electronica, in vederea obtinerii anumitor drepturi in cadrul sistemului informatic, in baza identitatii persoanei;
b) HTTPS – protocol de transmitere a informatiilor, securizat, folosit pentru criptarea transferului de informatii;
c) identificatorul persoanei fizice – sirul de caractere alfanumerice care este asociat in mod unic de catre un furnizor de servicii de autentificare electronica unei persoane fizice;
d) identificare electronica – procesul de recunoastere a unei persoane, prin mijloace electronice, in baza informatiilor cu caracter personal detinute de un furnizor de servicii;
e) identificare fizica – procesul de recunoastere unica a unei persoane in baza informatiilor cu caracter personal din documentele sale de identitate valabile, emise de autoritatile competente conform legii;
f) metoda de identificare electronica – autentificarea electronica in relatia cu organul fiscal, realizata in scopul accesului la serviciul in spatiul privat virtual al persoanei fizice;
g) mijloc de identificare electronica – ansamblul de informatii si dispozitivul sau procedura informatica prin care se poate face la distanta dovada identitatii unei persoane in vederea oferirii unui acces la informatii sau servicii electronice;
h) navigator internet – aplicatie informatica ce permite utilizatorilor sa afiseze pe terminalul propriu text, grafica, video, muzica si alte informatii aflate pe o pagina web, sa comunice cu furnizorul de informatii si cu alti utilizatori;
i) OTP – cod de autentificare de unica folosinta, parola valabila pentru o singura sesiune de lucru sau o tranzactie;
j) RSS – familie de formate de date pentru continutul sau/si sumarurile de pagini web actualizate frecvent, impreuna cu legaturi catre continutul complet al paginilor si alte metadate.

ART. 5
Dispozitive de identificare electronica
(1) Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent ori exercita profesii libere se identifica electronic cu certificate digitale calificate numai pentru obligatiile fiscale pentru care, in relatia cu organul fiscal, se identifica prin codul de inregistrare fiscala.
(2) Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent ori exercita profesii libere, pentru obligatiile fiscale altele decat cele prevazute la alin. (1), precum si celelalte persoane fizice se identifica electronic prin oricare dintre urmatoarele dispozitive:
a) certificate digitale calificate;
b) credentiale de tip nume/parola insotite de coduri de autentificare de unica folosinta OTP.

ART. 6
Securitatea datelor de identificare
(1) Persoanele fizice care se identifica potrivit prezentului capitol au drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Schimbul de date realizat in scopul aprobarii cererii de inregistrare intre persoana fizica si furnizorul serviciului trebuie sa indeplineasca cerinte-standard de integritate si confidentialitate potrivit protocolului HTTPS.
(3) Pentru informatiile privind codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, furnizorul de servicii publice de autentificare electronica a Ministerului Finantelor Publice/Agentia Nationala de Administrare Fiscala utilizeaza protocolul HTTPS.

ART. 7
Confirmarea informatiilor
(1) In cadrul procedurii de autentificare electronica, dupa efectuarea cu succes a identificarii, Ministerul Finantelor Publice/Agentia Nationala de Administrare Fiscala are obligatia de a pune la dispozitia utilizatorului datele personale ale acestuia pe care le detine in baza sa de date si pe care le utilizeaza in scopul autentificarii, precum si denumirea serviciului electronic la care se acorda accesul.
(2) Acordul persoanei fizice pentru folosirea datelor sale personale in scopul acordarii accesului la serviciile de comunicare electronica pentru care persoana fizica solicita autentificarea se considera a fi implicit.
SUBCAPITOLUL II
Identificarea persoanelor fizice in mediul electronic, prin certificate digitale calificate eliberate de furnizorii de servicii de certificare, acreditati in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata

ART. 8
Cererea de utilizare a unui certificat digital calificat
(1) Persoanele fizice care detin certificat digital calificat, eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditati in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, se pot identifica pe serverul MFP-ANAF prin utilizarea certificatului digital calificat.
(2) Cererea de utilizare a unui certificat digital calificat se face prin transmiterea formularului “Documentul de confirmare” existent pe serverul MFP-ANAF, avand aplicate atat semnatura electronica a persoanei fizice, titular al certificatului digital calificat, cat si semnatura electronica a autoritatii de certificare.
(3) Formularul “Documentul de confirmare” se descarca de pe serverul MFP-ANAF, se completeaza cu datele de identificare ale titularului certificatului digital calificat si se semneaza utilizand certificatul digital calificat.
(4) Dupa completare, formularul “Documentul de confirmare” se transmite autoritatii de certificare care l-a eliberat, pe adresa de posta electronica prevazuta in acest scop, in vederea confirmarii.
(5) Formularul “Documentul de confirmare” este prevazut in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 9
Confirmarea inregistrarii certificatului digital calificat
(1) Confirmarea inregistrarii certificatului digital calificat pe serverul MFP-ANAF se transmite prin posta electronica la adresa furnizata de persoana fizica in formularul “Documentul de confirmare”.
(2) In cazul in care are loc reinnoirea unui certificat digital calificat, in vederea inregistrarii acestuia pe serverul MFP-ANAF se vor urma pasii prevazuti la art. 8 si alin. (1).

ART. 10
Renuntarea la utilizarea certificatului digital calificat Persoana fizica poate renunta la utilizarea certificatului digital calificat pentru identificarea in mediul electronic, prin depunerea “Cererii de renuntare”, existenta pe serverul MFP-ANAF.
SUBCAPITOLUL III
Identificarea persoanelor fizice prin credentiale de tip utilizator/parola insotite de coduri de autentificare de unica folosinta

ART. 11
Cererea de inregistrare
(1) Pentru completarea cererii de inregistrare pentru identificarea electronica prin utilizarea dispozitivului credentiale de tip utilizator/parola insotite de coduri de autentificare de unica folosinta, persoana fizica utilizeaza serviciul de inregistrare oferit de serverul MFP-ANAF.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) cuprinde informatii obligatorii si informatii optionale.
(3) Informatiile obligatoriu a fi furnizate sunt:
a) date de identificare a persoanei fizice: numele si prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de posta electronica, numarul de telefon mobil;
b) date de identificare in mediul electronic: identificatorul utilizatorului, parola, intrebarea de siguranta, raspunsul la intrebarea de siguranta;
c) modalitatea de verificare a datelor furnizate de persoana fizica.
(4) Informatiile optional a fi furnizate sunt: acordul pentru primirea de atentionari prin SMS, prin posta electronica sau prin aplicatia Talk.
(5) Identificatorul utilizatorului si adresa de posta electronica prevazute la alin. (3) trebuie sa fie unice in sistem.
(6) Persoana fizica decide modalitatea de verificare a datelor furnizate in cerere prin alegerea uneia dintre urmatoarele optiuni:
a) aprobare in mediul electronic. In acest caz persoana fizica trebuie sa indice o informatie fiscala personala cunoscuta numai de Ministerul Finantelor Publice/Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoana fizica, asa cum este ceruta de aplicatia informatica, in scopul identificarii electronice;
b) aprobare la ghiseu. In acest caz persoana fizica trebuie sa se prezinte la oricare organ fiscal teritorial din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in scopul identificarii fizice.
(7) Dupa completarea cererii si lansarea de catre utilizator a procedurii de verificare a datelor acesteia, Ministerul Finantelor Publice/Agentia Nationala de Administrare Fiscala inregistreaza cererea si atribuie un numar de inregistrare pe care il comunica persoanei fizice.

ART. 12
Aprobarea cererii de inregistrare
(1) In cazul aprobarii in mediul electronic, Ministerul Finantelor Publice/Agentia Nationala de Administrare Fiscala verifica corectitudinea informatiilor prevazute la art. 11 alin. (6) lit. a) si valideaza informatiile. Validarea informatiilor are ca efect aprobarea cererii.
(2) In cazul tipului de aprobare la ghiseu persoana fizica prezinta organului fiscal numarul de inregistrare atribuit potrivit art. 11 alin. (7), precum si actul de identitate indicat in cererea depusa potrivit art. 11. Organul fiscal procedeaza la aprobarea cererii ori de cate ori identificarea fizica a fost realizata cu succes si ataseaza la cerere o copie a documentului de identitate a persoanei fizice.
(3) Punerea la dispozitia persoanei fizice a serviciilor de comunicare electronica, ca urmare a aprobarii cererii, se realizeaza in doua zile lucratoare de la verificarea corectitudinii informatiilor si se comunica pe adresa de posta electronica a persoanei fizice.
(4) Organul fiscal teritorial organizeaza o gestiune si o evidenta separata a documentelor legate de procedura verificarii la ghiseu a datelor furnizate pentru aprobarea cererilor de inregistrare pentru identificarea electronica prin utilizarea dispozitivului credentiale de tip utilizator/parola insotite de coduri de autentificare de unica folosinta.
(5) In situatia in care, in termen de 10 zile de la completarea si activarea procedurii de verificare a datelor cererii prevazute la art. 11, nu este indeplinita obligatia prevazuta la alin. (2), aceasta cerere se considera respinsa.
(6) In situatia in care cererea prevazuta la art. 11 a fost respinsa, persoana fizica poate relua procedura de inregistrare.
(7) In situatia in care cererea prevazuta la art. 11 se aproba, se resping celelalte cereri de inregistrare ale persoanei fizice in curs de aprobare.

ART. 13
Modificarea elementelor de identificare electronica si radierea inregistrarii
Persoana fizica poate cere oricand furnizorului de servicii publice de autentificare electronica a Ministerului Finantelor Publice/Agentia Nationala de Administrare Fiscala modificarea datelor de identificare sau renuntarea la identificarea electronica prin utilizarea dispozitivului credentiale de tip utilizator/parola insotite de coduri de autentificare de unica folosinta.

CAPITOLUL III
Reguli privind utilizarea serviciului “Spatiul privat virtual”

ART. 14
Accesul la “Spatiul privat virtual”
(1) Accesul la serviciul “Spatiul privat virtual” se realizeaza dupa inregistrarea pe serverul MFP-ANAF, in baza dispozitivelor de identificare prevazute la cap. II.
(2) Actiunile asigurate si permise de serviciul “Spatiul privat virtual” sunt:
a) modificarea datelor de identificare a utilizatorului, monitorizarea istoricului accesului, renuntarea la folosirea serviciului, schimbarea modalitatii de anuntare;
b) comunicarea actelor administrative fiscale, cererilor, precum si a altor documente si informatii.
(3) Serviciul “Spatiul privat virtual” este accesibil persoanei fizice daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) persoana fizica accepta conditiile de comunicare prevazute la art. 16;
b) persoana fizica utilizeaza pentru identificarea electronica in vederea accesului propriu-zis unul dintre dispozitivele prevazute la art. 5.

ART. 15
Documentele si informatiile comunicate prin intermediul serviciului “Spatiul privat virtual”
(1) Categoriile de documente care privesc situatia fiscala proprie a persoanei fizice ce pot face obiectul comunicarii prin “Spatiul privat virtual” sunt:
a) declaratii fiscale intocmite de persoana fizica, potrivit legii;
b) cereri adresate de persoana fizica organului fiscal pentru obtinerea unor informatii sau documente in legatura cu situatia fiscala personala, cum ar fi: cerere de informatii despre contributiile de asigurari sociale declarate de angajatori, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislatiei fiscale si altele asemenea;
c) acte administrative fiscale, acte de executare si alte acte emise de organul fiscal in executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificari, somatii si altele asemenea;
d) documente sau acte emise de organul fiscal la cererea persoanei fizice, cum ar fi: certificatul de atestare fiscala, adeverinta de venit si altele asemenea;
e) registrul documentelor electronice comunicate in ultimii 2 ani.
(2) Documentele specifice fiecareia dintre categoriile prevazute la alin. (1), ce pot fi comunicate prin serviciul “Spatiul privat virtual”, sunt prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta procedura. Anexa nr. 1 se actualizeaza pe masura dezvoltarii sistemului informatic prin care asigura furnizarea serviciului “Spatiul privat virtual”.

ART. 16
Conditii de comunicare a documentelor prin serviciul “Spatiul privat virtual”
(1) In cazul comunicarii prin “Spatiul privat virtual” a documentelor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a) si b), data inregistrarii acestora este data inregistrarii pe serverul MFP-ANAF, astfel cum a fost comunicata persoanei fizice prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii acestora.
(2) In cazul comunicarii prin “Spatiul privat virtual” a documentelor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. c) si d) acestea se considera comunicate in termen de 15 zile de la data punerii la dispozitia persoanei fizice a documentului in “Spatiul privat virtual”. Acest termen incepe sa curga din ziua urmatoare datei punerii la dispozitia persoanei fizice a documentului. Numarul de intrare/iesire electronic si data punerii la dispozitia persoanei fizice a documentului sunt inscrise in registrul documentelor electronice.
(3) Documentele prevazute la art. 15 alin. (1) lit. c) si d) se considera comunicate potrivit alin. (2) si in cazul in care persoana fizica renunta la serviciul “Spatiul privat virtual” potrivit art. 17, daca renuntarea se efectueaza anterior implinirii termenului de 15 zile.
(4) Documentele emise de Ministerul Finantelor Publice/Agentia Nationala de Administrare Fiscala se semneaza cu certificatul digital calificat al Ministerului Finantelor Publice.

ART. 17
Renuntarea la serviciul “Spatiul privat virtual”
(1) Renuntarea la serviciul “Spatiul privat virtual” se efectueaza la solicitarea utilizatorilor prin completarea corespunzatoare a campurilor special destinate.
(2) Ca urmare a renuntarii la serviciul “Spatiul privat virtual”, Ministerul Finantelor Publice/Agentia Nationala de Administrare Fiscala transmite un mesaj utilizatorului pe adresa de posta electronica a acestuia comunicata potrivit art. 11 si 13, prin care se confirma dezactivarea accesului la serviciu.
(3) Renuntarea la serviciul “Spatiul privat virtual” are ca efect:
a) pastrarea pentru o perioada de 15 zile de la renuntare a dreptului de acces al utilizatorului la “Spatiul privat virtual”;
b) imposibilitatea punerii la dispozitia persoanei fizice, precum si imposibilitatea comunicarii de catre persoana fizica de noi documente din categoriile celor prevazute la art. 15 lit. a) – c);
c) pastrarea posibilitatii de acces la categoriile de documente prevazute la art. 15 lit. e) din “Spatiul privat virtual” pentru o perioada de 15 zile de la renuntare;
d) arhivarea documentelor din “Spatiul privat virtual” dupa expirarea termenului prevazut la lit. a).
(4) Dupa termenul prevazut la alin. (3), documentele din “Spatiul privat virtual” se pun la dispozitia persoanei fizice, la cerere.

CAPITOLUL IV
Reguli privind utilizarea serviciului “Buletinul informativ fiscal”

ART. 18
Inregistrarea si accesul la serviciul “Buletinul informativ fiscal”
(1) Accesul la serviciul “Buletinul informativ fiscal” se realizeaza prin actionarea butonului “RSS” din serverul MFP-ANAF, in aplicatia informatica sau navigatorul internet al utilizatorului, buton afisat pe paginile web internet ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care furnizeaza informatiile.
(2) Persoanele fizice trebuie sa opteze pentru categoriile de informatii pe care le solicita.
(3) Categoriile de informatii publice fiscale furnizate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, ce pot fi comunicate prin serviciul “Buletinul informativ fiscal”, sunt prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta procedura. Anexa nr. 2 se actualizeaza pe masura dezvoltarii sistemului informatic prin care se asigura furnizarea serviciului “Buletinul informativ fiscal”.

ART. 19
Termenii de utilizare a serviciului “Buletinul informativ fiscal” si de primire a informatiilor publice cu caracter fiscal
(1) Informatiile publice cu caracter fiscal transmise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu sunt acte administrative in sensul art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau acte administrative de autoritate, in sensul art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu sunt opozabile.
(2) Informatiile transmise prin serviciul “Buletinul informativ fiscal” au caracter informativ, nu inlocuiesc obligatia utilizatorului privind cunoasterea si indeplinirea obligatiilor fiscale si nu genereaza alte drepturi si obligatii decat cele prevazute de legislatia fiscala.

ART. 20
Informatiile publice cu caracter fiscal furnizate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala
(1) Ca urmare a inregistrarii persoanelor fizice potrivit art. 18, Agentia Nationala de Administrare Fiscala transmite informatiile publice cu caracter fiscal solicitate.
(2) Informatiile furnizate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sunt informatii publice, publicate pe serverul MFP-ANAF, si sunt valabile la data transmiterii catre utilizatori.
(3) Informatiile se actualizeaza si se transmit utilizatorilor periodic.

ART. 21
Modificarea optiunilor privind categoriile de informatii publice fiscale si renuntarea la serviciul “Buletinul informativ fiscal”
Modificarea optiunilor privind categoriile de informatii publice fiscale si renuntarea la serviciul “Buletinul informativ fiscal” se efectueaza la solicitarea utilizatorilor prin stergerea in aplicatia informatica sau navigatorul internet al utilizatorului a paginilor web internet ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care furnizeaza informatiile.

ANEXA 1 la procedura

Documente ce pot fi comunicate prin serviciul “Spatiul privat virtual”

A. Documente emise de organul fiscal si comunicate contribuabilului
Automat
Decizii de impunere anuala aferente veniturilor realizate incepand cu anul 2013 si emise dupa data de 1 septembrie 2014;
La cererea contribuabilului
1. “Situatia obligatiilor fiscale de plata la data de ….”
2. “Nota obligatiilor de plata”
3. “Situatia contributiilor de asigurari sociale declarate de catre angajatori”

B. Documente emise de contribuabil si comunicate organului fiscal
1. Cerere privind “Situatia obligatiilor fiscale de plata la data de ….”
2. Cerere privind “Nota obligatiilor de plata”
3. Cerere privind “Situatia contributiilor de asigurari sociale declarate de catre angajatori”

ANEXA 2 la procedura

Categoriile de informatiile publice fiscale prin serviciul “Buletinul informativ fiscal”
1. Calendarul obligatiilor fiscale
2. Noutati legislative
3. Ghiduri fiscale
4. Campanii derulate
5. Comunicate de presa.

(Visited 413 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ six = 8

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.