Model act de constatare a nulitatii contractului de munca prin acordul partilor

Potrivit prevederilor art.57 dinCodul muncii, nerespectarea oricareia dintre conditiile legale necesare pentru incheierea valabila a contractului individual de munca atrage nulitatea acestuia.

Constatarea nulitatii contractului individual de munca produce efecte pentru viitor.

Nulitatea contractului individual de munca poate fi acoperita prin indeplinirea ulterioara a conditiilor impuse de lege.

In situatia in care o clauza este afectata de nulitate, intrucat stabileste drepturi sau obligatii pentru salariati, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de munca aplicabile, aceasta este inlocuita de drept cu dispozitiile legale sau conventionale aplicabile, salariatul avand dreptul la despagubiri.

Persoana care a prestat munca in temeiul unui contract individual de munca nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzator modului de indeplinire a atributiilor de serviciu.

Constatarea nulitatii si stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul partilor.

Daca partile nu se inteleg, nulitatea se pronunta de catre instanta judecatoreasca.

Mai jos, va prezentam un model de act de constatare a nulitatii contractului individual de munca ca urmare a acordului partilor, extras din lucrarea “40 de modele si formulare necesare la incetarea contractului individual de munca”.

 Act de constatare a nulitatii contractului individual de munca ca urmare a acordului partilor

nr. ……………. / ………………

Partile contractului individual de munca:

Angajator – persoana juridica/fizica………………, cu sediul/domiciliul in ……………., inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ……….., sub nr. ………, cod fiscal ……….., telefon ………….., reprezentata legal prin ……………., in calitate de ……………,
si
Salariatul/salariata – domnul/doamna ……………., domiciliat/domiciliata in localitatea……………., str. …………….. nr. ………., judetul ……………, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ……… nr. ………, eliberat/eliberata de ………….., la data de ………., CNP …………………, autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca seria ….. nr. ……. din data …………..,

In baza dispozitiilor art.57 din Codul muncii, republicat.

Cu privire la incheierea contractului individual de munca inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor cu nr. ………….. din data ……………….., partile constata faptul ca la incheierea contractului individual de munca nu s-au respectat ………………….., in sensul ca ……………………, conditie fara de care contractul nu putea fi incheiat / nu se putea derula.

Fata de cele expuse mai sus, de comun acord, liber consimtit, partile contractului individual de munca – angajator si salariat, mai sus mentionate, constata NULITATEA contractului individual de munca inregistrat in registrul general de evident a salariatilor cu nr. ………….. din data ……………….., in conformitate cu prevederile art. 57 alin.(1) si alin.(6) din Codul Muncii, republicat.

De la data incheierii prezentului, contractul individual de munca va inceta de drept in baza art.56 alin.(1) lit. d) din Codul muncii, republicat, ca urmare a constatarii nulitatii absolute prin acordul partilor.

Constatarea nulitatii contractului individual de munca produce efecte pentru viitor, conform prevederilor art.57 alin.(2) din Codul muncii, republicat.

Salariatul care a prestat munca in baza unui contract individual de munca nul are dreptul, potrivit prevederilor art.57 alin.(5) din Codul muncii, republicat, la primirea tuturor drepturilor salariale si de natura salariala, pana la data ……………………. .

Prezentul se incheie in 2 (doua) exemplare.

 

Angajator
…………………………………
reprezentat prin,
………………………………..

Salariat
………..…………

(Visited 639 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


9 − = six

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.