Ordinul 1620/2014: procedura de depunere a documentului de certificare intocmit de consultantul fiscal

Ordinul nr.1620/2014 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare intocmit de consultantul fiscal, precum si a Procedurii privind schimbul de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Camera Consultantilor Fiscali, emis de Ministerul Finantelor Publice, a fost publicat in Monitorul Oficial nr.881 din 4 decembrie 2014.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

rsz_like

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

Ordinul nr.1620/2014
pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare intocmit de consultantul fiscal, precum si a Procedurii privind schimbul de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Camera Consultantilor Fiscali

In temeiul prevederilor art. 83^1 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art.10 alin.(4) din Hotararea Guvernului nr.34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art.1. – Se aproba Procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare intocmit de consultantul fiscal prevazuta in anexa nr. 1.
Art.2. – Se aproba Procedura privind schimbul de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Camera Consultantilor Fiscali, prevazuta in anexa nr. 2.
Art.3. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art.4. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice,
Ioana-Maria Petrescu

Anexa Nr.1

PROCEDURA
de depunere la organul fiscal a documentului de certificare intocmit de consultantul fiscal

Articolul 1
Depunerea documentului de certificare intocmit de consultantul fiscal

(1) Prezenta procedura se aplica pentru contribuabilii care opteaza pentru certificarea de catre un consultant fiscal a declaratiilor fiscale, inclusiv a declaratiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal.
(2) Documentul de certificare, denumit in continuare nota de certificare, se intocmeste de catre consultantii fiscali, definiti potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr.198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si care sunt inscrisi ca membri activi in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala.
(3) Nota de certificare se intocmeste potrivit dispozitiilor prevazute de normele de certificare a declaratiilor fiscale ale contribuabililor, aprobate potrivit art.83^1 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala.
(4) Nota de certificare se depune de catre consultantul fiscal, in baza acordului dat de catre contribuabilul titular al declaratiei certificate pentru depunerea la organul fiscal.
(5) Nota de certificare se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale datorate de contribuabilul pentru care se presteaza serviciul de certificare, impreuna cu declaratia certificata sau ulterior depunerii acesteia.

Articolul 2
Continutul notei de certificare

(1) Nota de certificare contine in mod obligatoriu datele de identificare ale consultantului fiscal, precum si elemente cum ar fi:
a)cuantumul si natura creantei fiscale declarate, in cazul declaratiilor prevazute la art.81 alin.(1^1) lit.a) si b) din Codul de procedura fiscala;
b)cuantumul bazei de impozitare si natura creantei fiscale la care se refera aceasta, in cazul declaratiilor prevazute la art. 81 alin. (11) lit. c) din Codul de procedura fiscala; c)natura creantei fiscale la care se refera, precum si informatiile care se certifica, in cazul declaratiilor prevazute la art. 81 alin. (11) lit. d) din Codul de procedura fiscala.
(2) In situatia in care se certifica o declaratie rectificativa, in nota de certificare se mentioneaza natura creantei, precum si cauzele care au generat rectificarea.
(3) In situatia in care se certifica o declaratie cu rezerve, in nota de certificare se mentioneaza motivatia acesteia.
(4) In situatia in care se certifica un tip de impozit/venit/taxa declarat/declarata, se considera ca certificarea vizeaza toate operatiunile/informatiile referitoare la respectivul tip de impozit/venit/taxa aferente declaratiei fiscale certificate.
(5) In situatia in care organul fiscal constata, din continutul notei de certificare, ca certificarea vizeaza doar anumite operatiuni/informatii, se considera ca declaratia fiscala aferenta respectivului tip de impozit/venit/taxa este necertificata.
(6) Modelul si continutul notei de certificare sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta procedura.

Articolul 3
Modalitatea de depunere

Nota de certificare se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie pe serverul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, si se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta. Prevederile art. 71^2 lit.a) din Codul de procedura fiscala sunt aplicabile in mod corespunzator.

ANEXA*) la procedura

Formularul 180_Nota de certificare

*) Anexa este reprodusa in facsimil

ANEXA Nr. 2

PROCEDURA
privind schimbul de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Camera Consultantilor Fiscali

Articolul 1
Principiile schimbului de informatii

(1) Scopul prezentei proceduri il reprezinta cooperarea dintre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Camera Consultantilor Fiscali, in vederea asigurarii schimbului de informatii cu privire la membrii activi ai Camerei Consultantilor Fiscali care pot certifica declaratii fiscale si modul de realizare a acestei activitati.
(2) In indeplinirea obiectivelor prezentei proceduri Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Camera Consultantilor Fiscali au obligatia respectarii prevederilor referitoare la confidentialitatea, utilizarea si pastrarea datelor si informatiilor furnizate, conform prevederilor legale sau, dupa caz, a normelor interne in vigoare.
(3) Camera Consultantilor Fiscali va lua masurile necesare de implementare a tuturor actelor normative emise de Ministerul Finantelor Publice si/sau Agentia Nationala de Administrare Fiscala care au dispozitii ce se refera la consultantii fiscali persoane fizice sau juridice, in legatura cu activitatea de certificare a declaratiilor fiscale.

Articolul 2
Modalitati de realizare a schimbului de informatii

(1) Schimbul de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Camera Consultantilor Fiscali se va realiza cu respectarea legislatiei in vigoare.
(2) Schimbul de informatii se realizeaza prin mecanisme securizate, cu drept de citire pentru ambele parti, folosind aplicatia „Schimb Masiv de Date“, pusa la dispozitie de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Articolul 3
Transmiterea datelor de la Camera Consultantilor Fiscali la Agentia Nationala de Administrare Fiscala

(1) Camera Consultantilor Fiscali transmite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala lunar, la data de 20 a lunii, Lista consultantilor fiscali care sunt inscrisi ca membri activi in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala, si care au dreptul de exercitare a profesiei de consultant fiscal.
(2) Ori de câte ori lista prevazuta la alin.(1) comporta modificari, acestea se transmit de indata Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in vederea actualizarii acesteia.
(3) Ori de cate ori Camera Consultantilor Fiscali primeste informatiile prevazute la art.4 alin.(1) aceasta transmite de indata observatiile sale referitoare la respectivele informatii.
(4) Informatiile prevazute la alin.(1) si (2) se transmit electronic, conform modelului si formatului prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta procedura.

Articolul 4
Transmiterea datelor de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala la Camera Consultantilor Fiscali

(1) Ori de câte ori se constata inadvertente intre Lista consultantilor fiscali transmisa de Camera Consultantilor Fiscali si persoanele care depun nota de certificare, Agentia Nationala de Administrare Fiscala efectueaza verificarile necesare la Camera Consultantilor Fiscali, in sensul confirmarii sau infirmarii calitatii de consultant fiscal activ a persoanei respective.
(2) Informatiile prevazute la alin.(1) se transmit electronic, conform modelului si formatului prevazut in anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta procedura.

ANEXA Nr.1 la procedura

Lista consultantilor fiscali care sunt inscrisi ca membri activi in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala si care au dreptul de exercitare a profesiei de consultant fiscal

Data transmiterii Numele si prenumele consultantului fiscal CNP/NIF CIF societatii de consultanta fiscala*) Numarul legitimatiei Data legitimatiei Numarul stampilei Stare**) Data validarii Data invalidarii

*) Se refera la societatea de consultanta fiscala cu care consultantul fiscal respectiv are relatii de salariat sau de asociat/actionar sau administrator.
**) Campul poate avea doar valorile „V“ si „I“, unde V = valid, I = invalid; cand campul Stare este „V“ se completeaza doar campul „Data validarii“, daca este „I“ se completeaza doar campul „Data invalidarii“.

La prima transmitere a datelor, lista va contine membrii Camerei Consultantilor Fiscali valizi la acea data (este considerat membru valid membrul Camerei Consultantilor Fiscali care are dreptul de exercitare a profesiei de consultant fiscal).
La prima transmitere a datelor nu se completeaza informatia referitoare la data invalidarii.
Standard la anexa nr. 1 pentru fisierele transmise de Camera Consultantilor Fiscali catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Fisierele vor fi de tip ascii CSV.
Campurile sunt separate de caracterul virgula „,“.
Campurile de tip Character sunt delimitate de diez „#“.
Fisierele nu trebuie sa contina linii goale.
Fisierele vor avea denumirea:
ccf_a1_zzllaaaahhmiss.csv, unde:
zzllaaaahhmiss reprezinta data transmiterii.

Denumirea campului Tipul Lungimea Observatii
Data_transmitere Date 14 Data transmiterii în format zzllaaaahhmiss
Nume Character 200 Nume si prenume consultant
CNP/NIF Numeric 13 Codul numeric personal/Numarul de identificare fiscala al consultantului
CIF Numeric 10 Cod de identificare fiscala societate de consultanta fiscala
Nr_legitimatie Numeric 10 Numar legitimatie
Data_legitimatie Date 8 Data legitimatie in format zzllaaaa
Nr_stampila Numeric 10 Numar stampila
Stare Character 1 Stare
Data_validare Date 8 Data validare
Data_invalidare Date 8 Data invalidare

Exemplu:
ccf_a1_20092014131525.csv
20092014131525,#iIonescu Ion#,1234567890123,19,11,19012012,11,#V#,02022012, 20092014131525,#iPopescu Pop#,1234567890124„22,29012014,22,#V#,03032014, 20092014131525,#Marinescu Marin#,1234567890125„33,01012014,33,#V#,01012014,15092014

ANEXA Nr. 2 la procedura

Lista consultantilor fiscali pentru care s-au constatat inadvertente fata de datele furnizate initial de Camera Consultantilor Fiscali

Nr. crt. Data transmiterii Numele si prenumele consultantului fiscal Codul numeric personal al consultantului fiscal

Standard la anexa nr. 2 pentru fisierele transmise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala catre Camera Consultantilor Fiscali

Fisierele vor fi de tip ascii CSV.
Campurile sunt separate de caracterul virgula „,“.
Campurile de tip Character sunt delimitate de diez „#“. Fisierele nu trebuie sa contina linii goale.
Fisierele vor avea denumirea: ccf_a2_zzllaaaahhmiss.csv, unde: zzllaaaahhmiss reprezinta data transmiterii.

Denumirea campului Tipul Lungimea Observaţii
Data_transmitere Date 14 Data transmiterii în format zzllaaaahhmiss
Nume Character 200 Nume şi prenume consultant
CNP Numeric 13 CNP consultant

Exemplu:
ccf_a2_01102014131525.csv
01102014131525,#iVasilescu Vasile#,1234567890126 01102014131525,#iGeorgescu George#,1234567890127 01102014131525,#Cristescu Cristian#,1234567890128

(Visited 465 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


one × 6 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.