Ordinul nr. 1449/798/2014: modificarea si completarea Normelor de aplicare a OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Ordinul nr. 1449/798/2014 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, emis de ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a fost publicat in Monitorul Oficial nr.890 din 8 decembrie 2014.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

rsz_like

 

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

Ordinul nr. 1449/798/2014

pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006

Vazand Referatul de aprobare nr. N.B. 10.387/2014 al Ministerului Sanatatii si nr. D.G. 1.942 din 25 noiembrie 2014 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
avand in vedere:
– titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor:
– art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

Art. I. – Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 din 16 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 5.(1) Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurari de sanatate la care acestia sunt luati in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate. Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85% se datoreaza asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra veniturilor declarate in contractele de asigurare sociala, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau asupra veniturilor declarate la casele de asigurari de sanatate de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”

  1. La articolul 9 alineatul (5), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

“e) asupra veniturilor declarate la casele de asigurari de sanatate pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. f) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”.

  1. La articolul 43, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si femeile care nu se mai afla, din motive neimputabile lor, in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei in cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de angajatori sau de asimilatii acestora, iar indemnizatia se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate unde medicul de familie al asiguratei are incheiata conventie.”

  1. Articolul 62 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 62. – In cazul in care, potrivit legii, angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege, drepturile prevazute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate unde medicul de familie al asiguratului are incheiata conventie.”

  1. La articolul 65, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 65.(1) Durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcina si lauzie, ingrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de munca si pentru carantina, precum si pentru risc maternal nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.”

  1. Articolul 82 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 82. – Indemnizatiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data la care persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), art. 32 alin. (1), precum si platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, erau in drept sa le solicite. Cuantumul indemnizatiilor astfel solicitate se achita la nivelul cuvenit in perioada prevazuta in certificatul medical.”

  1. In anexa nr. 4, “Declaratie de asigurare pentru concedii si indemnizatii”, dupa punctul 2.1.4 se introduce un nou punct, punctul 2.1.5, cu urmatorul cuprins:

“2.1.5. □ Persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare”.

  1. In anexa nr. 4, la punctul 3, subpunctul 3.1, ultimul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Se completeaza de asiguratii de la pct. 2.1.4 si 2.1.5.”

  1. In anexa nr. 9, “Cerere-tip privind solicitarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate”, la punctul 2 “Calitatea solicitantului”, se adauga o noua categorie, cu urmatorul cuprins:

“Persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare”.

  1. Anexa nr. 11A se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

Art. II. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii
Nicolae Banicioiu

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Vasile Ciurchea

ANEXA
(ANEXA 11A la Norme)

METODOLOGIE 
de transmitere pe cale electronica a datelor privind certificatele medicale eliberate de medicii curanti din unitatile sanitare care au incheiat o conventie in acest sens cu casele de asigurari de sanatate

Conditii generale
Datele in format electronic se transmit on-line, folosind semnatura electronica agreata de ambele parti.
Centralizatorul certificatelor de concediu medical eliberate, prezentat in anexa nr. 11 la norme, pe suport hârtie, semnat si stampilat de reprezentantul legal al unitatii sanitare, se transmite la casa de asigurari de sanatate cu care unitatea sanitara a incheiat o conventie in acest sens conform normelor in vigoare in cazul transmiterii datelor on-line.

Conditii tehnice standard pentru formatul electronic
Fisierul de raportare va avea o structura de tip XML, care va contine datele aferente concediilor medicale eliberate asiguratilor de catre medicii curanti in luna pentru care se face raportarea.
Denumirea si formatul fisierului sunt obligatorii si vor fi publicate pe pagina web a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate www.cnas.ro.

(Visited 1,019 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 5 = fourteen

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.