OUG nr. 80/2014: modificarea si completarea Codului fiscal si a altor acte normative

OUG nr.80/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a altor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 906 din 12 decembrie 2014.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

rsz_like

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

Ordonanta de Urgența a Guvernului nr.80/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a altor acte normative:

Avand in vedere ca neadoptarea in regim de urgenta a prezentei ordonante conduce la aparitia unor dificultati importante in indeplinirea obligatiilor contabile si, implicit, a celor fiscale de catre contribuabili, persoane fizice care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, precum si din necesitatea de a veni in sprijinul acestora,
avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativa si combaterea fraudei in domeniul taxei pe valoarea adaugata (reformare), potrivit carora, in contextul aplicarii regimului special pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, prestate catre persoane neimpozabile, incepand cu data de 1 ianuarie 2015, statul membru de inregistrare are dreptul sa retina un anumit procent din platile care se transfera statului membru de consum, este necesar sa se prevada faptul ca, in cazul in care Romania este statul membru de inregistrare, va retine un anumit procent din sumele transferate fiecarui stat membru de consum,
luand in considerare necesitatea schimbarii monedei (din lei in euro) in care se vor intocmi declaratiile speciale de TVA si in care se va achita suma TVA datorata in statele membre de consum de catre persoanele impozabile care vor aplica regimurile speciale pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, prestate catre persoane neimpozabile, incepand cu data de 1 ianuarie 2015, avand in vedere faptul ca utilizarea monedei nationale, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2014, ar putea determina intarzieri in transmiterea sumelor catre statele membre de consum, cu impact asupra interoperabilitatii cu sistemele informatice ale respectivelor state,
pentru prevenirea fluctuatiei veniturilor din accize la bugetul de stat in functie de variatiile de curs valutar lei/euro stabilite de Banca Centrala Europeana la data de 1 octombrie a fiecarui an, in functie de care se stabileste nivelul in lei al accizelor pentru anul urmator, pentru pastrarea valorii reale a acestor venituri, precum si pentru asigurarea predictibilitatii atat pentru bugetul de stat, cat si pentru mediul de afaceri, sunt necesare stabilirea nivelului accizelor in lei si actualizarea cu cresterea preturi lor de consum, inclusiv pentru stabilirea valorii in lei a contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate prevazute de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere necesitatea intreprinderii unor masuri urgente de sustinere a cresterii economice, in lipsa carora finantarea economiei pe termen scurt si mediu poate fi afectata,
in vederea respectarii angajamentelor referitoare la eficientizarea sistemului fiscal, asumate de Guvernul Romaniei in Scrisoarea de intentie si in Memorandumul tehnic de intelegere incheiate ca urmare a Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre Romania si Fondul Monetar International,
luand in considerare consultarea dintre Guvernul Romaniei si Fondul Monetar International referitoare la elaborarea unui nou regim de impozitare in domeniul petrolului si gazelor naturale,
luand in considerare faptul ca Ordonanta Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2013, precum si Ordonanta Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural isi inceteaza aplicabilitatea incepand cu 1 ianuarie 2015,
avand in vedere faptul ca domeniul exploatarii gazelor naturale si petrolului este un domeniu complex care necesita timp pentru studierea combinatiilor de mecanisme si rate de impozitare din cadrul sistemelor fiscale din alte state, a stimulentelor fiscale acordate in scopul atragerii investitorilor (amortizari fiscale accelerate, provizioane pentru epuizarea zacamintelor, reguli p rivind deducerea dobanzilor, reportarea pierderilor, scutiri fiscale temporare, creditele pentru investitii etc.) a elementelor contex tuale, inclusiv proximitatea fata de piete, dimensiunea si capacitatea investitorilor, astfel incat prin strategia de impozitare a dom eniului petrolului si gazelor naturale sa se identifice elementele care fac ca impozitul aplicat sa fie competitiv, respectiv sa asigur e resursele bugetare necesare si in acelasi timp sa nu descurajeze investitiile,
avand in vedere ca necesitatea pastrarii deficitului bugetar la nivelul convenit cu organismele internationale impune prelungirea perioadei de aplicare a masurilor speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, pana la intrarea in vigoare a noului sistem de impozitare a contribuabililor care desfasoara activitati de exploatare in domeniul petrolului si gazelor nat urale,
luand in considerare faptul ca evaluarea impactului anumitor costuri care afecteaza rentabilitatea operatiunilor societatilor petroliere (evaluarea petrolului si gazelor, garantiile de buna executie, despagubirile acordate proprietarilor de terenuri, obligatiile privind aportul local, cerinte avand ca scop asigurarea bunelor practici de mediu si finantarea adecvata a recuperarii amplasamentului etc.) este un exercitiu foarte complex,
evidentiind totodata si faptul ca activitatea desfasurata in sectorul petrolier are un specific deosebit fata de celelalte sectoare, elementele-cheie ale acestui sector fiind riscurile ridicate in activitatea de explorare si un ciclu lung al proiecte lor,
avand in vedere necesitatea asigurarii fondurilor pentru cofinantarea proiectelor de investitii finantate din fonduri europene, in conditiile in care activitatile cu caracter de monopol natural din cadrul sectorului energiei electrice si al gazelor natura le, mai precis prestarea serviciilor de distributie si transport al energiei electrice si gazelor naturale, sunt caracterizate prin profitabil itate care decurge atat din lipsa concurentei, cat si din lipsa elasticitatii cererii, iar impozitul stabilit asupra acestor activitati re prezinta venit la bugetul de stat,
pentru a se asigura desfasurarea in conditii optime a procesului de elaborare a strategiei pentru noul regim de impozitare in domeniul petrolului si gazelor naturale in perioada 2016-2024 si pentru a se evita orice risc de blocaj, se impune prorogare a termenelor prevazute la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 6 din O rdonanta Guvernului nr. 6/2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2013, precum si la art. 6 din Ordonanta Guvernul ui nr. 5/2013.
Considerand ca elementele sus-mentionate vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgența.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 48, denumirea marginala si alineatele (1), (8) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate
Art. 48. – (1) Venitul net anual din activitati independente se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri cu exceptia situatiilor in care sunt aplicabile prevederile art. 49 si 50.
………………………….
(8) Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectueaza in sistem real au obligatia sa completeze Registrul de evidenta fiscala, in vederea stabilirii venitului net anual
(9) Modelul si continutul Registrului de evidenta fiscala vor fi aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.”

2. La articolul 49, alineatele (6) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(6) in cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate desemnata conform alin. (2) si o alta activitate independenta, venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48.
………………………….
(8) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit au obligatia sa completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenta fiscala si nu au obligatii privind evidenta contabila.”

3. La articolul 50, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, contribuabilii pot completa numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenta fiscala sau isi indeplinesc obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de platitorul de venit. Contribuabilii care isi indeplinesc obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de platitorul de venit au obligatia sa arhiveze si sa pastreze documentele justificative cel putin in limita termenului de prescriptie prevazut de lege si nu au obligatii privind evidenta contabila.”

4. La articolul 51, denumirea marginala si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Optiunea de a stabili venitul net anual, utilizandu-se datele din contabilitate
…………………………..
(2) Optiunea de a determina venitul net in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzatoare a declaratiei privind venitul estimat/norma de venit si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului urmator expirarii perioadei de 2 ani.”

5. La articolul 52 alineatul (4), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„a) asocierile fara personalitate juridica, precum si persoanele juridice care organizeaza si conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de catre fiecare asociat, pentru venitul sau propriu;”.

6. La articolul 53, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, prevazute la art. 78 alin. (1) lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente determinate in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Platile anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent.”

7. La articolul 62, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor si nu determina venitul net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.”

8. La articolul 62^1, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
„(9) Contribuabilii care obtin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.”

9. La articolul 62^2, alineatele (1) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 62^2.- (1) Contribuabilii care realizeaza venituri definite la art. 61 alin. (3) au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net anual in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, iar in cazul in care isi exprima aceasta optiune au obligatia de a completa Registrul de evidenta fiscala.
…………………………………
(6) Impozitul anual datorat se calculeaza de organul fiscal competent, pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, impozitul fiind final.”

10. La articolul 62^3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Pentru perioada ramasa din anul fiscal, venitul net se stabileste in sistem real, potrivit prevederilor art. 48, contribuabilii avand obligatia de a completa Registrul de evidenta fiscala. Contribuabilii respectivi sunt obligati sa completeze si sa depuna declaratia privind venitul estimat/norma de venit, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal competent, in vederea stabilirii platilor anticipate pentru veniturile aferente perioadei ramase pana la sfarsitul anului fiscal. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat in perioada ramasa sunt cele prevazute la art. 62^2 alin. (3)-(9).”

11. La articolul 63, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, prevazute la art. 78 alin. (1) lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor determinate in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Platile anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent.”

12. La articolul 71, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(3) Veniturile din silvicultura si piscicultura se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activitati independente», venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, contribuabilii avand obligatia de a completa Registrul de evidenta fiscala. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Pentru veniturile din silvicultura calificate drept venituri din alte surse se aplica prevederile cap. IX.
…………………………..
(5) Veniturile definite la alin. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile si se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activitati independente», venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, contribuabilii avand obligatia de a completa Registrul de evidenta fiscala. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate.”

13. La articolul 73, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
„(6) Contribuabilii care obtin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.”

14. La articolul 78, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
„(3) Contribuabilii care obtin venituri din alte surse nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.”

15. La articolul 82 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„b) pe baza veniturilor determinate in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, in conformitate cu prevederile art. 48, potrivit optiunii. in cazul in care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea.”

16. La articolul 125^1 alineatul (1), dupa punctul 261 se introduce un nou punct, punctul 26^2, cu urmatorul cuprins:
„26^2. servicii de radiodifuziune si televiziune sunt serviciile prevazute la art. 6b alin. (1) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 in ceea ce priveste locul prestarii serviciilor, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1.042/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013;”.

17. La articolul 152^4, alineatele (9) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(9) Declaratia speciala de TVA se intocmeste in euro. in cazul in care prestarile de servicii se platesc in alte monede se va folosi, la completarea declaratiei, rata de schimb in vigoare in ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrala Europeana pentru ziua respectiva sau cele din ziua urmatoare, daca nu sunt publicate in acea zi.
(10) Persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana trebuie sa achite suma totala a taxei datorate in Uniunea Europeana intr-un cont special, in euro, indicat de organul fiscal competent, pana la data la care are obligatia depunerii declaratiei speciale. Prin norme se stabileste procedura de virare a sumelor cuvenite fiecarui stat membru, pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune desfasurate pe teritoriul lor, de persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana, inregistrata in Romania in scopuri de TVA.”

18. La articolul 152^5, alineatele (9) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(9) Declaratia speciala de TVA se intocmeste in euro. in cazul in care prestarile de servicii se platesc in alte monede se va folosi, la completarea declaratiei, rata de schimb in vigoare in ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrala Europeana pentru ziua respectiva sau cele din ziua urmatoare, daca nu sunt publicate in acea zi.
(10) Persoana impozabila trebuie sa achite suma totala a taxei datorate in statele membre de consum intr-un cont special, in euro, indicat de organul fiscal competent, pana la data la care are obligatia depunerii declaratiei speciale. Prin norme se stabileste procedura de virare a sumelor cuvenite fiecarui stat membru, pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune desfasurate pe teritoriul lor, de persoana impozabila care aplica regimul special, pentru care Romania este statul membru de inregistrare.”

19. La articolul 152^5, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu urmatorul cuprins:
„(13) In cazul in care Romania este statul membru de inregistrare, din sumele transferate fiecarui stat membru de consum se retine ca venit al bugetului de stat un procent de 30% in perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2016 si, respectiv, un procent de 15% in perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, conform unei proceduri stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

20. La articolul 153, alineatele (7) si (7^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(7) Organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, in conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate sa solicite inregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) si (5) sau solicita inregistrarea conform alin.(9^1).
(7^1) Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se stabilesc criterii pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA a societatilor cu sediul activitatii economice in Romania, infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, daca persoana impozabila justifica intentia si are capacitatea de a desfasura activitate economica, pentru a fi inregistrata in scopuri de TVA. Prin exceptie de la prevederile alin.(7), organele fiscale competente nu vor inregistra in scopuri de TVA persoanele impozabile care nu indeplinesc criteriile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

21. La articolul 153 alineatul (9), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) daca asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente. Prin exceptie, in cazul societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se dispune anularea inregistrarii persoanei in scopuri de TVA daca:
1. administratorii si/sau persoana impozabila insasi, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni, au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic si/sau administratorii si/sau persoana impozabila insasi, in cazul altor societati decat cele mentionate la pct. 1, au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;”.

22. La articolul 153 alineatul (9), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
„h) daca persoana impozabila, societate cu sediul activitatii economice in Romania, infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, supusa inmatricularii la registrul comertului, nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica potrivit criteriilor si in termenele stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrarea Fiscala.”

23. La articolul 153, partea introductiva a alineatului (9^1) si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(9^1) Procedura de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA este stabilita prin normele procedurale in vigoare. Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA conform alin. (9) lit. a)-e) si h), organele fiscale competente inregistreaza persoanele impozabile in scopuri de TVA aplicand prevederile alin. (7^1) astfel:
a) la solicitarea persoanei impozabile, pentru situatiile prevazute la alin. (9) lit. a) si b), daca inceteaza situatia care a condus la anulare, de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA;”.

24. La articolul 153 alineatul (9^1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
„e) la solicitarea persoanei impozabile, in situatia prevazuta la alin. (9) lit. h), daca inceteaza situatia care a condus la anulare, de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA.”

25. La articolul 160 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„e) livrarea de energie electrica catre un comerciant persoana impozabila, stabilit in Romania conform art. 125^1 alin. (2). Comerciantul persoana impozabila reprezinta persoana impozabila a carei activitate principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si al carei consum propriu de energie electrica este neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de energie electrica se intelege un consum de maximum 1% din energia electrica cumparata. Se considera ca are calitatea de comerciant persoana impozabila cumparatorul de energie electrica care detine licenta pentru activitatea de operator al pietei de energie electrica eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pentru tranzactiile pe piata pentru ziua urmatoare si pe piata intrazilnica. De asemenea se considera ca are calitatea de comerciant persoana impozabila cumparatorul de energie electrica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
1. detine o licenta valabila de furnizare a energiei electrice, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, care face dovada ca respectivul cumparator este un comerciant de energie electrica;
2. activitatea sa principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumul sau propriu din energia electrica cumparata este neglijabil. in acest sens, persoana impozabila trebuie sa depuna la organul fiscal competent, pana pe data de 10 decembrie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca indeplineste aceasta conditie, respectiv ca in perioada ianuarie-noiembrie a acelui an calendaristic a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrica cumparata, care este valabila pentru toate achizitiile de energie electrica efectuate in anul calendaristic urmator. Persoana impozabila care obtine licenta de furnizare a energiei electrice in perioada 1-31 decembrie a unui an calendaristic trebuie sa depuna la organul fiscal competent, in perioada 1-20 ianuarie a anului calendaristic urmator o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrica cumparata in perioada din luna decembrie in care a detinut licenta de furnizare, care este valabila pentru toate achizitiile de energie electrica efectuate in anul calendaristic in care se depune aceasta declaratie. Agentia Nationala de Administrare Fiscala are obligatia sa afiseze pe site-ul sau lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile respective cel tarziu pana pe data de 31 decembrie a fiecarui an, respectiv pana pe data de 31 ianuarie a anului urmator in cazul cumparatorilor de energie electrica care au obtinut licenta de furnizare a energiei electrice intre 1 si 31 decembrie a fiecarui an. Furnizorul de energie electrica nu aplica taxare inversa daca in momentul livrarii beneficiarul care avea obligatia de a depune la organul fiscal competent declaratia pe propria raspundere privind consumul propriu neglijabil de energie electrica nu figureaza in «Lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal». in cazul cumparatorilor de energie electrica care au obtinut licenta de furnizare intre 1 si 31 decembrie a anului anterior, furnizorii pot emite facturi de corectie cu semnul minus conform art. 159 alin. (1) lit. b), in vederea aplicarii taxarii inverse, respectiv a regularizarii taxei si restituirii acesteia catre beneficiar pentru livrarile efectuate pana la data la afisarii pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a cumparatorului in lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere. Pentru achizitiile de energie electrica efectuate in anul in care cumparatorul obtine o licenta valabila de furnizare a energiei electrice eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, care face dovada ca respectivul cumparator este un comerciant de energie electrica, cumparatorul trebuie sa transmita vanzatorului o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca activitatea sa principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumul sau propriu estimat din energia electrica cumparata este neglijabil, care este valabila pana la data de 31 decembrie a anului respectiv;”.

26. La articolul 176, alineatele (1) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 176. – (1) Nivelul accizelor armonizate este cel prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul titlu si se aplica incepand cu 1 ianuarie 2015, cu exceptia nivelului accizelor pentru tigarete care se aplica de la data de 1 aprilie 2015. Pentru anii urmatori, nivelul accizelor armonizate aplicabil incepand cu data de 1 ianuarie a fiecarui an, respectiv 1 aprilie a fiecarui an pentru tigarete, este nivelul actualizat calculat conform alin. (1^1).
……………………………
(6) Este supusa unui nivel al accizelor diferentiat, stabilit prin diminuarea cu 189,52 lei/1.000 litri, respectiv cu 224,30 lei/tona, a nivelului standard prevazut pentru motorina in anexa nr. 1, motorina utilizata drept carburant pentru motor in urmatoarele scopuri:
a) transport rutier de marfuri in cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de marfuri si cu o greutate bruta maxima autorizata de cel putin 7,5 tone;
b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, cu exceptia transportului public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3, definit in Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.”

27. La articolul 176, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
„(1^1) Nivelul accizelor armonizate prevazut in anexa nr. 1 se actualizeaza anual cu cresterea preturilor de consum, din ultimele 12 luni, calculata in luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, fata de perioada octombrie 2013-septembrie 2014, comunicata oficial de Institutul National de Statistica pana la data de 15 octombrie. Nivelul accizelor actualizat se publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice pana cel mai tarziu pe data de 20 octombrie a fiecarui an.
(1^2) Dupa actualizarea prevazuta la alin. (1^1) nivelul accizelor armonizate exprimate in lei, inscris in anexa nr. 1, se rotunjeste la nivel de doua zecimale, prin reducere, atunci cand a treia zecimala este mai mica decat 5 si prin majorare atunci cand a treia zecimala este mai mare sau egala cu 5.”

28. La articolul 176, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
„(8) Nivelul accizelor diferentiat prevazut la alin. (6) se actualizeaza anual cu cresterea preturilor de consum conform regulilor prevazute la alin. (1^1) si (1^2).”

29. La articolul 177, alineatele (2)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(2) Acciza ad valorem se calculeaza prin aplicarea procentului legal de 14% asupra pretului de vanzare cu amanuntul al tigaretelor eliberate pentru consum.
(3) Acciza specifica exprimata in lei/1.000 de tigarete se determina anual, pe baza pretului mediu ponderat de vanzare cu amanuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem si a accizei totale al carei nivel este prevazut in anexa nr. 1. Aceasta acciza specifica se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea in vigoare a nivelului accizei totale.
(4) Acciza datorata determinata potrivit alin. (1) nu poate fi mai mica decat nivelul accizei minime exprimate in lei/1.000 de tigarete care este de 97% din nivelul accizei totale prevazut in anexa nr. 1.”

30. La articolul 177, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
„(3^1) Nivelul accizelor pentru tigarete se actualizeaza anual, incepand cu data de 1 aprilie, conform regulilor prevazute la art. 176 alin. (1^1) si (1^2).”

31. La articolul 206^23, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Locurile aferente rezervei de stat si rezervei de mobilizare, precum si locurile aferente operatorilor economici care constituie si mentin exclusiv stocurile de urgenta conform Legii nr. 360/2013 privind constituirea si mentinerea unui nivel minim de rezerve de titei si de produse petroliere se asimileaza antrepozitelor fiscale de depozitare, potrivit prevederilor normelor metodologice.”

32. La articolul 206^26, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
„(1^1) Se excepteaza de la obligatia prevazuta la alin. (1) lit. a) antrepozitarii care detin doar antrepozite fiscale de depozitare autorizate exclusiv in vederea constituirii si mentinerii stocurilor de urgenta conform Legii nr. 360/2013.”

33. La articolul 208, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 208. – (1) Nivelul accizelor pentru produsele de la art. 207 este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul titlu, si se aplica incepand cu 1 ianuarie 2015. Pentru anii urmatori, nivelul accizelor nearmonizate aplicabil incepand cu data de 1 ianuarie a fiecarui an este nivelul actualizat conform regulilor prevazute la art. 176 alin. (11) si (12).”

34. La articolul 215, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Impozitul datorat pentru titei este de 18,95 lei/tona si se aplica incepand cu 1 ianuarie 2015. Acest nivel se actualizeaza anual conform regulilor prevazute la art. 176 alin. (11) si (12).”

35. Articolul 218 se abroga.

36. La titlul VII „Accize si alte taxe speciale”, anexele nr. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

37. La titlul VII „Accize si alte taxe speciale”, anexa nr. 6 se abroga.

38. La articolul 296^21 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;”.

Art. II. – Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 363 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 363. – (1) in aplicarea prevederilor art. 361 si 362 se stabilesc urmatoarele masuri:
a) persoanele juridice care produc, importa sau achizitioneaza intracomunitar produse din tutun prelucrat contribuie astfel:
1. pentru tigarete cu suma de 47,38 lei/1.000 de tigarete;
2. pentru tigari si tigari de foi cu suma de 47,38 lei/1.000 de bucati;
3. pentru tutun destinat fumatului cu suma de 61,59 lei/kg;
b) persoanele juridice care produc, importa sau achizitioneaza intracomunitar bauturi alcoolice, altele decat bere, vinuri, bauturi fermentate altele decat bere si vinuri, produse intermediare, asa cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuie cu suma de 947,60 lei/hectolitru alcool pur;
c) persoanele juridice care realizeaza incasari din activitati publicitare la produse din tutun si bauturi alcoolice contribuie cu o cota de 12% din valoarea acestor incasari, dupa deducerea taxei pe valoarea adaugata.
(2) Nivelul contributiilor prevazute la alin. (1) se aplica de la data de 1 ianuarie 2015. Nivelul contributiilor se actualizeaza cu cresterea preturilor de consum, din ultimele 12 luni, calculata in luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, fata de perioada octombrie 2013-septembrie 2014, comunicata oficial de Institutul National de Statistica pana la data de 15 octombrie, astfel:
a) pentru contributiile prevazute la alin. (1) lit. a) pct. 1, de la data de 1 aprilie a fiecarui an, incepand cu anul 2016;
b) pentru contributiile prevazute la alin. (1) lit. a) pct. 2 si 3 si lit. b), de la data de 1 ianuarie a fiecarui an, incepand cu anul 2016. Nivelul actualizat al contributiilor se publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice pana cel mai tarziu pe data de 20 octombrie a fiecarui an.
(3) Dupa actualizarea prevazuta la alin. (2), nivelul contributiilor exprimate in lei se rotunjeste la nivel de doua zecimale, prin reducere atunci cand a treia zecimala este mai mica decat 5 si prin majorare atunci cand a treia zecimala este mai mare sau egala cu 5.”

2. Articolul 365 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 365. – (1) Contributiile prevazute la art. 363 alin. (1) lit. a) si b) se vireaza, la termenul pentru plata accizelor prevazut la art. 206^51 alin. (1) si (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in conturi colectoare deschise in structura clasificatiei bugetare, la Trezoreria Statului.
(2) Contributiile prevazute la art. 363 alin. (1) lit. a) si b) incasate in vama la momentul inregistrarii declaratiei vamale de import se vireaza de catre autoritatea vamala in ziua lucratoare urmatoare celei in care au fost incasate, in conturi colectoare deschise in structura clasificatiei bugetare, la Trezoreria Statului.
(3) Contributia prevazuta la art. 363 alin. (1) lit. c) se vireaza in conturi colectoare deschise in structura clasificatiei bugetare, la Trezoreria Statului, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a avut loc livrarea produselor pe piata interna.
(4) Pentru neplata la scadenta a contributiilor se calculeaza si se datoreaza accesorii in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
(5) Contributiile prevazute la art. 363 alin. (1) se administreaza de catre organele fiscale competente din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Sumele prevazute la alin. (1)-(4) se transfera de unitatile Trezoreriei Statului, la datele de 1 si 15 ale fiecarei luni, in conturile de venituri proprii ale Ministerului Sanatatii detaliate potrivit clasificatiei bugetare aplicabile conturilor colectoare prevazute la alin. (1)-(3).”

Art. III. – Prorogarea unor termene:
(1) Termenul prevazut la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 decembrie 2015, inclusiv.
(2) Termenul prevazut la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2013, se proroga pana la data de 31 decembrie 2015, inclusiv.
(3) Termenul prevazut la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural se proroga pana la data de 31 decembrie 2015, inclusiv.

Art. IV. – Dispozitii tranzitorii:
(1) Pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2015, nivelul accizei totale pentru tigarete este de 399,75 lei/1.000 tigarete. Acciza specifica reprezinta 283,19 lei/1.000 tigarete, iar acciza ad valorem se calculeaza prin aplicarea procentului de 18% asupra pretului de vanzare cu amanuntul declarat in conditiile legii. Acciza datorata nu poate fi mai mica decat nivelul accizei minime reprezentand 386,15 lei/1.000 tigarete
(2) Pentru anul 2015, cuantumul in lei al garantiilor stabilite in euro, la care se face referire la art. 206^54 alin. (41) si (42) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi stabilit potrivit urmatoarei formule de calcul: cuantumul garantiei in lei = cuantumul garantiei in euro x 4,5223 lei/euro x 104,77%.

Art. V. – Prin exceptie de la prevederile art. 111^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2014, creantele fiscale sunt scadente si se declara pana la data de 22 decembrie 2014.

Art. VI. – Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand cu 1 ianuarie 2015, cu urmatoarele exceptii:
a) prevederile art. I pct. 20-24 se aplica incepand cu 1 februarie 2015;
b) prevederile art. III si V se aplica de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice, Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Valcov
Ministrul economiei, Constantin Nita
Ministrul delegat pentru energie, Razvan-Eugen Nicolescu
Ministrul sanatatii, Nicolae Banicioiu
Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu

Bucuresti, 10 decembrie 2014.
Nr. 80.

 

(Visited 426 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


seven × = 7

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.