Legea nr.187/2014: bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2015

Legea nr.187/2014 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 a fost publicata in Monitorul Oficial nr.961 din 30 decembrie 2014.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

rsz_like

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

Legea nr.187/2014 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015:

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2015 veniturile pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar al anului 2015.

SECTIUNEA 1
Dispozitii referitoare la bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2015

Art. 2. – (1) Sinteza bugetului asigurarilor sociale de stat detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1/03.
(2) Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileste la venituri in suma de 54.724,5 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 54.724,5 milioane lei.
(3) Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se stabileste la venituri in suma de 320,3 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 108,5 milioane lei, cu un excedent de 211,8 milioane lei.
(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, pe ordonatori principali de credite este prevazuta in anexele nr. 2/03/01 – 2/03/04.
(5) Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare si detalierea pe proiecte si programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt prevazute in anexele nr. 3/03 si 4/03.

SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii referitoare la bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2015

Art. 3. – (1) Sinteza veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe si titluri, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1/04.
(2) Bugetul asigurarilor pentru somaj, aferent sistemului asigurarilor pentru somaj, se stabileste la venituri in suma de 1.575 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 1.575 milioane lei.
(3) Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, se stabileste la venituri in suma de 245,6 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 21,6 milioane lei, cu un excedent de 224 milioane lei.
(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2/04.
(5) Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare si detalierea pe proiecte si programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt prevazute in anexele nr. 3/04 si 4/04.
(6) Sinteza bugetelor institutiilor finantate partial din bugetul asigurarilor pentru somaj este prevazuta in anexa nr. 5/04.

CAPITOLUL II
Responsabilitati in aplicarea prezentei legi si dispozitii in gestionarea proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile

SECTIUNEA 1
Responsabilitati in aplicarea prezentei legi

Art. 4. – (1) Pentru anul 2015, finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care intrunesc criteriile de eligibilitate pentru finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit, altor programe/instrumente/facilitati postaderare, care functioneaza pe principiul rambursarii integrale sau partiale a cheltuielilor catre beneficiari, se asigura de la bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, de la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finantati din aceste bugete, carora le revine si obligatia corelativa a recuperarii sumelor utilizate cu incalcarea dispozitiilor legale in vigoare.
(2) Ordonatorul principal de credite al bugetelor de asigurari prevazute la alin. (1), denumit in continuare ordonatorul principal de credite, poate asigura prin bugetele proprii finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai caror beneficiari sunt institutii publice, aflate in coordonare sau subordonare, finantate integral sau partial din venituri proprii, in conditiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finantare.
(3) Ordonatorii de credite finantati integral sau partial din bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, din bugetul asigurarilor pentru somaj, care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finantat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinantarea publica pentru proiectele/propunerile de proiecte in conditiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexa la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finantare.
(4) In cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania si ale caror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea si obtinerea de prefinantari/avansuri, finantarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) se asigura in limita necesarului ramas neacoperit de prefinantarile/avansurile primite.
(5) Fondurile aferente cheltuielilor prevazute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli, potrivit destinatiei acestora, pe baza fisei de fundamentare a proiectului propus la finantare/finantat, avizata de principiu, din punct de vedere al eligibilitatii activitatilor, de catre autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii.
(6) Fac exceptie de la prevederile alin. (5) privind obtinerea avizului de principiu al autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii:
a) proiectele/propunerile de proiecte care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania;
b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai caror beneficiari sunt prevazute reguli specifice privind avizarea, in legislatia privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile postaderare;
c) proiectele/propunerile de proiecte ai caror beneficiari nu sunt finantati integral de la bugetul asigurarilor pentru somaj.
(7) Sumele prevazute pe total la alineatul “Finantare externa nerambursabila” nu pot fi diminuate. Sumele prevazute pe total la alineatul “Cheltuieli neeligibile” nu pot fi majorate prin virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”. Majorarea sumelor prevazute la alineatul “Cheltuieli neeligibile” poate fi efectuata numai de la alte titluri de cheltuieli, in conditiile legii.
(8) Se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa efectueze in cursul intregului an virari de credite bugetare si credite de angajament intre si in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investitiilor si majorarea cheltuielilor curente, astfel incat sa asigure implementarea corespunzatoare a acestora, precum si sa introduca anexe la bugetele lui cu proiecte noi si sa modifice Programul de investitii publice, dupa caz, in conditiile prevazute la alin. (5). Aceste modificari vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice.

Art. 5. – (1) Pentru cota-parte din platile efectuate aferente cheltuielilor prevazute la art. 4 alin. (1), eligibila a fi rambursata din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilitati postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii rambursarea acesteia in maximum 3 luni de la efectuarea platii in conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finantare.
(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentand contributia Comisiei Europene si/sau a altor donatori externi la proiectele prevazute la art. 4 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finantate proiectele respective si se vireaza la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene si nationale ce reglementeaza fiecare domeniu care intra in sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de catre autoritatile de management/gestiune, autoritatea de certificare si plata, ori de catre alte autoritati nationale abilitate in acest sens in cadrul unor programe/facilitati sau instrumente postaderare, dupa caz.
(3) Beneficiarii finantati integral de la bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, de la bugetul asigurarilor pentru somaj, care implementeaza proiecte finantate in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania, vireaza in conturile de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor respective, in termen de 5 zile lucratoare.

Art. 6. – (1) Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare si credite de angajament de la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
(2) Sumele prevazute la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2015.
(3) In conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul intregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virari de credite bugetare intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor aprobate prin buget si cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (7).
(4) Din sumele prevazute la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a proiectelor finantate de la acest titlu.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1)-(4) se autorizeaza ordonatorul principal de credite al bugetului asigurarilor pentru somaj sa efectueze pe tot parcursul anului virari de credite bugetare si de angajament de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” la titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, in vederea asigurarii sumelor reprezentand contributia proprie si/sau cofinantarea nationala, aferenta proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii.
(6) Influentele in structura creditelor bugetare rezultate in baza virarilor de credite vor fi evidentiate in structura cheltuielilor aprobate institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”.

Art. 7. – (1) Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul “Alte transferuri” alineatul “Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila” la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
(2) Din sumele prevazute la titlul “Alte transferuri” alineatul “Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila” se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a obiectivelor cuprinse in aceste programe.

Art. 8. – (1) In conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul intregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virari de credite bugetare intre titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, dupa caz, in vederea asigurarii platii la scadenta a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, a derularii corespunzatoare a programelor finantate din fonduri ale Uniunii Europene pre- si postaderare.
(2) Ordonatorul principal de credite comunica lunar Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate potrivit prevederilor alin. (1).

Art. 9. – Sunt interzise virarile de credite bugetare intre capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii si cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Art. 10. – Sunt interzise virarile de credite bugetare intre subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurarilor pentru somaj si Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

Art. 11. – (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestatii de asigurari sociale si asigurari pentru somaj care se realizeaza potrivit dispozitiilor legale, direct de catre angajator, prin deducerea acestora din contributiile datorate, se pot depasi, modificandu-se corespunzator prevederile bugetare atat la venituri, cat si la cheltuieli, cu mentinerea echilibrului aprobat.
(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat sa efectueze modificarile prevazute la alin. (1) si este obligat sa raporteze Ministerului Finantelor Publice aceste modificari atat distinct, cat si prin evidentierea in situatiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

Art. 12. – Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul “Transferuri intre unitati ale administratiei publice” al capitolului 69.03 “Asigurari si asistenta sociala pentru accidente de munca si boli profesionale” si al capitolului 68.04 “Asigurari si asistenta sociala” la celelalte titluri ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum si intre alineatele acestui titlu de cheltuieli.

Art. 13. – Drepturile de pensii obtinute in baza unor hotarari judecatoresti definitive, ca urmare a contestarii recalcularii si revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii prevazute la art. 1 lit. c)-g) si h), cu exceptia drepturilor de pensii ale consilierilor de conturi, din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, aprobata prin Legea nr. 109/2012, se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Art. 14. – (1) In anul 2015 plata titlurilor executorii se efectueaza in conformitate cu legislatia in vigoare care reglementeaza modalitatea de plata in acest an a sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti definitive avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din institutiile si autoritatile publice, din sumele aprobate la titlul “Cheltuieli de personal”.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) in bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj, la titlul “Cheltuieli de personal”, sunt incluse si fondurile aferente platii titlurilor executorii.

SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii referitoare la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020

Art. 15. – (1) Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020 se introduc in bugetele ordonatorului principal de credite la titlul 58 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, dupa intrarea in vigoare a bazei legale nationale de gestionare a fondurilor externe nerambursabile, pe baza fisei de fundamentare a proiectului propus la finantare/finantat, avizata de principiu, din punctul de vedere al eligibilitatii activitatilor, de catre autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii.
(2) Se autorizeaza ordonatorul principal de credite, in cursul intregului an, sa introduca titlul de cheltuieli prevazut la alin. (1) si sa asigure sumele necesare finantarii proiectelor aferente cadrului financiar multianual 2014-2020 prin virari de credite bugetare si credite de angajament intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole.
(3) Prin exceptie de la art. 6 alin. (1)-(4) ordonatorul principal de credite, in cursul intregului an, poate efectua virari de credite bugetare si credite de angajament de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul prevazut la alin. (1).
(4) Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite de la titlul prevazut la alin. (1) la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
(5) Sumele cuprinse in titlul prevazut la alin. (1) nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2015.
(6) Propunerile de credite de angajament si credite bugetare necesare asigurarii finantarii proiectelor din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar multianual 2014-2020 se stabilesc de ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate si/sau a estimarii valorii proiectelor ce urmeaza a fi finantate in cadrul programelor.
(7) Ordonatorul principal de credite comunica lunar Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate conform prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor, insusite de ordonatorul principal de credite, insotite de fisele de fundamentare prevazute la alin. (1).

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

Art. 16. – Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 este de 2.415 lei.

Art. 17. – Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 2.415 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.208 lei.

Art. 18. – In anul 2015 valoarea punctului de pensie este de 830,2 lei.

Art. 19. – In anul 2015 indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,07.

Art. 20. – (1) Pentru anul 2015, cotele de contributii pentru asigurarile sociale, asigurarile pentru somaj, asigurarile pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale sunt cele prevazute la art. 296^18 alin. (3) lit. a), d), e) si f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la art. 296^18 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este inclusa si cota de 5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Cota contributiei prevazuta la art. 28 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2015, este suma cotelor contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj prevazute la art. 296^18 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 21. – In anul 2015 nu se acorda credite, respectiv fonduri nerambursabile prevazute la art. 86 si 861 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 22. – (1) In anul 2015, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat si a celor din bugetul asigurarilor pentru somaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor platite si se suporta din bugetul din care se finanteaza dreptul respectiv.
(2) In anul 2015, tariful pentru un talon de plata la domiciliul beneficiarilor, in situatia in care acestia au optat pentru plata in cont curent sau in cont de card, este de 2,15 lei si se suporta din bugetul din care se finanteaza dreptul respectiv.

Art. 23. – Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurarilor pentru somaj are obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice detalierea in structura, pe functii, a numarului maxim de posturi finantat in conditiile legii si salariul mediu de baza pe functii din anul 2015, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. 24. – Pentru anul 2015, angajarea cheltuielilor pentru finantarea actiunilor anuale se va face in limita creditelor bugetare aprobate.

Art. 25. – In anul 2015, creditele bugetare estimate pentru 2016-2018 sunt prezentate Parlamentului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, avand valoare orientativa.

Art. 26. – Anexele nr. 1/03-4/03 si nr. 1/04-5/04 fac parte integranta din prezenta lege.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA

PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 29 decembrie 2014.
Nr. 187.

 

(Visited 1,585 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


seven − = 2

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.