OPANAF nr.3743/2014: aprobarea formularului “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”

Ordinul nr. 3743/2014 pentru aprobarea formularului tipizat “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor” utilizat de personalul cu atributii de inspectie fiscala, imputernicit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, a fost publicat in Monitorul Oficial nr.959 din 30 decembrie 2014.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

Ordinul nr. 3743/2014 pentru aprobarea formularului tipizat “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor” utilizat de personalul cu atributii de inspectie fiscala, imputernicit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala:

In temeiul prevederilor:
– art. 11 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare;
– art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba formularul tipizat “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, cod 14.13.22.99, utilizat de personalul cu atributii de inspectie fiscala, imputernicit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prevazut in anexa nr. 1.

Art. 2. – Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, cod 14.13.22.99, sunt prevazute in anexa nr. 2.

Art. 3. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 4. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 843/2009 pentru aprobarea formularului tipizat “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor” utilizat de catre personalul cu atributii de control, imputernicit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 7 mai 2009.

Art. 5. – Formularele tipizate, emise in baza Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 843/2009, vor fi utilizate pana la epuizarea stocului existent, dar nu mai tarziu de data de 30 iunie 2015.

Art. 6. – Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice, inclusiv administratiile judetene ale finantelor publice, administratiile sectoarelor finantelor publice ale municipiului Bucuresti, Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii din Municipiul Bucuresti, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Gelu-Stefan Diaconu

Bucuresti, 9 decembrie 2014.
Nr. 3.743.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

Directia . . . ……………. . ……

PROCES-VERBAL
de constatare si sanctionare a contraventiilor

Incheiat astazi . . . . . . . . . ., luna . . . . . . . . . ., anul . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . .
in localitatea . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . .

Agent(ti) constatator(i): numele si prenumele . . . . . …. . . . ., avand functia(ile) de . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . ., in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, in baza legitimatiilor de inspectie fiscala nr. . . . . . . . . . . si a Ordinului de serviciu nr. . . . . . . . . . ., in urma inspectiei fiscale/controlului efectuate/efectuat in ziua . . . . . . . . . ., luna . . . . . . . . . ., anul . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., la . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., bd./str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscala . . . . . . . . . ., am constatat:
I. La data(ele), ora(ele) si locul(rile) de mai jos au fost savarsite urmatoarele fapte:
1. ……………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………..

Fapta(ele) de mai sus constituie contraventie(ii) prevazuta(e) la:
1. art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . din . . . ……………….. . . . .;

2. art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . din . . ……………. . . . . . . .;

3. art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . din . . . ……………. . . . . . .

De savarsirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:

a) Persoana juridica ………………………,
(denumire)

cod identificare fiscala . . . . . . . . . ., inmatriculata la oficiul registrului comertului/autorizat . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . ., cu sediul/domiciliul fiscal in localitatea . . . . . . . . . ., bd./str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., reprezentat de . . . . . . . . . . in calitate de . . . . . . . . . ., cu CNP . . . . . . . . . ., cu domiciliul in localitatea . . . . . . . . . ., bd./str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., nascut(a) la data de . . . . . . . . . ., in localitatea . . ……… . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat(a) cu BI/CI/pasaport seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis(a) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .

b) Persoana fizica: ……………………………,
(numele si prenumele)
nascut(a) la data de . . . . . . . . . . in localitatea . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., fiul/fiica lui . . . . . . . . . . si a . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., domiciliat(a) in orasul (comuna) . . . . . . . . . ., bd./str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat(a) cu BI/CI/pasaport seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis(a) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., ocupatia . . . . . . . . . ., locul de munca . . . . . . . . . .

Fapta(ele) prevazuta(e) in actul(ele) normativ(e) mentionat(e) se sanctioneaza conform:
1. art. . . . . alin. . . . lit. . . . din . . . . . . . . ., cu amenda de la . . . . . . lei la . . . . . . lei;
2. art. . . . . alin. . . . lit. . . . din . . . . . . . . ., cu amenda de la . . . . . . lei la . . . . . . lei;
3. art. . . . . alin. . . . lit. . . . din . . . . . . . . ., cu amenda de la . . . . . . lei la . . . . . . lei;

stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta(ele) de la pct.:
1. in suma de . . . . . ( . . . . . . . . . .) lei;
2. in suma de . . . . . ( . . . . . . . . . .) lei;
3. in suma de . . . . . ( . . . . . . . . . .) lei,
suma totala fiind de . . . . . .( . . . . . . . . . .) lei.

Agent constatator,       Contravient,        Martor (i)
…………………..            ……………….         ………….

Formular aprobat prin Op.ANAF nr.3.743/2014 COD 14.13.22.99 Format A4/t2

 

PROCES-VERBAL DE INDEPLINIRE A PROCEDURII*)

Astazi, . . . . . . . . . ., agentul constatator . . . . . . . . . . din cadrul . . . . . . . . . ., avand de inmanat Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . si Instiintarea de plata nr. . . . . . . . . . ., m-am deplasat la domiciliul fiscal al contribuabilului persoana juridica/persoana fizica . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., bd./str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., gasind pe contravenient sau pe . . . . . . . . . . (persoana care locuieste la aceasta adresa)/administrator/imputernicitul contravenientului**), care, primind actul, a semnat in fata noastra.

Semnatura primitorului si actul de identitate
. . . . . . . . . .

Amenda/Amenzile se va/vor achita la Trezoreria Finantelor Publice . . . . . . . . . . in contul nr. . . . . . . . . . .
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor jumatate din minimul prevazut in actul normativ de la punctul (1, 2 sau 3) . . . . . . . . . ., respectiv suma de . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . .) lei, iar o copie de pe foaia de varsamant/chitanta se va depune de contravenient sau se va transmite prin posta, recomandat, in termenul de 48 de ore, la sediul agentului constatator din . . . . . . . . . .
In caz de neachitare a amenzii/lor in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, se va proceda la executarea silita conform prevederilor legale.
II. Sanctiuni complementare:
a) In conformitate cu prevederile art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . se confisca de la contravenient urmatoarele bunuri/sume destinate, folosite sau rezultate din savarsirea faptei(lor) prezentate la punctul(ele):
1. ……………………………………………..
2. ……………………………………………..
3. ……………………………………………..
b) Masuri asiguratorii, de conservare sau valorificare:
……………………………………………..
c) Bunurile/Sumele confiscate apartin:
……………………………………………..
d) Alte sanctiuni complementare:
……………………………………………..
III. Alte mentiuni
La cererea contravenientului s-au formulat urmatoarele obiectiuni: ……………………………………….
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, impotriva prezentului proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii.
Plangerea se va depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia si va fi insotita de o copie a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, precum si de alte acte doveditoare in sustinerea plangerii.
Prezentul proces-verbal s-a incheiat in 3 exemplare, din care al doilea exemplar s-a inmanat contravenientului, astazi, . . . . . . . . . ., sau se va comunica acestuia in cel mult o luna de la data incheierii.

           Agent constatator,              Contravenient,                 Martor(i),
. . . . . . . . . .                          . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . . .

Martor(i) (date complete privind identitatea)
………………………………………………………………………………………………

NOTA:
In cazul in care, la unele rubrici, spatiul alocat este insuficient, se continua scrierea separat in 3 exemplare semnate de toate partile, aceasta constituind anexa, care face parte integranta din prezentul proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.
In cazul in care contravenientul refuza semnarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, acest lucru se atesta de martor(i).
Refuzand primirea (negasind nicio persoana) s-a afisat procesul-verbal pe usa principala a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal de indeplinire a procedurii.

Martor (date complete privind identitatea acestuia)     Agent constatator,
……………………………                                           …………………….

*) Se detaseaza de prezentul proces-verbal si se anexeaza exemplarului transmis organelor fiscale spre executare.
**) Se anuleaza cuvintele care nu sunt necesare. In caz de afisare, actul se va lipi numai la colturi si, dupa caz, cu instiintarea de plata in fata.

Formular aprobat prin Op. ANAF nr. 3.743/2014             COD 14.13.22.99

 

ANEXA Nr. 2

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, cod 14.13.22.99

1. Denumirea: Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor
2. Codul: 14.13.22.99
3. Format: A4/t2
4. Caracteristici de tiparire:
– se tipareste pe ambele fete, in 3 exemplare (negru, rosu si verde);
– este inseriat si numerotat;
– se broseaza in carnete de cate 150 de file (50 de seturi).
5. Se difuzeaza gratuit.
6. Se utilizeaza la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul si la stabilirea sanctiunilor prevazute de lege.
7. Se intocmeste in 3 exemplare de agentul constatator.
8. Circula si se arhiveaza:
– exemplarul 1 la organul fiscal cu atributii de evidenta si colectare a creantelor statului, in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contravenientului, persoana juridica sau fizica;
– exemplarul 2 la contravenient;
– exemplarul 3 la agentul constatator care a efectuat constatarea faptei.

 

(Visited 517 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ six = 8

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.287 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.