OPANAF nr.4018/2014: s-a modificat Formularul 230

OPANAF nr.4018/2014 pentru modificarea OPANAF nr.52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicat in Monitorul Oficial nr.952 din 29 decembrie 2014.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

rsz_like

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

Ordinul nr.4018/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal:

In temeiul prevederilor:
– art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare,
– art. 5 alin. (4), art. 57 alin. (4) si art. 95 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
– art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art.I. – Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 30 ianuarie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1 alineatul (1), litera j) va avea urmatorul cuprins:
“j) 230 «Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor», cod 14.13.04.13;”
2. La anexa nr. 1, formularul 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13, se modifica si se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa nr. 1.
3. La anexa nr. 2, Instructiunile de completare a formularului 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13, se modifica si se inlocuiesc cu anexa nr. 2.
4. La anexa nr. 4 “Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor”, litera f) va avea urmatorul cuprins:
“f) Denumire: «Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (formularul 230)»
1. Cod: 14.13.04.13
2. Format: A4/t1
3. U/M: seturi
4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata.
– se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare;
5. Se difuzeaza gratuit.
6. Se utilizeaza de catre contribuabilii care au realizat venituri din salarii si asimilate salariilor si care au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii si solicita restituirea acestora si/sau care opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult.
7. Se intocmeste in doua exemplare de contribuabil.
8. Circula: – originalul, la organul fiscal definit prin ordin;
– copia, la contribuabil.
9. Se arhiveaza la dosarul contribuabilului.”

Art.II. – (1) Anexele nr. 1-2 fac parte integranta din prezentul ordin.
(2) Formularul prevazut la art. I pct. 1 se utilizeaza de catre contribuabilii care dispun asupra destinatiei sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2014.

Art.III. – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor si Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.IV. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Gelu-Stefan Diaconu

Bucuresti, 23 decembrie 2014.

Nr. 4.018.

ANEXA nr.1 *)

FORMULAR 230 – CERERE PRIVIND DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PE VENITURILE DIN SALARII SI ASIMILATE SALARIILOR

Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.04.13

______________

*) Anexa nr.1 este reprodusa in fascimil.

ANEXA nr.2

INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor” cod 14.13.04.13

1. Formularul se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, in urmatoarele situatii:
– au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificarile ulterioare, si solicita restituirea acestora;
– opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult;
Contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult.
2. Termen de depunere:
– anual, pana la data de 25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului;
Formularul se completeaza in doua exemplare:
– originalul se depune la:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice;
– copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia.
3. Formularul se depune in format hartie la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Formularul se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
I. Date de identificare a contribuabilului
Adresa – se inscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala – se inscrie codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
II. Destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual, potrivit art. 57 alin. (4) din Legea nr. 571/2003
1. Bursa privata – casuta se bifeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli in cursul anului de raportare cu burse private in conformitate cu Legea nr. 376/2004, cu modificarile ulterioare.
Contract nr./data – se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private.
Suma platita – se inscrie suma platita de contribuabil in cursul anului de raportare pentru bursa privata.
Documente de plata nr./data – se inscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private si documentele care atesta plata bursei se prezinta in original si in copie, organul fiscal pastrand copiile acestora dupa ce verifica conformitatea cu originalul. In cazul in care declaratia se transmite prin posta, documentele de mai sus se anexeaza in copie.
2. Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult – casuta se bifeaza de catre contribuabilii care solicita virarea unei sume de pana la 2% din impozitul anual pentru sustinerea unei entitati nonprofit sau a unei unitati de cult.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult – se inscrie de catre contribuabil denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult.
Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult – se inscrie de catre contribuabil codul de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) – se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii de cult.
Suma – se completeaza cu suma solicitata de contribuabil a fi virata in contul entitatii nonprofit/unitatii de cult.
In situatia in care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa rubrica “Suma”, caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii.
Daca suma solicitata a se vira catre entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulata cu suma platita pentru bursa privata, depaseste plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma totala luata in calcul este limitata la nivelul acestui plafon, avand prioritate cheltuielile efectuate in cursul anului de raportare cu bursa privata.
III. Date de identificare a imputernicitului
Se completeaza numai in cazul in care formularul se completeaza de catre imputernicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Adresa – se inscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscala – se inscrie codul de identificare fiscala a imputernicitului.

 

(Visited 839 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


nine × 5 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.