OMFP nr.528/2015: Aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit

OMFP nr.528/2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 328 din 14 mai 2015.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

 

In temeiul prevederilor art. 21 alin. (4) si ale art. 117 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aproba Procedura de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare, prevazuta in anexa nr. 1.
(2) Pentru aplicarea procedurii de restituire prevazute la alin. (1) se aproba urmatoarele formulare:
a) „Cerere de restituire a unor sume reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare”, al carei model este prevazut in anexa nr. 2;
b) „Dispozitie de restituire a unor sume reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare”, al carei model este prevazut in anexa nr. 3;
c) „Instiintare de restituire a unor sume reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare”, al carei model este prevazut in anexa nr. 4.
(3) Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si unitatile subordonate acestora vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

Bucuresti, 6 mai 2015.
Nr. 528.

ANEXA 1

PROCEDURA
de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare

1. Prezenta procedura reglementeaza modalitatea de restituire, potrivit prevederilor art. 21 alin.(4) si ale art. 117 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a sumelor platite la bugetul de stat in plus fata de obligatia legala ori a sumelor platite in vederea realizarii unei prestatii care nu a mai fost efectuata si pentru care nu exista obligatia de declarare, incasate de autoritatile si institutiile publice, altele decat cele prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International.

2. Pentru restituirea sumelor prevazute la pct. 1, solicitantii vor depune la autoritatea sau institutia publica ce nu a realizat prestatia solicitata ori la care au efectuat o plata in plus fata de obligatia legala o cerere de restituire a sumelor platite in plus sau necuvenit, pentru care nu exista obligatia de declarare.

3. Cererea de restituire va fi insotita de copii ale documentelor de plata ale solicitantilor si trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) denumirea solicitantului;
b) codul de inregistrare fiscala;
c) domiciliul fiscal al solicitantului;
d) suma si natura creantei solicitate la restituire;
e) codul IBAN aferent contului in care se solicita restituirea, in cazul in care nu se opteaza pentru restituirea sumei in numerar;
f) banca la care este deschis contul in care se solicita restituirea sumei;
g) datele de identificare ale organului fiscal in a carui administrare se afla acesta;
h) motivul pentru care se solicita restituirea taxei, temeiul legal al solicitarii si documente justificative, daca este cazul.

4.1. Autoritatea sau institutia publica verifica daca prestatia nu s-a realizat ori daca plata a fost efectuata necuvenit sau in cuantum mai mare decat obligatia legala si emite, in termen de 15 zile, o dispozitie de restituire, aprobata de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, al carei model e prevazut la anexa nr. 3 la ordin, prin care sa se confirme sumele platite in plus fata de obligatia legala sau necuvenit, dupa caz.
4.2. Autoritatea sau institutia publica verifica incadrarea in termenul legal de prescriptie a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor in cauza.

5. In situatia in care persoana solicitanta nu este indreptatita la restituire autoritatea sau institutia publica respinge cererea si instiinteaza solicitantul.

6. Documentele prevazute la pct. 3 si 4.1 sunt inaintate, in termen de 3 zile de la aprobare, de catre autoritatea sau institutia publica, unitatii Trezoreriei Statului la care sunt arondate acestea.
Totodata, in dispozitia de restituire se mentioneaza numarul/data documentului prin care suma in cauza a fost depusa/virata in contul corespunzator de venituri ale bugetului statului.

7.1. Unitatea Trezoreriei Statului verifica urmatoarele datele inscrise in documentele prevazute la pct. 3 si 4.1: numarul si data documentului prin care s-a platit suma la bugetul de stat, suma platita, organul fiscal competent in administrarea solicitantului.
7.2. In cazul in care suma platita de solicitant a fost virata la bugetul de stat, cumulat cu alte sume incasate de autoritatea sau institutia publica, in dispozitia de restituire se va preciza documentul prin care a fost platita suma care include si suma primita de la solicitant.
7.3. In cazul in care dispozitia de restituire nu cuprinde toate informatiile solicitate, unitatea Trezoreriei Statului o restituie autoritatii sau institutiei publice, impreuna cu documentatia anexata, pentru corectare.

8. Unitatea Trezoreriei Statului care a incasat suma intocmeste, in termen de 3 zile de la primirea documentelor, ordinul de plata prin care dispune transferul in format electronic al sumei respective din contul de venituri al bugetului de stat in care a fost aceasta virata initial in contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.36.21.00 “Venituri ale bugetului de stat – Sume restituite aferente veniturilor incasate”, codificat cu codul de identificare fiscala al solicitantului, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, la care acesta este arondat.

9. Odata cu intocmirea ordinului de plata pentru transferul sumelor in cauza, unitatea Trezoreriei Statului care a incasat suma transmite, in sistem electronic, unitatii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul si documentele prevazute la pct. 3 si 4.1, scanate.

10. Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul transmite organului fiscal competent, in termen de doua zile de la primire, documentele prevazute la pct. 3 si 4.1, in vederea verificarii de catre organul fiscal a eventualelor obligatii fiscale neachitate stabilite in sarcina solicitantului.

11. Compartimentul cu atributii de compensare/restituire procedeaza la verificarea situatiei obligatiilor fiscale inregistrate de catre solicitant.
12. In situatia in care se constata existenta unor obligatii fiscale restante, suma solicitata se va restitui solicitantului numai dupa constatarea compensarii cu obligatiile sale fiscale restante, scop in care sunt emise, in 3 exemplare, si transmise unitatii Trezoreriei Statului decizia privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume – in scopul efectuarii operatiunilor de compensare si/sau restituire.

13. In situatia in care solicitantul nu inregistreaza obligatii fiscale restante, cererea de restituire, insotita de dispozitia de restituire, se transmite unitatii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul, care va efectua restituirea sumelor.

14. Cererea de restituire va fi solutionata in termenul prevazut la art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, calculat de la data inregistrarii acesteia de catre compartimentul cu atributii de compensare/restituire sau de catre unitatea Trezoreriei Statului care va efectua restituirea sumei, dupa caz.

15. Restituirea de sume se face cu intocmirea deciziei de restituire prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal, in 3 exemplare. In baza deciziei de restituire aprobate, organul fiscal competent va intocmi, in 3 exemplare, nota privind restituirea/rambursarea unor sume.

16. In cazul solicitantilor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectueaza numai prin decontare bancara, in contul indicat prin cererea de restituire, iar in cazul solicitantilor persoane fizice, restituirea se efectueaza fie in contul bancar indicat prin aceeasi modalitate de acestia, fie in numerar, pentru sume mai mici de 500 lei, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului, in baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

17. Dupa efectuarea compensarii si a restituirii, dupa caz, unitatea Trezoreriei Statului pastreaza un exemplar al deciziei de compensare si/sau al notei de restituire si le transmite pe celelalte doua organului fiscal competent, in termen de doua zile.

18. Organul fiscal competent, prin compartimentul cu atributii de compensare/restituire, transmite solicitantului un exemplar al deciziei de compensare si/sau al notei privind restituirea/rambursarea unor sume si pastreaza la dosarul fiscal cate un exemplar din acestea.

19. In vederea efectuarii restituirii in numerar, organul fiscal transmite unitatii Trezoreriei Statului, cu cel putin 7 zile lucratoare inaintea implinirii termenului legal de solutionare a cererii de restituire, decizia privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume, impreuna cu “Instiintarea de restituire a unor sume reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare”, al carei model este prevazut la anexa nr. 4 la ordin.

20. Programarea pe zile a solicitantilor pentru care restituirea se face in numerar se va efectua de catre unitatea Trezoreriei Statului, cu incadrarea in termenul legal de solutionare. Data la care a fost programat solicitantul in vederea ridicarii in numerar a sumei va fi inscrisa de catre unitatea Trezoreriei Statului in instiintarea de restituire.

21. Unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal competent, in ziua imediat urmatoare avizarii acestora, doua exemplare ale instiintarii de restituire si/sau ale deciziei de compensare, dupa caz.

22. Organul fiscal competent, prin compartimentul cu atributii de compensare/restituire, va transmite solicitantului un exemplar al instiintarii de restituire si/sau al deciziei privind compensarea obligatiilor fiscale, dupa caz, cel tarziu in ziua imediat urmatoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului.

23. In situatia in care solicitantul nu se prezinta la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului la data stabilita, unitatea de trezorerie va efectua reprogramarea acestuia la o data ulterioara, la solicitarea sa.

24. Dupa primirea documentelor, organul fiscal competent va pastra un exemplar al deciziei privind compensarea obligatiilor fiscale si al notei privind restituirea/rambursarea unor sume, pentru inregistrarea operatiunilor in evidenta analitica pe platitori, si il va transmite pe celalalt solicitantului, in termen de 7 zile lucratoare.

25. Concomitent, printr-o adresa, organul fiscal competent va informa autoritatea sau institutia publica emitenta a dispozitiei de restituire cu privire la efectuarea operatiunilor de compensare/restituire.

26. Dosarele intocmite in vederea solutionarii solicitarilor de restituire a sumelor incasate in plus sau necuvenit la bugetul de stat se arhiveaza la dosarul fiscal al solicitantului.

ANEXA 2

CERERE DE RESTITUIRE
a unor sume reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare

Nr. …………………………………. din data de ………………………………………
Catre …………………………………… *1)/……………………………………….. *2)

Prin prezenta, ………………………………………………………………*3), cu sediul/domiciliul in localitatea ……………………………….. str. ………………………………….. nr. …, bl. ….., sc. ….., ap. ….., judetul/sectorul ………………………………………………, avand C.U.I./C.N.P. ………………………….., administrat de ……………………………. *4) si arondat unitatii Trezoreriei Statului ……………………………………….. *5), rog a mi se
restitui suma de …………………………………*6), reprezentand ………………………………………………………………………………………………………..*7),
achitata in data de …………………….., avand in vedere faptul ca ………………………. *8).
Restituirea va fi efectuata in numerar/in contul ……………………………………. *9), cod IBAN ………………………………………………..*10), deschis la ………………………..*11).

Semnatura
…………………………………………………
L.S. (daca este cazul)

NOTA:
Restituirea sumelor mai mici de 500 lei cuvenite persoanelor fizice se va efectua fie in numerar, fie in contul bancar inscris de solicitant in cererea de restituire.
Exercitarea optiunii solicitantului se va face prin bararea cu o linie orizontala a denumirii necorespunzatoare. In situatia in care solicitantul nu isi exercita optiunea, restituirea se va efectua in numerar, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul.
Restituirea sumelor cuvenite persoanelor juridice se va efectua numai prin decontare bancara, in contul bancar inscris de solicitant in cererea de restituire.
————
*1) Denumirea autoritatii/institutiei publice care a incasat suma.
*2) Denumirea organului fiscal competent in administrarea solicitantului.
*3) Numele sau denumirea solicitantului.
*4) Denumirea organului fiscal competent in administrarea solicitantului.
*5) Denumirea unitatii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul sau organul fiscal competent in administrarea acestuia.
*6) Cuantumul sumei pentru care se solicita restituirea, in cifre si in litere.
*7) Denumirea taxei/tarifului/comisionului/contributiei/etc. platit(e) in plus fata de obligatia legala ori platit(e) necuvenit, dupa caz.
*8) Se va preciza motivul pentru care se solicita restituirea, respectiv daca suma a fost platita in plus sau necuvenit.
*9) Simbolul contului bancar in care se doreste restituirea sumei.
*10) Codul IBAN aferent contului in care se solicita restituirea sumei.
*11) Denumirea bancii/trezoreriei/institutiei autorizate sa desfasoare operatiuni de plata, dupa caz, la care solicitantul are deschis contul.

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului
“Cerere de restituire a unor sume reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare”

1. Denumirea: “Cerere de restituire a unor sume reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare”
2. Formatul: A4/t1
3. Difuzare: se difuzeaza gratuit de catre organele fiscale.
4. Caracteristicile de tiparire:
– pe o singura fata;
– se poate utiliza si echipament informatic pentru editare.
5. Se utilizeaza pentru restituirea sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare.
6. Se intocmeste un exemplar unic de catre solicitant.
7. Circula:
– se depune la autoritatea sau institutia publica catre care a fost efectuata plata;
– se transmite, in original, alaturi de decizia de restituire, la unitatea Trezoreriei Statului care deserveste autoritatea sau institutia publica;
– in forma scanata, intre unitatea Trezoreriei Statului si organul fiscal.
8. Se arhiveaza la nivelul fiecarei institutii, in original, copie sau forma scanata, dupa caz.

ANEXA 3

Denumirea autoritatii/institutiei publice …………..
Sediul: localitatea …….., str. ……….. nr. …, judetul/sectorul …………..

DISPOZITIE DE RESTITUIRE
a unor sume reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare

Nr. ……………. din data de ……………………………

In baza cererii nr. ……………….. din data de …………………. a solicitantului ……………………,cu sediul/domiciliul in localitatea ……………………….., str. ………………………….. nr. …, bl. …, sc. …, ap. …, judetul/sectorul ……………………………, avand C.U.I./C.N.P. ……………………………., inregistrata la autoritatea/ institutia publica cu nr. …………… din data de ………………., au fost efectuate verificari
cu privire la situatia sumelor platite in plus sau necuvenit, incasate cu documentul de plata ………… nr. …………… din data de ………………………, in suma de ……………. lei.
In urma verificarilor se certifica dreptul de creanta al solicitantului pentru suma totala de …………. lei si se dispune restituirea acesteia de la bugetul de stat, din contul ……………………….*) in contul 20.A.36.21.00 “Venituri ale bugetului de stat – Sume restituite aferente veniturilor incasate” din care organul fiscal competent dispune restituirea efectiva a sumei catre solicitant.
Suma care face obiectul restituirii a fost virata la bugetul de stat in contul ……………………….., cu OPT nr. ……………… din data de ………………….., in suma totala de ………….**).

Conducatorul autoritatii/institutiei publice

Numele si prenumele ………………….
Semnatura
L.S.

Verificat
Functia ………………
Numele si prenumele …………………..
Data …………………..

Semnatura ……………………

Intocmit
Functia ……………..
Numele si prenumele ……………….
Data ………………….

Semantura …………………….

————
*) Se inscrie contul de venituri ale bugetului de stat in care a fost virata suma care se restituie.
**) In cazul sumelor achitate in numerar la casieriile autoritatilor si institutiilor publice se completeaza numarul/data documentului prin care autoritatea sau institutia publica a depus suma in contul corespunzator de venituri ale bugetului de stat.

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului “Dispozitie de restituire a unor sume reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare”

1. Denumirea: “Dispozitie de restituire a unor sume reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare”
2. Formatul: A4/t1
3. Caracteristicile de tiparire:
– pe o singura fata;
– se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptari adecvate situatiei contribuabilului.
4. Se utilizeaza pentru restituirea si individualizarea unor sume reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice.
5. Se intocmeste in doua exemplare de catre autoritatea sau institutia publica catre care a fost efectuata plata si careia i-a fost adresata cererea de restituire.
6. Circula:
– un exemplar la autoritatea sau institutia publica emitenta;
– un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului;
– in forma scanata, la organul fiscal competent.
7. Se arhiveaza la nivelul fiecarei institutii, in original sau in forma scanata, dupa caz.

ANEXA 4

ANTET*1)

Nr. …………………/data ……………………..

Catre*2) ……………………………………………………………………………………..
Cod de identificare fiscala …………………………………………………………….
Str. ……………………………………………………. nr. …, bl. …, sc. …, et…, ap…,
sectorul ….., localitatea …………………………………………………………………..,
judetul ………………………………………………………., cod postal ……………….

INSTIINTARE DE RESTITUIRE
a unor sume reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare

Ca urmare a Cererii dumneavoastra de restituire nr. ……….. din data de ………….. si a compensarii sumei de …………… lei cu obligatiile fiscale neachitate inregistrate, a rezultat de restituit suma de …………………. lei.
In vederea restituirii in numerar a acestei sume este necesar sa va prezentati in data de …………… la Trezoreria ………………………., cu sediul in str. ……………………………………….. nr. ……, judetul/sectorul ………………………., pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentand la ghiseu aceasta instiintare si buletinul/cartea dumneavoastra de identitate.

Conducatorul unitatii fiscale
Nume si prenumele
…………………………………….
L.S.

Unitatea Trezoreriei Statului
……………………………

Aprobat programare pentru
ridicarea numerarului in data de
……………………………
Conducatorul unitatii
Trezoreriei Statului,
Data ……………..

Sef compartiment,
……………………………
……………………………

 

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului “Instiintare de restituire a unor sume reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare”

1. Denumirea: “Instiintare de restituire a unor sume reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare”
2. Formatul: A4/t1
3. Caracteristicile de tiparire:
– pe o singura fata;
– se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptari adecvate situatiei contribuabilului.
4. Se utilizeaza pentru instiintarea contribuabilului persoana fizica, in situatia in care s-a solicitat restituirea in numerar si suma de restituit nu depaseste plafonul de 500 lei.
5. Se intocmeste in doua exemplare de catre organul fiscal competent.
6. Circula:
– un exemplar la organul fiscal competent;
– un exemplar la contribuabil;
– un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului.
7. Se arhiveaza de compartimentul cu atributii de organizare a evidentei analitice pe platitori, persoane fizice.

————
*1) Se vor trece sigla conform Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului si caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, denumirea si adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
*2) Numele, prenumele/denumirea si domiciliul fiscal; codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz; alte date de identificare a debitorului.

(Visited 616 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.