Legea nr.117/2015: aprobarea OG nr.12/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si a altor acte in domeniul protectiei concurentei

Legea nr.117/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.12/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si a altor acte in domeniul protectiei concurentei a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 355 din 22 mai 2015.

 Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

Legea nr.117/2015:

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. – Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 12 din 31 iulie 2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si a altor acte in domeniul protectiei concurentei, adoptata in temeiul art.1 pct. I.16 din Legea nr.119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 586 din 6 august 2014, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 2, dupa litera h) a articolului 1^1 se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
„i) persoana fizica — orice fost sau actual salariat/reprezentant al unei intreprinderi sau orice alta persoana care savarseste practici de concurenta neloiala, precum si contraventiile prevazute la art. 4 alin. (3).”

2. La articolul I punctul 5, alineatul (1) al articolului 3^4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3^4. – (1) Inspectorii de concurenta pot solicita intreprinderilor, autoritatilor si institutiilor publice, precum si persoanelor fizice definite la art. 11 lit. i) informatiile si documentele care le sunt necesare pentru solutionarea sesizarilor privind practicile de concurenta neloiala, indicand temeiul legal, scopul, termenele, precum si sanctiunile prevazute de lege.”

3. La articolul I punctul 6, litera b) a alineatului (2) si partea introductiva a alineatului (3) ale articolului 4 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„b) amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru contraventiile savarsite de persoane fizice.
(3) Constituie contraventie, in masura in care nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate potrivit legii penale infractiuni, urmatoarele fapte savarsite cu vinovatie de catre persoane fizice sau juridice: ”.

4. La articolul I punctul 7, dupa alineatul (5) al articolului 41 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
„(6) Prin derogare de la prevederile art.32 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, impotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de prezenta lege se poate introduce plangere la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare.”

5. La articolul I, dupa punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu urmatorul cuprins:
8^1. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 7. – (1) Orice persoana care are un interes legitim se poate adresa direct instantelor de judecata competente pentru incetarea si interzicerea practicilor de concurenta neloiala, pentru acoperirea prejudiciilor patrimoniale si morale suferite ca urmare a unei practici de concurenta neloiala, fara a fi necesara parcurgerea vreunei formalitati in fata Consiliului Concurentei
(2) Actiunile izvorand dintr-o practica de concurenta neloiala sunt de competenta tribunalului locului savarsirii faptei sau in a carui raza teritoriala se gaseste sediul paratului; in lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului paratului
(3) In vederea prevenirii unei pagube iminente, instantele judecatoresti competente pot dispune, in procedura de urgenta, in cazul in care constata, la o prima evaluare, existenta unor practici comerciale neloiale, incetarea, respectiv interzicerea acestora pana la solutionarea cauzei
(4) In cazul in care instanta a dispus incetarea, respectiv interzicerea practicilor de concurenta neloiala, iar hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus masura a ramas definitiva, autoritatea nationala de concurenta va asigura, la cererea persoanei care a formulat cererea de chemare in judecata, publicarea pe pagina de internet proprie a unui comunicat, care trebuie sa cuprinda sediul si celelalte date de identificare ale intreprinderii, practica de concurenta neloiala savarsita, precum si masurile dispuse de instanta
(5) Pe cheltuiala persoanei vinovate, instanta poate dispune publicarea hotararii judecatoresti, total sau partial, intr-un ziar de larga circulatie
(6) La cererea detinatorului legitim al secretului comercial, instanta poate dispune masuri de interzicere a exploatarii industriale si/sau comerciale a produselor rezultate din insusirea ilicita a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Interdictia inceteaza atunci cand informatia protejata a devenit publica.»”

6. La articolul III punctul 1, alineatul (1) al articolului 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 19. – (1) Consiliul Concurentei isi desfasoara activitatea, delibereaza si ia decizii in plen sau in comisii. Plenul Consiliului Concurentei se intruneste valabil in prezenta majoritatii membrilor in functie, dar nu mai putin de 3 dintre acestia si adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti. Comisia adopta hotarari cu majoritatea voturilor membrilor. Plenul adopta hotarari asupra chestiunilor de natura economico-administrativa, la solicitarea presedintelui.”

7. La articolul III punctul 3, alineatul (2) al articolului 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) In vederea utilizarii rationale a resurselor pentru declansarea si efectuarea investigatiilor, Consiliul Concurentei poate prioritiza cazurile in functie de potentialul impact asupra concurentei efective, de interesul general al consumatorilor sau de importanta strategica a sectorului economic vizat.”

8. La articolul III punctul 5, alineatul (4) al articolului 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Documentele, datele si informatiile confidentiale din dosarul cauzei sunt accesibile pentru consultare ori obtinere de copii si/sau extrase doar prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, ce poate fi atacat numai odata cu decizia prin care se finalizeaza investigatia, prin aceeasi cerere de chemare in judecata.”

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 21 mai 2015.
Nr. 117.

(Visited 403 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.