Ordinul nr.831/600/2015: aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zilierilor

Ordinul MMFPSPV nr. 831/600 din 7 aprilie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri a fost publicat in Monitorul Oficial nr.385 din 3 iunie 2015.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

Avand in vedere prevederile art. IV alin. (2) din Legea nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 18 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, precum si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, interimar, si al ministrului finantelor publice nr. 1.439/1.930/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 300 din 2 mai 2011.

Art. 3. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice,
Rovana Plumb

Ministrul finantelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. – (1) In intelesul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile folosite au urmatoarea semnificatie:
a) eveniment in care sunt implicati zilieri, denumit in continuare eveniment – accidentul produs in timpul procesului de munca care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului pentru care exista documente medicale ce indica o incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, situatia de persoana data disparuta, in conditiile in care au fost implicati zilieri;
b) accident de munca – vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;
c) echipament de munca – orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca;
d) echipament individual de protectie – orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un zilier pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv;
e) loc de munca – locul in care zilierul isi desfasoara activitatea, in conformitate cu mentiunile din registrul de evidenta a zilierilor;
f) securitate si sanatate in munca – ansamblul de activitati avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii zilierilor;
g) accident care produce incapacitate temporara de munca (ITM) – accident care produce incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice consecutive, confirmata prin documente medicale;
h) accident care produce invaliditate (INV) – accident care produce invaliditate confirmata prin decizie de incadrare intr-un grad de invaliditate, emisa de organele medicale in drept;
i) accident mortal (D) – accident in urma caruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau dupa un interval de timp, in baza unui act medico-legal;
j) accident colectiv – accidentul in care au fost accidentati cel putin 3 zilieri, in acelasi timp si din aceleasi cauze, in cadrul aceluiasi eveniment;
k) accident in afara muncii – accident care nu indeplineste conditiile prevazute la lit. b) sau la alin. (2);
l) invaliditate – pierdere partiala sau totala a capacitatii de munca, confirmata prin decizie de incadrare intr-un grad de invaliditate, emisa de organele medicale in drept;
m) intoxicatie acuta profesionala – stare patologica aparuta brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de munca;
n) sarcini de munca – activitati desfasurate de zilier, consemnate in registrul de evidenta a zilierilor.
(2) In sensul prevederilor alin. (1) lit. b) este, de asemenea, accident de munca:
a) accidentul cauzat de activitati care nu au legatura cu procesul muncii, daca se produce la sediul beneficiarului ori in alt loc de munca organizat de acesta, in timpul programului de munca, si nu se datoreaza culpei exclusive a accidentatului;
b) accidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul beneficiarului la locul de munca sau de la un loc de munca la altul, pentru indeplinirea unei sarcini de munca;
c) accidentul suferit inainte sau dupa incetarea lucrului, daca victima prelua sau preda uneltele de lucru, daca schimba imbracamintea personala, echipamentul individual de protectie sau orice alt echipament pus la dispozitie de beneficiar, daca se afla in baie ori in spalator sau daca se deplasa de la locul de munca la iesirea din sediul beneficiarului sau orice alt loc de munca organizat de acesta si invers;
d) accidentul suferit in timpul pauzelor regulamentare, daca acesta a avut loc in locuri organizate de beneficiar, precum si in timpul si pe traseul normal spre si de la aceste locuri;
e) accidentul determinat de fenomene sau calamitati naturale, cum ar fi furtuna, viscol, cutremur, inundatie, alunecari de teren, trasnet (electrocutare), daca victima se afla in timpul procesului de munca sau in indeplinirea sarcinilor de munca;
f) disparitia unei persoane, in conditiile unui accident de munca si in imprejurari care indreptatesc presupunerea decesului acesteia;
g) accidentul suferit de o persoana aflata in indeplinirea sarcinilor de munca, ca urmare a unei agresiuni.

Art. 3. – Acordul parintilor sau al reprezentantilor legali pentru prestarea de activitati necalificate cu caracter ocazional de catre minorul cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 se exprima in scris, conform modelului prevazut in anexa nr. 6.

CAPITOLUL II
Infiintarea, completarea, transmiterea si pastrarea registrului de evidenta a zilierilor

Art. 4. – Registrul de evidenta a zilierilor, denumit in continuare registru, reprezinta:
a) document oficial cu regim special de evidenta a lucratorilor zilieri;
b) sursa de date pentru elaborarea pe plan national a politicilor in domeniul ocuparii fortei de munca identificarii cazurilor de munca nedeclarata, precum si in domeniul fiscal;
c) sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic cum ar fi: statistica curenta, urmarirea indicatorilor referitori la evolutia gradului de ocupare si al pietei muncii, monitorizarea cazurilor de munca nedeclarata, cu precadere in anumite domenii de activitate, organizarea unui sistem de anchete prin sondaj.
(1) Modelul, continutul si instructiunile de completare a registrului sunt cele prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Legea nr. 52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5. – (1) Pentru asigurarea unei evidente unitare referitoare la utilizarea fortei de munca a lucratorilor zilieri, beneficiarul de lucrari, definit conform Legii nr. 52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza conducerea si tinerea la zi a registrului.
(2) Inregistrarea in registru se face in ordine cronologica, pentru toti zilierii cu care beneficiarul are raporturi de munca in baza legii, conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In scopul indeplinirii obligatiei prevazute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiarul de lucrari transmite catre inspectoratul teritorial de munca o copie a registrului continand inregistrarile din luna precedenta, certificata “conform cu originalul”.

Art. 6. – (1) Beneficiarii de lucrari care au infiintate sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, carora le-au delegat competenta de a incheia raporturi juridice cu zilieri, vor delega acestora si competenta completarii si transmiterii catre inspectoratele teritoriale de munca a copiei registrului conform art. 5 alin. (3).
(2) Registrul se achizitioneaza de la inspectoratul teritorial de munca pe teritoriul caruia isi are sediul beneficiarul de lucrari si/sau, dupa caz, de la inspectoratul teritorial de munca pe teritoriul caruia se afla sucursala, agentia, reprezentanta, punctul de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, in cazul in care le-a fost delegata competenta de a incheia raporturi juridice cu zilieri.
(3) Registrul se pastreaza la sediul beneficiarului de lucrari si/sau, dupa caz, la sediul sucursalei, agentiei, reprezentantei, punctului de lucru sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica, iar o copie dupa acesta se transmite la inspectoratul teritorial de munca pe teritoriul caruia isi desfasoara activitatea aceste entitati.
(4) Registrul va fi numerotat, parafat si legat si nu va putea fi transferat intre entitatile mentionate la alin. (1).
(5) Beneficiarul de lucrari raspunde de respectarea prevederilor legale privind conducerea, completarea si pastrarea registrului, fiind responsabil de corectitudinea datelor inscrise in registru.

Art.7. – (1) La fiecare inscriere a unui zilier in registru numele si prenumele se inscriu cu literele mari de tipar, cu mentionarea si a initialei tatalui.
(2) Denumirea beneficiarului de lucrari se inscrie in registru cu litere mari de tipar, fara prescurtari. Prescurtarile permise sunt:
a) S.C. – societate;
b) S.A. – societate pe actiuni;
c) S.R.L. – societate cu raspundere limitata; d) S.N.C. – societate in nume colectiv;
e) S.C.S. – societate in comandita simpla;
f) S.C.A. – societate in comandita pe actiuni; g) P.F.A. – persoana fizica autorizata;
h) I.I. – intreprindere individuala; i) I.F. – intreprindere familiala.
(3) In cazul beneficiarilor de lucrari care nu se regasesc in prescurtarile prevazute la alin. (2) se va mentiona actul normativ de infiintare si organizare.

Art. 8 – (1) Inspectoratele teritoriale de munca inainteaza semestrial Inspectiei Muncii rapoarte privind evolutia numarului de zilieri pe domenii de activitate, numarul de cazuri de incalcari ale prevederilor Legii nr. 52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, masurile sanctionatoare dispuse in respectivele cazuri, precum si alte informatii solicitate de Inspectia Muncii.
(2) Inspectia Muncii centralizeaza, la nivel national, datele din rapoartele inspectoratelor teritoriale de munca si comunica semestrial Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice un raport, pe suport hartie si in format electronic, privind evolutia numarului de zilieri pe domenii de activitate, numarul de cazuri de incalcari ale prevederilor Legii nr. 52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si masurile sanctionatoare dispuse in respectivele cazuri.

Art. 9 – Registrul se tipareste si se inseriaza de Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A., iar distribuirea acestuia se face, la cerere si contra cost, de Inspectia Muncii prin inspectoratele teritoriale de munca.

Art. 10. – (1) Inscrierea datelor in registru se face numai cu cerneala sau pasta albastra.
(2) Orice modificare a datelor inscrise se face prin taierea cu o linie orizontala cu cerneala sau pasta rosie si prin inscrierea datelor corecte, de asemenea cu cerneala sau pasta rosie, lasandu-se vizibila inscrierea anterioara si prin aplicarea stampilei si semnaturii beneficiarului de lucrari.

Art. 11. – (1) Inscrierea datelor se face in ordinea cronologica a utilizarii zilierilor. Registrul se intocmeste zilnic, exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor.
(2) Nu se lasa pagini si pozitii libere intre paginile registrului.
(3) Pe prima pagina a registrului se completeaza datele de identificare ale beneficiarului de lucrari.

Art. 12. – (1) Plata remuneratiei se realizeaza la sfarsitul fiecarei zile de lucru, inainte de semnarea in registru de catre zilier si beneficiar.
(2) Pentru situatia in care plata remuneratiei se efectueaza la sfarsitul saptamanii sau la sfarsitul perioadei de desfasurare a activitatii, modalitatea de plata se stabileste prin acordul exprimat in scris de catre zilier si beneficiar, conform modelului prezentat in anexa nr. 7. Acordul se exprima in prima zi in care zilierul incepe activitatea la beneficiar.
(3) In situatia prezentata la alin. (2), la data efectuarii platii de catre beneficiar zilierul semneaza in registrul de evidenta a zilierilor pentru confirmarea de primire a remuneratiei nete, pentru toate zilele lucrate.
(4) Atunci cand zilierul si beneficiarul au convenit ca plata remuneratiei sa se realizeze prin virament in cont bancar, beneficiarul este obligat sa mentioneze la rubrica “Remuneratia neta platita” din registru numarul ordinului de plata si al borderoului cu restul de plata transmis catre banca, iar zilierul are dreptul sa refuze semnarea registrului daca aceasta mentiune nu este realizata.
(5) La solicitarea inspectorilor de munca beneficiarul face dovada platii remuneratiei catre zilier cu documente justificative inregistrate in contabilitate conform prevederilor legale.

Art. 13. – (1) Venitul realizat de zilieri sub forma de remuneratie pe fiecare beneficiar de lucrari reprezinta venit asimilat salariului, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. III “Venituri din salarii” al titlului III “Impozit pe venit” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Calculul si retinerea impozitului datorat se efectueaza de catre beneficiarii de lucrari la data fiecarei plati a remuneratiei brute zilnice sau, dupa caz, la data platii la sfarsit de saptamana sau la data platii la sfarsitul perioadei de desfasurare a activitatii.

CAPITOLUL III
Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor in care au fost implicati zilieri

Art. 14. – Orice eveniment, astfel cum este definit de prezentele norme metodologice, va fi comunicat de indata beneficiarului de catre conducatorul locului de munca sau de orice alta persoana care are cunostinta despre producerea acestuia.

Art. 15. – Beneficiarul are obligatia sa comunice evenimentele de indata, dupa cum urmeaza:
a) inspectoratelor teritoriale de munca, toate evenimentele astfel cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) lit. a);
b) organelor de urmarire penala, dupa caz.

Art. 16. – Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel putin informatiile prevazute in modelul din anexa nr. 1.

ART. 17. – (1) Inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia a avut loc evenimentul va comunica Inspectiei Muncii:
a) evenimentul care a avut ca urmare un deces;
b) evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv;
c) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate; d) evenimentul care a avut ca urmare disparitia unei/unor persoane.
(2) Evenimentul prevazut la alin. (1) lit. c) se va comunica Inspectiei Muncii dupa primirea deciziei de incadrare intr-un grad de invaliditate.

Art. 18. – (1) La solicitarea organelor care efectueaza cercetarea evenimentului, unitatea sanitara care acorda asistenta medicala de urgenta se va pronunta in scris cu privire la diagnosticul provizoriu, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii.
(2) Unitatea sanitara prevazuta la alin. (1) va lua masuri pentru recoltarea imediata a probelor de laborator, in vederea determinarii alcoolemiei sau a starii de influenta a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, precum si pentru recoltarea altor probe specifice solicitate de inspectoratul teritorial de munca, urmand sa comunice rezultatul determinarilor specifice in termen de 5 zile lucratoare de la obtinerea acestora.
(3) In caz de deces al persoanei accidentate, inspectoratul teritorial de munca va solicita in scris unitatii medico-legale competente un raport preliminar din care sa reiasa faptul ca decesul a fost sau nu urmarea unei vatamari violente, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, republicata, cu modificarile ulterioare, si legislatiei subsecvente.
(4) Unitatea medico-legala va transmite raportul preliminar inspectoratului teritorial de munca in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 1/2000, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale legislatiei subsecvente.
(5) Unitatea medico-legala va transmite raportul de constatare medico-legala in termen de 7 zile de la data decesului.
(6) In cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca care a emis decizia de incadrare intr-un grad de invaliditate va trimite o copie de pe decizie, in termen de 5 zile lucratoare de la data eliberarii acesteia, la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs accidentul.

Art. 19. – Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea imprejurarilor si cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementarilor legale incalcate, a raspunderilor si masurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare si, respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului.

Art. 20. – Cercetarea evenimentului asa cum este definit in prezentele norme metodologice se face imediat dupa comunicare, de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs.

Art. 21. – (1) Beneficiarul va lua masurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultata din producerea evenimentului, pana la primirea acordului din partea organelor care efectueaza cercetarea, cu exceptia cazurilor in care mentinerea acestei stari ar genera producerea altor evenimente, ar agrava starea accidentatilor sau ar pune in pericol viata zilierilor si a celorlalti participanti la procesul muncii.
(2) In situatia in care este necesar sa se modifice starea de fapt rezultata din producerea evenimentului, se vor face, dupa posibilitati, schite sau fotografii ale locului unde s-a produs, se vor identifica si se vor ridica orice obiecte care contin sau poarta o urma a evenimentului; obiectele vor fi predate organelor care efectueaza cercetarea si vor constitui probe in cercetarea evenimentului.
(3) Pentru orice modificare a starii de fapt rezultata din producerea evenimentului, beneficiarul va consemna pe propria raspundere, intr-un proces-verbal, toate modificarile efectuate dupa producerea evenimentului.

Art. 22. – In cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice in care sunt victime zilieri, serviciile politiei rutiere vor transmite comisiei inspectoratului teritorial de munca pe teritoriul caruia a avut loc evenimentul, la cererea acestora, in termen de 5 zile lucratoare de la solicitare, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la fata locului si orice alte documente existente necesare cercetarii, cum ar fi: copii de pe declaratii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schite.

Art. 23. – In situatia in care, in vederea cercetarii evenimentului sunt necesare prelevari si analize de probe, cheltuielile vor fi suportate de beneficiarul la care a avut loc evenimentul.

Art. 24. – (1) Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experti sau specialisti, cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competente potrivit prevederilor legale sa efectueze expertize tehnice, iar acestia trebuie sa raspunda solicitarii.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), expertizele tehnice intocmite vor face parte integranta din dosarul de cercetare a evenimentului.
(3) Cheltuielile aferente efectuarii expertizelor, precum si cele necesare analizarii probelor prelevate cu ocazia cercetarii se suporta de catre beneficiarul la care a avut loc evenimentul sau care se face raspunzator de organizarea activitatii in urma careia s-a produs evenimentul.

Art. 25. – (1) Cercetarea evenimentului se va incheia in cel mult 15 zile lucratoare calculate de la data comunicarii.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatii cum ar fi cele in care este necesara eliberarea certificatului medico-legal sau, dupa caz, a raportului de expertiza ori de constatare medico-legala, prelevarea de probe sau efectuarea de expertize, pentru care inspectoratul teritorial de munca care cerceteaza evenimentele poate solicita in scris, argumentat si in termen, la Inspectia Muncii, prelungirea termenului de cercetare.

Art. 26. – (1) In cazul accidentului cu incapacitate temporara de munca, in urma caruia a intervenit invaliditatea confirmata prin decizie sau decesul victimei, inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul va completa dosarul de cercetare intocmit la data producerii evenimentului si va intocmi un nou proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul completat.
(2) Intocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevazut la alin. (1), se face in cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii de catre inspectoratul teritorial de munca a deciziei de incadrare intr-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal ori, dupa caz, a raportului de expertiza sau de constatare medico-legala.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) situatiile in care este necesara administrarea de probe suplimentare, cum ar fi primirea de documente, prelevarea de probe, efectuarea de expertize, audierea de martori, pentru care inspectoratul teritorial de munca insarcinat cu cercetarea evenimentului poate solicita in scris, argumentat si in termen, la Inspectia Muncii, prelungirea termenului de cercetare.

Art. 27. – (1) Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu intocmirea unui dosar, care va cuprinde: a) opisul actelor aflate in dosar;
b) procesul-verbal de cercetare;
c) nota de constatare la fata locului, incheiata imediat dupa producerea evenimentului de catre inspectorul de munca, si semnata de catre beneficiar, care va cuprinde precizari referitoare la pozitia victimei, existenta sau inexistenta echipamentului individual de protectie, starea echipamentelor de munca, modul in care functionau dispozitivele de protectie, consemnarea inregistrarilor din registrul de evidenta a zilierilor din data producerii evenimentului, ridicarea de documente sau prelevarea de probe si orice alte indicii care pot clarifica toate cauzele si imprejurarile producerii evenimentului;
d) nota de constatare la fata locului, intocmita de alte organe de cercetare abilitate si incheiata in prezenta si cu participarea reprezentantilor inspectoratului teritorial de munca, ce reprezinta piesa la dosar si inlocuieste nota prevazuta la lit. c);
e) schite si fotografii referitoare la eveniment;
f) declaratiile accidentatilor, in cazul evenimentului urmat de incapacitate temporara de munca sau de invaliditate;
g) declaratiile martorilor si ale oricaror persoane care pot contribui la elucidarea imprejurarilor si a cauzelor reale ale producerii evenimentului;
h) copii ale actelor si documentelor necesare pentru elucidarea imprejurarilor si a cauzelor reale ale evenimentului;
i) copii ale certificatului constatator sau oricaror altor autorizatii in baza carora angajatorul isi desfasoara activitatea;
j) copii ale filelor din registrul de evidenta a zilierilor care contin inregistrari de la data producerii evenimentului;
k) concluziile raportului de constatare medico-legala, in cazul accidentului mortal;
l) copie a hotararii judecatoresti prin care se declara decesul, in cazul persoanelor date disparute; m) copie a deciziei de incadrare intr-un grad de invaliditate, in cazul accidentului urmat de invaliditate;
n) copii ale actelor/documentelor emise/completate de unitatile sanitare care au acordat asistenta medicala victimelor, inclusiv asistenta medicala de urgenta, din care sa rezulte data si ora cand accidentatul s-a prezentat pentru consultatie, precum si diagnosticul la internare si/sau externare; o) copie a procesului-verbal de cercetare la fata locului, incheiat de serviciile politiei rutiere, in cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice.
(2) Nota de constatare mentionata la alin. (1) lit. c) sau d) nu se va intocmi in situatiile in care accesul inspectorilor de munca la locul evenimentului nu este posibil, argumentandu-se acest fapt.
(3) Dosarul va mai cuprinde, dupa caz, orice alte acte si documente necesare pentru a determina caracterul accidentului, cum ar fi:
a) acte de expertiza tehnica, intocmite cu ocazia cercetarii evenimentului;
b) acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care sa se poata stabili locul, data si ora producerii evenimentului sau sa se poata justifica prezenta victimei la locul, ora si data producerii evenimentului;
c) documente din care sa rezulte ca accidentatul indeplinea sarcini de munca; d) corespondenta cu alte institutii/unitati in vederea obtinerii actelor solicitate; e) adresele de prelungire a termenelor de cercetare;
f) procesul-verbal incheiat dupa producerea evenimentului, in conditiile prevazute la art. 21.

Art. 28. – Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) filele dosarului sa fie numerotate, semnate de inspectorul care a efectuat cercetarea si stampilate cu stampila inspectoratului teritorial de munca;
b) numarul total de file continut de dosarul de cercetare si numarul de file pentru fiecare document anexat la dosar sa fie mentionate in opis;
c) fiecare document, cu exceptia procesului-verbal de cercetare, sa fie identificat in dosarul de cercetare ca anexa;
d) paginile si spatiile albe sa fie barate;
e) schitele referitoare la eveniment, anexate la dosar, sa fie insotite de explicatii;
f) fotografiile referitoare la eveniment sa fie clare si insotite de explicatii;
g) formularul pentru declaratie sa fie conform modelului prevazut in anexa nr. 2;
h) declaratiile aflate la dosar sa fie insotite de forma tehnoredactata, pentru a se evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu originalul si semnate de catre inspectorul care a efectuat cercetarea.

Art. 29. – Dosarul de cercetare a evenimentelor se va intocmi astfel:
a) intr-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporara de munca; dosarul se pastreaza la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea;
b) in doua exemplare, pentru evenimentele care au produs invaliditate confirmata prin decizie, deces, accidente colective, evenimentele care au generat accidente urmate de incapacitate temporara de munca in care faptele comise pot fi considerate infractiuni; originalul se inainteaza organelor de urmarire penala si un exemplar se pastreaza la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea.

Art. 30. – (1) Dosarul de cercetare original, cu exceptia dosarelor intocmite pentru evenimentele care au produs incapacitate temporara de munca, va fi inaintat in vederea avizarii la Inspectia Muncii, in cel mult 5 zile lucratoare de la finalizarea cercetarii.
(2) Dosarul de cercetare pentru cazul disparitiei de persoane, ca urmare a unui eveniment si in imprejurari care indreptatesc presupunerea decesului acestora, va fi pastrat la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, pana la emiterea hotararii judecatoresti prin care se declara decesul persoanelor disparute, conform prevederilor legale in vigoare; dupa completarea dosarului, acesta va fi inaintat in vederea avizarii la Inspectia Muncii.
(3) Inspectia Muncii avizeaza si restituie dosarele prevazute la alin. (1) in cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii.
(4) In cazul in care Inspectia Muncii constata ca cercetarea nu a fost efectuata corespunzator, poate dispune completarea dosarului si intocmirea unui nou proces-verbal de cercetare.
(5) Inspectoratul teritorial de munca va intocmi noul proces-verbal de cercetare si/sau va completa dosarul, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dosarului, pe baza observatiilor transmise de Inspectia Muncii.
(6) Inspectoratul teritorial de munca transmite dosarele de cercetare prevazute la alin. (1) organelor de urmarire penala, numai dupa ce au fost avizate de catre Inspectia Muncii.
(7) Dosarul de cercetare completat si noul proces-verbal de cercetare intocmit in conditiile alin. (4) si (5) vor fi transmise organelor de urmarire penala.

Art. 31. – (1) Dosarul de cercetare al accidentului de munca cu invaliditate, inaintat organelor de urmarire penala, se restituie la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, pentru completare si intocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, in cazul in care se produce decesul accidentatului ca urmare a accidentului suferit, confirmat in baza unui act medico-legal.
(2) Dosarul prevazut la alin. (1) se restituie la inspectoratul teritorial de munca in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii acestuia.
(3) Completarea dosarului prevazut la alin. (1) si intocmirea noului proces-verbal de cercetare a evenimentului se fac in cel mult 5 zile lucratoare de la primirea dosarului la inspectoratul teritorial de munca.
(4) Dosarul completat si noul proces-verbal de cercetare vor fi inaintate in vederea avizarii la Inspectia Muncii, care le va restitui inspectoratului teritorial de munca in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii.
(5) Dupa avizarea de catre Inspectia Muncii in conditiile prevazute la art. 30, dosarul va fi inaintat organelor de urmarire penala de catre inspectoratul teritorial de munca.

Art. 32. – Procesul-verbal de cercetare a evenimentului se va intocmi si completa conform modelului prevazut in anexa nr. 3.

Art. 33. – (1) Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se intocmeste in mai multe exemplare, dupa cum urmeaza:
a) in cazul accidentului de munca urmat de incapacitate temporara de munca, pentru beneficiarul care inregistreaza accidentul, inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, victime si, dupa caz, asigurator;
b) in cazul accidentului de munca urmat de incapacitate temporara de munca, cu victime zilieri cu beneficiari diferiti, pentru fiecare beneficiar, inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, victime si, dupa caz, asigurator;
c) in cazul accidentului de munca urmat de invaliditate, pentru beneficiarul care inregistreaza accidentul, organul de urmarire penala, inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspectia Muncii, victime si, dupa caz, asigurator;
d) in cazul accidentului de munca mortal, precum si in cazul accidentului mortal in afara muncii, pentru beneficiarul care inregistreaza accidentul, organul de urmarire penala, inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspectia Muncii, familiile victimelor si, dupa caz, asigurator.
(2) Procesul-verbal de cercetare poate fi intocmit intr-un numar mai mare de exemplare, dupa caz.

Art. 34. – In cazul in care beneficiarul la care se inregistreaza accidentul de munca isi are sediul, domiciliul sau resedinta pe teritoriul altui judet decat cel pe raza caruia s-a produs accidentul, se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia isi are sediul, domiciliul sau resedinta beneficiarul.

Art. 35. – (1) Accidentul de munca suferit de zilier se inregistreaza de catre beneficiarul la care presta activitatea victima, in Registrul unic de evidenta a zilierilor accidentati, prevazut in anexa nr. 4, in baza procesului-verbal de cercetare.
(2) Accidentele de munca produse la sediile secundare aflate pe raza altui judet decat cel unde este declarat sediul social se vor inregistra la sediul social, cu exceptia cazului in care sediul secundar are personalitate juridica.
(3) Accidentele suferite de zilieri in timpul procesului de munca si care au antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de 3 zile se vor inregistra, de asemenea, in registrul de evidenta prevazut la alin. (1).

Art. 36. – (1) Disparitia unei persoane in conditiile unui accident de munca si in imprejurari care indreptatesc presupunerea decesului acesteia se inregistreaza ca accident mortal, dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti, conform prevederilor legale, prin care este declarat decesul.
(2) Data producerii accidentului de munca mortal, prevazut la alin. (1), este data inscrisa in hotararea judecatoreasca ca fiind data decesului.
(3) Beneficiarul pentru care a prestat activitate zilierul disparut va comunica, imediat ce a luat la cunostinta, numarul si data hotararii judecatoresti la inspectoratul teritorial de munca.

Art. 37. – In baza proceselor-verbale de cercetare, inspectoratul teritorial de munca va tine evidenta tuturor accidentelor de munca inregistrate de beneficiarii care au sediul, domiciliul sau resedinta pe teritoriul judetului respectiv, in Registrului unic de evidenta a zilierilor accidentati in munca, conform modelului prevazut in anexa nr. 5.

Art. 38. – (1) Victimele sau familiile victimelor unui eveniment urmat de incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces au dreptul sa sesizeze sau sa se informeze la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia a avut loc accidentul.
(2) Daca in urma investigatiilor rezulta ca sunt intrunite conditiile unui accident de munca, inspectoratul teritorial de munca va lua masuri pentru efectuarea cercetarii in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
(3) In situatiile prevazute la alin. (1), inspectoratul teritorial de munca va raspunde sesizarilor conform prevederilor legale sau va elibera, la cerere, o copie a procesului-verbal de cercetare a evenimentului.

Art. 39. – (1) In situatia in care beneficiarul, zilierii implicati, victimele sau familiile acestora nu sunt de acord cu concluziile stabilite in procesul-verbal de cercetare a evenimentului, pot sesiza, in scris, Inspectia Muncii, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal.
(2) Daca in urma analizei se constata ca trebuie refacuta cercetarea, Inspectia Muncii dispune completarea dosarului de cercetare si/sau intocmirea unui nou proces-verbal de cercetare care il va inlocui pe cel existent.
(3) Solutiile adoptate de catre Inspectia Muncii vor fi comunicate celor interesati, in termenul legal.

Art. 40. – Anexele nr. 1 – 7 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Art. 41. Prezentele norme metodologice intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1 la normele medotologice

ANEXA 2 la normele metodologice

ANEXA 3 la normele metodologice

ANEXA 4 la normele metodologice

ANEXA 5 la normele metodologice

ANEXA 6 la normele metodologice

ANEXA 7 la normele metodologice

 

(Visited 898 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.