HG nr.582/2015: modificari si completari privind diurna externa

HG nr.582/2015 pentru modificarea si completarea HG nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar a fost publicata in Monitorul Oficial nr.558 din 27 iulie 2015.

 

HG nr.582/2015:

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I. – Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“k) exercitii, aplicatii, ateliere de lucru, controale la unitatile militare participante la misiuni de mentinere a pacii, cursuri la scoli si academii militare, participare la misiuni specifice urgente, desfasurate la ordinul conducatorului unitatii;”.

2. La articolul 1, dupa litera l) se introduc patru noi litere, literele m)-p), cu urmatorul cuprins:
“m) participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la activitati de cooperare judiciara internationala in materie penala, la activitati desfasurate pentru prevenirea, descoperirea si cercetarea infractiunilor sau activitatilor infractionale, la misiuni comune operative internationale organizate in scopul combaterii criminalitatii transfrontaliere, mentinerii ordinii si sigurantei publice, combaterii migratiei ilegale sau in vederea executarii unor actiuni specifice domeniului protectiei civile si al situatiilor de urgenta, precum si la alte tipuri de activitati de cooperare sau asistenta politieneasca internationala;
n) transportul valizei diplomatice;
o) participarea ca observator la actiuni desfasurate sub egida Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE);
p) participarea ca expert national detasat.”

3. La articolul 5 alineatul (1), litera A se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“A. In strainatate, o indemnizatie zilnica in valuta primita pe perioada delegarii si detasarii in strainatate, denumita in continuare indemnizatie de deplasare, compusa din:
a) o suma zilnica, denumita in continuare diurna, in vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte uzuale, precum si a costului transportului in interiorul localitatii in care isi desfasoara activitatea;
b) o suma zilnica, denumita in continuare indemnizatie de cazare, in limita careia personalul trebuie sa isi acopere cheltuielile de cazare. Prin cheltuieli de cazare se intelege, pe langa tarifele sau chiria platite, si eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum si costul micului dejun, atunci cand acesta este inclus in tarif.”

4. Titlul capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:

” CAPITOLUL II  Indemnizatia de deplasare”

5. La capitolul II, titlul sectiunii I se abroga.

6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 7. – (1) Indemnizatia de deplasare se diferentiaza pe doua categorii si se acorda pe componentele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. A la nivelurile stabilite pentru fiecare tara in care are loc deplasarea, potrivit anexei.
(2) Pentru personalul trimis in strainatate, in misiuni cu caracter temporar care se deplaseaza pentru durate de timp care nu necesita cazare, inclusiv pe durata intregii nopti, indemnizatia de deplasare este formata numai din diurna stabilita conform anexei.
(3) Pentru personalul trimis in strainatate in conditiile prezentei hotarari, in cazul in care cheltuielile pentru cazare se suporta de catre partenerii externi, indemnizatia de deplasare este formata numai din diurna stabilita conform anexei.
(4) Pentru personalul trimis in strainatate in conditiile prezentei hotarari, in cazul in care cheltuielile pentru masa se suporta de catre partenerii externi, indemnizatia de deplasare este formata din 50% din diurna si 100% din indemnizatia de cazare, stabilite pentru tara in care are loc deplasarea, potrivit categoriei in care se incadreaza.
(5) Prevederile alin. (4) se aplica si personalului care pe timpul deplasarii in strainatate se interneaza in spital, pentru cazurile si in conditiile stabilite potrivit prezentei hotarari.
(6) Pentru membrii colectivelor sportive, artistice, stiintifice si altele asemenea, in situatia in care cheltuielile de intretinere si cazare a acestora in strainatate se suporta din sumele platite organizatorilor reuniunilor sau manifestarilor la care iau parte, la nivelul comunicat de catre acestia, indemnizatia de deplasare este formata din 50% din diurna stabilita pentru tara in care are loc deplasarea, potrivit categoriei in care se incadreaza.
(7) In cazul intreruperii calatoriei, determinata de programul de zbor al avioanelor, drepturile de indemnizatie de deplasare ale personalului se acorda, in continuare, la nivelul prevazut pentru tara de destinatie, numai daca sejurul pe perioada respectiva nu este asigurat de catre companiile care efectueaza transportul.”

7. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:
“Art. 7^1. – (1) Perioada pentru care se acorda diurna in valuta se determina in functie de mijlocul de transport folosit, avandu-se in vedere:
a) momentul decolarii avionului, la plecarea in strainatate, si momentul aterizarii avionului, la sosirea in tara, de si pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a Romaniei;
b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, atat la plecarea in strainatate, cat si la inapoierea in tara.
(2) Pentru fractiunile de timp care nu insumeaza 24 de ore, diurna se acorda astfel: 50% pana la 12 ore si 100% pentru perioada care depaseste 12 ore.
(3) Conducerea ministerelor si celorlalte unitati trimitatoare este obligata sa ia masurile necesare ca deplasarea personalului sa aiba loc, pe cat posibil, fara intreruperea calatoriei.”

8. Articolul 8 se abroga.

9. La capitolul II, titlul sectiunii a II-a se abroga.

10. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 9. – (1) Indemnizatia de cazare se acorda in raport cu categoria de indemnizatie de deplasare in care se incadreaza personalul, la nivelul prevazut pentru fiecare tara in care are loc deplasarea, potrivit anexei.
(2) Pentru personalul care participa la misiuni cu caracter temporar care impun cazare la anumite hoteluri/locatii din motive de securitate sau reprezentare, indemnizatia de cazare se acorda la nivelul corespunzator tarifelor practicate de catre hotelurile in care au loc manifestarile respective, pe baza comunicarii primite din partea organizatorilor ori a reprezentantelor Romaniei din tarile respective, cu aprobarea de catre conducerile unitatilor trimitatoare.”

11. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu urmatorul cuprins:
“Art. 9^1. – Politistii care participa la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman in comun cu fortele armate ale Romaniei sau similare celor prevazute la art. 2 din Legea nr. 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, pentru fortele armate, beneficiaza de diurna si cazare cu aplicarea dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 1.086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice si a drepturilor de diurna, cazare si hrana cuvenite personalului participant la misiuni in afara teritoriului statului roman, nepublicata in Monitorul Oficial al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.”

12. La articolul 10 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
” a) business class, personalul care se incadreaza la categoria a II-a de indemnizatie de deplasare, cu exceptia membrilor Guvernului si a cel mult trei colaboratori ai acestora, care pot sa calatoreasca si cu clasa I;”.

13. La articolul 10, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Cu aprobarea conducerii unitatilor trimitatoare, personalul care se incadreaza la categoria I de indemnizatie de deplasare poate sa calatoreasca si la business class, in situatia in care nu sunt locuri la clasa economica, iar plecarea in delegatie nu poate fi amanata.”

14. La articolul 11, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“Art. 11. – (1) Valuta necesara pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevazute, precum si a celor pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb, diferente de tarif la cazare si altele asemenea, necesare indeplinirii misiunii, se acorda in limita unei sume de pana la 50% din indemnizatia de deplasare la care are dreptul personalul.
(2) De asemenea, cu aprobarea prim-ministrului, secretarul general al Guvernului si ministrii conducatori de delegatii oficiale in strainatate pot sa beneficieze de o suma in valuta in limita a 1.000 euro, in vederea acoperirii unor cheltuieli de ordin protocolar. Prim-ministrul poate sa efectueze astfel de cheltuieli pana la 2.000 euro.”

15. La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Justificarea sumelor cheltuite in valuta, cu exceptia celor reprezentand indemnizatia de deplasare, se face pe baza de documente si se aproba de catre conducatorii unitatilor trimitatoare; in cazul cheltuielilor medicale este necesar si avizul policlinicii de specialitate.”

16. La articolul 12, dupa alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu urmatorul cuprins:
“(22) Prin exceptie de la alin. (2), pentru misiunile prevazute la art. 9 alin. (2), sumele cheltuite in valuta care depasesc indemnizatiile de cazare stabilite in conditiile prezentei hotarari se aproba, in cazuri temeinic justificate, de catre conducerile unitatilor trimitatoare, pe baza documentelor justificative.”

17. La articolul 12, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) In situatia in care in unele tari, potrivit practicii existente pe plan local, nu se elibereaza documente sau acestea sunt retinute de catre autoritati, sumele cheltuite, cu exceptia celor reprezentand indemnizatia de deplasare, se justifica pe baza de declaratie data pe propria raspundere. In tarile in care Romania are reprezentante, declaratia se confirma de catre aceste reprezentante, daca pentru obtinerea acestei confirmari nu sunt necesare cheltuieli de deplasare.”

18. La articolul 15 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) indemnizatie de delegare pe timpul necesar calatoriei pana la localitatea de destinatie, respectiv pana la data preluarii personalului de catre organizatiile sau partenerii externi, precum si pe timpul revenirii in tara, in functie de orarele mijloacelor de transport;”.

19. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. II. – Prezenta hotarare intra in vigoare la 1 septembrie 2015, cu exceptia prevederilor art. I pct. 10 11 (in loc de ….pct.10…. se va citi ….pct.11….. – rectificare publicata in Monitorul Oficial nr.605 din 11 august 2015), care intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Ministrul finantelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice,
Rovana Plumb

Bucuresti, 15 iulie 2015.
Nr. 582.

ANEXA
(Anexa la Hotararea Guvernului nr. 518/1995)

Nr. crt. Tara Valuta Indemnizatie de deplasare
categoria I categoria II
diurna indemnizatie de cazare diurna indemnizatie de cazare
0 1 2 3 4 5 6
1 Afganistan USD 120 180 150 360
2 Africa de Sud (Republica) USD 38 110 60 220
3 Albania euro 32 100 51 200
4 Algeria USD 32 150 51 300
5 Anglia (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord) euro 35 150 56 300
6 Angola USD 32 140 51 280
7 Antigua si Barbuda USD 32 100 51 200
8 Antile USD 32 100 51 200
9 Arabia Saudita USD 38 110 60 220
10 Argentina USD 32 110 51 220
11 Armenia USD 38 140 60 280
12 Australia USD 38 160 60 320
13 Austria euro 35 150 56 300
14 Azerbaidjan USD 38 120 60 240
15 Bahamas USD 32 100 51 200
16 Bahrain USD 32 100 51 200
17 Bangladesh USD 32 100 51 200
18 Belarus USD 38 110 60 220
19 Belgia euro 35 150 56 300
20 Benin USD 32 100 51 200
21 Birmania USD 32 100 51 200
22 Bolivia USD 32 120 51 240
23 Botswana USD 32 100 51 200
24 Bosnia si Herzegovina euro 32 100 51 200
25 Brazilia USD 32 120 51 240
26 Bulgaria euro 32 100 51 200
27 Burkina Faso USD 32 100 51 200
28 Burundi USD 32 120 51 240
29 Cambodgia USD 32 100 51 200
30 Camerun USD 32 100 51 200
31 Canada USD 38 150 60 300
32 Capul Verde USD 32 100 51 200
33 Cehia (Republica) euro 35 150 56 300
34 Centrafricană (Republica) USD 32 100 51 200
35 Chile USD 32 120 51 240
36 Chineza (Republica Populara) USD 38 140 60 280
37 Ciad USD 32 100 51 200
38 Cipru euro 35 150 56 300
39 Coasta de Fildes USD 32 100 51 200
40 Columbia USD 32 100 51 200
41 Congo USD 32 100 51 200
42 Coreea de Sud USD 38 180 60 360
43 Coreea (RPD) euro 30 120 48 240
44 Costa Rica USD 32 110 51 220
45 Croatia euro 32 100 51 200
46 Cuba euro 32 120 51 240
47 Danemarca euro 35 150 56 300
48 Djibouti USD 32 100 51 200
49 Dominicana (Republica) USD 32 110 51 220
50 Ecuador USD 32 110 51 220
51 Egipt USD 32 100 51 200
52 Elvetia euro 38 150 60 300
53 Emiratele Arabe Unite USD 38 100 60 200
54 Estonia euro 35 150 56 300
55 Etiopia USD 32 110 51 220
56 Fiji USD 38 120 60 240
57 Filipine USD 32 100 51 200
58 Finlanda euro 35 150 56 300
59 Franta euro 35 150 56 300
60 Gabon USD 32 100 51 200
61 Gambia USD 32 100 51 200
62 Georgia USD 38 160 60 320
63 Germania euro 35 150 56 300
64 Ghana USD 32 100 51 200
65 Grecia euro 35 150 56 300
66 Guatemala USD 32 100 51 200
67 Guineea USD 32 100 51 200
68 Guineea-Bissau USD 32 100 51 200
69 Guineea Ecuatoriala USD 32 100 51 200
70 Guyana USD 32 100 51 200
71 Haiti USD 32 110 51 220
72 Honduras USD 32 100 51 200
73 Hong Kong USD 53 250 85 500
74 India USD 32 100 51 200
75 Indonezia USD 38 100 60 200
76 Iordania USD 38 100 60 200
77 Irak USD 60 80 96 160
78 Iran USD 38 100 60 200
79 Irlanda euro 35 150 56 300
80 Islanda euro 35 130 56 260
81 Israel USD 38 120 60 240
82 Italia euro 35 150 56 300
83 Jamaica USD 32 110 51 220
84 Japonia USD 53 250 84 500
85 Kazahstan USD 38 100 60 200
86 Kenya USD 32 100 51 200
87 Kargazstan USD 38 100 60 200
88 Kuwait USD 38 150 60 300
89 Laos USD 32 100 51 200
90 Lesotho USD 32 100 51 200
91 Letonia euro 35 150 56 300
92 Liban USD 38 100 60 200
93 Liberia USD 32 100 51 200
94 Libia USD 38 130 60 260
95 Lituania euro 35 150 56 300
96 Luxemburg euro 35 150 56 300
97 Macedonia euro 32 100 51 200
98 Madagascar USD 32 100 51 200
99 Malaysia USD 32 110 51 220
100 Mali USD 32 100 51 200
101 Malta euro 35 150 56 300
102 Maroc USD 32 120 51 240
103 Mauritania USD 32 100 51 200
104 Mauritius USD 32 110 51 220
105 Mexic USD 38 110 60 220
106 Moldova USD 38 100 60 200
107 Mongolia USD 38 110 60 220
108 Mozambic USD 32 100 51 200
109 Muntenegru euro 32 100 51 200
110 Myanmar USD 32 100 51 200
111 Namibia USD 32 100 51 200
112 Nepal USD 32 110 51 220
113 Nicaragua USD 32 110 51 220
114 Niger USD 32 110 51 220
115 Nigeria USD 32 160 51 320
116 Norvegia euro 35 150 56 300
117 Noua Zeelanda USD 38 160 60 320
118 Olanda euro 35 150 56 300
119 Oman USD 38 100 60 200
120 Pakistan USD 32 140 51 280
121 Panama USD 32 110 51 220
122 Papua-Noua Guinee USD 32 100 51 200
123 Paraguay USD 32 100 51 200
124 Peru USD 32 110 51 220
125 Polonia euro 35 150 56 300
126 Portugalia euro 35 150 56 300
127 Qatar USD 38 140 60 280
128 Rwanda USD 32 100 51 200
129 Federaţia Rusa USD 47 140 75 280
130 Salvador USD 32 100 51 200
131 Sao Tome si Principe USD 32 100 51 200
132 San Marino euro 35 150 56 300
133 Senegal USD 32 100 51 200
134 Serbia euro 32 100 51 200
135 Sierra Leone USD 32 100 51 200
136 Singapore USD 38 150 60 300
137 Siria USD 38 100 60 200
138 Slovacia euro 35 150 56 300
139 Slovenia euro 35 150 56 300
140 Somalia USD 32 100 51 200
141 Spania euro 35 150 56 300
142 Sri Lanka USD 38 110 60 220
143 S.U.A. USD 53 210 84 420
144 Sudan USD 32 110 51 220
145 Suedia euro 35 150 56 300
146 Surinam USD 32 110 51 220
147 Tadjikistan USD 38 100 60 200
148 Tanzania USD 32 100 51 200
149 Taiwan USD 38 110 60 220
150 Thailanda USD 38 100 60 200
151 Togo USD 32 100 51 200
152 Tunisia USD 32 100 51 200
153 Turcia USD 38 140 60 280
154 Turkmenistan USD 38 110 60 220
155 Ucraina USD 38 150 60 300
156 Uganda USD 32 100 51 200
157 Ungaria euro 35 150 56 300
158 Uruguay USD 32 100 51 200
159 Uzbekistan USD 38 100 60 200
160 Vatican euro 35 150 56 300
161 Venezuela USD 32 130 51 260
162 Vietnam USD 32 120 51 240
163 Yemen USD 38 110 60 220
164 Zair USD 32 100 51 200
165 Zambia USD 32 100 51 200
166 Zimbabwe USD 32 120 51 240

Incadrarea personalului in categorii de indemnizatie de deplasare

In categoria a II-a se incadreaza: viceprim-ministrii, ministrii, ministrii delegati, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul incadrat in functii asimilate acestora prin acte normative, secretarii generali, secretarii generali adjuncti, inaltii reprezentanti ai prim-ministrului, precum si prefectii, subprefectii, primarul general si viceprimarul capitalei, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, ambasadorii, sefii reprezentantelor diplomatice ale Romaniei, academicienii si membrii corespondenti ai Academiei Romane, seful Statului Major General, loctiitorii sefului Statului Major General si directorul Statului Major General, seful Corpului de control si inspectie, sefii departamentelor Ministerului Apararii Nationale si loctiitorii acestora, seful Statului Major al Fortelor Terestre, seful Statului Major al Fortelor Navale, seful Statului Major al Fortelor Aeriene, loctiitorii secretarilor de stat din cadrul unitatilor care au astfel de functii.

Pentru prim-ministrul diurna se majoreaza cu 50%.

In categoria I se incadreaza restul personalului.

NOTA:
Prim-ministru, ministrii, precum si ceilalti membri ai Guvernului beneficiaza de diurna in cuantum integral, indiferent de conditiile in care are loc deplasarea.

(Visited 1,162 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


4 + = thirteen

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.