Deducerea personala pentru copilul major – model declaratie pe propria raspundere si info utile

Recent ni s-a solicitat un model de declaratie pe propria raspundere a copilului major ca se afla in intretinerea unuia dintre parinti, declaratie necesara parintelui pentru stabilirea deducerii personale.

Solicitarea a fost formulata in contextul in care de la locul de munca a parintelui care dorea luarea in intretinere a copilului major i s-a solicitat o declaratie notariala data de copil.

 

In contextul celor prezentate, amintim ca deducerea personala este reglementata de art.77 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si de pct.13 (Sectiunea a 2-a-Deducerea personala, Capitolul III – Venituri din salarii si asimilate salariilor, Titlul IV-Impozitul pe venit) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.1/2016.

In sensul prevederilor Codului fiscal, deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala se acorda pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.

Deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat la functia de baza de catre contribuabil si numarul de persoane aflate in intretinerea acestuia.

Iar obligatia stabilirii persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului in functie de care se atribuie deducerea personala revine angajatorului la care salariatul are functia de baza. In acest sens, angajatorul va solicita salariatului o serie de documente stabilite de Normele de aplicare a Codului fiscal.

Amintim ca persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 300 lei lunar, cu anumite exceptii.

Referitor la copiii aflati in intretinere,vorbim de copiii minori si copiii majori ai salariatului.

Copilul minor

Copilul minor, in varsta de pana la 18 ani, care este considerat intotdeauna intretinut, cu exceptia celor incadrati in munca, indiferent daca se afla in unitati speciale sanitare sau de protectie speciala si altele asemenea, precum si in unitati de invatamant, inclusiv in situatia in care costul de intretinere este suportat de aceste unitati.

In acest caz eventualele venituri obtinute de copilul minor nu se au in vedere la incadrarea in venitul de 300 lei lunar.

Pentru copilul minor aflat in intretinerea parintilor sau a tutorelui, deducerea personala se acorda fiecaruia dintre parinti, respectiv tutorelui.

Pentru copilul minor provenit din casatorii anterioare, dreptul la deducerea personala revine parintelui caruia i-a fost incredintat copilul si unuia dintre soti care formeaza noua familie.

Pentru copilul minor pentru care s-a dispus plasamentul, in conditiile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dreptul de a fi preluat ca persoana aflata in intretinere pentru acest copil se acorda:
a) persoanei careia i s-a dat in plasament copilul; sau
b) ambilor soti care formeaza familia careia i s-a dat in plasament copilul.

Ca si exceptie, copilul minor cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, incadrat in munca in conditiile Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, devine contribuabil si beneficiaza de deducerea personala, situatie in care, pentru perioada respectiva, parintii nu mai beneficiaza de deducerea personala.Verificarea incadrarii veniturilor acestor persoane in suma de 300 lei lunar se realizeaza prin compararea acestui plafon cu veniturile brute realizate de persoana fizica aflata in intretinere.

Din punct de vedere al documentatiei, pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul, salariatul va depune la angajator o declaratie pe propria raspundere, care va cuprinde datele sale de identificare (nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal) si datele de identificare a fiecarei persoane aflate in intretinere (numele si prenumele, codul numeric personal) si o copie/copii dupa certificatul de nastere a copilului minor/copiilor minori.

Copilul major

Copilul major poate fi intretinut de unul dintre parinti, conform intelegerii dintre parti, cu conditia ca veniturile, impozabile si neimpozabile, ale acestuia sa nu depaseasca 300 lei lunar.

In situatia in care intr-o familie sunt mai multi copii aflati in intretinere, cu exceptia copiilor minori, acestia vor fi preluati in intretinerea unuia dintre parinti conform intelegerii dintre parti. In aceste situatii contribuabilii vor prezenta platitorului de venit fie o declaratie pe propria raspundere din partea sotului/sotiei, fie o adeverinta emisa de platitorul de venit din salarii al acestuia/acesteia, dupa caz, din care sa rezulte numarul si identitatea copiilor care sunt preluati in intretinere de fiecare sot/sotie.

Daca venitul copilului major aflat in intretinere depaseste 300 lei lunar, acesta nu este considerat intretinut.

Ca si documentatie, pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul, salariatul va depune la angajator :
o declaratie pe propria raspundere a salariatului, care trebuie sa cuprinde pe langa datele sale de identificare (nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal) si datele de identificare a fiecarei persoane aflate in intretinere (numele si prenumele, codul numeric personal);
o declaratie pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere, care  trebuie sa cuprinda datele de identificare a persoanei aflate in intretinere (numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal); datele de identificare a contribuabilului care beneficiaza de deducerea personala corespunzatoare (numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal); acordul persoanei intretinute ca intretinatorul sa o preia in intretinere; nivelul si natura venitului persoanei aflate in intretinere, inclusiv mentiunea privind suprafetele de teren agricol si silvic detinute, precum si declaratia cu privire la desfasurarea de activitati agricole, silvicultura si/sau piscicultura; angajarea persoanei aflate in intretinere de a comunica persoanei care contribuie la intretinerea sa orice modificari in situatia venitului realizat;
o copie/copii dupa certificatul de nastere a copilului major/copiilor majori;
o adeverinta de la angajatorul celuilalt sot sau o declaratie pe propria raspundere a acestuia ca nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil major/acei copii majori.

Documentele vor fi prezentate in original si in copie, angajatorul pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.

Intrucat declaratiile pe propria raspundere depuse in vederea acordarii de deduceri personale nu se emit ca formulare tipizate, contabun.ro va prezinta mai jos un model de Declaratie pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere, cu exceptia copilului minor, extras din lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca”:

Declaratie
pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere
cu exceptia copilului minor

Subsemnatul/a……………………, domiciliat/a in localitatea…………….……, str……………, nr………, judetul/sectorul ………., CNP……………, declar pe propria raspundere ca datele mentionate mai jos sunt reale, cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform legii penale.

I. Persoana care contribuie la intretinerea mea este:
Nume si prenume ……………………….., domiciliat/domiciliata in localitatea ……………., str. …………….. nr. ………., judetul/sectorul ……………, CNP …………………. .

II. Sunt de acord ca persona mai sus mentionata sa beneficieze de deducere personala pentru intretinerea mea, conform prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

III. La data prezentei realizez/nu realizez venit in suma de … lei/luna , reprezentand………
………………………………………………………………. .
Detin/nu detin teren agricol si/sau silvic in suprafata de …….. mp in zone colinare si de ses si/sau in suprafata de ……… mp in zone montane .
Desfasor/nu desfasor activitati agricole, silvicultura si/sau piscicultura.

IV. Ma oblig sa anunt in cel mai scurt timp posibil persoana care contribuie la intretinerea mea orice modificari in situatia venitului realizat.

Data …………..

Semnatura ………………

Mentionam ca declaratia pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere, conform prevederilor Normelor de aplicare a Codului fiscal, nu trebuie sa fie autentificata la notar. O astfel de solicitare din partea angajatorului nu este justificata din punct de vedere legal.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 7,769 times, 7 visits today)

2 Responses to Deducerea personala pentru copilul major – model declaratie pe propria raspundere si info utile

  1. DELIA TEODORESCU says:

    In conditiile in care copilul meu este major de aproape 2 ani, este student dar eu nu mai primesc deducere personala pentru el, se considera ca mai este in intretinerea mea?

  2. Salariatii au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza, in limita venitului realizat si in functie de numarul de persoane aflate in intretinere.

    Iar persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 300 lei lunar, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 62 lit. o), w) si x) din Codul fiscal si/sau a pensiilor de urmas cuvenite conform legii, precum si a prestatiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Detalii despre deducerea personala in 2016 – cui se acorda si in ce conditii gasiti aici: http://www.contabun.ro/2016/01/26/deducerea-personala-in-2016-cui-se-acorda-si-in-ce-conditii/

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× nine = 9

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.