Adeverinta de vechime in munca – model 2016

Potrivit art.40 alin.(2) lit.h) din Codul muncii, angajatorul are obligatia sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului.

Iar conform art.34 alin.(5) din acelasi act normativ, la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate.

 

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

 

Pana la data de 31.12.2010 (inclusiv) vechimea in munca s-a dovedit cu carnetul de munca. Ulterior datei mentionate, vechimea in munca se dovedeste cu adeverinta eliberata de angajatori potrivit registrului general de evidenta a salariatilor – stabilit in scopul inlocuirii carnetelor de munca.

Decretul nr.92/1976 privind carnetul de munca, publicat in Buletinul Oficial nr.37 din 26 aprilie 1976, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogat la data de 1 ianuarie 2011 (art.281 alin.(3) din Legea nr.53/2003, republicata).

Prin urmare, la solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat sa ii elibereze acestuia:
a) copii ale documentelor existente in dosarul personal;
b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind inscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.

Documentele se elibereaza in copie certificata de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana imputernicita de angajator pentru conformitate cu originalul.

Refuzul angajatorului de a elibera copii dupa documentele solicitate de catre salariat constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei (art.9 alin.(1) lit.h) si alin.(2) lit.e) din HG nr.500/2011).

In masura in care, din motive obiective, angajatorul se afla in imposibilitatea de a elibera documentele prevazute mai sus, salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de munca din raza caruia angajatorul isi desfasoara activitatea eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte elementele continute in registru, astfel cum a fost intocmit si transmis de catre angajator.

Inspectoratul teritorial de munca in cauza elibereaza documentul, in baza registrului electronic de evidenta a salariatilor transmis de angajator, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.

Contabun.ro va propune un model de Adeverinta de vechime in munca.

Antetul societatii

Nr. ……../……………

Adeverinta

Prin prezenta se atesta faptul ca d-ul/d-na ……………………, domiciliat/a in localitatea …………., str. …………….. nr………….., judet/sector ………………., posesor/posesoare al/a actului de identitate ……… seria ………. nr. ………….., eliberat de ……………….., la data de ……………, cod numeric personal ……………….., a fost angajatul/a SC……….SRL, CUI …………, cu sediul social in loc…………., str…………. nr………, jud./sector ……………, in baza contractului individual de munca cu norma intreaga/cu timp partial de …… ore/zi, incheiat pe durata nedeterminata/determinata, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor cu nr………../…………, in functia de …………………….

In caz ca angajarea s-a facut dupa 01.01.2011 se va completa:
De la data angajarii si pana la data incetarii contractului individual de munca au intervenit urmatoarele mutatii (incheierea, modificarea, suspendarea, incetarea contractului individual de munca):

In caz ca angajarea s-a facut anterior datei de 01.01.2011 se va completa:
De la data angajarii (…………….) si pana la data de 01.01.2011 vechimea in munca este certificata de ITM …………… in carnetul de munca seria…. nr. ……………/adeverinta de vechime nr…../………….

De la data de 01.01.2011 si pana la data incetarii contractului individual de munca, au intervenit urmatoarele mutatii (modificarea, suspendarea, incetarea contractului individual de munca):

Nr.
Crt.

Mutatia

intervenita

Anul

 Luna  Ziua

Meseria/Functia Salariul de baza, inclusiv sporurile care intra in calculul punctajului mediu anual Nr.si data actului pe baza caruia se face inscrierea si temeiul legal

Incepand cu data de ……………….., contractul individual de munca al domnului/doamnei ………….…. a incetat in baza prevederilor art. …. alin.(…) lit. …) din Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicata.

In perioada ……………….. a avut/nu a avut …… zile de absente nemotivate1, ……. zile de concediu fara plata2.

S-a eliberat prezenta in baza documentelor detinute de societate, pentru atestarea activitatatii desfasurate de salariat, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate.

Reprezentant legal ,

Am primit un exemplar in original al adeverintei …………………….
(semnatura salariatului si data/dovada comunicarii)

…………………..

1 Se va mentiona doar daca nu exista decizie de suspendare a contractului. Absentele nemotivate se scad din vechimea in munca.

2 Se va mentiona doar daca nu exista decizie de suspendare a contractului. Concediile fara plata se scad din vechimea in munca.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 7,904 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.