HG nr.449/2016: modificarea si completarea Normelor de aplicare a OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

De la 1 iulie 2016 intra in vigoare Legea nr.66/2016 pentru modificarea OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor care a adus o serie de modificari si completari privind acordarea concediului si indemnizatiei pentru cresterea copiilor.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

Iar pentru aplicarea noilor prevederi, au fost aduse modificari si completari, prin HG nr.449/2016, si Normelor motologice de aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010, aprobate prin HG nr. 52/2011.

HG nr.449/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin HG nr. 52/2011, a fost publicata in monitorul Oficial nr.473 din 24 iunie 2016 si va intra in vigoare la data de 1 iulie 2016.

HG nr.449/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011:
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. IV din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art.I. – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera e) se abroga.

2. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) In situatia prevazuta la art. 12 alin. (5) din ordonanta de urgenta, conditiile prevazute la alin. (2) lit. c) si d) se considera indeplinite.”

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 2. – (1) Drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 7 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (4) si art. 9 alin. (4) si (5) din ordonanta de urgenta se cuvin pentru fiecare nastere sau, dupa caz, pentru fiecare situatie prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta.”

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 4. – (1) Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, prevazuta de art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, se acorda persoanelor indreptatite, daca acestea au realizat venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, ori s-au aflat in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta timp de 12 luni in ultimii 2 ani anterior datei nasterii copilului sau, dupa caz, anterior datei la care s-a realizat incredintarea in vederea adoptiei, s-a incuviintat adoptia ori s-a instituit plasamentul sau tutela.
(2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si persoanele care au realizat in perioada de referinta avuta in vedere venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestora.
(3) Se iau in considerare perioadele prevazute la art. 2 alin. (5) lit. o)-s) din ordonanta de urgenta si in situatia in care persoana admisa la cursurile unei alte forme de invatamant preuniversitar sau, dupa caz, universitar, postuniversitar de masterat sau de doctorat, organizat potrivit legii, nu poate incepe cursurile din motive medicale, inclusiv starea de graviditate ori maternitate.
(4) Constituirea perioadei prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta se stabileste, dupa cum urmeaza:
a) din 12 luni consecutive, in cazul in care in aceasta perioada se realizeaza fara intrerupere venituri supuse impozitului si/sau se inregistreaza una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta;
b) din 12 luni succesive, in care sunt indeplinite conditiile de acordare, in cazul in care in perioada de 2 ani realizarea veniturilor supuse impozitului si/sau inregistrarea uneia sau mai multora dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta s-au produs cu intreruperi.
(5) Luna calendaristica in care s-a nascut copilul sau in care s-a inregistrat una dintre situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta, indiferent de ziua din aceasta luna in care s-a produs nasterea ori s-a inregistrat situatia, face parte integranta din perioada prevazuta la alin. (4).
(6) In cazul in care in luna nasterii copilului persoana indreptatita nu a realizat venituri supuse impozitului si nici nu s-a aflat in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta, perioada de calcul al celor 12 luni incepe cu ultima luna din cei 2 ani in care aceasta a inregistrat venituri sau s-a aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta.”

5. Articolul 4^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 4^1. – (1) In aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta, celalalt parinte sau cealalta persoana prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta care nu a solicitat dreptul la indemnizatie poate solicita acest drept, daca indeplineste conditiile de acordare, oricand pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap. Daca dreptul propriu la concediu si indemnizatie nu se solicita de catre celalalt parinte, concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului acordat primului parinte se reduc cu o luna.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), persoana indreptatita care se afla in concediu pentru cresterea copilului poate opta pentru concediu fara plata acordat de angajator sau, dupa caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.
(3) In cazul persoanei singure sau in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, prevederile art. 11 din ordonanta de urgenta nu se aplica.
(4) Pe perioada in care cealalta persoana beneficiaza de dreptul la concediul propriu de crestere a copilului de cel putin o luna, dreptul celuilalt parinte la indemnizatia pentru cresterea copilului se suspenda in conditiile art. 16 alin. (2) din ordonanta de urgenta.
(5) In situatia in care persoana indreptatita opteaza pentru concediu fara plata potrivit alin. (2), cererea pentru acordarea acestuia se depune si se inregistreaza la angajator, pe aceasta perioada aplicandu-se corespunzator prevederile art. 21 alin. (3) si (4) si art. 22 din ordonanta de urgenta.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplica in situatia in care persoana indreptatita solicita numai acordarea stimulentului de insertie sau acesta este solicitat cu cel putin 3 luni inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap.
(7) Solicitarea concediului si a indemnizatiei pentru cresterea copilului prevazute la alin. (1) se face pe baza de cerere si documente doveditoare, in conditiile prezentelor norme metodologice, pana cel tarziu in ziua anterioara implinirii de catre copil a varstei de 2 ani sau 3 ani in cazul copilului cu handicap.
(8) In cazul in care celalalt parinte nu respecta prevederile alin. (7), concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului sau, dupa caz, acordarea stimulentului de insertie se reduc cu o luna.
(9) In situatia in care persoana indreptatita prevazuta la alin. (1) nu solicita dreptul la concediul propriu de cel putin o luna, aceasta are obligatia de a anunta in scris agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentie teritoriala, potrivit alin. (7), daca nu se inregistreaza situatia prevazuta la alin. (6). in situatia in care persoana indreptatita nu anunta, concediul si indemnizatia sau, dupa caz, acordarea stimulentului de insertie se reduc, din oficiu, cu o luna.
(10) In situatia suprapunerii drepturilor de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in conditiile art. 8, drepturile prevazute in prezentul articol pot fi solicitate de celalalt parinte care indeplineste conditiile de acordare la finalizarea concediului si a indemnizatiei pentru cresterea celui din urma copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioada de luni cel putin egala cu numarul de suprapuneri inregistrate in perioada totala a concediilor suprapuse si cumulate.”

6. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In vederea includerii in calculul celor 12 luni a situatiilor prevazute la art. 2 alin. (5) lit. m), o)-s) din ordonanta de urgenta, persoana indreptatita face dovada ca a frecventat fara intrerupere cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar, universitar sau postuniversitar, organizate potrivit legii, doar pentru perioadele care sunt asimilate in vederea aprobarii dreptului la indemnizatie pentru cresterea copilului sau, dupa caz, la stimulentul lunar.”

7. La articolul 6, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“Art. 6. – (1) Drepturile reprezentand indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 11, art. 31 alin. (1) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2) si alin. (5) din ordonanta de urgenta se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor pentru care se solicita dreptul ori livretul de familie si, dupa caz, de actele doveditoare prevazute la alin. (4)-(7), care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta. Actele se depun in copie ce va fi confruntata cu originalul la depunerea acestora.
(2) in cazul in care nu a fost intocmit actul/actele de nastere al copilului/copiilor pentru care se solicita dreptul, cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de copia/copiile actului/actelor constatator/constatatoare al/ale nasterii. Pentru copiii cetateni straini sau romani nascuti in strainatate, cererea va fi insotita de certificatul/certificatele sau extrasul/extrasele de nastere tradus/traduse in limba romana de un traducator autorizat.”

8. La articolul 6 alineatul (4), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicita dreptul se depun in copie ce va fi confruntata cu originalul la depunerea acestora si sunt, dupa caz, urmatoarele:”.

9. La articolul 6 alineatul (4), litera a) se abroga.

10. La articolul 6 alineatul (5), literele a), b) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) dovada eliberata de angajator sau de entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri supuse impozitului, ori, dupa caz de autoritatile fiscale din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat timp de 12 luni in ultimii 2 ani anterior nasterii copilului venituri din salarii si asimilate salariilor sau de autoritatea competenta, in caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciara a angajatorului;
b) dovada privind veniturile realizate in anii fiscali anteriori celui in care s-a nascut copilul, corespunzatori perioadei prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta sau, dupa caz, dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului, eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura; 
. . . . . . . . . .
e) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de angajator sau, dupa caz, de casa de asigurari de sanatate ori de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca. Pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de maternitate in baza unor statute speciale se solicita adeverinta eliberata de casele autonome de asigurari;”.

11. La articolul 6 alineatul (6), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“e) dovada eliberata de casa de asigurari de sanatate, pentru situatia prevazuta la lit. c);”.

12. La articolul 6, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(7) In cazul prevazut la art. 2 alin. (5) lit. j) din ordonanta de urgenta, persoana indreptatita prezinta dovada eliberata de angajator, din care sa reiasa ca aceasta s-a aflat in perioada de maximum 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe perioada determinata si inceperea unui alt contract de munca pe durata determinata la acelasi angajator, considerate contracte succesive, conform art. 82 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

13. La articolul 6 alineatul (9), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(9) Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2) si (5) din ordonanta de urgenta sunt, dupa caz, urmatoarele:”.

14. La articolul 6 alineatul (9), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:
“d^1) adeverinta eliberata de angajator privind reducerea programului de lucru”.

15. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 7. – (1) Concediul prevazut la art. 2 alin. (1), art. 11 alin. (1) si (2) si art. 31 din ordonanta de urgenta se acorda pe baza de cerere aprobata de catre angajatorul la care isi desfasoara activitatea persoana indreptatita.
(2) Pe perioada concediilor prevazute la alin. (1) raporturile de munca sau de serviciu ale persoanei indreptatite se suspenda.
(3) In situatia persoanelor indreptatite care realizeaza venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura si care nu lucreaza in baza unui contract individual de munca, concediul reprezinta intreruperea/suspendarea activitatii pe perioada de pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, in situatia solicitarii drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
(4) In situatia persoanelor care realizeaza concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel putin uneia dintre activitati, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta.
(5) Persoanele care frecventeaza cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare de masterat si de doctorat beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului sau de drepturile prevazute la art. 31 alin. (1) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta indiferent daca intrerup sau nu frecventarea cursurilor pe perioada de pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 sau 7 ani, in cazul copilului cu handicap.”

16. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 8. – (1) In cazul in care persoana indreptatita, beneficiara a concediului si a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului sau, dupa caz, a stimulentului de insertie, pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, naste in aceasta perioada unul sau mai multi copii ori se produce o noua situatie dintre cele prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta, se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) daca cele 12 luni prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta sunt acoperite in totalitate de perioada de concediu si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, acordarea acestora se prelungeste corespunzator pana la incheierea duratei de acordare pentru cel din urma copil, conform legii, a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului. Pe aceasta perioada se acorda o singura indemnizatie, la aceeasi valoare cu indemnizatia primita anterior nasterii celui din urma copil, precum si majorarea prevazuta la art. 9 alin. (4) din ordonanta de urgenta;
b) daca cele 12 luni prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta sunt constituite si din perioade in care persoana a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit prevazute la art. 3 alin. (1) din ordonanta de urgenta, atunci indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate pe aceasta perioada, inclusiv pe baza celor realizate in perioadele prevazute la art. 2 alin. (5) si (6) si a celor realizate potrivit art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta. Daca din calcul rezulta un cuantum al indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului mai mic decat cuantumul indemnizatiei primit anterior nasterii celui din urma copil, atunci se acorda indemnizatia lunara pentru cresterea copilului primita pentru copilul anterior.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), pentru continuitatea acordarii drepturilor, cererea se poate depune cu 60 de zile inaintea implinirii de catre copilul anterior a varstei de 2 ani sau 3 ani, in cazul copilului cu handicap, dar nu mai tarziu de termenul prevazut la art. 15 alin. (1) lit. b) si c) din ordonanta de urgenta, pentru acestea nefiind obligatorie efectuarea concediului de maternitate. in cazul in care se depaseste acest termen, drepturile vor fi acordate de la data depunerii cererii conform art. 15 alin. (1) lit. d) din ordonanta de urgenta, fara aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din ordonanta de urgenta daca la data depunerii cererii copilul anterior a implinit deja varsta de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.
(3) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. b), cererea se poate depune cu 60 de zile inaintea implinirii de catre copilul anterior a varstei de 2 ani sau 3 ani, in cazul copilului cu handicap, dar nu mai tarziu de termenul prevazut la art. 15 alin. (1) lit. a)-c) din ordonanta de urgenta. in cazul in care se depaseste acest termen, drepturile vor fi acordate de la data depunerii cererii conform art. 15 alin. (1) lit. d) din ordonanta de urgenta.
(4) In cazul prevazut la alin. (1), daca persoana indreptatita nu a indeplinit pentru copilul nascut anterior conditiile de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului de insertie, insa le indeplineste pentru acest din urma copil, parintele/persoana indreptatita care a beneficiat de concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului sau, dupa caz, de stimulentul de insertie poate opta pentru incetarea drepturilor mentionate acordate pentru copilul anterior, celalalt parinte/cealalta persoana indreptatita avand posibilitatea de a solicita drepturile pentru acest din urma copil, fara a beneficia de majorarea prevazuta la art. 9 alin. (4) din ordonanta de urgenta.
(5) In situatia in care mama se afla in concediul de maternitate prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, concediul pentru cresterea copilului si indemnizatia lunara prevazuta la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta se pot acorda doar dupa terminarea concediului de maternitate si nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului.”

17. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 9. – (1) In situatia in care unul sau mai multi dintre copiii rezultati din sarcini multiple este incadrat intr-un grad de handicap, pentru acesta/acestia, concediul si indemnizatia se acorda pana la implinirea de catre copil/copii a varstei de 3 ani, astfel:
a) in cazul in care exista deja stabilit un drept de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului, prin prelungirea perioadei de acordare daca cererea de prelungire este depusa inainte de incetarea dreptului anterior;
b) in cazul in care incadrarea in handicap se realizeaza dupa implinirea de catre copil/copii a varstei de 2 ani si pentru acesta/acestia a fost acordat anterior concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, prin acordarea unui nou drept de la data incadrarii in grad de handicap, daca cererea este depusa in termen de 60 zile de la aceasta data;
c) prin acordarea unui nou drept de la data depunerii cererii in cazul in care au fost depasite termenele prevazute la lit. a) si b).
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda in cuantumul platit anterior. in cazul in care sunt incadrati in grad de handicap mai multi copii rezultati in urma unei sarcini multiple, pe langa indemnizatia pentru cresterea copilului in cuantumul prevazut la art. 2 alin. (2) din ordonanta de urgenta se va acorda si suma prevazuta la art. 5 din ordonanta de urgenta, in raport cu numarul copiilor.”

18. La articolul 9^2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In aplicarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta, veniturile pot fi realizate, dupa cum urmeaza:
a) in perioada cuprinsa intre data stabilirii dreptului la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului si 31 decembrie a aceluiasi an calendaristic;
b) in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie a anului calendaristic si data incetarii dreptului la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului;
c) in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie a aceluiasi an calendaristic;
d) in perioada cuprinsa intre data stabilirii dreptului si data suspendarii acestuia in vederea acordarii stimulentului de insertie, cu respectarea perioadelor prevazute la lit. a)-c).”

19. Capitolul III “Concediul fara plata pentru cresterea copilului” se abroga.

20. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 12. – (1) Stimulentul de insertie prevazut la art. 7 alin. (1) din ordonanta de urgenta se acorda lunar pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap persoanelor indreptatite daca acestea realizeaza venituri supuse impozitului.
(2) In situatia in care persoana indreptatita realizeaza venituri supuse impozitului cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, incluzand si perioada prevazuta la art. 11 alin. (2) din ordonanta de urgenta, stimulentul de insertie se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani, in cazul copilului cu handicap.
(3) Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului sau, dupa caz, a stimulentului de insertie se face la cererea scrisa a persoanei indreptatite, ori de cate ori aceasta solicita, cu respectarea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta.
(4) In cazul in care persoana indreptatita beneficiara a stimulentului de insertie dupa implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, naste in aceasta perioada unul sau mai multi copii sau se afla in situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) poate opta fie pentru continuarea acordarii stimulentului pana la implinirea de catre primul copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani, in cazul copilului cu handicap, fie pentru acordarea concediului si a indemnizatiei lunare pentru cel din urma copil. Pentru aceasta perioada, cele doua drepturi nu se pot cumula si nu se aplica prevederile art. 9 alin. (4) din ordonanta de urgenta.
(5) In situatia in care unul dintre parinti se afla in plata stimulentului de insertie acordat in conditiile alin. (1) si celalalt parinte se afla intr-o situatie de natura a genera un nou concediu pentru cresterea copilului, se poate opta fie pentru continuarea acordarii stimulentului de insertie, pana la implinirea de catre primul copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, cu respectarea prevederilor alin. (4), fie pentru suspendarea platii stimulentului de insertie si acordarea concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, cu respectarea prevederilor art. 8, precum si ale art. 9 alin. (4) si art. 17 alin. (3) din ordonanta de urgenta.
(6) In situatia realizarii de venituri nete in conditiile art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta, persoana indreptatita nu poate solicita stimulentul de insertie.
(7) In situatia prevazuta la alin. (1) indiferent daca celalalt parinte alege sau nu sa beneficieze de concediul de cel putin o luna potrivit prevederilor art. 11 alin. (2) din ordonanta de urgenta, pe aceasta perioada stimulentul de insertie nu se acorda.”

21. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 13. – Dreptul la stimulentul de insertie se stabileste dupa cum urmeaza:
a) pentru persoana care beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului si indemnizatia lunara prevazuta la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, cererea de acordare va fi insotita numai de dovada eliberata de angajator sau, dupa caz, de alte documente eliberate de autoritatile competente ori de declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca aceasta realizeaza sau urmeaza sa realizeze venituri supuse impozitului;
b) pentru persoana care desi are dreptul nu solicita acordarea concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei lunare prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, cererea este insotita de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre cele prevazute la art. 6.”

22. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 18. – (1) Cererea privind acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11, art. 31 alin. (1) si (2) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2) si (5) din ordonanta de urgenta se completeaza de catre persoanele indreptatite, reprezentantii legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1. Modelul de cerere se publica si este disponibil pe site-urile autoritatilor administratiei publice locale, ale agentiilor teritoriale, pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, precum si pe punctul de contact unic electronic in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea si functionarea Punctului de contact unic electronic.
(2) Majorarea prevazuta la art. 9 alin. (4) din ordonanta de urgenta se acorda potrivit prevederilor art. 8 alin. (1)-(3), pe baza de cerere insotita de copia certificatului de nastere al copilului, depusa la primarie sau la agentia teritoriala in a carei raza domiciliaza.
(3) Pentru situatia prevazuta la art. 6 alin. (5) lit. a), adeverinta se completeaza potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.
(4) In aplicarea prevederilor art. 8 alin. (4) din ordonanta de urgenta, parintele supravietuitor trebuie sa depuna cererea in termen de 60 de zile de la data decesului inregistrat in certificatul constatator de deces, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
(5) In situatia prevazuta la art. 8 alin. (1) lit. a) solicitarea dreptului se face in baza cererii si a copiei dupa actele prevazute la art. 6 alin. (2), respectiv art. 6 alin. (4), dupa caz.
(6) In situatia prevazuta la art. 8 alin. (1) lit. b) solicitarea dreptului se face in baza cererii si a copiei dupa actele prevazute la art. 6 alin. (2), precum si, dupa caz, a documentelor doveditoare prevazute la art. 6 alin. (4)-(10).”

23. La articolul 19, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Primariile au obligatia sa verifice documentatia depusa de solicitanti si sa transmita agentiilor teritoriale dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzatoare dreptului solicitat, inclusiv in format electronic acolo unde aceasta este posibil.
(3) Cererile prevazute la art. 18 alin. (1) si (2) sunt certificate, prin semnatura si stampila, de catre primar sau, dupa caz, de catre persoana imputernicita de acesta. Acolo unde este posibil certificarea se va efectua prin semnatura electronica.”

24. La articolul 20, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“Art. 20. – (1) Solicitarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11, art. 31 alin. (1) si (2) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2) si (5) din ordonanta de urgenta se solutioneaza prin decizie scrisa emisa de directorul executiv al agentiei teritoriale, in termenul prevazut la art. 14 alin. (3) din ordonanta de urgenta.
. . . . . . . . . .
(4) Deciziile prevazute la alin. (1) se emit potrivit modelului ce va fi aprobat prin decizie a directorului general al Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, denumita in continuare Agentie.”

25. La articolul 21, alineatele (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului se calculeaza prin aplicarea cotei de 85% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (1) si nu poate fi mai mic decat cel prevazut de art. 2 alin. (2) din ordonanta de urgenta.
. . . . . . . . . .
(4) Veniturile care se iau in calcul la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului sunt cele aferente perioadei stabilite potrivit art. 4 alin. (4)-(6), precum si cele prevazute la art. 3 alin. (6) din ordonanta de urgenta.
(5) Salariul minim brut pe tara garantat in plata prevazut la art. 2 alin. (2) din ordonanta de urgenta reprezinta salariul minim brut pe tara garantat in plata care este in vigoare in luna pentru care se face plata dreptului.”

26. La articolul 22, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“Art. 22. – (1) In situatia persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente, agricole, silvicultura si piscicultura, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului se recalculeaza in baza dovezilor eliberate de organele competente privind veniturile efectiv realizate in perioada pentru care s-a luat in calcul venitul estimat in vederea platii anticipate a impozitului sau, dupa caz, pentru care s-a completat declaratia pe propria raspundere.
. . . . . . . . . .
(5) In vederea verificarii veniturilor din activitati independente, agricole, silvicultura si piscicultura, agentia teritoriala poate solicita organului fiscal central competent cu administrarea situatia privind veniturile realizate efectiv de persoanele beneficiare ale indemnizatiei prevazute la art. 2 din ordonanta de urgenta.”

27. La articolul 22, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
“(7) In situatia veniturilor din salarii si asimilate acestora, recalcularea cuantumului indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului se aplica doar in situatia in care se constata ca, pe baza documentelor depuse initial de persoana indreptatita, a fost calculat un cuantum eronat. Recalcularea se face fie din oficiu in cazul in care agentia teritoriala se autosesizeaza, fie la solicitarea persoanei indreptatite, alin. (3) si (4) aplicandu-se corespunzator.”

28. La articolul 23, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) Drepturile prevazute la art. 32 alin. (5) din ordonanta de urgenta se acorda dupa cum urmeaza:
a) de la data la care s-a aprobat programul redus de lucru daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data;
b) de la data depunerii cererii daca aceasta este depusa dupa termenul prevazut la lit. a).”

29. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 26. – (1) Plata indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, a stimulentului de insertie si a drepturilor prevazute la art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2) si alin. (5) din ordonanta de urgenta se efectueaza incepand cu luna urmatoare aprobarii cererii prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale.”

30. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 31. – In cazul in care persoana beneficiara de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7, art. 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2) si (5) din ordonanta de urgenta isi schimba domiciliul ori, dupa caz, resedinta in alta unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala decat cea de domiciliu sau de resedinta, agentia teritoriala platitoare a acestor drepturi, la solicitarea acesteia, are obligatia de a transfera cererea si actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, insotite de situatia privind data pana la care s-a efectuat plata drepturilor si sumele restante, agentiei teritoriale in a carei raza beneficiarul si-a stabilit noul domiciliu ori, dupa caz, resedinta.”

31. La articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 32. – (1) Suspendarea platii/incetarea drepturilor/Reluarea platii drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2) si (5) din ordonanta de urgenta se face prin decizie scrisa a directorului executiv al agentiei teritoriale, care se comunica beneficiarului in termen de 15 zile lucratoare. Modelele deciziilor se aproba prin decizie a directorului general al Agentiei.”

32. La articolul 33, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 33. – (1) In vederea asigurarii in sistemul asigurarilor sociale de sanatate a persoanelor beneficiare de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1) si art. 31 alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta, agentiile teritoriale au obligatia de a vira lunar caselor de asigurari de sanatate contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si de a transmite tabelul nominal privind persoanele beneficiare.”

33. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 34. – (1) Persoanele care se afla in concediu fara plata prevazut la art. 11 alin. (2) din ordonanta de urgenta au obligatia sa comunice in scris agentiei teritoriale aceasta optiune, odata cu solicitarea celuilalt parinte sau celeilalte persoane indreptatite prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta a dreptului la indemnizatie.
(2) Comunicarea va fi insotita, in mod obligatoriu, de adeverinta eliberata de angajator ca persoana se afla in concediu fara plata sau, dupa caz, de declaratia pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri supuse impozitului, in perioada in care celalalt parinte sau cealalta persoana prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta beneficiaza de dreptul propriu la indemnizatie.”

34. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 35. – Pentru persoanele prevazute la art. 33, agentiile teritoriale au obligatia lunar sa vireze contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si sa depuna pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributiile Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.”

35. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 36. – (1) Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 9 alin. (4) si (5) si art. 31 din ordonanta de urgenta constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor de pensie in sistemul public de pensii.
(2) Pentru perioadele asimilate prevazute la alin. (1), in care persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 9 alin. (4) si (5) din ordonanta de urgenta, punctajul lunar al asiguratului se determina conform art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 9 alin. (4) si (5) si art. 31 din ordonanta de urgenta constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj si se are in vedere la stabilirea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj si a cotelor procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare realizat in sistemul asigurarilor pentru somaj conform art. 39 alin. (1) si (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea stagiului minim de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj prevazut la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In vederea inregistrarii in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor pentru somaj a perioadelor asimilate prevazute la alin. (1) si (3), agentiile teritoriale au obligatia de a depune conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.
(5) In situatia prevazuta la art. 17, reprezentantul legal al persoanei indreptatite lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile este doar primitorul drepturilor, acestuia nefiindu-i aplicabile prevederile alin. (1)-(4), respectiv ale art. 21 si 22 din ordonanta de urgenta.”

36. La articolul 38, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) In situatia in care in perioada concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei aferente raportul de munca sau de serviciu al persoanelor prevazute la alin. (1) inceteaza, plata indemnizatiei se asigura prin agentiile teritoriale, pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.”

37. Articolul 38^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 38^1. – Pe masura ce se dezvolta protocoale de transfer de date si capacitatea tehnica de comunicare a datelor intre institutii in format electronic, va fi publicata pe website-ul Agentiei lista documentelor, dintre cele prevazute la art. 6, care pot fi preluate direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, responsabila de colectarea si gestionarea lor, daca acestea poarta o semnatura electronica extinsa, la solicitarea expresa a beneficiarului drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta.”

38. Articolele 38^2 si 38^3 se abroga.

39. Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.

Art. II. – Persoanele care inainte de data de 1 iulie 2016 nu indeplineau conditiile de acordare a drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pot solicita stabilirea dreptului dupa aceasta data, daca se incadreaza in conditiile prevazute de art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, astfel cum a fost aceasta modificata si completata prin Legea nr. 66/2016, cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

Art. III. – Persoanele beneficiare ale drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care plata acestora a fost suspendata incepand cu 1 aprilie 2016 in baza art. 38 alin. (5) din ordonanta de urgenta, inainte de modificarile aduse prin Legea nr. 66/2016, beneficiaza, din oficiu, de reluarea platii drepturilor, inclusiv pentru perioada de suspendare.

Art. IV. – (1) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
(2) Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 iulie 2016.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOS

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice,
Dragos-Nicolae Pislaru
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice,
Vasile Dincu
Ministrul sanatatii,
Vlad Vasile Voiculescu
p. Ministrul finantelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat

Bucuresti, 22 iunie 2016.
Nr. 449.

Anexa nr.1 *)

(Anexa nr.1 la normele metodologice)

*) Anexa nr.1 este reprodusa in fascimil.

ANEXA – PERIOADE ASIMILATE

Perioade asimilate: Cod
– au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective 01
– s-au aflat in evidenta agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea acordarii indemnizatiei de somaj 02
– au beneficiat de concedii si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 03
– au beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale in baza Legii 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata 04
– au beneficiat de pensie de invaliditate, in conditiile legii 05
– se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii 06
– au beneficiat de concediu si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului 07
– au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea sau, dupa caz, pentru ingrijirea copilului cu handicap 08
– au beneficiat de concediu fara plata pentru cresterea copilului 09
– se afla in perioada de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata si inceperea unui alt contract de munca pe durata determinata, asa cum este aceasta definita de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 10
– si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate 11
– au efectuat sau efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat 12
– frecventeaza, fara intrerupere, cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar, inclusiv in cadrul programului “A doua sansa”, sau, dupa caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenta ori de master, precum si ale invatamantului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, in tara sau in strainatate, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din motive medicale 13
– au calitatea de doctorand, in conditiile prevazute de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare 14
– se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant preuniversitar si inceperea in acelasi an calendaristic a unei alte forme de invatamant preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere 15
– se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, organizat potrivit legii si inceperea invatamantului universitar, cursuri de zi, in acelasi an calendaristic 16
– se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, cursuri de zi, cu sau fara examen de licenta sau de diploma si inceperea in acelasi an calendaristic a unei alte forme de invatamant universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere 17
– se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master, precum si ale invatamantului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant universitar la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere 18
– se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi si inceperea in acelasi an calendaristic a unei alte forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere 19
– se afla in perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor invatamantului obligatoriu sau, dupa caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master si postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fara examen de absolvire, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, calculate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare finalizarii studiilor 20
– au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii 21
– se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenta organizat in prima sesiune, si inceperea primului rezidentiat dupa absolvire 22

 

ANEXA Nr. 2  1)

(Anexa nr.2 la normele metodologice)

ADEVERINTA

(Visited 2,419 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


two + 7 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.