Ordinul nr. 1099/2016: instructiuni de aplicare pentru persoanele care beneficiaza la data de 1 iulie 2016 de concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului

Pentru persoanele care la data de 1 iulie 2016 beneficiaza de concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, de concediul fara plata sau de stimulentul de insertie reglementate de OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, a fost publicat in Monitorul Oficial nr.474 din 24 iunie 2016 Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr.1099/2016 ce contine precizari privind modalitatea de reluare sau prelungire a drepturilor de concediu sau stimulent de insertie, precum si de recalculare a cuantumului drepturilor aflate in plata, potrivit noilor reglementari aplicabile de la 1 iulie 2016.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

 

Amintim ca procedurile de acordare a indemnizatiei si concediului pentru cresterea copilului se simplifica incepand cu data de 1 iulie 2016, dupa ce Guvernul a modificat si completat atat OUG nr.111/2010 cat si Normele de aplicare.

Vezi si Legea nr.66/2016 pentru modificarea OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor care intra in vigoare de la 1 iulie 2016.

Vezi si HG nr.449/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin HG nr. 52/2011, care intra in vigoare de la 1 iulie 2016.

Ordinul nr. 1099/2016 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor:

Avand in vedere prevederile art. III alin. (2) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor,

in temeiul art. 18 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, precum si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Instructiunile de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, prevazute in anexa la prezentul ordin.

Art. 2. – Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, precum si Directia politici sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice,
Dragos-Nicolae Pislaru

Bucuresti, 23 iunie 2016.
Nr. 1.099.

ANEXA

INSTRUCTIUNI
de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

Art.1. – (1) In aplicarea prevederilor art. III din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, denumita in continuare ordonanta de urgenta, beneficiaza de prelungirea sau, dupa caz, reluarea perioadei de acordare a indemnizatiei pentru cresterea copilului persoanele care au in ingrijire copii sub varsta de 2 ani, care au beneficiat sau beneficiaza pentru acesta/acestia de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in baza art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta, inainte de modificarile aduse prin Legea nr. 66/2016.
(2) Pentru persoanele prevazute la alin. (1), prelungirea, respectiv reluarea concediului si plata indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului se fac pe baza de cerere insotita de acte doveditoare privind suspendarea realizarii de venituri supuse impozitului. Modelul cererii este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele instructiuni.
(3) Pentru persoanele care se afla in concediul pentru cresterea copilului pana la varsta de 1 an si plata indemnizatiei lunare aferente, pentru prelungirea acordarii drepturilor, cererea prevazuta la alin. (2) se depune cu cel putin 30 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 1 an, dar nu mai devreme de 1 iulie 2016.
(4) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) care, la data intrarii in vigoare a Legii nr. 66/2016, se afla in plata stimulentului de insertie, in concediul fara plata prevazut de art. 6 din ordonanta de urgenta sau in una dintre situatiile prevazute de art. 11 alin. (2) din acelasi act normativ, reluarea drepturilor de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului se face incepand cu drepturile lunii iulie 2016, daca cererea prevazuta la alin. (2) se depune pana la data de 1 august 2016 inclusiv.
(5) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) ai caror copii implinesc varsta de 1 an in cursul lunii iulie 2016, prelungirea/reluarea drepturilor de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului se face incepand cu data la care copilul implineste varsta de 1 an, daca cererea prevazuta la alin. (2) se depune pana la data de 1 august 2016 inclusiv.
(6) Persoanele prevazute la alin. (1) carora, in cursul lunii iulie 2016 le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1) din ordonanta de urgenta, pot opta pe baza cererii prevazute la alin. (2) care se depune pana in ziua anterioara celei in care copilul implineste varsta de 1 an, pentru:
a) prelungirea concediului si aplicarea ulterioara a prevederilor art. 11 din ordonanta de urgenta pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani;
b) aplicarea prevederilor art. 11 din ordonanta de urgenta si reluarea concediului, dupa aceasta perioada, pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani.

Art. 2. – (1) In situatia in care cererea prevazuta la art. 1 alin. (2) este depusa dupa termenele prevazute la art. 1 alin. (3) – (5), plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se face incepand cu data depunerii cererii, pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.
(2) In situatia prevazuta la art. 1 alin. (6), daca cererea este depusa peste termenul mentionat, plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se face incepand cu data depunerii cererii, dar nu mai devreme de implinirea de catre copil a varstei de 1 an, pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap si se considera ca a fost indeplinita conditia prevazuta la art. 11 din ordonanta de urgenta.
(3) Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) care sunt in imposibilitatea de prelungire ori reluare a concediului din cauza desfiintarii angajatorului sau a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, cererea prevazuta la art. 1 alin. (2) va fi insotita, dupa caz, de unul dintre urmatoarele documente:
a) adeverinta eliberata de inspectoratul teritorial de munca, in conditiile legii, in situatia desfiintarii angajatorului sau a incetarii raporturilor de munca, prin care se atesta faptul ca raportul de munca al persoanei stabilit cu angajatorul in cauza a incetat;
b) adeverinta eliberata de angajatorul cu care persoana a avut stabilit raportul de munca sau, dupa caz, de serviciu, prin care se atesta ca raportul de munca sau, dupa caz, de serviciu al persoanei stabilit cu angajatorul in cauza a incetat;
c) adeverinta eliberata de agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, prin care se atesta ca persoana este inregistrata in evidenta acestei agentii ca somer si beneficiaza, dupa caz, de indemnizatie de somaj.
(4) Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (3) si alin. (6) cuantumul indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului se acorda astfel:
a) la nivelul cuantumului acordat anterior in cazul in care nivelul acesteia s-a situat sub nivelul de 3.400 lei, cu respectarea limitei minime prevazute la art. 2 alin. (2) din ordonanta de urgenta cu modificarile aduse prin Legea nr. 66/2016;
b) in cuantum recalculat prin eliminarea plafonului in cazul in care nivelul indemnizatiei stabilit anterior a fost de 3.400 de lei, cu respectarea limitei minime prevazute la art. 2 alin. (2) din ordonanta de urgenta, cu modificarile aduse prin Legea nr. 66/2016.

Art. 3. – (1) Acordarea drepturilor in conditiile prevazute la art. 1 si 2 se face prin decizie a directorului executiv al agentiei pentru plati si inspectie sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentie teritoriala.
(2) Cererea completata si semnata de persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) si actele doveditoare prevazute la art. 1 alin. (2) si art. 2 alin. (3) se depun la agentia teritoriala care a platit dreptul, dupa cum urmeaza:
a) prin prezentare directa la sediul agentiei teritoriale;
b) prin serviciile postale sau de curierat, in plic inchis, la adresa agentiei teritoriale, cu specificatia “prelungire/reluare drepturi ICC”;
c) prin transmitere in format electronic, scanat, la adresele de e-mail comunicate de agentiile teritoriale.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), la solicitarea agentiilor teritoriale, autoritatile administratiei publice locale pot oferi sprijin in preluarea si transmiterea cererilor prevazute la art. 1 alin. (2).

Art. 4. – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (2), persoanele care la data de 1 iulie 2016 se afla in plata stimulentului de insertie si care nu au solicitat concediul pentru cresterea copilului si indemnizatia aferenta pot solicita acest drept dupa data de 1 iulie 2016, pe baza cererii prevazute la art. 18 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea termenelor prevazute de art. 15 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) este insotita de documentele doveditoare prevazute la art. 6 alin. (5) – (7) si (9) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor care au stat la baza stabilirii dreptului la stimulentul de insertie. Cererea si documentele doveditoare se depun la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti pe raza careia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.
(3) Pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului in cazul persoanelor prevazute la alin. (1) se iau in calcul veniturile din salarii, din activitati independente, din activitati agricole supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, realizate timp de 12 luni in ultimul an inainte de nasterea copilului, sau producerea uneia dintre situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta.
(4) Dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului se face prin decizia directorului executiv al agentiei teritoriale, in conditiile art. 14 din ordonanta de urgenta.

Art. 5. – (1) Pentru persoanele prevazute la art. III alin. (1) lit. b) din Legea nr. 66/2016, modificarea cuantumului indemnizatiei lunare se face in baza informatiilor existente la nivelul agentiilor teritoriale prin aplicarea procentului de 85% asupra bazei de calcul avute in vedere la stabilirea dreptului inainte de intrarea in vigoare a prevederilor Legii nr. 66/2016, astfel:
a) la nivelul cuantumului acordat anterior in cazul in care nivelul acesteia s-a situat sub nivelul de 1.200 lei, cu respectarea limitei minime prevazute la art. 2 alin. (2) din ordonanta de urgenta, cu modificarile aduse prin Legea nr. 66/2016;
b) in cuantum recalculat prin eliminarea plafonului in cazul in care nivelul indemnizatiei stabilit anterior a fost de 1.200 de lei, cu respectarea limitei minime prevazute la art. 2 alin. (2) din ordonanta de urgenta, cu modificarile aduse prin Legea nr. 66/2016.
(2) Nivelul minim al indemnizatiei pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. (2), precum si nivelurile drepturilor prevazute de art. 5, art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (4), art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta, cu modificarile aduse prin Legea nr. 66/2016, se acorda din oficiu incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2016.
(3) Pentru persoanele care inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 66/2016 au nascut ori s-au aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta si solicita indemnizatia pentru cresterea copilului cu respectarea termenelor prevazute de art. 15 alin. (1) lit. a) -c) din ordonanta de urgenta, dupa data de 1 iulie 2016, cuantumul indemnizatiei se stabileste, luandu-se in calcul perioada prevazuta la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta inainte de modificarile prevazute de Legea nr. 66/2016, dupa cum urmeaza:
a) pentru perioada anterioara datei de 1 iulie 2016, la 85% din media veniturilor nete realizate, dar nu mai mult de 3.400 lei;
b) incepand cu data de 1 iulie 2016, la 85% din media veniturilor nete realizate.

Art. 6. – (1) In situatia persoanelor care la data intrarii in vigoare a Legii nr. 66/2016 au stabilit dreptul la stimulentul de insertie potrivit prevederilor ordonantei de urgenta pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de insertie pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani in cazul copilului cu handicap, se face din oficiu, daca nu se inregistreaza o cerere de reluare a concediului de crestere a copilului pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani.
(2) Pentru persoanele care, la data intrarii in vigoare a Legii nr. 66/2016, se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 11 alin. (2) din ordonanta de urgenta, conditiile prevazute la art. 7 alin. (2) din ordonanta de urgenta, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 66/2016, se considera indeplinite, acestea fiind indreptatite sa beneficieze de prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de insertie pana la 3 ani, respectiv 4 ani in cazul copilului cu handicap, daca pana la implinirea de catre copil a varstei de 1, 2 sau 3 ani acestea depun cererea de solicitare a stimulentului de insertie, conform prevederilor art. 14 din ordonanta de urgenta.
(3) In situatia persoanelor aflate in concediu pentru cresterea copilului pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap potrivit prevederilor ordonantei de urgenta la data intrarii in vigoare a Legii nr. 66/2016, acordarea stimulentului de insertie pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani in cazul copilului cu handicap se face cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din ordonanta de urgenta, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 66/2016.

Anexa*)
la Instructiuni

Model cerere pentru prelungirea/reluarea concediului pentru cresterea copilului si plata indemnizatiei lunare

(Visited 771 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 9 = thirteen

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.