HG nr.767/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurarilor pentru somaj si al securitatii si sanatatii in munca

HG nr.767/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si al securitatii si sanatatii in munca a fost publicata in Monitorul Oficial nr.838 din 21 octombrie 2016.

Vezi aici lucrarile din Libraria contabun.ro

 

 

HG nr.767/2016:

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I.Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 6. – (1) In vederea acordarii drepturilor ori masurilor de stimulare a ocuparii fortei de munca care se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, veniturile prevazute la art. 5 pct. IV lit. c), art. 17 alin. (1) lit. f), art. 34 alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. b) si art. 66 alin. (1) din lege sunt venituri lunare, care se determina prin raportarea venitului impozabil, certificat de catre organele fiscale teritoriale subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la numarul de luni aferente unui an fiscal.
(2) Informatiile privind veniturile certificate prevazute la alin. (1) se obtin la solicitarea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de la organele fiscale teritoriale subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, din adeverintele de venit eliberate in conformitate cu prevederile art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. Adeverintele de venit pot fi emise si transmise si in forma electronica, in baza unui protocol incheiat intre cele doua agentii in conformitate cu prevederile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In cazul in care persoana se prezinta cu adeverinta de venit eliberata, conform prevederilor legale, de catre organele fiscale teritoriale subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, inclusiv prin intermediul spatiului privat virtual, reglementat prin Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.154/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul acordarii drepturilor si masurilor de stimulare prevazute la alin. (1), agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt obligate sa o accepte.”

2. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In vederea incheierii unui contract de asigurare pentru somaj, calitatea de asigurat in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate se dovedeste cu contractul de asigurare sau cu orice alt document justificativ al calitatii de asigurat in cadrul acestor sisteme de asigurari sociale, eliberat de institutiile competente potrivit legii, in format electronic cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat sau in format pe hartie in original.”

3. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:

“(2^1) Documentele justificative prevazute la alin. (2) se pot obtine de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti din sistemele informatice ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si ale Casei Nationale de Pensii Publice, prin sistemul informatic al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in conditiile in care persoanele prevazute la art. 20 si 221 din lege solicita si isi exprima expres acordul in acest sens.
(2^2) Prevederile alin. (2^1) se aplica de la data la care documentele justificative sunt disponibile electronic Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin sistemele informatice, data care se face publica pe pagina de internet a institutiei.”

4. La articolul 19^1, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
“(9) In situatia consilierilor locali, judeteni sau ai municipiului Bucuresti, care realizeaza venituri reprezentand indemnizatie de sedinta, in conditiile in care pentru aceste persoane si asupra veniturilor respective exista obligatia de plata a contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform prevederilor legale, perioada reprezentand luna in care se realizeaza astfel de venituri si in care se datoreaza contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform prevederilor legale, constituie stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj.”

5. La articolul 34, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Cererile prevazute la alin. (1) si (2), precum si la art. 31 se pot transmite si prin fax, prin e-mail sau prin posta.”

6. La articolul 43^2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Documentele prevazute la alin. (2) se prezinta fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, fie prin fax sau e-mail.”

7. La articolul 45 alineatul (1), partea introductiva si literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“Art. 45. – (1) Pentru acordarea primelor de mobilitate prevazute la art. 74 si 75 din lege, persoanele vor depune sau vor transmite prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax sau e-mail la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, unde se afla in evidenta, urmatoarele documente, dupa caz:
. . . .
b) actul de identitate, care sa ateste domiciliul. in cazul in care persoanele opteaza pentru depunerea documentelor la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, actul de identitate se prezinta in original sau in copie legalizata in vederea efectuarii, de catre personalul agentiei, a unei copii certificate pentru conformitate cu originalul. in cazul in care persoanele opteaza pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax sau e-mail, actul de identitate se accepta in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre titular;
c) dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, pe suport hartie sau in format electronic cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa isi desfasoare activitatea;”.

8. La articolul 60^2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Documentele prevazute la alin. (1) si (2) se prezinta in original pentru certificare de functionarul public al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, iar copiile certificate se pastreaza de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti.”

9. La articolul 60^2, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
“(7) Documentele prevazute la alin. (2) lit. a), b), e) si f) se pot prelua direct de la autoritatile si institutiile competente, la solicitarea tinerilor cu risc de marginalizare sociala, fiind acceptate inclusiv documentele eliberate in format electronic cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat.”

10. Dupa articolul 61^2 se introduce un nou articol, articolul 61^3, cu urmatorul cuprins:
“Art. 61^3. – (1) In cazul in care angajatorii care au incheiat conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru a beneficia de drepturi banesti lunare, acordate, potrivit prevederilor legale, sub forma de scutiri de la plata contributiei sau deduceri din contributia pe care angajatorul are obligatia de a o plati lunar la bugetul asigurarilor pentru somaj sau angajatorii care beneficiaza, conform prevederilor legale, de reducerea sumei reprezentand contributia datorata de angajator bugetului asigurarilor pentru somaj, in conditiile art. 93 din lege, isi schimba sediul sau, dupa caz, domiciliul ori resedinta si, prin urmare, sunt inregistrati fiscal la un alt organ fiscal teritorial subordonat Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in perioada in care, dupa caz: beneficiaza, conform prevederilor legale, de respectivele drepturi banesti sau au obligatia legala de a mentine raporturile de munca, dosarul care contine documentele in baza carora se acorda sau au fost acordate drepturile banesti respective se transfera in copie certificata conform cu originalul agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti in a carei raza se afla sediul, domiciliul sau resedinta.
(2) Transferul dosarului prevazut la alin. (1) se realizeaza in baza comunicarii scrise a angajatorului catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, cu care a incheiat conventia sau a stabilit acordarea reducerii sumei reprezentand contributia datorata de angajator bugetului asigurarilor pentru somaj, in conditiile art. 93 din lege si verificarii informatiilor electronic, prin sistem informatic sau orice alta modalitate, la Agentia Nationala de Administrare Fiscala si dupa caz, la Oficiul National pentru Registrul Comertului sau la Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, dupa caz, sau la unitatile teritoriale ale acestora.
(3) Comunicarea prevazuta la alin. (2) se poate depune la sediul agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sau transmite prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax sau e-mail.
(4) Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti in a carei raza se afla noul sediu, domiciliu sau resedinta si inregistrarea fiscala a angajatorului va acorda drepturile banesti respective de care mai poate beneficia angajatorul, cu respectarea dispozitiilor legale care reglementeaza acordarea acestora, si se subroga in drepturile si obligatiile agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care a incheiat conventia sau a stabilit acordarea reducerii sumei reprezentand contributia datorata de angajator bugetului asigurarilor pentru somaj, in conditiile art. 93 din lege.”

11. La anexa nr. 13, paragraful 5, “Completat si semnat in fata noastra.”, si paragraful 6, “Semnatura”, precum si explicatia aferenta paragrafului 6 “****) . . . . . . . . . .” se elimina.

Art. II. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 801, cu urmatorul cuprins:
“Art. 801. – Durata instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru fiecare dintre cele 3 faze prevazute la art. 77 si pentru instruirea periodica efectuata suplimentar celei programate prevazuta la art. 98, nu va fi mai mica de 1 ora si se stabileste prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul intreprinderii si/sau unitatii potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 8, datat si aprobat de catre angajator.”

2. La articolul 87, alineatul (2) se abroga.

3. La articolul 87, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Persoanelor prevazute la art. 82 li se vor prezenta succint activitatile, riscurile si masurile de prevenire si protectie din intreprindere si/sau unitate.”

4. La articolul 92, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Durata instruirii la locul de munca se stabileste de catre angajator, impreuna cu:
a) conducatorul locului de munca respectiv; sau
b) lucratorul desemnat; sau
c) serviciul intern de prevenire si protectie; sau
d) serviciul extern de prevenire si protectie.”

5. La articolul 96, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Intervalul dintre doua instruiri periodice si periodicitatea verificarii instruirii vor fi stabilite prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul intreprinderii si/sau unitatii potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 8, in functie de conditiile locului de munca si/sau postului de lucru.”

6. Articolul 99 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 99. – Durata instruirii periodice prevazute la art. 98 se stabileste de catre angajator, impreuna cu:
a) conducatorul locului de munca respectiv; sau
b) lucratorul desemnat; sau
c) serviciul intern de prevenire si protectie; sau
d) serviciul extern de prevenire si protectie.”

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOS

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice,
Dragos-Nicolae Pislaru
Ministrul sanatatii,
Vlad Vasile Voiculescu
Ministrul pentru consultare publica si dialog civic,
Victoria-Violeta Alexandru
Ministrul comunicatiilor si pentru societatea informationala,
Delia Popescu
Ministrul finantelor publice,
Anca Dana Dragu

Bucuresti, 19 octombrie 2016.
Nr. 767.

(Visited 896 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


2 × = four

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.339 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.