In Declaratia 205 se mai declara veniturile din salarii realizate in 2016?

Potrivit prevederilor art.132 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii si asimilate salariilor, din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala, din pensii, din arendare, precum si a persoanelor juridice care au obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului datorat de persoana fizica potrivit art. 125 alin. (8) si (9), care au obligatia depunerii Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.

 

*(EDITABIL)145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
*(EDITABIL)Regulament intern: model si documente conexe

 

Prevederea de mai sus intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2017 (a se vedea art.VII alin.(1) din OUG nr. 84/2016).

Iar prin Ordinul (ANAF) nr.3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice, publicat in Monitorul Oficial nr.1068 din 30 decembrie 2016, s-a aprobat si modelul, continutul si instructiunile de completare ale Formularului 205 – “Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/l, care se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2016 si definitivarea impozitului anual. Veniturile din salarii nu sunt cuprinse in lista cu tipurile de venituri care se completeaza in Declaratia 205.

Prin urmare, apreciem ca veniturile din salarii realizate in anul 2016 nu sunt cuprinse in lista cu tipurile de venituri care se completeaza in Declaratia 205.

Redam mai jos Anexa nr.4 din Ordinul nr.3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice:

Instructiuni
privind completarea formularului 205 “Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I

I. Depunerea declaratiei
1. Declaratia se completeaza si se depune de catre platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru urmatoarele tipuri de venituri:
a) venituri din dividende;
b) venituri din dobanzi;
c) venituri din lichidarea unei persoane juridice;
d) venituri din premii;
e) venituri din jocuri de noroc cu impunere finala;
f) venituri din alte surse.

2. Declaratia se depune si de organizatorii/platitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/societatile de administrare a investitiilor/societatile de investitii autoadministrata, pentru urmatoarele tipuri de venituri pentru care nu au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe venit, potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) castiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
b) venituri din jocuri de noroc la distanta si festivaluri de poker.

3. In cazul in care, in cursul anului, la nivelul aceluiasi platitor, au fost efectuate plati privind mai multe tipuri de venituri, se completeaza un singur formular.

4. Pentru fiecare tip de venit platit se genereaza, in acelasi formular, cate un tabel, inscriindu-se datele corespunzatoare pe beneficiari de venit, aferente anului de raportare.

5. Termenul de depunere a declaratiei
5.1. Declaratia se completeaza si se depune anual:
a) pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat;
b) ori de cate ori platitorul de venit constata erori in declaratia depusa anterior, acesta completeaza si depune o declaratie rectificativa, in conditiile art. 105 si 170 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, situatie in care se va inscrie “X” in casuta prevazuta in acest scop.

5.2. Declaratia rectificativa se intocmeste pe tipuri de venit si va cuprinde numai pozitiile corectate, declarate eronat in declarttia initiala, sau pozitiile care, in mod eronat, nu au fost cuprinse in declaratia initiala.

5.3. In cazul in care, declaratia se corecteaza prin eliminarea unei pozitii declarate eronat in declaratia initiala, in tabelul de la sectiunea IV “Date informative privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit”, generat pe tipuri de venit, se vor inscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaratia initiala, iar la col. 7-10 se va inscrie cifra “0” (zero).

6. Organul fiscal central competent
6.1. Declaratia se depune la organul fiscal central la care platitorii de venituri sunt inregistrati in evidenta fiscala.

6.2. In cazul platitorilor de venit nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei prin unul sau mai multe sedii permanente, declaratia se depune la organul fiscal central pe a carui raza teritoriala se afla situat sediul permanent desemnat, potrivit legii.

7. Modul de completare si depunere
7.1. Declaratia se completeaza cu ajutorul programului de asistenta care este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu respectarea structurii de date (fisier XML).

7.2. Platitorii de venituri au obligatia depunerii declaratiei la organul fiscal central competent, in format electronic (format PDF, cu fisier XML atasat), pe suport optic, care va fi insotit de exemplarul in format hartie, semnat, potrivit legii.

7.3. Formatul hartie se listeaza prin functiile aplicatiei informatice de asistenta la completarea declaratiei si cuprinde situatia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit si pe tipuri de venituri, cuprinse in sectiunea IV “Date informative privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit”, din formular.

7.4. Formatul hartie se listeaza in doua exemplare:
a) originalul se depune la organul fiscal central competent, in format hartie, semnat, impreuna cu formatul electronic al declaratiei, fisierul XML atasat;
b) copia se pastreaza de catre platitorul de venituri.

7.5. Declaratia poate fi depusa si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

II. Completarea declaratiei
1. Perioada de raportare
In rubrica “Anul” se inscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2016) anul pentru care se completeaza declaratia.

2. Casuta “Declaratie rectificativa” se completeaza cu X in cazul declaratiilor rectificative.

3. Sectiunea I “Date de identificare a platitorului de venit”
3.1. In caseta “Cod de identificare fiscala” se inscrie codul de identificare fiscala al platitorului de venit, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

3.2. In situatia in care declaratia se completeaza de catre un imputernicit, desemnat potrivit legii, se inscriu codul de identificare fiscala al persoanei ale carei obligatii sunt indeplinite, precum si datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica “Functia/Calitatea” din formular se inscrie “Imputernicit”.

3.3. In cazul in care platitorul de venit are calitatea de persoana impozabila inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, codul de identificare fiscala va fi precedat de prefixul “RO”.

3.4. In rubrica “Denumire/Nume, prenume” se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele platitorului de venit.

3.5. Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al platitorului de venit.

4. Sectiunea II “Date recapitulative”
Tabelul se genereaza cu ajutorul programului de asistenta si reprezinta situatia centralizatoare a datelor declarate la sectiunea IV, pe tipuri de venit.
Col. 2-6 se completeaza cumulat, pe tipuri de venit.

5. Sectiunea III “Date privind natura veniturilor”
5.1. Se inscrie (selecteaza) tipul de venit platit, corespunzator tipului de venit cuprins in lista de la capitolul I “Depunerea declaratiei”, pct. 1 si pct. 2.

5.2. Categoria “Venituri din jocuri de noroc la distanta si festivaluri de poker” se selecteaza in cazul veniturilor din jocuri de noroc realizate ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta si festivaluri de poker pentru care persoanele fizice beneficiare ale venitului au obligatia de a depune declaratia privind venitul realizat. Declaratia 205 cuprinde fiecare venit brut primit de fiecare beneficiar de venit in anul de raportare din jocuri de noroc la distanta sau festivaluri de poker.

5.3. Categoria “Venituri din jocuri de noroc cu impunere finala” se selecteaza in cazul veniturilor din jocuri de noroc care se impun prin retinere la sursa de catre platitorul de venit, impozitul fiind final.

5.4. Categoria “Venituri din alte surse” se selecteaza in cazul veniturilor din alte surse pentru care impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri, impozitul fiind final.

6. Sectiunea IV “Date informative privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit”

Pentru fiecare tip de venit platit se genereaza, in acelasi formular, cate un tabel, inscriindu-se datele corespunzatoare, pe beneficiari de venit.

Col. 1 – se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit, inscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice pentru care platitorul de venit a retinut impozit la sursa si/sau a efectuat plata veniturilor.

Col. 2 – se completeaza, dupa caz, “Rezident” sau “Nerezident”, potrivit situatiei fiecarui beneficiar de venit de la momentul realizarii venitului.

Col. 3 – se completeaza numai in situatia beneficiarilor de venit nerezidenti, inscriindu-se statul al carui rezident este persoana nerezidenta la momentul realizarii venitului.

Col. 4 – se inscrie codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.

Col. 5 – se inscrie codul de identificare fiscala al beneficiarului de venit nerezident, emis de autoritatea fiscala din statul al carui rezident este persoana fizica nerezidenta.

Col. 6 – se completeaza numai in cazul persoanelor fizice nerezidente care obtin venituri din transferul titlurilor de valoare pentru care, in conventia de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si statul de rezidenta al persoanei fizice nerezidente, nu este mentionat dreptul de impunere pentru Romania si respectiva persoana prezinta intermediarului certificatul de rezidenta fiscala. In aceasta situatie se inscrie “x” la pozitia corespunzatoare beneficiarului de venit.

Col. 7 – se inscrie, dupa caz:
a) suma reprezentand totalul castigurilor inregistrate de fiecare beneficiar de venit in anul de raportare din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
b) suma reprezentand venitul brut din jocuri de noroc la distanta sau festivaluri de poker.

Se inscrie fiecare venit brut primit de fiecare beneficiar de venit in anul de raportare din jocuri de noroc la distanta sau festivaluri de poker.

Col. 8 – se inscrie suma reprezentand totalul pierderilor inregistrate de fiecare beneficiar de venit in anul de raportare din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar, definit potrivit legii.

Col. 9 – se inscrie baza de calcul al impozitului, reprezentand totalul venitului impozabil realizat de fiecare beneficiar de venit intr-un an fiscal.

1. Baza de calcul al impozitului se determina de platitorul de venit, corespunzator regulilor prevazute pentru fiecare tip de venit, in conformitate cu prevederile Codului fiscal.

2. Rubrica se completeaza numai pentru categoriile de venituri prevazute la pct. 1 cap. I “Depunerea declaratiei”.

Col. 10 – se inscrie suma reprezentand totalul impozitului pe venit calculat si retinut in cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit.

1. Impozitul pe venit se calculeaza de platitorul de venit, corespunzator regulilor prevazute pentru fiecare tip de venit, in conformitate cu prevederile Codului fiscal.

2. Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale se cuprinde in declaratia aferenta perioadei in care a avut loc aprobarea situatiilor financiare anuale.

3. Pentru veniturile prevazute la lit. a) si b) de la pct. 2 cap. I “Depunerea declaratiei”, col. 10 “Impozit retinut” nu se completeaza.

(Visited 33,755 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


7 − five =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.