Control ITM in domeniul relatiilor de munca. Ce documente solicita inspectorii munca dar si alte informatii utile

Potrivit prevederilor art.6 alin.(2) lit.A din Legea nr.108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in domeniul relatiilor de munca Inspectia Muncii are urmatoarele atributii specifice:

Vezi Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

a) controleaza aplicarea reglementarilor legale, generale si speciale, cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca;
b) controleaza stabilirea si acordarea drepturilor cuvenite salariatilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
c) controleaza aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;
d) asigura la nivel national evidenta muncii prestate in baza contractelor individuale de munca, prin registrul general de evidenta al salariatilor, precum si evidenta zilierilor si a beneficiarilor prestatiilor acestora;
e) controleaza folosirea fortei de munca, in scopul identificarii cazurilor de munca nedeclarata;
f) primeste si transmite in sistem informatic, prin inspectoratele teritoriale de munca, datele depuse de angajatori si beneficiari referitoare la salariati si la zilieri;
g) asigura inregistrarea contractelor colective de munca la nivel de unitati si verifica prevederile acestora, potrivit procedurii aprobate de inspectorul general de stat, si conciliaza conflictele de munca declansate la nivelul unitatilor.

In domeniul relatiilor de munca, in cazul unui control, inspectorii de munca pot solicita urmatoarele documente, dupa caz:
1. Registrul unic de control.

2. Actele constitutive ale angajatorului:
– contract de societate;
– statutul societatii;
– certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului;
– hotararea judecatoreasca de infiintare;
– autorizatia de functionare;
– acte aditionale de modificare, completare;
– procura notariala de imputernicire pentru reprezentantul angajatorului;
– autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii;
– numarul salariatilor si structura de personal, aprobata (Organigrama).

3. Registrul general de evidenta a salariatilor:
– registrul de evidenta a salariatilor completat conform HG nr.500/2011;
– foaia colectiva de prezenta a salariatilor;
– documente justificative privind acordarea concediilor de odihna, concediilor fara plata, concediilor de studii, acordarea orelor suplimentare;
– pentru dovedirea existentei unui raport juridic de munca: facturi fiscale, avize de insotire a marfii, monetare etc.;
– registrul de procese verbale de predare-primire in cazul societatilor de paza;
– normative de plata in acord in cazul societatilor care practica acest tip de salarizare;
– dovezile de calcul a drepturilor salariale.

4. Dosarele personale ale salariatilor, care ar trebui sa cuprinda:
– dovada realizarii obligatiei de informare prevazuta la art.17 din Codul muncii;
cerere de angajare;
– curriculum vitae;
– acte stare civila;
– acte de studii si calificare;
– fisa de aptitudini;
contractul individual de munca care va cuprinde salariul si elementele constitutive ale acestuia, potrivit legii;
– actele aditionale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca;
– actele de identitate;
– avizul medical;
– fisa postului;
– acte privind cercetarea si aplicarea sanctiunilor disciplinare;
– permisul de munca (autorizatia demunca) in cazul salariatilor cetateni straini;
– certificatul de cazier judiciar (unde este cazul).

5. Contractul colectiv de munca (unde este cazul).

6. Regulamentul intern.

7. Pentru angajatorii care au ca obiect de activitate – selectia si plasarea fortei de munca:
– actul constitutiv;
– contracte care contin oferte ferme de locuri de munca, incheiate cu persoane juridice, persoane fizice si organizatii patronale din strainatate;
– acte doveditoare din care sa rezulte conditiile si modul in care se va desfasura activitatea de mediere: spatiul, dotarile si echipamentele utilizate, numarul, structura si calificarea personalului care presteaza serviciile de mediere, posibilitatea accesului la ofertele de locuri de munca ale angajatorilor din strainatate, stabilirea de relatii cu parteneri de mediere straini; organizarea unei banci de date cu privire la ofertele si solicitarile de locuri de munca, precum si informatii referitoare la conditiile de ocupare a acestora si la calificarile si aptitudinile solicitantilor aflati in evidenta;
– dovada inregistrarii la inspectoratul teritorial de munca;
– documente ale cetatenilor romani trimisi sa lucreze in strainatate:
a) actul de identitate;
b) pasaportul, paginile cu fotografia si cu viza;
c) carnetul de munca, din care sa rezulte ca i-a incetat activitatea in tara, in conditiile legii;
d) actele de calificare;
e) certificatul de sanatate;
f) contractul de mediere;
g) contractul individual de munca, in limba romana;
h) certificatul de cazier judiciar;
i) dovada emisa de structura specializata din cadrul Ministerului de Interne, din care sa rezulte ca solicitantul nu are interdictia legala de a parasi localitatea ori alte limitari ale exercitarii dreptului la libera circulatie in afara granitelor tarii;
– alte documente necesare efectuarii controlului in domeniul relatiilor de munca.

Persoanele fizice sau juridice controlate au obligatia de a pune la dispozitia inspectorilor de munca documentele si informatiile solicitate de catre acestia, necesare controlului ori cercetarii evenimentului.

Constatarile rezultate in urma controalelor si a cercetarii evenimentelor, masurile, precum si sanctiunile dispuse de inspectorii de munca sunt consemnate de acestia in procese-verbale.

Conform art.23 din Legea nr.108/1999, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei:
a) impiedicarea in orice mod a inspectorilor de munca sa exercite, total sau partial, controlul ori sa efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale prin orice actiune sau inactiune a conducatorului unitatii, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate in locatiile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei gasite la locul de munca de a completa fisa de identificare sau de a da informatii despre evenimentul cercetat;
b) neindeplinirea sau indeplinirea partiala de catre entitatea controlata a masurilor dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite de acesta;
c) nerespectarea de catre conducatorul unitatii, reprezentantul legal al acestuia, angajati, prepusi sau alte persoane aflate in locatiile supuse controlului a obligatiei de a pune la dispozitia inspectorilor de munca, in termenul stabilit de acestia, documentele si informatiile solicitate, necesare controlului ori cercetarii evenimentelor.

Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute mai sus se fac de catre inspectorii de munca.

UTIL! Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute mai sus, inspectorul de munca facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal (a se vedea art.24 alin.(1) din Legea nr.108/1999).

IMPORTANT! In cazul savarsirii repetate de catre angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislatiei muncii sau de la normele de securitate si sanatate in munca, Inspectia Muncii poate cere radierea persoanei juridice din registrul comertului (a se vedea art.26 din Legea nr.108/1999).

In cazul in care angajatorii se considera nedreptatiti, ei pot formula contestatii impotriva proceselor-verbale incheiate de inspectorii de munca care sunt solutionate de instanta competenta, potrivit legii (a se vedea art.20 din Legea nr.108/1999).

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 1,964 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


eight − = 6

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.