Model adeverinta privind impozitul pe veniturile din salarii valabil 2017 (model ce inlocuieste fisa fiscala)

Pana la data de 1 ianuarie 2012 angajatorii aveau obligatia de a depune fisele fiscale pentru impozitul pe veniturile din salarii la organul fiscal competent, in format electronic, pe suport magnetic sau optic, insotite de un borderou privind continutul acestora, semnat si stampilat conform legii. In plus, angajatorii aveau obligatia sa editeze fisa fiscala in format hartie, in doua exemplare: un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se pastra de catre angajator iar un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se inmana salariatului.

Incepand cu veniturile salariale aferente anului 2012 rolul fiselor fiscal a fost preluat de Declaratia informativa 205 privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit.

Iar de anul acesta, veniturile din salarii realizate in 2016 nu sunt cuprinse in lista cu tipurile de venituri care se completeaza in Declaratia 205  – Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit.

Totusi, chiar daca fisele fiscale au fost eliminate, potrivit prevederilor art.81 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii au obligatia de a elibera salariatilor sau fostilor salariati, la cerere, un document care sa cuprinda cel putin  informatii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat in cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat si retinut. Documentul eliberat contribuabilului, la cererea acestuia, nu reprezinta un formular tipizat.

Pentru a veni in ajutorul cititorilor nostri, propunem un un model de adeverinta privind impozitul pe veniturile din salarii, model ce inlocuieste fisa fiscala, extras din lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca”, model ce contine si trimitere la baza legala, informatii utile privind completarea adeverintei.

145-modele si formulare CIM

Antetul societatii

Nr. ………../……………….

Adeverinta

privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul ……………..[1]

 

 

Prin prezenta se adevereste ca d-ul/d-na ……………………, domiciliat/a  in localitatea …………., str. …………….. nr………….., jud. ………………., posesor/posesoare al/a actului de identitate ………….. seria ……….  nr. ……………., eliberat de …………………., la data de …………….., CNP …………………, are calitatea de salariat la SC ……………. SRL incepand cu data de …………….. / a avut calitatea de salariat la SC …………… SRL in perioada ………….. – …………….. si a realizat in anul ………… venituri din salarii, la functia de baza/in afara functiei de baza/pentru angajatii detasati[2]/  pentru activitatea desfasurata  in strainatate[3], dupa cum urmeaza:

Nr. crt.

Luna

Venit brut

 

Deduceri personale[4]

Alte deduceri

Baza de calcul a impozitului

Impozit retinut

1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
Total          

 

Mentionam ca in anul ……… salariatul/a a avut …… persoane in intretinere / nu a avut persoane in intretinere.

 

Datele inscrise in aceasta adeverinta sunt corecte, complete si conforme cu informatiile raportate organelor fiscale competente.

 

Reprezentant legal[5],

 

[1] Potrivit art.81 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, platitorul de venituri este obligat sa elibereze contribuabilului, la cererea acestuia, un document care sa cuprinda cel putin  informatii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat in cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat si retinut. Documentul eliberat contribuabilului, la cererea acestuia, nu reprezinta un formular tipizat.

[2] Declaratiile privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pentru angajatii care au fost detasati la o alta entitate se completeaza de catre angajator sau de catre platitorul de venituri din salarii in cazul in care angajatul detasat este platit de entitatea la care a fost detasat. In situatia in care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajatii au fost detasati, angajatorul care a detasat comunica platitorului de venituri din salarii la care acestia sunt detasati date  referitoare la deducerea personala la care este indreptatit fiecare angajat. Pe baza acestor date platitorul de venituri din salarii la care angajatii au fost detasati intocmeste statele de salarii si calculeaza impozitul, in scopul completarii declaratiei privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit (pct.17, alin.(2) si (3), Sectiunea a 6-a – Obligatii declarative ale platitorilor de venituri din salarii,  din Normele de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal).

[3] Platitorii de venituri din salarii  si asimilate salariilor au obligatia de a completa declaratiile privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit si pentru veniturile din salarii platite angajatilor pentru activitatea desfasurata de acestia in strainatate, indiferent daca impozitul aferent acestor venituri a fost sau nu calculat, retinut si virat. La completarea declaratiei, platitorii de venituri din salarii identifica persoanele care in cursul anului precedent au desfasurat activitate salariata in strainatate (pct.17, alin.(5), Sectiunea a 6-a – Obligatii declarative ale platitorilor de venituri din salarii,  din Normele de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal).

[4] Numai la functia de baza.

[5] Potrivit regulilor specifice angajatorului (de ex. Director General, Administrator etc).

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 10,378 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.