Act aditional la CIM – model 2017

Potrivit prevederilor art.41 din Codul muncii republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor. Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul cod. Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) conditiile de munca;
e) salariul;
f) timpul de munca si timpul de odihna.

Iar potrivit art.42 din Cod, locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca.
Pe durata delegarii, respectiv a detasarii, salariatul isi pastreaza functia si toate celelalte drepturi prevazute in contractul individual de munca.

Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului, si in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute de cod (a se vedea art.48 din Codul muncii).

Iar potrivit prevederilor art. 17 din Codul muncii, anterior modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice. Obligatia de informare a salariatului se considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii actului aditional.

Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la art.17  alin.(3) din Codul muncii, in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege (art.17 alin.(5) din Codul muncii, republicat).

145-modele si formulare CIMVa propunem un model general de act aditional la contractul individual de munca, extras din lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca“, model care poate fi adaptat in functie de situatia concreta la care se raporteaza:

 

Antetul societatii

Act aditional nr.………..

la contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. ……… /………… in registrul general de evidenta a salariatilor

 

Incheiat astazi, …………………., intre:

Angajator – persoana juridica SC …………….. SRL, cu sediul in ……………, inregistrata la Registrul Comertului din …………..…… sub nr. ……./………./……….., cod fiscal ………..……., telefon …………………, reprezentata legal prin …………………, in calitate de  ……………………,

si

Salariatul/salariata –  domnul/doamna …………………, domiciliat/a in localitatea ..…………, str. ………………..……………….., nr. …………, sectorul/judetul ..…………………………….., posesor/posesoare a buletinului / cartii de identitate / pasaportului seria  ……. nr. ………….……, eliberat / eliberata de ………………………………, la data de …………………….., CNP  …………………………., permis de munca seria ………, nr. …………… din data de ……………..…. .

 

In temeiul art. 17 alin.(5) coroborat cu art. 41 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, partile HOTARASC:

  1. Se modifica elementul[1] ……………..……………………….. al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi: ……………………………………………………………………………………………………………… .
  1. Se modifica elementul …………………………………… al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi: …………………………………………………………………………………………………………………. .
  1. Celelalte elemente ale contractului individual de munca raman neschimbate.

 

Prezentul act aditional a fost incheiat in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, urmand sa-si produca efectele incepand cu data de ………………………. .

 

Angajator                                                                                      Salariat

SC ………….. SRL                                                                    ………………………………

Reprezenan legal[2]                                                               (Nume, prenume, semnatura)

………………………

…..

[1] A se vedea art. 41 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare:
(1) Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor.
(2) Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul cod.
(3) Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) conditiile de munca;
e) salariul;
f) timpul de munca si timpul de odihna.

 [2] Potrivit regulilor specifice angajatorului (de ex. Director General, Administrator etc).

……

Atentie! Orice modificare a elementelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), d)—l) din HG 500/2011 privind registrul general de aevidenta a salariatilor si anume: elementele de identificare ale angajatorului (denumire, cod unic de identificare – CUI, codul de identificare fiscala – CIF si sediul social – pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, domiciliul – pentru persoanele fizice); data la care incepe si data la care inceteaza detasarea, precum si denumirea angajatorului la care se face detasarea; data la care incepe si data la care inceteaza detasarea transnationala, definita de Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, cu modificarile si completarile ulterioare, statul in care urmeaza sa se realizeze detasarea transnationala, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmeaza sa presteze activitatea salariatul detasat, precum si natura acestei activitati; data la care incepe si data la care inceteaza detasarea pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, statul in care urmeaza sa se realizeze detasarea, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmeaza sa presteze activitatea salariatul detasat, precum si natura acestei activitati; functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative; datele din actele de studii de lunga durata ale persoanei, precum si datele privitoare la profilul/specializarea/calificarea, conform actelor/certificatelor de calificare; datele de identificare ale utilizatorului, in cazul contractelor de munca temporara; tipul contractului individual de munca; durata timpului de munca si repartizarea acestuia, in cazul contractelor individuale de munca cu timp partial; salariul de baza lunar brut si sporurile, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca se transmite in Revisal in termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii. Exceptie fac situatiile in care modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti cand inregistrarea in registru se face in termen de 20 de zile de la data la care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acesteia. Modificarile privind datele de identificare ale angajatorului, respectiv sediul sau, dupa caz, domiciliul acestuia, se transmite la inspectoratul teritorial de munca in termen de 3 zile lucratoare de la data aparitiei modificarii (a se vedea art.4 alin.(2) si (3) din HG nr.50/2011).

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 17,957 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× 1 = five

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.